Stad net zo veilig met minder straatverlichting

20151108_14591120-11-2015 10:55 20-11-2015 10:55

Haarlem kan flink besparen op de straatverlichting. In de stad staan veel overbodige lantaarnpalen en veel lampen hebben een te hoog vermogen waardoor sommige straten ’s nachts onnodig baden in het licht. De ChristenUnie vraagt daarom het college nieuwe normen vast te stellen voor straatverlichting. “Mooi dat op steeds meer plaatsen in de stad LED-verlichting komt, dat bespaart veel energie, maar het kan nog zuiniger. Jaarlijks kost de straatverlichting alleen al aan energie zo’n 6 ton. Als we hierop kunnen besparen dan is er meer geld voor het onderhoud van wegen en de aanleg van fietsvoorzieningen. Bovendien is het goed voor de natuur als we lichtvervuiling zoveel mogelijk voorkomen”, aldus raadslid Frank Visser.

Bij de behandeling van de begroting van de stad voor 2016 presenteerde de ChristenUnie een notitie met voorstellen om de Haarlemse straatverlichting anders aan te pakken. Zo stelt de partij voor ’s nachts straatverlichting te dimmen tot een lager lichtniveau. Visser: “Straatverlichting is vooral van belang tot circa 9 uur ’s avonds en natuurlijk in de ochtendspits. Daartussen is het in veel straten zo rustig dat de lampen echt wat zachter kunnen. Dat gebeurt nu al op veel plekken maar de lampen kunnen scherper worden afgesteld. Dat scheelt veel geld” Ook kan in een aantal gevallen volgens de ChristenUnie sowieso voor minder sterke lampen worden gekozen. “Er zijn straten die baden in het licht met 51 Watt LED verlichting terwijl een naastliggende straat met 14 Watt ruim voldoende heeft. Die keuze moeten we nu maken want de komende jaren wordt overal in de stad LED-verlichting geïntroduceerd. Dat kost ons in 3 jaar 7,5 miljoen euro. Besteed dat geld zo slim mogelijk!”

Natuurlijk moet de sociale veiligheid voorop staan, maar volgens de ChristenUnie kan ook het aantal lantaarnpalen worden verminderd. Visser: “Op veiligheid moet je niet bezuinigen. Maar waarom moet bij elk grasveldje langs wegen aparte lantaarnpalen staan terwijl het grasveld al wordt verlicht door lantaarnpalen van de weg die er pal langs loopt en er ook veel verlichting is bij de huizen?” Een ander voorbeeld is de verlichting van wegen die parallel naast elkaar liggen. “Op sommige plaatsen langs de Westelijke Randweg kun je je echt afvragen of de parallelstraten zoveel eigen verlichting nodig hebben”. De partij stelt daarom voor een meldpunt te openen waar burgers kunnen melden welke lantaarnpalen zij overbodig vinden. “In Hengelo leverde zo’n meldpunt in korte tijd bijna 300 palen op die kunnen verdwijnen. In Haarlem staan nu circa 23.000 lantaarnpalen. Dat kan best iets minder”.

De raad heeft besloten om de nota van de ChristenUnie binnenkort apart te bespreken in de commissie beheer. Onderstaande motie is daarom aangehouden en niet in stemming gebracht.

MOTIE Kan het licht uit? (of gedimd…)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 november 2015,

Overwegende dat:

 • Openbare straatverlichting in Haarlem jaarlijks ruim € 2 miljoen aan onderhoud, vervanging en energie kost;
 • De nota Openbare verlichting in Haarlem (2007/724) niet meer actueel is door aangepaste landelijke normen voor openbare verlichting, de snelle opkomst van LED-verlichting en nieuwe mogelijkheden voor dimmen en multifunctioneel gebruik zoals het integreren van laadpunten voor elektrische auto’s;
 • In de verschillende concept Handboeken Inrichtingen Openbare voor verschillende categorieën straten vastgelegd wordt welke armaturen worden toegepast om zo te komen tot een eenduidige inrichting van de openbare ruimte, maar dat hierin geen richtlijnen staan voor het verlichtingsniveau of de onderlinge afstand van lantaarnpalen;
 • Andere gemeenten besparingen boeken door het verdergaand dimmen van verlichting en het verwijderen van overbodige lantaarnpalen en hiervoor ook een meldpunt onnodige verlichting hebben ingesteld;
 • Haarlem de komende 3 jaar €7,5 miljoen investeert in grootschalige vervanging van straatverlichting en het van belang is dat dit geld zo efficiënt mogelijk wordt ingezet;
 • Het college al jaren belooft de energiekosten voor straatverlichting beter te monitoren maar dat dit tot op heden niet is gebeurd;
 • Er in Haarlem nog veel winst te boeken is tegen lichtvervuiling door het aanpakken van onnodige reclameverlichting en gevel aanlichting na 23 uur ’s avonds en de gemeente hierin het goede voorbeeld kan geven bij de aanlichting van het stadhuis;

Verzoekt het college:

 • In 2016 de nota openbare verlichting uit 2007 te actualiseren en zo mogelijk te integreren in de nieuwe Handboeken Inrichting Openbare Ruimte (HIOR’s)
 • Rapportage en monitoring van energieverbruik en financiering en voortgang van onderhoud en vervanging van straatverlichting te verbeteren;
 • Hierbij de analyses en aanbevelingen uit de notitie “Haarlem verlicht 2.0” uit de bijlage bij deze motie te betrekken waaronder begrepen:
  • Onderzoek of verdere kosten- en energiebesparing en bestrijding van lichtvervuiling kan worden bereikt door het beperken van de straatverlichting in Haarlem door bijvoorbeeld verdergaand te dimmen in de nacht, verlagen van het verlichtingsniveau, vergroten van de afstand van lantaarnpalen bij vervanging en/of toepassen van actieve wegmarkering in het buitengebied;
  • Onderzoek naar mogelijkheden multifunctioneel gebruik van straatverlichting;
  • Opening van een meldpunt overbodige straatverlichting;
  • Zo spoedig mogelijk doven van de aanlichting van het stadhuis na 23 uur te doven;
  • Aanpak van onnodige reclameverlichting door te onderzoeken of via aanschrijving van bedrijven, algemene regels in de APV of vergunningen een verbod kan worden ingesteld op verlichte gevelreclame en verlichte reclamelichtmasten na 23 uur;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20151109 NOTITIE Haarlem verlicht753,6 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2015 > november

Geen berichten gevonden