Woonvisie moet ambitieuzer en concreter

IMG_5339.JPG05-12-2015 13:43 05-12-2015 13:43

Haarlem groeit en daarmee de vraag naar woningen. Ook verduurzaming van woningen wordt steeds belangrijker door de stijgende energieprijzen en de opgave voor het sparen van het milieu. In de commissie ontwikkeling spraken gemeenteraadsleden daarom over de aanpassing van de woonvisie.

Het college wil op basis van de uitgangspunten in deze aangepaste woonvisie afspraken met corporaties voor de komende paar jaar. In het voorjaar spreekt de raad over deze nieuwe afspraken. De ChristenUnie vindt dat de uitgangspunten van de woonvisie nog te weinig ambitie bevatten en concreter moeten.

Lees hieronder de bijdrage van schaduwraadslid Frank Abspoel:

De 3 voorgestelde aanvullende uitgangspunten voor de woonvisie zijn goed, maar ze geven alleen richtingen aan – geen kaders. Kaders zijn concrete grenzen, en deze visie is wat betreft de ChristenUnie lang niet concreet genoeg.

Wat verstaan we onder betaalbaar huren? Stel alstublieft doelen en maak die SMART. De heer Garritsen haalde het beleidsdoel van minister Blok aan – dat is SMART. De heer Garretsen vraagt of wij dat doel gaan verwezenlijken, maar de vraag stellen is hem beantwoorden. En dat deed hij dan ook: we gaan het niet halen. Andere gemeenten hebben concrete prestatieafspraken met corporaties, samen met huurdersorganisaties. Waarom lukt dat Haarlem niet?

Dan beschikbaarheid: Het aantal inwoners van Haarlem groeit. Met dat in het achterhoofd zou je je kunnen aansluiten bij een percentage, zoals de heer Mohr dat doet. Alleen heeft hij het dan over een absolute ondergrens. Het besluitpunt lijkt hier niet van een percentage, maar van een absolute doelstelling uit te gaan: er staat dat het aantal sociale huurwoningen van corporaties op peil moet blijven. Dat is vaag. In de kleine lettertjes blijkt dat “op peil blijven” betekent dat het aantal sociale huurwoningen van corporaties de komende jaren zal dalen tot 20.000. Dat is weliswaar meer dan de 18.000 waar we eerst vanuit gingen, maar op peil blijven is iets heel anders. Te meer omdat we in 2025 volgens de prognose alweer 21.000 sociale huurwoningen van corporaties nodig hebben. Is het dan wel verstandig in de tussentijd onder dit cijfer te duiken? Bovendien is die 21.000 een ondergrens: er is nog geen rekening gehouden met de vluchtelingenstroom.

En er wordt daarbij vanuit gegaan dat het aantal particuliere sociale huurwoningen op peil blijft. Is dat wel reëel, gezien de verhuurdersheffing? Die geldt ook voor particuliere verhuurders en vormt een prikkel om woningen te liberaliseren. Dan geldt geen verhuurdersheffing.

Er zijn meer onzekere factoren. Zo mis ik een analyse van de benodigde marge ten aanzien van scheefwonen. De prognose voor een vraag naar 25.040 sociale huurwoningen is gebaseerd op een forse terugdringing van het scheefwonen. Als dat niet – of niet helemaal – lukt, is de opgave groter!

Kortom: Het lijkt er op dat het stuk uitgaat van het meest gunstige scenario.

Dan het derde uitgangspunt: de kwaliteit. Volgens de corporaties zijn hoge duurzame ambities financieel niet haalbaar, gezien de grote opgaven voor betaalbaarheid en beschikbaarheid. De heer Van Haga heeft het in zijn termijn al genoemd: maatregelen om het energieverbruik terug te dringen, investeringen van corporaties in isolatie en lokale duurzame energie installaties, verhogen de kale huur, maar verlagen de woonlasten. Kortom: waarom het uitgangspunt betaalbaarheid niet meer aan relateren aan totale woonlasten, in plaats van aan de kale huur?! Dit wordt wel als aandachtspunt in het RIGO rappor genoemd, maar in de besluitpunten komt het niet terug. Dat is wat ons betreft echt een gemiste kans!!!

De visie zegt dat we gaan “streven naar verbetering van energetische kwaliteit”. De heer Van Hage vond dit heel terecht weinig ambitieus, maar zelfs deze lage ambitie is niet concreet. Het gaat om “zoveel mogelijk woningen op B niveau in 2030”. Wat is dat? Hoeveel woningen hebben er in 2020 tenminste energielabel B? De nationale afspraken zijn niet gericht op 2030, maar op 2020! Ik lees ook niets over een ambitie voor een aantal nul-op-de-meter woningen. Wat betreft de ChristenUnie moet het uitgangspunt zijn dat elke woning die vanaf 2035 wordt verhuurd is uitgelegd op nul-op-de-meter. Dat lange termijn perspectief is nodig, om te voorkomen dat nu suboptimale investeringen worden gedaan!

Tenslotte voorzitter:
Het stuk zou vertrekpunt zijn voor een door de corporaties uit te brengen bod… Dat bod had er volgens de wet al op 1 november moeten zijn en volgens een mededeling van de corporaties tijdens de raadsmarkt over de Woonvisie lagen die biedingen er ook. Ik had die graag gezien. Maar ik neem aan dat we dit op korte termijn krijgen en dan kunnen bespreken.

« Terug

Archief > 2015 > december

Geen berichten gevonden