Krappe begroting vraagt om innovatie

Euros09-11-2015 23:03 09-11-2015 23:03

Tijdens de eerste termijn van het debat over de begroting voor 2016 heeft de ChristenUnie gevraagd om meer innovatieve maatregelen. Raadslid Frank Visser: "De begroting kan effectiever door goede meetbare indicatoren waar we het college op kunnen afrekenen. Ook moeten de ambities omhoog voor bijvoorbeeld schuldhulpverlening, woningbouw, duurzaamheid en het voorkomen van vechtscheidingen".

Inleiding

Voorzitter, de begroting is krap, de schuld hoog en de onderhoudsachterstand van de stad loopt op. De meerjarenraming is ten opzichte van de kadernota zelfs verslechterd. De septembercirculaire biedt wat hoop maar er is dus genoeg werk aan de winkel.

In de begroting worden eerste stappen gezet voor schuldreductie. Dat is mooi, maar wat betreft de ChristenUnie moet dit worden versneld bijvoorbeeld door meevallers hier voor de helft voor in te zetten te beginnen met de voordelen uit de septembercirculaire voor 2015 en 2016. Graag een reactie, ik overweeg nog een motie op dit punt.

D66 stelt voor 1,5 miljoen minder te investeren in 2016 in verband met het kasstroomplafond. Op zich lovenswaardig want zo blijft het een krachtig instrument (een plafond dat elk jaar geldt, ipv een gemiddelde gemeten over 5 jaar), maar de invulling wordt bij het college gelegd. Is dit niet te stoere taal? Na ruim een jaar zijn we er nog steeds niet helemaal uit zijn hoe we 8 ton aan bezuinigingen vinden op regelgeving. Het college heeft het initiatief zelfs teruggegeven aan de raad! Ik ben dan ook heel benieuwd waar het college deze week mee komt voor die 1,5 miljoen. Ik heb een motie Afvalstoffenheffing ook voor handhaving om zo een deel van de 8 ton te vinden.

Om incidentenpolitiek te voorkomen vraagt de ChristenUnie voortaan in het investeringsplan niet alleen nice to haves op te nemen maar ook aan te geven welke must have projecten als eerste worden uitgesteld als het kasstroomplafond overschreden dreigt te worden. Ik overweeg nog een motie op dit punt, maar hopelijk kan het college dit gewoon toezeggen.

Volgens de ChristenUnie moet Haarlem innovatiever werken zowel financieel, sociaal als fysiek en daarbij goed kijken wat de stad kan leren van andere gemeenten, het bedrijfsleven en de burgers van onze stad.

Toeristenbelasting

Ik begin bij innovatie ten aanzien van de financiën. Om innovatief te zijn is meer inzicht nodig. Een begrotingspost van 66 miljoen is dan veel te globaal. Ik heb dan ook van harte de motie “Meer financiën in de begroting” van het CDA meegetekend.

Mooi dat Haarlem weer gaat spreken met AirBnB over het innen van toeristenbelasting. Wat houdt een deal met Haarlem nog tegen nu Amsterdam al een deal heeft?

Haarlem hanteert drie tarieven voor toeristenbelasting: hotels, kamperen en overig. De ChristenUnie stelt voor net als andere gemeenten hier meer differentiatie in aan te brengen door te werken met een percentage van de overnachtingskosten. Zo worden goedkopere vormen van overnachten niet onevenredig getroffen door de belasting en kunnen we mogelijk ook meer belasting binnenhalen. Van daar mijn motie “Evaluatie toeristenbelasting” die ik samen met de SP indien.

Indicatoren en benchmarken

De ChristenUnie wil in de begroting betere en scherpere indicatoren. Vorig jaar had ik de motie SMART begroten. Hier is helaas nog te weinig van terecht gekomen.

-         Scherper kan bijvoorbeeld de streefwaarde voor dienstverlening. Die staat nu op een 7,5 terwijl we in de praktijk een 8 scoren. Maak dat de ondergrens!

-         Bij schuldbemiddeling moeten betere indicatoren komen. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn om niet alleen te kijken naar het aantal gestarte trajecten maar ook naar de resultaten.

