Kadernota: financien nog niet rooskleurig

buuv25-06-2015 23:27 25-06-2015 23:27

De Kadernota vormt de basis voor de begrotingen van de komende jaren. Tijdens het debat over de Kadernota heeft de ChristenUnie onder meer voorstellen ingediend over de aanpak van zwerfafval, het kritischer kijken naar vervangingsinvesteringen in de cultuursector, het binnenhalen van subsidies voor verkeersveiligheid, het bestrijden van mensenhandel, de realisatie van sociale huurwoningen met een lage energierekening, de bundeling van internetsites, het verbeteren van de mogelijkheden voor digitale participatie, het sneller komen tot één Omgevingsvisie voor Haarlem en het verbeteren van de sociale buurtmarktplaats BUUV. Uiteindelijk zijn 5 moties van de ChristenUnie aangenomen. Lees hier de debatbijdrage van de ChristenUnie en alle voorstellen.

1e termijn maandag 22 juni

Voorzitter de Haarlemse financiën zijn meer in control dan vorig jaar. Ik begin mijn bijdrage dan ook met complimenten voor de nieuwe wethouder financiën en zijn medewerkers. Maar voorzitter, de financiële situatie van de stad is nog lang niet rooskleurig. Ik zie in deze kadernota nog veel PM posten. Dat is niet te voorkomen maar het zijn er wel erg veel en de meeste zullen eerder negatief dan positief zijn.

Ondertussen is onze schuld veel te hoog. Het duurt tot 2040, meer dan een generatie, om deze op acceptabel niveau te brengen. Dan is het niet verstandig om bij meevallers gelijk te zeggen dat 50% mag worden ingezet om de bezuinigingsopgave te verlichten zoals in het coalitieprogramma staat.

Maar zelfs de eigen norm om 50% in te zetten voor schuldreductie haalt het college niet want er wordt maar 47% afgelost. Dat is toch weer 81.000 euro, vandaar mijn amendement Schuldreductie afspraak=afspraak samen met Trots Haarlem en OPHaarlem.

De ChristenUnie vraagt het college de aflossing van de schuld te versnellen. Ik heb 3 voorstellen:

-      Als eerste stel ik in mijn motie Meevallers meer inzetten voor schuldreductie samen met Trots Haarlem en OPHaarlem voor vanaf volgend jaar minimaal 75% van meevallers op het saldo in te zetten voor extra schuldreductie in plaats van slechts 50%

-      Ten tweede stel ik voor om bij lage rentes op de schuld meer af te lossen en dus deze rentemeevaller niet aan andere zaken te besteden. Het college was bij de vorige kadernota positief over en zou er nog naar kijken, hoe staat het daarmee?

-      Ten derde heb ik bij de begroting voorgesteld ook de rentewinst die we boeken door aflossen in te zetten voor verdere aflossing. Of te wel: onze netto-aflossing jaarlijks wat op laten lopen. Er was toen onvoldoende steun maar ik probeer het graag opnieuw bij deze nieuwe wethouder financiën.

Voorzitter ik daag het college uit tenminste één van deze voorstellen over te nemen.

Ik hoop deze week echt de urgentie te proeven van het college dat er meer moet gebeuren aan schuldreductie. Waarom wordt er bijvoorbeeld komend jaar 7,5 miljoen uitgegeven boven het investeringsplafond. Gaat het college zo elk jaar investeringen doorschuiven? Dan is het plafond niets meer waard!

Schuldreductie kan ook met kleine bezuinigingen. De ChristenUnie ziet een aantal goede incidentele bezuinigingen in 2016. Waarom zijn deze niet structureel? Vandaar mijn motie Bezuinigingen op raadscatering en dergelijke.

En waarom nu toch een nieuwe collegeauto, maar dan via lease? De ChristenUnie steunt van harte de motie van OPHaarlem hierover. De burgemeester zei gekscherend dat hij wel kon gaan lopen naar Den Haag. Voorzitter, fietsend, lopend of met de bus kom je goed bij het station en dan ben je met de trein snel in Den Haag. Het college heeft dat twee weken geleden zelf bewezen toen ik ze aantrof in de trein, overigens zonder de burgemeester.

Het hele leasecontract is een collegebevoegdheid. De ChristenUnie wil graag dat het voorstel met de uitgangspunten voor dit contract aan de raad wordt gelegd. Graag een toezegging zodat we het aantal moties kunnen beperken!De raad moet de vinger aan de pols houden aangezien uit onderzoek vorige week bleek dat overheden hun mond vol hebben van duurzaam inkopen maar dit bij hun dienstauto’s nog niet goed toepassen[4]. En wat ons betreft wordt ook bij andere gemeenteauto’s gekeken of die wel nodig zijn.

Ondertussen is het investeringsprogramma tot 2020 bijna helemaal volgepland, als we de investeringsplafonds echt gaan respecteren. Er is nauwelijks meer ruimte voor nieuwe claims in de komende jaren. Dat is vragen om problemen. Wat als bijvoorbeeld over twee jaar duidelijk wordt dat er nog meer nieuwe klaslokalen nodig zijn, dan mag Wethouder Snoek toch niet met lege handen staan?

De ChristenUnie stelt daarom voor een aantal posten in het IP kritisch tegen het licht te houden. Zo staan er tot 2020 ruim 10 miljoen aan vervangingsinvesteringen voor de cultuurpodia in het IP. Daarvan is dit jaar 4 miljoen toegevoegd voor de jaarschijf 2020. De enige reden is dat dan investeringen zijn afgeschreven. Maar zijn die vervangingen wel echt nodig? Als we dat 1 of 2 jaar opschuiven dan is er ineens meer ruimte in het IP. Daarom mijn amendement Onderzoek vervangingsinvesteringen cultuurpodia.

Ik zeg niet dat die investeringen niet moeten gebeuren, maar ik vind wel dat er zorgvuldig naar gekeken moet worden of alles echt nodig is of dat wellicht een deel kan worden uitgesteld. Ik weet dat mijn eerdere pleidooien om te kijken naar de bestedingen voor cultuur niet veel draagvlak in de raad hadden maar ik hoop toch op steun voor dit voorstel. Immers: de coalitie heeft ook de kwaliteitsniveaus van het onderhoud van de stad verlaagd, waarom zou dan goede apparatuur moeten worden vervangen als die nog makkelijk 2 jaar mee kan gaan?

