Meerderheid voor meldpunt bezorgd

20151030_12561029-10-2015 21:50 29-10-2015 21:50

Inwoners van Haarlem kunnen binnenkort makkelijker een melding doen bij de gemeente als zij zich bezorgd maken over iemand uit de buurt. Een motie van de ChristenUnie om te komen tot een “meldpunt bezorgd” is door een ruime meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Alleen VVD en Hart voor Haarlem stemden tegen.

De ChristenUnie kwam met het voorstel omdat op de gemeentelijke website wel snel allerlei meldingen kunnen worden gedaan over fysieke zaken zoals gaten in de weg, overhangend groen of kapotte speeltoestellen maar niet op sociaal gebied. Raadslid Frank Visser: “Dat is vreemd want de gemeente heeft er vanaf dit jaar veel taken bij gekregen in het sociaal domein. Wij willen burgerparticipatie ook in het sociaal domein stimuleren”

Er zijn in Haarlem net als in veel andere gemeentes vanuit verschillende expertises sociale wijkteams gevormd die mensen met een zorgbehoefte laagdrempelig ondersteunen. Zo hoopt de gemeente problemen eerder te signaleren en duurdere zorg te voorkomen. Visser: “Wij constateerden dat de vindbaarheid van deze teams beter kan. Veel burgers weten nog niet waar ze terecht kunnen als zij zich zorgen maken om iemand uit de buurt en dat hiervoor onder andere de sociale wijkteams beschikbaar zijn”

Het is volgens de ChristenUnie goed als mensen oog hebben voor mensen uit de buurt die mogelijk zorg nodig hebben. Visser: “Niet iedereen stapt echter makkelijk op iemand af. Zorgmijders zonderen zich bovendien af en zijn vaak voor buren ook lastig benaderbaar. Door dit te melden bij de gemeente komen deze mensen sneller in beeld. Natuurlijk moet hierbij de privacy goed geregeld worden. Dus geen anonieme meldingen maar ook niet zoiets van uw buurman belde dus daarom komen we even langs… Maar de professionals van de sociale wijkteams zijn goed in staat met dit soort zaken om te gaan”

Het meldpunt kan volgens de ChristenUnie relatief makkelijk geregeld worden omdat de infrastructuur voor meldingen in het fysieke domein al ingeregeld is. “Er komen alleen een paar knoppen bij. Voor de afhandeling van meldingen kan waarschijnlijk ook gebruik gemaakt worden van bestaande protocollen want nu kunnen mensen ook al meldingen doen alleen is dat versnipperd over verschillende plekken binnen de gemeentelijke organisatie en bij andere partners in het sociaal domein”

Het idee van een meldpunt bezorgd is overgenomen van een aantal gemeenten rond Den Haag die al enige tijd zo’n meldpunt hebben. Visser: “Ik kan mij voorstellen dat het meldpunt net als bij meldingen in het sociaal domein straks meerdere opties heeft. Dat je als burger bijvoorbeeld niet alleen meldingen kunt doen als zorgen hebt over een buurtbewoner die mogelijk zorg nodig heeft maar dat je via dit meldpunt ook meldingen kunt doen bij vermoedens van kindermishandeling. In de backoffice kan dan gezorgd worden dat de meldingen bij de juiste instantie terecht komen”.

Het succes staat of valt met een goede promotie. “De gemeente kan het meldpunt in de eerste periode op de website extra aandacht geven. Ik verwacht overigens niet dat het direct storm zal lopen. Maar iedereen die straks een melding doet over een hobbel in een fietspad ziet dat hij ook meldingen kan doen op sociaal gebied. Ik verwacht dat het meldpunt dan vanzelf steeds bekender zal worden.”

 

MOTIE Meldpunt bezorgd

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 29 oktober 2015,

Constaterende dat:

  • Op de gemeentelijke website prominent de functie “melding” staat maar dat hierbij alleen meldingen kunnen worden gedaan in het fysieke domein;
  • De taken van de gemeente in het sociale domein sterk zijn uitgebreid;
  • Sociaal wijkteams samen met de professionele zorgorganisaties een belangrijke signaleringsfunctie in de buurt hebben voor mensen met een zorgbehoefte;
  • Burgers daarbij ondersteunend kunnen zijn als extra oren en ogen in de buurt;
  • Voor burgers op de gemeentelijke website een platform ontbreekt om meldingen te doen als zij bezorgd zijn over buurtbewoners;
  • Enkele gemeenten in Haaglanden al enige tijd een “meldpunt bezorgd” hebben [1] waar mensen een melding kunnen doen van mensen die op het eerste gezicht geen hulp vragen maar dat wel nodig hebben op het gebied van psychiatrie, verslaving, sociaal isolement, vervuiling of overlast;

Verzoekt het college

Een “meldpunt bezorgd” in te stellen op de gemeentelijke website waarbij meldingen worden geregistreerd en behandeld door bijvoorbeeld de sociaal wijkteams,

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Frank Visser, ChristenUnie

Pascal Spijkerman, D66

Eva de Raadt, CDA

 [1] http://www.delft.nl/Inwoners/Zorg_en_welzijn/Jeugd_en_gezin/Bent_u_bezorgd/Meldpunt_Bezorgd

« Terug

Archief > 2015 > oktober

Geen berichten gevonden