-         Over de woningmarkt mis ik belangrijke indicatoren over energiebesparing. Zelfs de woonmonitor vertelt hier niets over.

-         Uiteindelijk vond ik op blz. 45 van deze monitor wel wat informatie over de ontwikkeling van de voorraad sociale huurwoningen in verschillende prijsklassen. Maar voorzitter dit is een hoofdlijn van beleid en daar hoort gewoon rapportage in de begroting met streefwaarden bij!

-         Iets dergelijks kan ik ook vertellen over cultuur. Prima een cultuurmonitor maar bij de belangrijkste cijfers horen streefwaarden te zijn in de begroting!

-         Of neem het aantal uitkeringsgerechtigden dat wordt geplaatst op de arbeidsmarkt of zelf werk vindt. Mooi om die cijfers voor elk jaar te hebben (blz. 71 begroting). Maar interessanter is dit ook te linken aan het totaal aantal uitkeringen. Door percentages te gebruiken en door cijfers terug te rekenen naar de prestaties per 1000 inwoners worden ze vergelijkbaar. Want hoe goed doet Haarlem het eigenlijk ten opzichte van andere gemeenten?

-         Op een aantal plaatsen staat dat in de begroting zoals bij de woonlasten. Ik zou dat soort vergelijkingen veel meer willen zien.

-         Ik heb daarom de gemeentelijke duurzaamheidsindex bekeken een hele mooie index op maar liefst 24 thema’s die is samengesteld op basis van openbare bronnen. In deze index zie je dat Haarlem slecht scoort op bijvoorbeeld solvabiliteit, CO2 uitstoot, hernieuwbare energie, afvalscheiding, onderwijs en waterkwaliteit. Nu zijn de cijfers over vroegtijdige schoolverlaters uit 2012 inmiddels fors verbeterd.  Maar de andere terreinen: die moeten echt beter. Het duurzaamheidsprogramma is daarvoor onvoldoende. Neem waterkwaliteit: dit wordt niet genoemd in de begroting en zelfs niet in het duurzaamheidsprogramma van de wethouder. Hoe zit dat?

-         De ChristenUnie wil dat Haarlem structureel prestaties gaat benchmarken met andere gemeenten. Vandaar mijn motie “Benchmarken prestaties van de gemeente” mede ondertekend door Actiepartij en OPHaarlem.

Sociaal

Voorzitter, na de decentralisatie moet nu de transformatie in het sociaal domein echt beginnen. Ik lees mooie voornemens over kanteling van de zorg en meer integraal werken. Dit moet wat betreft de ChristenUnie komend jaar echt concreter gaan worden. De ChristenUnie wil meetbare doelen. In het sociaal domein is dat soms lastig, maar ik denk dat we door een zakelijke aanpak, focus op meer kleinschaligheid en meer innovatie nog heel wat kunnen bereiken.

Ik sluit me aan bij de teleurstelling van D66 en PvdA over de geringe resultaten tot nu toe met het innovatiebudget voor het sociaal domein. De ChristenUnie denkt dat de drempel voor deze regeling te hoog is door de vereiste eigen bijdrage waardoor alleen de grote institutionele organisaties in aanmerking komen. Ik overweeg in de 2e termijn hierover nog een motie indienen.

De financiën van het sociaal domein zijn nog erg onzeker. Er lijkt in 2016 een groot beroep gedaan te worden op de reserve. Wanneer komt er nu duidelijkheid hoe we er voor staan met de WMO, de jeugdhulp en de sociale werkvoorziening? Waarom hebben we voor het debat vandaag niet de eerste cijfers gehad? 2015 is al bijna om dus dat inzicht zou er nu toch wel moeten zijn. In het voorjaar komt een herijking om uitputting te voorkomen maar is het college het met de ChristenUnie eens dat er zo een heel jaar verloren gaat?