Helaas heeft de coalitie wel gekozen voor het verlagen van de kwaliteitsniveaus van het onderhoud van de stad. In feite vergroten we hiermee gewoon de schuld van de stad.

Waarom vormt het college geen bestemmingsreserve onderhoud zodat bedragen makkelijker kunnen worden overgeheveld naar andere jaren en wordt voorkomen dat niet uitgegeven middelen automatisch naar de algemene reserve gaan? Ik hoorde D66 net ook al een voorstel te doen om incidenteel met budgetten te schuiven maar een meer structurele aanpak lijkt mij beter. We moeten adhoc ingrepen die bij nader inzien niet zo verstandig zijn te voorkomen. Ik overweeg nog een motie op dit punt.

Een klein onderhoudspuntje tussendoor. In december stelde de raad een verordening naamgeving en nummering van adressen vast. Hierin staat dat op elke straathoek een bord met de straatnaam zichtbaar moet zijn. Er zou bij deze kadernota een inventarisatie komen waar in de stad deze borden nog ontbreken en een voorstel om dit op te lossen. Waar blijft het voorstel van het college en waar is de dekking in deze kadernota?

Mobiliteit

Voorzitter, Haarlem laat nog steeds kansen voor subsidies liggen. Hoe is het mogelijk dat er geen BDU-subsidie is aangevraagd voor de fietspaden langs de Oudeweg? Nu is er al aanbesteed en is het te laat.

De paar projecten waarvoor wel subsidies zijn toegekend moeten voor 1 november aanbesteed zijn. Gaat wethouder Sikkema dit wel redden? Immers voor de meeste van deze projecten moet de inspraak nog starten! Moeten we niet meer vooruit plannen en nu al bepalen voor welke projecten voor 2016 subsidie aangevraagd zal gaan worden?

Daarom heb ik de motie Subsidietoets wegbeheer ingediend samen met D66, Trots Haarlem, OPHaarlem en Actiepartij. Voortaan moet het college wat betreft de ChristenUnie vooraf de raad actief informeren over welke wegprojecten subsidie wordt aangevraagd.

Er zijn meer subsidiepotjes. Wist de wethouder bijvoorbeeld dat er van de ruim 2600 spoorwegovergangen in Nederland maar 131 zijn geselecteerd die in aanmerking komen voor subsidie. Het gaat om een subsidie om de doorstroming van het lokale verkeer en veiligheid te verbeteren door de bouw van tunnels. Er is maar liefst 200 miljoen beschikbaar. Laat nu 2 van deze overgangen in Haarlem liggen! Een kans dus voor miljoenen investeringen bij de Westergracht en de Kleverlaan. Maar we moeten wel snel zijn. Andere gemeenten op de lijst hebben al vele miljoenen aangevraagd. Heeft het college al actie ondernomen, ook richting de provincie?

Ik ben blij met de fietsambities van wethouder Sikkema. De Rode Loperbrug staat weer op de agenda. En zelfs een ondergrondse fietsenstalling op de Botermarkt. Maar uit de kleine lettertjes blijkt dat dit niet meer dan een wens is. Het staat alleen als een nice-to-have in het investeringsprogramma en dit vervalt dus als wij het als gemeenteraad niet amenderen. Wat is het voorstel dan waard?

Als we echt fietsstad 2016 willen worden dan moeten we nu woorden omzetten in daden! Collegepartijen lijken daartoe niet bereid te zijn. Gaat het college de ambitie om fietsstad te worden zo wel halen? De ChristenUnie stelt voor om op zijn minst onderzoek te doen naar een oplossing voor de omgeving voor de Botermarkt zodat we snel weten hoeveel geld echt nodig is en misschien goedkopere innovatieve oplossingen kunnen vinden. Bijvoorbeeld een volautomatische stalling die minder ruimte inneemt en wellicht goedkoper is. Ik hoop toch dat voor zo’n onderzoek geen motie nodig is! En is de wethouder bereid bij de provincie te lobbyen om een bijdrage? En nu ik het toch over lobbyen heb: hoe staat het met de uitvoering van mijn motie om te komen tot een lobbyagenda? Graag een reactie!

Afval

Voorzitter, afgelopen week werd bekend dat statiegeld voorlopig blijft bestaan. De verpakkingsindustrie is zijn afspraken onvoldoende nagekomen. Dat is goed nieuws voor de gemeente. Want er komt nu eindelijk ook een bredere aanpak van zwerfafval voor drankverpakkingen waar nog geen statiegeld op zit. Het liefst zou de ChristenUnie ook voor deze verpakkingen het statiegeldsysteem ingevoerd zien. Staatssecretaris Mansveld doet dat niet, maar ze wil wel in korte tijd in alle gemeenten retoursystemen gaan opzetten waar mensen worden beloond voor het inleveren van flesjes en blikjes. De eerste 40 gemeenten moeten al op 1 januari 2016 hiermee starten. Met mijn motie Zwerfafval retour met premie vraag ik het college zich aan te melden voor dit project.

Ik steun van harte de GroenLinks motie over invoering van DIFTAR voor de afvalstoffenheffing. De verwerking van restafval kost ons circa 3,3 miljoen in 2015 en 2016. Als we naar 60% gescheiden inzameling gaan, en dat is niet eens ambitieus, kunnen we al snel tonnen besparen en misschien wel meer dan 1,5 miljoen per jaar. Dan kunnen de woonlasten in Haarlem omlaag.

Sociaal domein

Voorzitter op het sociaal domein gebeuren veel goede dingen. Zo komt er eindelijk een woonhotel en een bed, bad en brood voorziening voor economisch daklozen en uitgeprocedeerde asielzoekers en zijn er 8 sociaal wijkteams gestart. Ook wordt er gezocht naar innovatie in de basisinfrastructuur van welzijnsvoorzieningen. Volop kansen, maar er zijn ook nog veel onzekerheden. Wat zijn bijvoorbeeld alle gevolgen van de participatiewet op de lange termijn? We draaien aan heel veel knoppen tegelijk waardoor een integraal plaatje lastig te maken is.

