Meevallers deels naar reductie schuld

DSCN205311-11-2015 21:54 11-11-2015 21:54

In de tweede termijn van de behandeling van de begroting voor 2016 heeft de ChristenUnie een motie ingediend om meevallers in de uitkering van het Rijk in het gemeentefonds deels in te zetten

2e termijn

Voorzitter, ik begin met het intrekken van de motie over de toeristenbelasting, motie nr. 23. Er zijn immers net nieuwe afspraken en de ChristenUnie staat voor een betrouwbare overheid. Wel vraag ik de wethouder tijdig, dus nog deze collegeperiode, het voorgestelde model van een procentuele heffing in overweging te nemen zodra in 2018 de huidige afspraken aflopen en met de sector en de raad hierover te spreken.

Het college wil de herinrichting Nieuwe Groenmarkt een nice to have in het investeringsplan maken dat is mooi. We horen meer bij de kadernota. Daarom trek ik amendement nr 26 in.

Ook trek ik de motie over echtscheidingen in, nr. 22. Ik ben blij met de uitgebreide reactie van de wethouder op mijn schriftelijke vragen die vandaag binnen kwam en de pilot die kennelijk net deze maand is gestart. Er werd door sommige fracties wat lacherig gedaan over dit onderwerp maar relatiebreuken zijn wel degelijk een groot maatschappelijk probleem wat we terugzien op de woningmarkt, in de jeugdzorg, in de schuldhulpverlening, etcetera.  En het grootste probleem is de toename van het aantal vechtscheidingen. Mensen zijn verantwoordelijk voor hun eigen leven, maar we doen ook op het gebied van volksgezondheid aan preventie. Er is niets mis mee om bij zwangerschapsgym, bij het CJG of bij de verloskundige niet alleen foldertjes te geven over babyvoeding maar ook over de gevolgen van de komst van kinderen voor je relatie en hoe je je daarop kunt voorbereiden. Er is ook niets mis met begeleiding aan mensen aan te bieden die in een scheiding zitten waarover de wethouder vandaag schrijft. Dat kan problemen voorkomen of verzachten. Ik denk dat we zeker nog kunnen leren van de aanpak in andere gemeenten en vooral ook in Scandinavische landen waar bijvoorbeeld ook veel via internet wordt aangeboden. Ik wacht voor dit moment de nieuwe regionale nota gezondheidsbeleid af en kom er dan zo nodig op terug.  Ik ga er wel vanuit dat die nota conform de raadsjaaragenda in 2016 komt en niet pas in 2017 zoals nu geschreven in reactie op de motie.

Ik heb ook twee nieuwe moties. Allereerst de motie “Van Must have naar Nice to have” die pleit voor meer inzicht in de prioriteitsvolgorde in het investeringsplan zodat we van te voren al weten welke projecten bij tegenvallers nog wat uitgesteld kunnen worden. Naast deze motie vraag ik het college volgend jaar het bijgestelde investeringsplan gewoon integraal op te nemen in de begroting want in de begroting stellen we het immers vast.

Ook heb ik een motie om het voordeel van de septembercirculaire deels in te zetten voor schuldreductie.

Verder heb ik mijn motie appen voor een toegankelijke gemeente, nr. 28, ingekort omdat het deel over whatsapp inzetten voor buurtpreventie overlapte met een mooie motie van Trots Haarlem, nr. 42. Trots tekent nu mijn motie mee en ik die van Trots die nu ook een paar elementen uit mijn oorspronkelijke motie bevat. Ik dank het college voor de steun voor beide moties. Dit is typisch een voorbeeld van innovatie die met zeer beperkte middelen veel resultaat kan hebben.

De ChristenUnie is blij dat er nu voorstellen liggen voor de huisvesting van vluchtelingen. De woonopgave is groter. Ook hier zie ik met grote belangstelling de voorstellen tegemoet.

Er is veel gesproken over de kwaliteit en informatiewaarde van de begroting. De wethouder verwees een paar keer naar nieuwe landelijke regels en naar de werkgroep informatiewaarde. Dat is mooi, ik verwacht daar veel van. Maar ik had toch dit jaar na de motie SMART begroten van vorig jaar al meer verwacht. Hoofdpunten van beleid moeten gewoon streefwaarden hebben, verwijzing naar cijfers in monitors voldoen niet.