De ChristenUnie heeft de motie Bescherming tegen de Verwarde Overheid van de Actiepartij meegetekend. De wachtlijst voor beschermd wonen moeten weg. Wat gaat het college daarnaast doen om ook hier te zorgen voor doorstroming: of te wel, voldoende huisvesting voor die mensen die weer op zichzelf kunnen gaan wonen?

Bij de grote welzijnsorganisaties als Dock en Haarlem Effect moet het niet meer business as usual zijn. Ik vrees dat dit wel het geval zal zijn als we onze criteria voor het welzijnswerk niet veel scherper gaan stellen. De ChristenUnie stelt voor de rekenkamer onderzoek te laten uitvoeren naar de efficiëntie van de subsidies aan de welzijnsorganisaties en de effectiviteit van de huidige subsidiesystematiek. Ik overweeg nog een motie op dit punt.

Wat betreft de zorg en ondersteuning aan inwoners van onze stad zie ik twee belangrijke aandachtspunten.

-         Allereerst de aanpak van schulden van huishoudens. 

Als we hier resultaten weten te bereiken dan heeft dat ook effect op andere terreinen. De drempels voor schuldhulpverlening moeten omlaag maar we moeten ook meer inzetten op preventie. Het college gaat dit uitwerken, wat betreft de ChristenUnie spreken we hier snel verder over.

-         Ten tweede stabiele relaties.
Het aantal relatiebreuken is ook in Haarlem erg hoog. Dit is niet alleen een persoonlijk drama helemaal als er kinderen bij betrokken zijn, maar dit heeft ook impact op de samenleving, zeker als een echtscheiding uitloopt op een vechtscheiding. Tegelijk weten we dat veel relatiecrisissen ontstaan vlak na de geboorte van het eerste kind. Hoe komt het dat we aanstaande ouders zo veel vertellen over zwangerschap, geboorte en verzorging van kinderen maar zo weinig over hoe je behalve samen goede ouders ook goede partners blijft? Ik wil het college oproepen in de nieuwe regionale nota gezondheidsbeleid in 2016 hieraan aandacht te besteden vandaar de motie “Voorkom (v)echtscheidingen door te investeren in relaties” die ik indien samen met OPHaarlem.

-         En als relaties dan toch stranden dan is goede ondersteuning ook van belang om te zorgen dat kinderen er zo min mogelijk de dupe van worden. Op de site van CJG Haarlem is hier heel weinig over te vinden. CJG Eindhoven heeft echter een integraal programma voor opgroei- en opvoedingsondersteuning in echtscheidingssituaties, zowel gericht op kinderen als op ouders. De ChristenUnie roept het college op hier ook werk van te maken.

Woningmarkt

De ChristenUnie vindt dat er werk moet worden gemaakt van woningbouw in Haarlem. Ik ben het met D66 eens dat we meer moeten bouwen in de middeldure sector voor doorstroming maar dit is niet genoeg. ZZP-ers met een onzeker inkomen kunnen niet doorstromen zeg ik tegen VVD en D66 en de vraag naar sociale huurwoningen neemt toe. Er zijn daarom ook meer sociale huurwoningen nodig  om te voorkomen dat de wachtlijsten nog verder oplopen en hiervoor zijn keiharde afspraken.

Appen met gemeente en buurt

De ChristenUnie steunt de focus op verbetering van de digitale bereikbaarheid van de gemeente. Wel onder één voorwaarde: we gaan burgers niet verplichten digitaal te communiceren.

Verder vraagt de ChristenUnie aan het college te investeren in ondersteuning van digibeten. Graag een reactie!

We wachten nog op uitvoering van de moties digitale participatie (49) en waaier van websites (45). Ik hoop dat dit snel komt.

Vandaag doet de ChristenUnie een nieuw voorstel. Open een Whatsapp-loket net als Terneuzen, Delft, Den Haag, Lelystad, Utrecht, Voorschoten, Waddinxveen, Voorst, Utrechtse Heuvelrug enzovoort.  

Whatsapp kan ook goed ingezet worden voor buurtpreventie naast het al bekende Burgernet. In de Nota Integraal Veiligheids- en handhavingsbeleid 2015 wordt dit als mogelijk preventief instrument genoemd tegen inbraak. Maar wat gaan we ermee doen?