De ChristenUnie vindt dat er meer werk gemaakt moet worden van SMART-criteria van de doelen en activiteiten in het sociaal domein en analyse wat effectief is en wat niet. Het lijkt mij goed dat het college volgend jaar halverwege de collegeperiode een thermometer opstelt hoe we er nu voor staan in het sociaal domein die verder gaat dan alleen een financiële analyse maar juist ook ingaat op de te behalen doelen.

Een innovatief instrument in de transitie van het sociaal domein is BUUV. Ik ben in eerdere debatten kritisch geweest over de kosten van dit project. Ik ben dit nog steeds, maar ik zie ook de meerwaarde van dit project. De ChristenUnie komt daarom vandaag met de initiatiefnota Quick-wins BUUV met concrete verbetervoorstellen. Hierin stel ik onder meer voor ook hulpnetwerken van meerdere personen die gezamenlijk een ander willen helpen te gaan ondersteunen. Ook stel ik voor een BUUV meldpunt te maken voor als mensen zich bezorgd maken over een wijkgenoot. Op de gemeentelijke website kun je over veel zaken een melding plaatsen, maar deze gaan allemaal gaan over het fysiek domein en niet over het sociaal domein. Dat is vreemd. Ik roep het college op deze week al op hoofdlijnen te reageren.

De ChristenUnie wil ook dat het college alles in het werk stelt om mensenhandel en misstanden in de prostitutie tegen te gaan. Veel andere gemeenten hebben hun beleid al aangescherpt. Eerder vanavond werd Leeuwarden als voorbeeld genoemd bij de inzet van mystery guest. Ook t.a.v. mensenhandel kunnen we naar deze gemeente kijken. Vandaar mijn motie Voorkomen mensenhandel door strakkere regels waarin ik een aantal van de voorstellen uit onder meer Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Leeuwarden heb overgenomen. Verhoog de minimumleeftijd voor prostituees naar 21 jaar, stel een bedrijfsplan verplicht en voer een verbod in om zich dwingend te bemoeien met prostituees om zo pooiers aan te kunnen pakken.

Woningmarkt

Voorzitter, er is een grote vraag naar woningen in Haarlem terwijl er de afgelopen jaren door de crisis heel weinig is gebouwd. Langzamerhand komen projecten weer op gang. Maar er wordt heel weinig gebouwd voor de laagste inkomens. Bij verschillende recente Haarlemse projecten hebben woningbouwcorporaties nieuwe sociale huurwoningen vervangen door sociale koop of vrije sector. Wat gaat het college doen om ook voldoende goedkope sociale huurwoningen te realiseren?

In Almere is de gemeente niet langer gaan wachten op corporaties maar heeft projectontwikkelaars uitgedaagd sociaal te bouwen. De gemeente geeft een kleine stimuleringssubsidie en biedt grond aan tegen een redelijke prijs en ontwikkelaars worden uitgedaagd innovatief te zijn en met onorthodoxe oplossingen te komen. De uitdaging: bouw duurzame woningen van maximaal 550 euro inclusief alle energielasten. En wat blijkt: dit is realiseerbaar! Ontwikkelaars staan in de rij voor dit project. Is dit niet ook een goed idee voor Haarlem? In mijn motie Goedhuurwoningen in Haarlem stel ik samen met PvdA, GroenLinks, Trots Haarlem, OPHaarlem en Actiepartij voor om snel ook een proef in Haarlem te doen.

Digitale overheid

De ChristenUnie sluit zich van harte aan bij alle opmerkingen over het goed monitoren van de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente bijvoorbeeld bij de sociale dienst. Ook de communicatie moet beter zodat het aantal bezwaarschriften omlaag gaat. Is het college bereid nog dit jaar met een voorstel te komen om de dienstverlening lean te maken om toch een Engelse term te gebruiken en te zorgen dat brieven in begrijpelijke taal worden opgesteld.

Het college wil volop inzetten op digitalisering van de dienstverlening. Dat kan kosten besparen en tegelijk de overheid toegankelijker maken voor burgers. We hebben inmiddels een mooie website maar wanneer gaan we de volgende stap zetten? Volgens mij gaan we met de beperkte extra middelen in de kadernota de ambities van het college niet redden. Waar blijven de concrete voorstellen en de financiële onderbouwing?

Ik heb deze week een test gedaan. Ik wilde graag digitaal participeren. Voorzitter, hoe mooi onze website ook is, het viel vies tegen. Bij veel projecten zoals Masterplan Entree en Frankrijklaan ontbreken de stukken en worden mensen ouderwets doorverwezen naar het stadskantoor. Bij Schalkstad staat er een niet meer werkende link naar een pagina op gemeentebestuur.haarlem.nl.

Bij weer een ander project wordt verwezen naar een commissievergadering, maar zonder een link. Ook als de gemeente een persgericht online zet ontbreken de bijbehorende stukken zoals bij de Bernadottelaan. En een zienswijze indienen? Ook dat kan vaak niet digitaal maar alleen met tante post. Bij sommige projecten wordt wel een e-mailadres gegeven, maar het lijkt mij dat het college is het coalitieprogramma met een interactieve website toch meer bedoeld dan dat. In mijn motie “Digitaal participeren” daag ik samen met Trots Haarlem en OPHaarlem het college dan ook uit de digitale participatie snel op orde te brengen!

De gemeente heeft trouwens wel erg veel websites. Je hebt haarlem.nl, gemeentebestuur.haarlem.nl, degroenemug.nl, samenvoorelkaar.nl, haarlem.buuv.nu, lokethaarlem.nl en elk met hun eigen beheersysteem. En dan is nog een waaier aan sites bij andere organisaties zoals detafelvanx.nl. Veel van deze sites hebben weinig bezoekers. Dit moet efficiënter.

In mijn motie “Visie op waaier internetsites” pleit ik samen met GroenLinks, Trots Haarlem en OPHaarlem voor een visie op het internetbeleid van de stad. Moeten we een site als samenvoorelkaar.nl niet gewoon opheffen en integreren in de Haarlem portal? En als we toch een nieuwe digitale sociale kaart gaan maken ter vervanging van lokethaarlem.nl waarom integreren we deze dan niet gelijk in de gemeentelijke website?

