Vaartpark wordt onderzocht

amsterdamsevaart-variant vaartpark30-10-2015 12:28 30-10-2015 12:28

Een nieuw park langs de Amsterdamsevaart wordt mogelijk op korte termijn gerealiseerd. Een motie van ChristenUnie, GroenLinks en D66 om voor de herinrichting van de Amsterdamsevaart een variant met een park te onderzoeken is overgenomen door het college.

Binnen twee jaar wordt de Amsterdamsevaart versmald. De ruimte die vrij komt wordt in de toekomst bestemd voor woningbouw, groen en een vaart. Tot die tijd wordt er gras ingezaaid. De ChristenUnie stelde vast dat in eerste schetsontwerp het groen versnipperd was over smalle stroken aan weerszijden en tussen de rijbanen waardoor de omgeving wel mooier wordt maar de buurt de vrijgekomen ruimte niet goed kan gebruiken. Bovendien worden de toekomstige bouwontwikkelingen hierdoor mogelijk duurder in verband met een ingewikkelde bouwfasering.

Daarom kwam de ChristenUnie met het voorstel voor een tijdelijk Vaartpark waarbij al het groen wordt gebundeld in een strook van ruim 20 meter breed aan de noordzijde en de verkeersstroken worden gebundeld aan de zuidzijde. Raadslid Frank Visser: “Hierdoor ontstaat een tijdelijk park waar bijvoorbeeld moestuintjes kunnen komen.”

De wethouder gaat beide varianten nu verder onderzoeken en komt over enkele maanden met een voorlopig ontwerp dat in de participatie zal gaan zodat omwonenden op de plannen kunnen reageren. Dan wordt duidelijk of er definitief gekozen wordt voor het Vaartpark of toch voor het eerste schetsontwerp van het college.

MOTIE Tijdelijk Vaartpark voor de Amsterdamse Buurt

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 oktober 2015,

in beraadslaging over het Verkeersonderzoek en schetsontwerp afwaardering Amsterdamsevaart;

Constaterende dat:

 • In de gebiedsvisie Oostradiaal als eindbeeld voor de Amsterdamsevaart een stadsstraat is voorzien met terugkeer van de vaart en aan de noordzijde nieuwe woningbouw;
 • Het college voornemens is als eerste stap naar dit eindbeeld de Amsterdamsevaart af te waarderen naar 2x1 rijstrook;
 • Er een voorlopig schetsontwerp is gemaakt wat uitgaat van gescheiden rijstroken met een brede groenstrook in het midden en aan weerszijden;
 • Er nog geen zicht is op de realisatie de tweede fase, maar dat dit door de aantrekkende economie mogelijk sneller in beeld komt;
 • Dat dit schetsontwerp de toekomstige bouwkavels vrijspeelt maar niet de locatie van de mogelijke ondergrondse parkeervoorziening waardoor in de toekomst door de benodigde bouwfasering extra kosten zullen moeten worden gemaakt;
 • Het schetsontwerp zorgt voor een aantrekkelijker stadsentree en een verbeterd woonmilieu door het creëren van extra groen in de versteende buurt;
 • Het groen in het schetsontwerp echter snippergroen wordt wat niet geschikt is voor verblijf;
 • Het afwaarderen ook mogelijk is door de rijstroken te concentreren op de huidige zuidelijke rijbaan waarmee een veel groter gebied aan de noordzijde wordt vrijgespeeld
 • Dit 20 meter diepe gebied tijdelijk kan worden ingericht als buurtpark met bijvoorbeeld ruimte voor stadslandbouw;
 • Dat het bundelen van de rijstroken stad in en stad uit auto’s ook stimuleert zich te houden aan de maximum snelheid;
 • Het schetsontwerp nog verder moet worden uitgewerkt en wordt onderzocht op technische haalbaarheid;

Verzoekt het college om:

-       Bij de verdere uitwerking van het schetsontwerp voor de afwaardering van de Amsterdamse Vaart ook een variant uit te werken waarin de verkeersstroken aan de zuidzijde worden geconcentreerd (zie bijlagen: maten zijn indicatief) en er zo een tijdelijk “Vaartpark” kan worden gecreëerd in afwachting tot de voorziene bouwontwikkelingen uit de gebiedsvisie Oostradiaal.

-       In de markt te verkennen of het eindbeeld voor de Amsterdamsevaart mogelijk al op kortere termijn kan worden gerealiseerd.

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Ziggy Klazes, GroenLinks

Bas van Leeuwen, D66

Bijlagen

 1. Gebiedsvisie Oostradiaal – mogelijk eindbeeld voor de lange termijn
 2. Amsterdamsevaart huidig thv nr. 50
 3. Amsterdamsevaart mogelijke situatie volgens het schetsontwerp
 4. Amsterdamsevaart alternatieve variant “Vaartpark”

« Terug

Archief > 2015 > oktober

Geen berichten gevonden