Andere gemeenten zoals Hellendoorn, Lochem en Harlingen promoten het oprichten van whatsapp groepen actief, werven deelnemers, hebben er spelregels voor opgesteld en houden een overzicht bij van groepen en hun coördinatoren. Waarom doet Haarlem dat niet? Het kost de gemeente niets maar kan wel de veiligheid en het veiligheidsgevoel in wijken sterk verbeteren!

Vandaar mijn motie “Appen voor toegankelijke gemeente en veilige buurt” (link naar afzonderlijk nieuwsbericht).

Onderhoud

De ChristenUnie is blij dat er bij onderhoud van wegen weer werk met werk wordt gemaakt.

Het college doet dit echter door tijdelijk de onderhoudsachterstand te laten oplopen. De ChristenUnie wil juist dat de onderhoudsachterstand omlaag gaat. Dit is immers ook een schuld! Het college bezuinigt verder op onderhoud door de ambitieniveaus omlaag te schroeven. Daar wordt de stad niet mooier op!

De ChristenUnie roept het college op tot meer creativiteit bij het onderhoud van de stad. Vandaar dat ik vandaag een notitie “Haarlem verlicht 2.0” presenteer met een bijbehorende motie “Kan het licht uit? (of gedimd…)” (link naar afzonderlijk nieuwsbericht). Volgens de ChristenUnie kan er nog fors worden bespaard op de straatverlichting. Alleen maar LED armaturen plaatsen is onvoldoende. Zijn alle lantaarnpalen wel nodig? Ik denk het niet. Ik zie veel overbodige palen die geen enkele bijdrage leveren aan een veiligere omgeving maar alleen maar zorgen voor lichtvervuiling. Ik zie gloednieuwe LED-lampen met een veel te hoog vermogen. Een nieuwe visie is nodig. En open een meldpunt overbodige verlichting want er zijn in de stad echt veel lantaarnpalen die veel stroom verbruiken maar niets bijdragen aan de sociale veiligheid of de verkeersveiligheid.

Mobiliteit en ruimtelijke ordening

De opbrengsten hiervan zou de ChristenUnie graag besteden aan fietsbeleid. Dat levert ons ook nog eens extra subsidies op van de provincie! Vandaar mijn amendement “Nieuwe Groenmarkt nice to have deze collegeperiode”

Veel wegen gaan op de schop komend jaar. Maar waarom is het nog zo verdacht stil rond de Waarderweg? Wanneer zijn de onderzoeken nu afgerond en komt de wethouder samen met de gedeputeerde met een voorstel? Dat moet toch voor de zomer klaar kunnen zijn! Ik sluit me aan bij de vragen van Actiepartij over de leegstand in de Waarderpolder en de kavels die nog steeds niet zijn ingevuld.

Tot zover mijn bijdrage in de eerste termijn.

MOTIE Afvalstoffenheffing ook voor handhaving

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 november 2015,

Overwegende dat:

 • De afvalstoffenheffing omlaag gaat als gevolg van het winnen van een gerechtelijke procedure door de gemeente;
 • Kosten voor handhaving niet worden toebedeeld aan de afvalstoffenheffing bij het vaststellen van de kostengrondslag omdat handhavers integraal werken en dus tegelijk handhaven op bijvoorbeeld huisvuil, foutparkeren en uitstallingen;
 • Het alsnog toedelen per saldo lijd tot een iets kleinere verlaging van de afvalstoffenheffing, maar de burger er nog steeds op vooruit gaat;
 • De komende jaren verdere verlaging van de afvalstoffenheffing te verwachten is als gevolg van de invoering van duurzaam afvalbeheer (onder andere: lagere verbrandingsbelasting door afname van de hoeveelheid restafval)
 • De raad invulling zoekt voor de bezuinigingstaakstelling van 8 ton op regelgeving en handhaving;