Afronding

Voorzitter, er liggen van veel fracties mooie ideeën op tafel, ik tel al zo’n 70 moties en amendementen. Ik ben benieuwd naar de ambities van dit college en ik wens het college de komende maanden veel creativiteit om de plannen uit te werken in de begroting en Gods zegen bij het besturen van de stad.

AMENDEMENT Schuldreductie afspraak = afspraak

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015,

in beraadslaging over de kadernota 2015,                                                                                             

Overwegende dat:

 • Het coalitieprogramma er vanuit gaat dat op het moment dat de omvang van de Algemene Reserve zodanig is dat de ratio weerstandsvermogen op het niveau ‘ruim voldoende’ staat, de helft aan de Algemene Reserve wordt toegevoegd, met als doel de schuldenlast terug te dringen en de andere helft wordt ingezet voor het incidenteel verlagen van de bezuinigingsopgave.
 • Dat het college bij beslispunt 6 van de Kadernota (beslispunt 13 van het raadsstuk) voorstelt niet 50% maar 47% van het rekeningresultaat 2014 te bestemmen voor schuldreductie;
 • Schuldreductie van het grootste belang is om de stad financieel gezond te maken;

Besluit:

Beslispunt 13 van het raadsstuk als volgt te wijzigen zodat de schuldreductie 50% wordt:

“De bestemming van het rekeningresultaat 2014 als volgt vast te stellen:

a. € 110.000 te bestemmen voor uitvoering van de regeling LBHT emancipatiebeleid en voor de implementatie van de Participatiewet.

b. € 33.000 te bestemmen voor BUUV-NL.

c. € 1.219.000 te bestemmen voor dekking van het tekort over 2015.

d. € 1.362.000 te bestemmen voor schuldreductie.”

en gaat over tot de orde van de dag.

(Per saldo betekent dit: 81.000 meer schuldreductie en minder voor dekking tekort over 2015)

ChristenUnie             Trots Haarlem                 OPHaarlem
Frank Visser             Sander van den Raadt      Frans Smit

MOTIE Meevallers meer inzetten voor schuldreductie

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015,

in beraadslaging over de kadernota 2015,                                                                                                

Overwegende dat:

 • Het voornemen is per jaar circa 5 miljoen af te lossen op de schuld van de stad;
 • Het desondanks nog een generatie duurt voordat de schuld van Haarlem op een aanvaardbaar niveau is;
 • Het coalitieprogramma er vanuit gaat dat op het moment dat de omvang van de Algemene Reserve zodanig is dat de ratio weerstandsvermogen op het niveau ‘ruim voldoende’ staat, de helft aan de Algemene Reserve wordt toegevoegd, met als doel de schuldenlast terug te dringen en de andere helft wordt ingezet voor het incidenteel verlagen van de bezuinigingsopgave.
 • Dat het niet wenselijk is de teugels van de bezuinigingsopgave te sterk te verlichten zolang de schuldpositie van de stad nog zo hoog is;

Verzoekt het college:

Meevallers op het saldo vanaf het begrotingsjaar 2015 voor minimaal 75% in te zetten voor extra schuldreductie.

en gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie             Trots Haarlem                 OPHaarlem
Frank Visser             Sander van den Raadt      Frans Smit

MOTIE Bezuinigen op raadscatering e.d. structureel

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015,

in beraadslaging over de kadernota 2015,                                                                                      

Overwegende dat:

 • In 2016 incidenteel € 270.000 wordt bespaard op materiële budgetten;
 • Van deze incidentele bezuinigingen € 50.000 op catering en € 50.000 op overige diensten is zoals schoonmaak, drukwerk en divers onderhoud;
 • Het mogelijk moet zijn deze bezuinigen structureel door te voeren;

Verzoekt het college:

Circa € 100.000 van de incidentele bezuinigingen op materiele budgetten in 2016 structureel te maken, dit in te zetten voor verdere schuldreductie en dit te verwerken in de programmabegroting 2016

en gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie
Frank Visser

AMENDEMENT Onderzoek vervangingsinvesteringen cultuurpodia

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015,

in beraadslaging over de kadernota 2015,

Overwegende dat:

 • In het investeringsplan 2015-2020 circa 10 miljoen euro is opgenomen voor vervangingsinvesteringen voor de cultuurpodia waarvan 4,1 miljoen nieuw is toegevoegd voor de jaarschijf 2020;
 • De bedragen voor deze vervangingsinvesteringen afhankelijk zijn van het geldende vervangingsschema (afschrijftermijnen) van eerder gedane investeringen en deze termijnen variëren afhankelijk van de aard van de investering;
 • De vrije ruimte onder het investeringsplafond de komende jaren zeer beperkt is waardoor urgente investeringen moeilijk kunnen worden gedaan;
 • Het feit dat investeringen afgeschreven zijn nog niet direct betekent dat vervanging strikt noodzakelijk is;

Besluit:

Beslispunt 18 aanhef en onder a van het raadsstuk als volgt te wijzigen:

“Ten aanzien van nieuwe investeringen in het Investeringsplan 2015-2020:

a. Nieuwe investeringen uit de categorie ‘must have’ op te nemen in de financiële kaderstelling met uitzondering van de must-haves cultuur jaarschijf 2020 en voor de vervangingsinvesteringen cultuur onderzoek te doen naar mogelijkheden om afschrijvingstermijnen te verlengen dan wel op basis van onderzoek aan het eind van de economische levensduur de vervangingsdatum voor een beperkte periode uit te stellen als de investering nog langer mee kan gaan”

en gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie
Frank Visser

MOTIE Subsidietoets wegbeheer

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015,

in beraadslaging over de kadernota 2015,                                                                                               

Overwegende dat:

 • Haarlem in verhouding tot andere gemeenten nog steeds weinig gebruik maakt van subsidiemogelijkheden bij de provincie voor investeringen in verkeersveiligheid en maatregelen voor fiets en OV (BDU-subsidie);
 • In het geval van de Oudeweg geen subsidie is aangevraagd voor fietsvoorzieningen omdat fietsmogelijkheden daar te beperkt zouden zijn, terwijl voor het vergelijkbare project Amerikaweg wel subsidie is verleend;
 • BDU-subsidie alleen kan worden aangevraagd als de aanbesteding nog niet is gestart waardoor subsidieaanvraag niet meer mogelijk is;

