Versnellen woningbouw vluchtelingen, maar wel zorgvuldig

IMG_5283.JPG26-11-2015 14:26 26-11-2015 14:26

Haarlem is op zoek naar nieuwe locaties waar versneld woningen kunnen worden gerealiseerd voor statushouders. Zo ontstaat er in asielzoekerscentra weer ruimte en kan het gesleep van vluchtelingen van de ene naar de andere sporthal stoppen. Afgelopen week sprak de commissie ontwikkeling over mogelijke locaties. In beeld zijn met name Delftplein, Zijlweg en Boerhaavelaan.

Asielzoekers met een status mogen doorgaans 5 jaar in Nederland blijven. Als het daarna weer veilig is in hun land moeten ze terug. Anders wordt de status doorgaans omgezet in een permanente status. Raadslid Frank Visser: “We moeten er rekening mee houden dat een groot deel van de huidige vluchtelingen hier zal blijven. Het is van belang dat ze snel een woning en werk vinden en kunnen beginnen met integreren”.

Circa 20% van de vrijkomende Haarlemse sociale huurwoningen gaat jaarlijks naar statushouders. Het college wil dat dit percentage niet stijgt omdat de wachtlijsten voor een woning in Haarlem lang zijn, momenteel zo’n 6 jaar. Daarom wordt nu gedacht aan extra nieuwbouw van woningen en het ombouwen van kantoren. Op deze nieuwe locaties komen dan 50% statushouders en 50% andere woningzoekers. Dit zouden tijdelijke woningen kunnen zijn die snel kunnen worden neergezet en maximaal 10 jaar blijven staan.

Er is een lange lijst gemaakt met leegstaande gebouwen en kavels waarop gebouwd kan worden in de nabije toekomst. Per locatie is gekeken of de eigenaar wil meewerken en of sociale woningbouw mogelijk is en zo ja op welke termijn. Veel locaties vallen dan af omdat er op korte termijn al andere ontwikkelingen gepland zijn. Soms past woningbouw niet in het bestemmingsplan of is het wenselijker op de locatie duurdere woningen te realiseren omdat in de wijk al veel sociale woningbouw is.

Definitieve besluiten zijn nog niet genomen. De wethouder mag van de raadscommissie verder met inventariseren en moet uiteindelijk de plannen voor gekozen locaties aan de raad voorleggen. Zo moet er per locatie een businesscase komen en moeten de plannen ook ruimtelijk worden uitgewerkt. Het kan zijn dat er nog nieuwe locaties bijkomen of locaties die nu in beeld zijn nog afvallen.

De ChristenUnie vindt het een goede zaak dat extra woningen worden gebouwd. Raadslid Frank Visser: “Door op deze locaties de helft van de woningen te reserveren voor de reguliere woningzoekers kunnen zij ook sneller aan een woning komen. Ik vraag mij wel af of we moeten willen dat er zoveel tijdelijke woningen worden gebouwd. Vanwege de afschrijvingstermijn staan deze er toch snel de maximale termijn van tien jaar of zelfs langer terwijl bijvoorbeeld op het Delftplein er al plannen waren om over een paar jaar hier permanente woningen te bouwen. Kunnen we deze plannen dan niet beter versnellen? Ook moeten we goed kijken naar de leefomgeving. Er is haast, maar zaken als openbare ruimte en parkeren moeten goed worden bekeken. Statushouders hebben nu geen auto, maar over een paar jaar kan dat anders zijn.”

Het college ziet mogelijkheden om in totaal ruim 200 woningen te realiseren op de locaties Delftplein, Zijlweg (hoek Randweg: oud provinciekantoor en parkeerplaats) en Boerhaavelaan (ter plaatse van de zusterflat die in verband met asbest wordt gesloopt). Visser: “Deze locaties lijken geschikt maar in de lijst van het college zie ik meer locaties die ook zouden kunnen. Bij het Delfplein is gekozen voor de westzijde maar hier loopt de gemeentegrens, ligt een waterbassin en is net een groen initiatief gestart van de wijk. Het lijkt makkelijker om te kiezen voor de oostzijde van het plein waar een stuk grond naast het ziekenhuis braak ligt. Dat heeft een maatschappelijke bestemming, maar die bestemming kan makkelijk worden gewijzigd, zeker als het om een tijdelijke woonfunctie gaat. Dan is er meer tijd om de plannen voor de westzijde van het Delftplein zorgvuldig uit te werken en hier gelijk een definitief plan voor te maken met woningen die hier blijven staan. We moeten ook kijken naar snelle bouwconcepten. Tegenwoordig worden woningen vaak in een fabriek gemaakt en kan je ook permanente woningen binnen een paar weken bouwen.”

De ChristenUnie maakt zich zorgen wat de woningbouwplannen betekenen voor de toekomstige woningbouwontwikkeling in Haarlem. Visser: “Nu komen de locaties boven waar op korte termijn al bouwplannen voor waren. Als we deze nu tijdelijk gaan invullen dan is gelijk de vraag waar we dan de komende jaren de reguliere bouwopgave gaan invullen. Het is hoog tijd voor een nieuwe woonvisie in Haarlem. Er is met wat creativiteit nog genoeg ruimte te vinden, maar dat is verspreid over meerdere kleine locaties. In een dichtbevolkte stad als Haarlem is bouwen complexer zeker als je het groen wilt sparen”

Tenslotte heeft de ChristenUnie aandacht gevraagd voor de gevolgen van de huurtoeslag en de huisvestingsverordening voor de bouwplannen. “Er wordt nu ook gesproken over kleinere onzelfstandige woningen. Voor onzelfstandige woningen kun je echter geen huurtoeslag krijgen. Ook al is de huur lager, dan kunnen de woonlasten toch hoger zijn dan een iets grotere zelfstandige woning. Daar moet dus goed naar gekeken worden. Ook moet de huisvestingsverordening worden aangepast want die is niet voorbereid op de bouw van zoveel tijdelijke woningen. Volgens de huidige verordening behouden mensen met een urgentieverklaring die een woning accepteren hun opgebouwde inschrijfduur zodat ze makkelijker een woning kunnen accepteren zonder dat ze gestraft worden en opnieuw 6 jaar moeten wachten. Inschrijfduur vervalt bij urgentieverklaringen wel als je een eengezinswoning accepteert. Dat is logisch in de huidige situatie maar als een woningzoeker met een urgentieverklaring straks op de Zijlweg een tijdelijke woning accepteert is het natuurlijk niet logisch dat hij daarmee een paar jaar inschrijfduur kwijt raakt.”

« Terug

Archief > 2015 > november

Geen berichten gevonden