Verzoekt het college

De kosten voor handhaving op de wijze waarop huisvuil wordt aangeboden in 2016 voor zover mogelijk toe te delen aan de kostengrondslag voor de afvalstoffenheffing, dit te verwerken in het voorstel voor de belastingtarieven voor 2016 en dit mede in te zetten als dekking voor de bezuinigingsopgave van 8 ton;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

MOTIE Evaluatie toerismebelasting

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 november 2015,

Overwegende dat:

 • Haarlem in 2014 bijna 1 miljoen euro toeristenbelasting heeft opgehaald

  Inkomsten toeristenbelasting 2014 (bron: antwoord op vraag 42 feitelijke vragenronde)

Categorie

Overnachtingen

Tarief

Opbrengst

Hotels

310.000

€ 3,00 **

€ 930.000

Camping

11.000

€ 1,35

€ 14.850

Overig (B&B, airbnb, etc.)

18.000

€ 3,00

€ 54.000

Totaal

340.000

 

€ 994.000 *

* verschil waarschijnlijk verklaard door afrondingsverschillen
** dit tarief is in 2015 verhoogd naar € 3,25

 • De gemeente Den Haag tot en met dit jaar 10 tarieven kent om zo goedkopere overnachtingen en jongeren minder zwaar te belasten dan luxe hotels[1];
 • Een dergelijke opsplitsing niet meer mogelijk is door het vervallen van de sterren-classificatie van hotels waardoor een juridisch voldoende hard onderscheid alleen mogelijk is tussen mobiele overnachtingsvormen (kamperen) en overige overnachtingen;
 • De Haarlemse toeristenbelasting moet worden herzien omdat een goed onderscheid tussen B&B en goedkope hotels niet meer voldoende juridisch hard te maken is;
 • Onder meer de gemeenten Amsterdam, Utrecht en Haarlemmermeer een percentage hanteren van de prijs van een overnachting exclusief ontbijt (in Amsterdam: 5%, Haarlemmermeer: 6%) zodat er toch differentiatie mogelijk is;
 • De huidige Haarlemse tarieven watertoerisme, jeugdherbergen en goedkope B&B verhoudingsgewijs zwaar aanslaan terwijl juist in deze sectoren groeimogelijkheden liggen om meer toeristen naar de stad te trekken en de prijselasticiteit in deze sectoren waarschijnlijk groter is dan in het luxere segment hotels;

Verzoekt het college:

 • In 2016 samen met vertegenwoordigers van de toerismebranche de wijze van heffen van de toeristenbelasting te herzien door het uitwerken van heffing die gebaseerd is op een percentage van de overnachtingskosten
 • Hierbij te bezien of het mogelijk is de inkomsten van de toeristenbelasting te verhogen zonder dat dit ten koste gaat van het aantal bezoekers van de stad en bij voorkeur zelfs leidt tot meer bezoekers van de stad;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Frits Garretsen, SP[1] http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Toeristenbelasting.htm

MOTIE Benchmark prestaties van de gemeente

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 november 2015,

Overwegende dat:

 • In de begroting prestaties van de gemeente sporadisch worden vergeleken met andere gemeenten;
 • Prestatieindicatoren in begroting en jaarverslag meer waarde krijgen als ze worden afgezet tegen prestaties van andere gemeenten (zowel ten opzichte van alle gemeenten als ten opzichte van gemeenten met een even grote omvang of een vergelijkbare stedelijkheidsklasse);
 • Veel informatie over prestaties van gemeenten openbaar is maar het voor raadsleden lastig is hier snel een bruikbaar inzicht te hebben omdat de informatie verspreid is over vele bronnen;
 • Benchmarks zoals de gemeentelijke duurzaamheidsindex (www.gdindex.nl) inzicht kunnen geven in thema’s waar Haarlem beter in kan presteren en handvaten kunnen geven voor mogelijke aanscherping van streefwaarden;
 • Er ook beleidsvelden zijn waar prestaties van gemeenten nog slecht vergelijkbaar zijn doordat gemeenten prestaties totaal verschillend meten;

Verzoekt het college:

 • Vanaf de volgende programmabegroting waar mogelijk indicatoren te verrijken met een benchmark en specifiek stil te staan bij acties gericht op die onderwerpen waar Haarlem relatief het slechtst scoort in vergelijking met andere gemeenten / andere grote steden;
 • In overleg te gaan met de VNG en het ministerie van binnenlandse zaken om te bezien of voor meer onderwerpen benchmarks kunnen worden ontwikkeld;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Frans Smit, OPHaarlem

Sjaak Vrugt, Actiepartij

MOTIE Voorkom (v)echtscheidingen door investeren in relaties

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 november 2015,

Overwegende dat:

 • Het aantal echtscheidingen groeit;
 • Het aantal eenoudergezinnen in Haarlem in 15 jaar met meer dan 26% is gegroeid;
 • Kinderen vaak de dupe zijn van relatieproblemen;
 • Maatschappelijke kosten van relatieproblemen hoog zijn en nog steeds toenemen;
 • Preventie door te investeren in relaties veel ellende en dure zorg kan voorkomen;
 • De gemeente een regierol heeft als het gaat om prenatale voorlichting aan aanstaande ouders (Wet publieke gezondheid, Artikel 2, tweede lid onder h) en de gemeente verplicht is de gemeentelijke doelstellingen ter uitvoering van onder meer deze prenatale voorlichting uit te werken (Wet publieke gezondheid, Artikel 13) in de gemeentelijke nota volksgezondheidsbeleid;
 • In 2009 de BDU Centra voor Jeugd en gezin verhoogd is met een structurele bijdrage van in totaal € 5,8 miljoen per jaar (voor alle gemeenten samen) voor prenatale voorlichting;
 • De Jeugdwet, Artikel 2.1 gemeenten expliciet een taak geeft als het gaat om bijvoorbeeld het voorkomen van opvoedingsproblemen, het versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen en het bevorderen van de veiligheid van de jongere in de opvoedsituatie;
 • De doelen voor prenatale voorlichting niet zijn uitgewerkt in de Nota gemeentelijk gezondheidsbeleid 2011-2014 en in deze nota ook geen aandacht is voor preventie door te investeren in relaties;
 • Deze nota in 2016 wordt vervangen door een nieuwe Regionale Nota Gezondheidsbeleid;
 • Het Nederlands Jeugdinstituut[1] concludeert dat:
  • Het belangrijk is dat in de informatievoorziening naar ouders expliciet aandacht is voor de voorbereiding op het omgaan en de interactie met de baby (opvoeding) én de transitie naar ouderschap (onder andere eigen emoties van ouders en hoe dit de relatie tussen partners kan beïnvloeden);
  • Het reguliere gemeentelijk aanbod aan ouderschaps- en opvoedsteun voor zowel aanstaande ouders als ouders van baby’s beperkt is, en alleen bestaat uit individuele gesprekken en een breed preventief ondersteuningsaanbod (lichte steun) voor álle aanstaande ouders gericht op de transitie naar ouderschap ontbreekt;
  • Onder ouders grote behoefte is aan informatie en steun over opvoeding en ouderschap waarbij 40% van de aanstaande ouders behoefte heeft aan groepsaanbod –themabijeenkomsten of cursus– onder begeleiding van een professional;

Verzoekt het college:

In de nieuwe Regionale Nota Gezondheidsbeleid een visie op de rol van de gemeente bij het versterken van relaties op te nemen en te bezien of het aanbod van de gemeente hierop moet worden aangepast bijvoorbeeld door voorlichting aan jonge ouders individueel en/of groepsaanbod;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Frans Smit, OPHaarlem

Factsheet Investeren in relaties

 