Verzoekt het college:

 • Bij grootschalig beheer en onderhoud en bij herinrichting van wegen altijd na te gaan of BDU-subsidie mogelijk is;
 • De raad voor de start van de aanbesteding van ieder project en op een zodanig tijdstip dat nog BDU-subsidie kan worden aangevraagd voor dit project, zonder dat dit vertraging geeft voor het project, actief te informeren of BDU-subsidie zal worden aangevraagd;
 • Hiervoor zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande overlegmomenten zoals de bespreking van het Voorlopig Ontwerp of bij het beschikbaar stellen van krediet om extra overlegmomenten te voorkomen;
 • De raad jaarlijks tijdig voor de deadline van het indienen van subsidies te informeren voor welke projecten in ieder geval BDU-subsidie zal worden aangevraagd;

en gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie             Trots Haarlem                 OPHaarlem                Actiepartij
Frank Visser             Sander van den Raadt      Frans Smit                Sjaak Vrugt

D66
Bas van Leeuwen

MOTIE Zwerfafval retour met premie

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015,

in beraadslaging over de kadernota 2015,                                                                      

Overwegende dat:

 • Er in het landelijke afvalfonds subsidies beschikbaar zijn voor gemeenten voor innovatieve projecten rond de bestrijding van zwerfafval;
 • Er nog steeds veel PET-flesjes en blikjes in het milieu belanden als zwerfafval;
 • Er daarom in opdracht van de regering een effectief en simpel systeem voor een retourpremie op kleine drankverpakkingen (PET-flesjes en blikjes) wordt ontwikkeld door VNG, verpakkend bedrijfsleven en stichting Natuur & Milieu, dat als aanvulling is bedoeld op de bestaande inzamelsystemen, zoals het Plastic Heroes systeem;
 • Per 1 januari 2016 wordt gestart met deze landelijke proef[1];
 • Het de bedoeling van de regering is dat tenminste 40 gemeenten hieraan gaan meedoen en dat de het systeem in 2018 landelijk wordt ingevoerd;
 • Deelname kan leiden tot een besparing op de schoonmaakkosten voor Haarlem en tegelijkertijd Haarlem schoner kan maken;

Verzoekt het college:

 • Haarlem aan te melden voor de landelijke proef retourpremies op kleine drankverpakkingen;
 • In overleg te gaan met partners in de stad zoals Spaarnelanden, (sport)verenigingen, supermarkten, scholen en maatschappelijke organisaties voor mogelijke inzamellocaties zodat de proef snel kan starten;

en gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie
Frank Visser[1] Kamerstuk 28694, nr. 130, Brief van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 18 juni 2015, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-532433

MOTIE Voorkom mensenhandel door strakkere regels

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015,

in beraadslaging over de kadernota 2015,

Overwegende dat:

 • Meerdere gemeenten waaronder Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Leeuwarden recent hun Algemene Plaatselijke Verordening hebben aangepast of bezig zijn deze aan te passen om, deels vooruitlopend op nieuwe landelijke wetgeving, met lokaal beleid scherper te kunnen handhaven in de prostitutiesector om misstanden waaronder mensenhandel en loverboy praktijken te voorkomen en te bestrijden
 • De documentaire ‘Jojanneke in de Prostitutie’ heeft laten zien dat er nog vaak misstanden samenhangen met prostitutie.

Verzoekt het college

Dit najaar met voorstellen te komen om de APV-regels rond mensenhandel en prostitutie te actualiseren en waar nodig aan te scherpen waaronder:

 • Verhogen van minimumleeftijd voor prostituees naar 21 jaar
 • Een verplicht bedrijfsplan voor alle prostitutie- en escortbedrijven inclusief eisen waaraan dit bedrijfsplan dient te voldoen gericht op verbetering van de rechten van prostituees, het voorkomen van mensenhandel en bescherming van de veiligheid en gezondheid
 • Een verbod op het zich dwingend bemoeien met prostituees, een maatregel die met name gericht is op pooiers;
 • De verplichting voor alle seksinrichtingen en escortbedrijven zich te houden aan de landelijk vastgestelde hygiëne richtlijnen;
 • Een beperkte geldigheidsduur voor vergunningen van minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar met mogelijkheid deze te verlengen om zo de vergunningen up-to-date te houden;

en gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie
Frank Visser

MOTIE Goedhuurwoningen in Haarlem

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015,

in beraadslaging over de kadernota 2015,                                                                                                  

Overwegende dat:

 • Er in Haarlem grote vraag is naar betaalbare sociale huurwoningen;
 • Corporaties de laatste jaren wel hebben doorgebouwd maar dat in meerdere plannen sociale huurwoningen zijn vervangen door woningen in andere segmenten (sociale koop/vrije sector);
 • Bovendien veel nieuwbouw sociale huurwoningen door woningbouwcorporaties worden gerealiseerd voor een kale huur net onder de liberaliseringsgrens (700 euro) wat voor veel huurders met een laag inkomen ondanks de huurtoeslag een hoog bedrag is;
 • Almere projectontwikkelaars heeft uitgedaagd om in ruil voor een kleine stimuleringssubsidie (1500 euro per woning) en een redelijke grondprijs door innovatieve en onorthodoxe bouwmethoden zogenaamde goedhuurwoningen te ontwikkelen die zo duurzaam zijn dat de totale woonlasten inclusief energie uitkomen op maximaal 550 euro;
 • Projectontwikkelaars voor dit project in de rij staan en inmiddels 5 ontwikkelaars zijn geselecteerd om hun plannen verder uit werken wat mogelijk op korte termijn gaat leiden tot 200 tot 350 woningen die voldoen aan de gestelde eisen[1];

Verzoekt het college:

 • Mogelijkheden te onderzoeken om naast woningcorporaties ook marktpartijen te betrekken bij de ontwikkeling van betaalbare sociale huurwoningen in de gemeente, daarbij te ervaringen in Almere te betrekken en te onderzoeken hoe een dergelijke aanpak zich kan verhouden tot de lopende afspraken met de woningcorporaties;
 • De raad dit najaar een plan van aanpak te presenteren om te komen tot meer nieuwbouw van sociale huurwoningen in Haarlem en in dat plan te bezien of ook in Haarlem een proef kan starten met goedhuurwoningen met als richtprijs woonlasten (huur+energie) van maximaal 550 euro per maand;
 • Indien een dergelijke proef realiseerbaar is in Haarlem in de programmabegroting 2016 ruimte te zoeken voor een stimuleringssubsidie voor deze proef welke bijvoorbeeld kan worden gedekt uit de gereserveerde budgeten voor stedelijke vernieuwing,

en gaat over tot de orde van de dag.