De ChristenUnie denkt graag ook voor volgend jaar mee. Ik stel voor dat we volgend jaar op 1 avond een aparte technische raad over de begroting houden. Zo houden we de algemene beschouwingen echt over de politieke kwesties en die kan dan wat betreft de ChristenUnie een week later, maar dan in 2 avonden in plaats van 3.

Ik handhaaf mijn motie over benchmarken, nr. 24. Misschien lukt dat niet voor alle thema’s in 1x maar ik wil volgend jaar echt meer analyses hoe Haarlem scoort ten opzichte van andere gemeenten en gerichte beleidsvoornemens op thema’s waar Haarlem slecht scoort.

Dan duurzaamheid: hier kunnen de ambities echt omhoog. We zijn geen fietsstad geworden, nu aan de slag om dit in 2018 wel te worden! Ik daag de wethouder verder uit om de volgende begroting qua groen de beste begroting van het land te maken met duidelijke smart doelen en acties om de achterstanden op andere steden in te halen.

De reactie op motie 25, afvalstoffenheffing ook voor handhaving, vind ik onbegrijpelijk. Ik heb het helemaal niet gehad over het onderzoek naar de kosten voor de afvalstoffenheffing. Prima dat de wethouder dat doet. Ik heb alleen gevraagd de kosten voor handhaving voor zover ze zijn toe te rekenen aan handhaving op huisvuil onder de afvalstoffenheffing te brengen. Dit past bij principe de vervuiler betaalt en door deze andere financiering.

Dan mijn motie “Kan het licht uit? (of gedimd….)”. Ik ga nog een nachtje slapen onder zeer felle led verlichting in mijn wijk en dan kijken naar de formulering want wat mij betreft is dit een hele belangrijke motie die ons veel geld en energie kan besparen. Als de wethouder nog zin heeft in een fietstochtje dan nodig ik haar van harte uit vanavond de Muiderslotweg te bekijken om te zien dat het echt zuiniger kan met onze straatverlichting.

Er zijn deze week vele stapels papier gekopieerd. En dat terwijl we digitaal zouden werken. Mijn fractie dient bij deze digitaal een initiatiefnota in om deze papierstroom te stoppen. Digitaal indienen van moties is voldoende. Daarmee wordt gelijk de griffie ontlast.

Ik wil alle griffiemedewerkers en bodes hartelijk bedanken voor hun inzet deze dagen. De ChristenUnie wenst het college veel wijsheid en Gods zegen bij het besturen van onze mooie stad in het komende jaar.

Motie Van Must Have naar Nice to Have

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen op 9, 11 en 12 november, in bespreking over de programmabegroting 2016-2020

Constaterende dat:

 • In het investeringsplan 2015-2020 nice to have projecten zijn opgenomen die in beeld blijven maar in verband met het kasstroomplafond nog niet formeel zijn opgenomen in het investeringsplan;
 • Het college voornemens is 1,5 miljoen aan investeringen een jaar door te schuiven zodat ook in 2016 wordt voldaan aan het kasstroomplafond en er dus vooralsnog terug wordt gekomen van het voornemen om het kasstroomplafond te gaan berekenen over vijf jaar;

Overwegende dat:

 • De raad nu nog geen inzicht heeft welke projecten (mogelijk) uitgesteld gaan worden en wat daarvan de consequenties zijn voor bijvoorbeeld het onderhoud van de stad;
 • De raad moet kunnen aangeven welke must haves in het investeringsplan een hogere prioriteit hebben dan andere must haves;

Verzoekt het college:

In het volgende investeringsplan aan te geven welke must haves in aanmerking komen voor uitstel of zelfs omzetting naar nice to have indien dit noodzakelijk is om in een jaar onder het kasstroomplafond te blijven als gevolg van bijvoorbeeld andere onverwachte urgente investeringen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Motie Voordeel septembercirculaire deels inzetten voor schuldreductie

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen op 9, 11 en 12 november, in bespreking over de programmabegroting 2016-2020

Constaterende dat:

 • De algemene uitkering Gemeentefonds als gevolg van de septembercirculaire 2015 met circa 2 miljoen tot oplopend 4 miljoen in 2020 toeneemt;
 • Hiervan 681.000 tot 1.514.000 wordt veroorzaakt door ontwikkelingen op rijksniveau zoals ontwikkeling van het accres;

Overwegende dat:

 • De schuld van Haarlem nog steeds hoog is;
 • Voorkomen moet worden dat de noodzaak voor strakke sturing op de budgetten verslapt als gevolg van meevallers in de uitkering van het Rijk;

Verzoekt het college:

Tenminste de helft van het voordeel van de septembercirculaire 2015 voor zover het betreft de ontwikkelingen op rijksniveau in te zetten als extra schuldreductie en dit te verwerken in de komende bestuursrapportage,

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

MOTIE Appen voor toegankelijke gemeente (motie 28 BIS)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9, 11 en 12 november 2015, in bespreking over de programmabegroting 2016-2020

Constaterende dat:

 • Haarlem voornemens is burgers te stimuleren via digitale weg met de gemeente te communiceren maar deze voornemens nog niet concreet zijn ingevuld;
 • Whatsapp in steeds meer gemeenten wordt ingezet als een extra digitaal loket en hier inmiddels positieve ervaringen mee zijn;[1]
 • Toepassing van een Whatsapp loket klantvriendelijk en efficiënt is omdat burgers niet meer afhankelijk zijn van een telefonische wachtrij;
 • Whatsapp inmiddels via https://web.whatsapp.com ook op een desktop kan draaien waardoor doorplaatsen van meldingen binnen de organisatie makkelijk is;

Verzoekt het college

Te starten met een Whatsapp loket, dit te promoten via de stadskrant en de website en het loket na uiterlijk twee jaar te evalueren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Sander van den Raadt, Trots Haarlem[1] Evaluatierapport gemeente Terneuzen, de eerste gemeente die in Nederland is gestart met een Whatsapp loket nu 2 jaar geleden https://www.kinggemeenten.nl/sites/king/files/Evaluatierapport-WhatsApp.pdf

Motie Whatsapp buurtpreventie tegen inbraak (motie 42 BIS)

De gemeenteraad van Haarlem, bijeen op 9, 11 en 12 november, in bespreking over de programmabegroting 2016-2020

Constaterende dat:

 • In de nota Integraal Veiligheids- en handhavingsbeleid 2015 het gebruik van Whatsapp als preventief instrument tegen inbraak wordt genoemd maar dit niet verder is uitgewerkt;
 • De politie samen met de bewoners van de Boerhaavewijk besloten heeft een proef te starten met een preventie Whatsapp groep, waarbij bewoners bijvoorbeeld bij een inbraak eerst 112 bellen en daarna via de Whatsapp groep medebewoners waarschuwen en het signalement geven van de daders zodat meer ogen de pakkans vergroten;
 • Het principe van de buurt Whatsapp groep o.a. in Tilburg goed blijkt te werken en het aantal inbraken soms tot 50% afneemt, niet in de laatste plaats omdat daders ook vaak in de buurt wonen en nu weten dat iedereen alert is;
 • Gemeenten zoals Hellendoorn[1], Lochem[2] en Harlingen[3] het oprichten van groepen door buurtbewoners actief promoten, deelnemers werven, spelregels hebben opgesteld en een overzicht bijhouden van groepen en coördinatoren;

Overwegende dat:

 • De Whatsapp preventie groep Boerhaavewijk kleine startkosten heeft zoals bijvoorbeeld het mogelijk maken van online aanmelden en het plaatsen van bebording of stickers zodat bekend is dat de buurt Whatsapp preventie gebruikt;
 • Een Whatsapp preventie groep bijdraagt aan het veiligheidsgevoel in de wijk en ook kostenbesparend is, namelijk door gerichter inzetten van politie en het voorkomen van allerlei kosten door de afname van gevolgschade en kosten door minder aantal inbraken;

Verzoekt het college:

 • De proef met de Whatsapp preventiegroep van politie en bewoners in de Boerhaavewijk te steunen door vanuit het budget voor buurtparticipatie een bijdrage beschikbaar te stellen voornamelijk voor de bebording of aan de raad te laten weten uit welk potje dit gefinancierd kan worden;
 • In samenwerking met de politie en wijkraden de oprichting van Whatsapp preventiegroepen in andere wijken te stimuleren door op de gemeentelijke website een lijst met groepen bij te houden, aanmelden mogelijk te maken en spelregels te publiceren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sander van den Raadt, Trots Haarlem

Frank Visser, ChristenUnie

Frans Smit, OPHaarlem

« Terug

Archief > 2015 > november

Geen berichten gevonden