 • 38,1% van de huwelijken in Nederland is geëindigd in een echtscheiding (2013)[2]
 • 35000echtscheidingen zijn er per jaar in Nederland (scheiding van geregistreerd partnerschap of ongeregistreerd partnerschap niet meegerekend) waarvan bijna 20000 huwelijken met kinderen. Elk jaar zijn dit zo’n 35000 kinderen[3].
 • 70000 kinderen per jaar maken een relatiebreuk (dus inclusief scheiding van niet-huwelijkse situatie) mee. Na twintig jaar is dit 32% van alle kinderen[4].
 • 9,5% van alle gezinnen is een samengesteld- of stiefgezin[5].
 • 5496 eenoudergezinnen met kinderen zijn er in Haarlem in 2014. Dit is een groei van 26,2% ten opzichte van 2000 toen er 4354 eenoudergezinnen waren. Hieronder vallen uiteraard ook gezinnen waarvan een van de partners is overleden. Verder zijn de cijfers iets vertekend door de bevolkingsgroei van 148484 naar 155147 (ruim 4,4%)[6]
 • 9% van de Haarlemmers is gescheiden. (variërend van 4% in Indische Buurt-Zuid tot 12% in Slachthuisbuurt en Europawijk)[7]
 • 3 miljard euro zijn minimaal de maatschappelijke kosten per jaar in Nederland van relatiebreuken. Dit zijn onder andere kosten voor uitkeringen huisvesting (meer huurtoeslag), kosten voor rechtspraak, rechtsbijstand en dergelijke, minder inkomsten uit werk, kosten ivm verzuim op het werk,  lager inkomen van de kinderen doordat ze gemiddeld genomen een lager opleidingsniveau bereiken en kosten in verband met criminaliteit. Dit is nog een voorzichtige schatting. De verwachting is dat de werkelijke kosten nog een stuk hoger liggen[8].
 • Dubbel zo veel problemen. Kinderen van gescheiden ouders hebben ongeveer dubbel zoveel problemen als kinderen uit intacte gezinnen[9]. Het gaat dan om problemen als:
  • externaliserende problemen, zoals agressief gedrag, vandalisme en bij oudere kinderen delinquent gedrag en meer roken, blowen en drinken
  • internaliserende problemen, zoals depressieve gevoelens, gevoelens van angst en een laag zelfbeeld
  • problemen op school en een lager eindniveau van de opleiding
  • problemen in vriendschapsrelaties
  • een zwakkere band met de ouders, vooral met de vaders
  • crimineel en riskant gedrag
  • een groter risico op depressie inclusief een groter beroep op hulpverlening
  • een groter eigen scheidingsrisico


[1] Visiedocument voor gemeenten ‘Steun voor aanstaande ouders bij ouderschap en opvoeding’, 2014, http://www.nji.nl/nl/Steun-voor-aanstaande-ouders-bij-ouderschap-en-opvoeding.pdf

[9] Spruijt, E. en H. Kormos (2010), 'Handboek scheiden en de kinderen'. Houten, Bohn Stafleu van Loghum.

AMENDEMENT Nieuwe Groenmarkt nice to have deze collegeperiode

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 november 2015,

Overwegende dat:

 • Herinrichting van de Nieuwe Groenmarkt tot een autoluw verblijfsgebied met fietsparkeervoorzieningen reeds jaren een wens is in de stad maar dat dit nog niet is opgenomen in het investeringsplan;
 • Aanvragen voor BDU subsidie voor het jaar 2017 reeds in januari 2016 moeten worden gedaan
 • Er dus snel een besluit moet vallen om de herinrichting nog deze collegeperiode te realiseren;

 

Besluit:

 • Beslispunt 3 in het raadsbesluit over de programmabegroting 2016-2020 ten aanzien van het Investeringsplan 2015-2020 aan te vullen met:

  “d. Het opnemen van de herinrichting Nieuwe Groenmarkt inclusief fietsparkeervoorzieningen als nice to have voor deze collegeperiode in het Investeringsplan”

Verzoekt het college:

 • Op korte termijn dekking voor dit project te zoeken zodat het in het Investeringsplan 2016-2021 definitief kan worden opgenomen en zodat tijdig BDU kan worden aangevraagd voor realisatie in 2017 of 2018
 • Deze dekking te zoeken in:

  - Opbrengsten motie “Kan het licht uit? (of gedimd…)”
  - Opbrengsten motie “Evaluatie toeristenbelasting”
  - Investeringsruimte onder het kasstroomplafond

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20151109 NOTITIE Haarlem verlicht753,6 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2015 > november

Geen berichten gevonden