 

ChristenUnie                         Trots Haarlem                 OPHaarlem               Actiepartij
Frank Visser                         Sander van den Raadt      Frans Smit                Sjaak Vrugt

PvdA                                     GroenLinks
Marceline Schopman               Daphne Huysse[1] Zie onder meer http://www.cobouw.nl/nieuws/algemeen/2015/05/29/kamer-bouwers-bewijzen-ongelijk-corporaties
http://www.dearchitect.nl/nieuws/2015/03/05/almere-daagt-architecten-uit-voor-goedhuurwoningen.html
http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/1379042/almere-mikt-met-marktuitvraag-voor-zeer-goedkope-huurwoningen-op-doorbraak-op-sociale-woningmarkt

MOTIE Digitaal participeren

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015,

in beraadslaging over de kadernota 2015,                                                                                                   

Overwegende dat:

 • In het Coalitieprogramma Samen Doen! 2014-2018 is aangekondigd dat de komende tijd bijzondere aandacht wordt gegeven aan de inzet van sociale media, een interactieve website en digitale dienstverlening;
 • Bij veel projecten van de gemeente Haarlem op de website van de gemeente zowel bij nieuwsberichten als op de projectpagina’s regelmatig de bijbehorende projectdocumenten (plannen, ontwerpen, etc.) ontbreken waarbij wordt verwezen naar de balie op het stadskantoor;
 • Het bij veel projecten nog niet mogelijk is op de gemeentelijke website zienswijzen digitaal in te dienen;
 • Als reageren wel mogelijk is hierbij alleen wordt verwezen naar een e-mailadres waardoor zienswijzen niet in een gestructureerde vorm binnen komen en verwerking tijdrovend is;
 • Er nog geen concrete plannen zijn uitgewerkt voor een interactieve website;

Verzoekt het college:

 • Bij de programmabegroting 2016 te komen met een concrete uitwerking voor de plannen voor een interactieve website die voor burgers participatie vergemakkelijkt en voor de gemeentelijke organisatie bijdraagt aan een efficiëntere verwerking van participatie

en gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie             Trots Haarlem                 OPHaarlem
Frank Visser             Sander van den Raadt      Frans Smit

MOTIE Visie op waaier internetsites

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015,

in beraadslaging over de kadernota 2015,                                                                                 

Overwegende dat:

 • De gemiddelde Nederlander maar een beperkt aantal websites regelmatig bezoekt en verder vooral informatie zoekt via zoekmachines;
 • De gemeente een groot aantal websites beheert waaronder: haarlem.nl, gemeentebestuur.haarlem.nl, haarlem.buuv.nu, samenvoorelkaar.nl, degroenemug.nl, lokethaarlem.nl;
 • De gemeente daarnaast direct of indirect als belangrijke financier is betrokken bij een aantal andere websites zoals haarlemmarketing.nl en detafelvanx.nl;
 • De bezoekersaantallen van een aantal van deze sites laag zijn;
 • De meeste van deze sites een eigen content management systeem hebben waardoor beheerkosten hoger zijn en informatie op bijvoorbeeld lokethaarlem.nl of gemeentebestuur.haarlem.nl niet te vinden is in de zoekmachine van haarlem.nl;
 • Het bereik kan worden vergroot en de kosten kunnen worden verlaagd door integratie van (de informatie van) deze sites op www.haarlem.nl
 • Het met moderne content management systemen mogelijk is meerdere sites

te bedienen waarbij vormgeving en structuur van deze sites kan verschillen en tegelijkertijd content op de verschillende sites kan worden gedeeld;

 • Het college voornemens is de digitale sociale kaart (lokethaarlem.nl) te vernieuwen wat een uitgelezen kans is om deze informatie beschikbaar te stellen via www.haarlem.nl;

Verzoekt het college:

-       Een visie te ontwikkelen op de toekomst van de verschillende websites in beheer van de gemeente of waarvan de gemeente de grootste financier is met als doel een efficiënter beheer en een groter bereik

-       Hierbij in ieder geval te onderzoeken:

 • of de websites lokethaarlem.nl, groenemug.nl, samenvoorelkaar.nl en haarlemmarketing.nl in de gemeentelijke website kunnen worden geïntegreerd, eventueel met behoud van een thematische portal en/of subdomein (bijvoorbeeld loket.haarlem.nl);
 • vermindering van het aantal content management systemen door onder meer een mogelijkheid om via het centrale content management systeem van haarlem.nl snel en goedkoop tijdelijke themasites of thema-pagina’s op te richten;
 • een afwegingskader voor de start van nieuwe websites

en gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie             Trots Haarlem                  OPHaarlem              GroenLinks
Frank Visser             Sander van den Raadt      Frans Smit                Daphne Huysse

2e termijn donderdag 25 juni

Voorzitter, ik begin met goed nieuws voor de Fritz van de PvdA. Ik trek amendement 47 over de inzet van het rekeningresultaat in. Kennelijk mogen er eerst bedragen worden doorgeschoven naar het volgende jaar voordat de 50% regel ingaat van het coalitieakkoord. Het is wel te begrijpen maar het staat niet in het coalitieakkoord. Ik vind deze uitleg echter des te meer reden om het percentage te verhogen naar 75% zoals in mijn motie 50 die ik handhaaf. Ik roep de coalitie op dit toch serieus te bekijken. Immers: het zijn meevallers dus het doet niet direct pijn en zo gaat de schuldreductie toch iets sneller.

Ik trek ook motie 51 in over de raadscatering en dergelijke. Kennelijk kan deze eenmalige bezuiniging niet structureel. Ik neem dat voor nu aan. Ik vraag het college wel dit in de begroting verder toe te lichten en sowieso dit soort posten voortaan beter toe te lichten. Ook vraag ik het college voortaan actief in de kadernota te vermelden welke toezeggingen niet zijn nagekomen. Zo zou het plan voor de straatnaambordjes erin komen en nu komt het kennelijk pas over een paar maanden maar dat is ons niet gemeld!

