Meer aandacht voor Zuid-Kennemerland in metropoolregio

DSC02798.JPG11-12-2015 12:26 11-12-2015 12:26

Alle gemeenten tussen Zandvoort en Lelystad werken op ruimtelijk en economisch gebied samen in de metropoolregio Amsterdam. Begin 2016 wordt voor dit gebied een ruimtelijk-economische actieagenda vastgesteld door de gezamenlijke colleges van B&W van alle gemeenten voor de periode tot 2020. Donderdag sprak de raadscommissie ontwikkeling over een conceptversie van deze nota. De ChristenUnie wil in deze agenda meer aandacht voor de woningbouwopgave van Zuid-Kennemerland en voor verbetering van het fiets- en OV-netwerk.

In een eerste reactie heeft het Haarlemse college aangegeven de volgende vijf onderwerpen voor het westelijke deel van de metropoolregio te missen in de conceptversie van de actieagenda:

  1. De knooppuntontwikkeling (woningen en economische ontwikkeling rond OV knooppunten) wordt beperkt tot hoogfrequent spoor. Dit is op de kaart (letterlijk) overbelicht in beeld gebracht. Ik zou willen pleiten voor een parallelle ontwikkeling van de Kennemerlijn gezien de grote ontwikkelingsopgave, waar de hele MRA voor staat.
  2. De aanpak van vergrijzing, zorgvraag en sociale preventie beperkt zich tot de groeikernen Purmerend en Almere. Ook hier is een MRA brede aanpak meer gewenst.
  3. Uitvoering van de Toeristische Agenda staat als actie opgenomen. Hier mag naast de Amsterdamse aanpak van Stad in Balans ook de upgrading van Amsterdam Beach (met 4 kustplaatsen) meer uitgelicht worden inclusief toerisme naar Haarlem, benutting landgoederenzone en bereikbaarheid kust.
  4. Bij het hoofdstuk Verbindingen mag de aanpak van A8-A9 niet ontbreken (deze is ook opgenomen in het MIRT programma). De A9 is te kwetsbaar en hindert ons HOV naar Amsterdam.
  5. De aanpak van digitale infrastructuur beperkt zich tot een concentratie van datahotels bij Sloterdijk. De benutting van de Amsix backbone (die ook naar onze Waarderpolder loopt) is minstens zo interessant.

Lees hieronder de bijdrage van schaduwraadslid Frank Abspoel naar aanleiding van deze reactie van het college op de concept actieagenda:

De ChristenUnie is het eens met de reactie van het college, met name het punt over de Kennemerlijn is erg belangrijk. Er wordt terecht veel geïnvesteerd in beter OV naar Almere maar in Zuid-Kennemerland liggen ook volop kansen en de Kennemerspoorlijn heeft echt een impuls nodig, bijvoorbeeld door verbetering van de stations en snelle fietsroutes naar deze stations. Station Bloemendaal zou een betere entree aan de Haarlemse zijde moeten krijgen.

De ChristenUnie ziet graag nog meer accent op de fiets. De MRA concentreert zich op het verbinden van de verschillende lokale fietsnetwerken. Maar wat is het doel? Graag doelstellingen die SMART zijn: benoemen van de gewenste verbindingen met prioritering en met heldere doelen voor het aantal te realiseren verbindingen en het aantal aan te leggen kilometers. Maar het gaat niet alleen om verbindingen, maar ook om andere voorzieningen, met name fietsenstallingen bij OV-knooppunten en in binnensteden

Op de kaart is het fietsnetwerk erg vaag, het is niet te onderscheiden in het geweld van alle kleuren. Maar het wekt de indruk al behoorlijk fijnmazig te zijn. We wachten al maanden op de regionale fietsagenda Zuid-Kennemerland. Het netwerk dat ons in concept is gepresenteerd bij een presentatie in Zandvoort is veel grofmaziger dan het netwerk van de stadsregio Amsterdam dat al wel is vastgesteld

De ChristenUnie mist de relatie met de discussie over de vervoerregio - terwijl het stuk wel voor een belangrijk deel over verkeer en vervoer gaat. Zuid-Kennemerland valt qua vervoer nu nog onder provincie. Haarlem heeft weleens gezegd te willen aansluiten bij de vervoerregio Amsterdam en omliggende gemeenten. Wat is stand van zaken?

Verder sluit de ChristenUnie zich aan bij wat de SP heeft aangegeven over woningbouw. Het stuk sluit niet aan bij het bestaande beleid en wij hechten aan samenwerking en afstemming, maar willen dat Haarlem daar autonomie behoudt, binnen de taakstellingen van hogere overheden. Daarbij kunnen we specifiek afspreken dat gemeenten, gezien de enorme opgaven, gezamenlijk ook “moeilijke locaties” in beeld gaan brengen waar ze eigenlijk graag woningbouw willen maar waar het te duur is. Dit zou wellicht input kunnen opleveren voor de lobby naar de landelijke politiek als daar gemeenschappelijke knelpunten uit voortkomen. Bijvoorbeeld multifunctioneel grondgebruik (ondergronds parkeren, bouwen boven brede wegen). Dat is vaak te duur, maar biedt wel veel potentieel voor woningen en een betere leefomgeving.

 

 

« Terug

Archief > 2015 > december

Geen berichten gevonden