Raad Haarlem verwerpt begroting recreatieschap Spaarnwoude

DSC02712.JPG22-06-2015 23:08 22-06-2015 23:08

Op voorstel van de ChristenUnie heeft de gemeenteraad van Haarlem zich uitgesproken tegen de begroting voor het recreatieschap Spaarnwoude. Raadslid Frank Visser: “Al jaren geeft het recreatieschap meer geld uit dan dat er binnenkomt. Realisatie van bezuinigingen en creëren van meer inkomsten gaat veel te traag. De reserves raken op. De ChristenUnie wil dat het recreatieschap nu snel maatregelen neemt. De zeggenschap in het recreatieschap is verdeeld over meerdere gemeenten via een gemeenschappelijke regeling. Wij gaan nu ook andere gemeenteraden proberen te mobiliseren om het bestuur te doordringen van het belang dat het recreatieschap snel financieel gezond wordt”

De ChristenUnie wil ook dat het recreatieschap de raad beter gaat informeren. Visser: “De begroting bevat nauwelijks informatie over de voortgang van bezuinigingen en projecten.”

RAADSBESLUIT Zienswijze Begroting Spaarnwoude

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015,

in beraadslaging over de begrotingswijziging 2015 en de begroting 2016 van het recreatieschap Spaarnwoude,                                                                                           

Overwegende dat:

  • Het recreatieschap Spaarnwoude voor het zoveelste jaar op rij geen sluitende begroting kent en in rap tempo de reserve die als bruidsschat is meegegeven inteert;
  • Er wordt gewerkt aan kostenbesparingen en extra inkomsten maar dat de begroting geen enkel inzicht biedt in de voortgang ten opzichte van voorgaande jaren en ook niet over de te maken keuzes om te komen tot een sluitende begroting;
  • De doelen van recreatieschap Spaarnwoude als groene recreatiebuffer worden onderschreven en ook niet ter discussie staat dat beheertaken moeten worden uitgevoerd;
  • Dat het recreatieschap nog geen enkele onderbouwing heeft gepresenteerd van de benodigde beheerkosten en ook geen onderzoek heeft gepresenteerd naar mogelijkheden van versobering van het kwaliteitsniveau, ondanks jarenlange raadsbrede herhaalde verzoeken en moties daartoe;

Besluit:

Bij het recreatieschap Spaarnwoude de volgende zienswijze in te brengen op de begrotingswijziging 2015 en de begroting 2016

  • Een verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige jaarrekening 2014 van het recreatieschap Spaarnwoude.
  • Geen verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige begrotingswijzigingen 2015 van het Recreatieschap Spaarnwoude. Hierbij aan te tekenen dat de raad betreurt dat de begroting nog steeds niet sluitend is, dat er geen sluitende meerjarenraming is geleverd, en dat ook onvoldoende inzichtelijk is gemaakt welke inspanningen daarvoor zijn gedaan.
  • Geen verklaring van geen bezwaar af te geven ten aanzien van de voorlopige programmabegroting 2016 van het Recreatieschap Spaarnwoude. In plaats daarvan van het recreatieschap te vragen uiterlijk oktober 2015 een bijgestelde begroting 2016 naar de gemeenteraden te sturen die sluitend is;
  • Indien het niet mogelijk is een sluitende begroting 2016 te presenteren dit te onderbouwen en dan in oktober 2015 tenminste een begroting 2016 te presenteren met een fors kleiner tekort;
  • Dat de gemeente Haarlem uiterlijk oktober 2015 een meerjarenbegroting wenst te ontvangen die sluitend is, inzicht geeft in de te verwachten bezuinigingen, de te behalen meeropbrengsten en de ontwikkeling van de participantenbijdragen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen incidentele projectmatige en structurele baten en kosten. Uit deze raming moet blijken dat de reserves voldoende hoog zijn om het gewenste weerstandsvermogen in de komende jaren te behouden.

en gaat over tot de orde van de dag.

« Terug

Archief > 2015 > juni

Geen berichten gevonden