Ik heb 3 nieuwe moties:

De eerste motie gaat over een integrale omgevingsvisie voor Haarlem in plaats van alleen een nieuwe structuurvisie openbare ruimte. Dit bespaart tijd en geld omdat we uiteindelijk toch 1 integrale omgevingsvisie volgens de Omgevingswet moeten hebben.

De tweede motie roept het college op nu al te zoeken naar extra ruimte voor basisscholen om voorbereid te zijn als het leerlingenaantal nog verder mocht groeien. We kunnen beter goed voorbereid zijn.

De derde motie vraagt om onderzoek naar de fietsenstalling Botermarkt. Hij is nice-to-have en de coalitie wil het geld hiervoor nu nog niet reserveren. Op zich begrijp ik dat maar laten we de tijd gebruiken om het plan te optimaliseren, bijvoorbeeld door uit te gaan van een volautomatische stalling

In mijn motie over goedhuurwoningen (nummer 48) heb ik een kleine tekstwijziging aangebracht op verzoek van 1 van de coalitiepartijen.

Ik ben blij met de positieve reactie van het college op de motie zwerfafval retour met premie. Het college komt nog met een voorstel maar ik roep het college op wel nu al in gesprek te gaan met partners in de stad aangezien de proef 1 januari al moet starten. Ik denk dan specifiek ook aan de supermarkten die al geschikte apparatuur hiervoor hebben staan.

Mooi ook dat de site snel interactiever wordt zoals ik vraag in motie 49. Ik heb echter ook een groot aantal voorbeelden genoemd waar het fout gaat met de mogelijkheden van de huidige site. Bijvoorbeeld het niet publiceren van documenten maar mensen verwijzen naar het stadskantoor. Dat moet toch nu al beter kunnen.

De ChristenUnie is teleurgesteld over de reactie op mijn voorstel over de subsidies voor spoorwegovergangen. Het college zegt: we kennen die subsidie niet (dat is al zorgelijk, ik heb hier alle informatie, waarom heeft het college die niet), en als we het al kennen het past niet in onze prioriteiten. Maar voorzitter, juist nu we weinig geld hebben moeten we als we subsidies binnen kunnen halen misschien soms wel eens zeggen: we passen onze prioriteiten wat aan. We moeten natuurlijk niet aanlopen achter alle aanbiedingen in de subsidiesupermarkt, maar sommige zijn wel heel aantrekkelijk!

Ik ben ook teleurgesteld over de zeer afwachtende houding van het college rond het dossier mensenhandel en prostitutie. Onze APV kan en moet echt scherper om mensenhandel en andere misstanden in de prostitutiesector te voorkomen en te bestrijden. Progressieve steden als Amsterdam en Utrecht hebben al lang stappen gezet. Zij wachten niet landelijke regels af (die al jaren op zich laten wachten) maar komen in actie.

Tenslotte blijven er voor de ChristenUnie 3 financiële punten

Ten eerste mis ik totaal de ambitie van het college om meer dan de 5 miljoen + 50% van het rekeningresultaat af te lossen. Nogmaals de uitdaging om tenminste 1 van de voorstellen die hierover gaan over te nemen. Sommige staan in moties, anderen zijn in het debat genoemd maar daar heb ik geen enkele reactie op gehoord van wethouder van Spijk.

Ook ben ik teleurgesteld over het antwoord over het kritisch kijken naar vervangingsinvesteringen cultuurpodia. De podia zullen vast sober proberen te werken maar nu bepaalt de afschrijvingstermijn toch het budget en keurt de slager zijn eigen vlees. Ik wil dat het college dit automatisme stopt en bij dit soort grote bedragen er veel meer bovenop zit.

Tenslotte de collegeauto. Ik vind het antwoord van het college echt te makkelijk. Een auto van 5 jaar oud met nog geen 100.000 kilometer op de teller is echt niet aan het eind van zijn economische levensduur. De ChristenUnie steunt van harte de motie hierover maar hoopt echt dat het college zelf het voorstel intrekt.

MOTIE Minder beleidsstukken door één Omgevingsvisie

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015,

in beraadslaging over de kadernota 2015,

Overwegende dat:

 • De procedure voor de totstandkoming van de Structuurvisie Openbare Ruimte meer dan een jaar heeft stilgelegen;
 • Het college deze procedure blijkens de Kadernota weer wil gaan opstarten en hiervoor 90.000 euro reserveert uit de reserve ISV-wonen voor ondermeer verkeerskundig onderzoek en de verplichte milieueffectrapportage;
 • Dat voor deze Structuurvisie een uitgebreid participatietraject zal worden opgezet;
 • Dat de Structuurvisie Openbare Ruimte straks zal bestaan naast het Structuurplan Haarlem uit 2005 en het Haarlems Verkeer- en Vervoerplan;
 • Dat de Structuurvisie Openbare Ruimte 25 jaar vooruit kijkt;
 • Gemeenten vanaf 2018 via de Omgevingswet verplicht zullen worden één omgevingsvisie te hebben die alle structuurvisies (voorheen: structuurplannen), het nu nog wettelijk verplichte verkeer- en vervoerplan en andere ruimtelijke visies vervangt;
 • Het gemeenten nu al is toegestaan één integrale omgevingsvisie te maken;
 • Dat een eventuele vertraging van het gelijk toewerken naar één omgevingsvisie zich terugverdient doordat er een veel integraler stuk komt, kosten voor verkeersstudies en MER niet dubbel hoeven te worden gemaakt, en er slechts één participatietraject hoeft te worden doorlopen;

Verzoekt het college

Vanaf nu niet meer te werken aan losse ruimtelijke visies maar te gaan werken aan een integrale nieuwe Omgevingsvisie Haarlem die nog deze collegeperiode wordt vastgesteld en hierin het werk dat reeds is verricht voor de ontwerp Structuurvisie Openbare Ruimte te gebruiken

en gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie
Frank Visser

MOTIE Zoek ruimte voor nieuwe scholen

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015,

in beraadslaging over de kadernota 2015,                                                                 

Overwegende dat:

 • Het aantal leerlingen op de Haarlemse basisscholen de komende jaren onverwacht hard groeit;
 • In het investeringsprogramma circa 10 miljoen euro is vrijgemaakt voor het realiseren van meer capaciteit voor het primair onderwijs;
 • Deze capaciteit vooral wordt gezocht binnen bestaande gebouwen onder meer vanwege de kosten en omdat in bestaande gebouwen sneller extra capaciteit kan worden gecreëerd;
 • Niet uit te sluiten is dat de komende jaren de prognoses opnieuw naar boven bij moeten worden gesteld;
 • Het daarom noodzakelijk is vooruit te denken omdat ruimtelijke procedures voor nieuwe locaties al snel meerdere jaren kosten;

Verzoekt het college

Komend jaar een inventarisatie te maken welke mogelijkheden er zijn voor verdere capaciteitsgroei van het primair onderwijs als het aantal leerlingen verder zal groeien dan nu al wordt verwacht en hierbij zowel te kijken naar nog resterende capaciteit in bestaande gebouwen als naar mogelijk nieuw te ontwikkelen schoollocaties en te bezien in hoeverre ruimtelijke procedures hiervoor al voorbereid kunnen worden.

en gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie
Frank Visser

MOTIE Onderzoek Botermarkt Fietsmarkt

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015,

in beraadslaging over de kadernota 2015,                                                                                 

Overwegende dat:

 • In de Kadernota de nieuwe investeringen uit de categorie ‘nice to have’ waaronder een ondergrondse fietsenstalling op de Botermarkt vooralsnog niet zijn opgenomen in de financiële kaderstelling
 • Voor deze fietsenstalling € 4.000.000 is geraamd als benodigd budget waarbij wordt ingezet op 50% BDU subsidie;
 • Haarlem in 2016 fietsstad wil worden;
 • In andere steden positieve ervaringen zijn met volautomatische ondergrondse stallingen die minder ruimte innemen en daardoor mogelijk goedkoper te realiseren zijn
 • Het ook mogelijk is om meerdere kleine volautomatische stallingen te realiseren zodat het project kan worden gefaseerd;

Verzoekt het college

Te onderzoeken of de realisatiekosten voor de ondergrondse fietsenstalling Botermarkt kunnen worden verlaagd, bijvoorbeeld door een verdiepingsslag te doen op de huidige uitgangspunten en door de mogelijkheden van één of meerdere volautomatische ondergrondse stallingen te onderzoeken.

en gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie
Frank Visser

MOTIE Goedhuurwoningen in Haarlem – versie 2

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22, 24 en 25 juni 2015,

in beraadslaging over de kadernota 2015,                                                                                      

Overwegende dat:

 • Er in Haarlem grote vraag is naar betaalbare sociale huurwoningen;
 • Corporaties de laatste jaren wel hebben doorgebouwd maar dat in meerdere plannen sociale huurwoningen zijn vervangen door woningen in andere segmenten (sociale koop/vrije sector);
 • Bovendien veel nieuwbouw sociale huurwoningen door woningbouwcorporaties worden gerealiseerd voor een kale huur net onder de liberaliseringsgrens (700 euro) wat voor veel huurders met een laag inkomen ondanks de huurtoeslag een hoog bedrag is;
 • Almere projectontwikkelaars heeft uitgedaagd om in ruil voor een kleine stimuleringssubsidie (1500 euro per woning) en een redelijke grondprijs door innovatieve en onorthodoxe bouwmethoden zogenaamde goedhuurwoningen te ontwikkelen die zo duurzaam zijn dat de totale woonlasten inclusief energie uitkomen op maximaal 550 euro;
 • Projectontwikkelaars voor dit project in de rij staan en inmiddels 5 ontwikkelaars zijn geselecteerd om hun plannen verder uit werken wat mogelijk op korte termijn gaat leiden tot 200 tot 350 woningen die voldoen aan de gestelde eisen[1];

Verzoekt het college:

 • Mogelijkheden te onderzoeken om naast woningcorporaties ook marktpartijen te betrekken bij de ontwikkeling van betaalbare sociale huurwoningen in de gemeente, daarbij te ervaringen in Almere te betrekken en te onderzoeken hoe een dergelijke aanpak zich kan verhouden tot de lopende afspraken met de woningcorporaties;
 • De raad dit najaar een plan van aanpak te presenteren rond nieuwbouw van sociale huurwoningen in Haarlem en in dat plan te bezien of ook in Haarlem een proef kan starten met goedhuurwoningen met als richtprijs woonlasten (huur+energie) van maximaal 550 euro per maand;
 • Indien een dergelijke proef realiseerbaar is in Haarlem in de programmabegroting 2016 ruimte te zoeken voor een stimuleringssubsidie voor deze proef welke bijvoorbeeld kan worden gedekt uit de gereserveerde budgeten voor stedelijke vernieuwing,

en gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie                         Trots Haarlem                 OPHaarlem               Actiepartij
Frank Visser                         Sander van den Raadt      Frans Smit                Sjaak Vrugt

PvdA                                     GroenLinks
Marceline Schopman               Daphne Huysse

 

Resultaten

Voor de stemmingen heeft de ChristenUnie de motie over het zoeken naar ruimte voor basisscholen ingetrokken. Op voorstel van de PvdA zal in voorbereiding op de gemeenteraad van 2 juli opnieuw naar deze motie worden gekeken. Na een toezegging van de wethouder is ook de motie over onderzoek naar de fietsenstalling op de botermarkt ingetrokken.

Uiteindelijk zijn de volgende moties door de gemeenteraad aangenomen:

- motie visie op waaier internetsites

- motie subsidietoets wegbeheer

- motie goedhuurwoningen (versie 2)

- motie digitaal participeren

- motie zwerfafval retour met premie

De moties over het inzetten van meevallers voor schuldreductie, het aanpakken van mensenhandel en de cultuurpodia werden helaas verworpen. Wel gaf het CDA aan nog eens te  willen kijken naar de vervangingsinvesteringen voor de cultuurpodia omdat het wel over grote bedragen gaat. De initiatiefnota over BUUV zal na de zomer worden besproken in de commissie samenleving.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20150622 INITIATIEFNOTA Quick wins BUUV858,2 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2015 > juni

Geen berichten gevonden