Snel onderzoek fietsenstallingen station

DSC02809.JPG21-12-2015 22:44 21-12-2015 22:44

Het aantal fietsenstallingen rond station Haarlem moet verdubbelen om aan de groeiende vraag te voldoen. Dit blijkt uit antwoorden op vragen van de ChristenUnie. De ChristenUnie heeft daarom in de gemeenteraad een motie ingediend om snel plannen uit te werken om nog kans te maken op een landelijke subsidiepot. Na een toezegging van de wethouder is de motie ingetrokken. Frank Visser: "De wethouder wil snel afspraken maken met NS over het beter beheren van de bestaande stallingen. Dit moet echter geen maanden meer duren want dan verliezen we kostbare tijd voor een lange termijn oplossing terwijl de subsidiepot hiervoor in 2017 leeg zal zijn"

MOTIE Quickscan fietsenstallingen station en subsidiecheck

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 17 december 2015,

Constaterende dat:

 • Station Haarlem op de shortlist staat voor subsidie voor realisatie van fietsenstallingen vanuit het landelijk subsidieprogramma “Actieplan Fietsparkeren”;[1]
 • De budgetten binnen dit programma beperkt zijn en subsidies worden verstrekt onder voorwaarde van een sluitende business case en vanuit het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt, en dat Haarlem dus snel moet zijn wil ze subsidie kunnen verkrijgen;
 • Er tot 2028 geen middelen meer beschikbaar zijn binnen het landelijke Infrastructuurfonds en er dus geen zicht is op verlenging van het subsidieprogramma;
 • Het Rijk als voorwaarde voor subsidie stelt dat de gemeente eerst alle maatregelen treft om de bestaande capaciteit optimaal te benutten en hiervoor nog overleg met NS loopt over benutten van circa 600 leegstaande rekken in de betaalde NS-stalling Fietscarré;
 • Inclusief deze rekken  er een “overschot” lijkt te zijn van 962 plaatsen (11,6%);
 • Hierbij echter de fietsvakken op de Jansweg zijn meegeteld welke niet als volwaardige plekken kunnen meetellen aangezien fietsen hier bij sterke wind omwaaien en het “overschot” dan nog maar 642 plaatsen (7,7%) is (zie bijlage voor alle cijfers);
 • Volgens de Leidraad Fietsparkeren (CROW uitgave 291) stallingvoorzieningen als “vol” moeten worden beschouwd bij een fietsparkeerdruk hoger dan 80% en dat de stallingen rond station Haarlem, zelfs met de extra rekken in het Fietscarre en met de niet volwaardige plaatsen in de fietsparkeervakken dus nu al vol zijn;
 • Het aantal inwoners in Haarlem naar verwachting tot 2030 nog 11% groeit (Nederland: 5%) waarbij met name het aantal jongeren < 20 veel sterker groeit dan het landelijke gemiddelde (+11% versus -3%) en hierdoor een sterke groei van het fietsgebruik in Haarlem wordt verwacht;[2]
 •  ProRail voor de lange termijn een voorlopige schatting heeft gemaakt dat er bij Haarlem in 2030 circa 13.000 a 14.000 fietsparkeerplaatsen nodig zijn waarmee bij de huidige capaciteit de fietsparkeerdruk zou oplopen tot bijna 200%[3];
 • Momenteel gesprekken lopen over de toekomst van het Beynescomplex en bij eventuele sloop van de sporthal de laatste kans is om hier eventueel ondergronds een tweede fietsenkelder te creëren, maar dat de gemeente hiervoor zelf vooralsnog geen budget heeft;

Verzoekt het college

 • Met spoed de onderhandelingen met NS over het benutten van het Fietscarré af te ronden en te onderzoeken of ter plaatse van de fietsvakken Jansweg op korte termijn fietsenrekken kunnen worden geplaatst;
 • In overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en NS een quickscan te doen hoe de lange termijn vraag naar fietsparkeerplaatsen kan worden opgevangen, inclusief globale kostenraming van verschillende mogelijke alternatieven zoals uitgraven Fietscarre, tweede fietsenkelder of benutten Beynesgarage;
 • De raad bij de Kadernota te informeren over de haalbaarheid van een subsidieaanvraag uit het Actieplan Fietsparkeren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser (ChristenUnie)

Moussa Aynan (PvdA)

Robbert Berkhout  (GroenLinks)

Anne Feite Bloem (SP)

Sander van den Raadt  (Trots Haarlem)

Frans Smit  (OPHaarlem)

Jan Baaijens (Actiepartij)

 

Bijlage: overzicht stallingscapaciteit en –behoefte Haarlem CS

Bron: antwoord op technische vragen ChristenUnie-fractie

 

Betreft openbaar gebied (exclusief betaalde NS-stalling)

 

Voor 1-10-2015:

Behoefte:                                                        ca.7342 fietsen (incl. brom-/snorfietsen)

Aanbod:

Fietskelder:                                        5020 plekken in rek

Fietsgevel:                                          0 plekken

CWI:                                                    600 plekken in rek

CWI losstaand:                                  50 plekken in vakken

Stapelrekken Kennemerplein:          456 plekken in rek

Noordzijde Bolwerken:                      241 plekken in rek

Stationsplein 70                                 14 plekken in rek

Jansweg                                             ca. 320 plekken in de fietsvakken +

Totaal:                                                            6701 plekken

Tekort:                                                            641 plekken

 

Heden (na opening fietsgevel per 1-11-2015):

Behoefte:                                                        ca.7342 fietsen (incl. brom-/snorfietsen)

Aanbod:

Fietskelder:                                        5020 plekken in rek

Fietsgevel:                                          1700 plekken in rek

CWI:                                                    600 plekken in rek

CWI losstaand:                                  50 plekken (t.b.v. afwijkend)

Stapelrekken Kennemerplein:          0 plekken in rek

Bolwerken:                                         241 plekken in rek

Stationsplein 70                                 14 plekken in rek

Jansweg                                             ca. 320 plekken in de fietsvakken +

Totaal:                                                            7945 plekken

Overschot:                                                      603 plekken

 

Na reconstructie Kennemerplein (2016):

Behoefte:                                                        ca.7342 fietsen (incl. brom-/snorfietsen)

Aanbod:

Fietskelder:                                        5020 plekken in rek

Fietsgevel:                                          1700 plekken in rek

CWI:                                                    600 plekken in rek

CWI losstaand:                                  50 plekken (t.b.v. afwijkend)

Stapelrekken Kennemerplein:          0 plekken in rek

Bolwerken:                                         0 plekken in rek

Stationsplein 70                                 14 plekken in rek

Jansweg                                             ca. 320 plekken in de fietsvakken +

Totaal:                                                            7704 plekken

Overschot:                                                      362 plekken

 

NB:

In de NS-stalling staan structureel nog eens ca. 600 plekken leeg. De NS stalling is (nog) niet gratis toegankelijk. Deze capaciteit is niet opgenomen in bovenstaand overzicht

Het aantal fietsen is voor het laatst geteld op 2 juni 2015.[1] Bron: Beantwoording van de vragen van de vaste kamercommissie Infrastructuur & Milieu over het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport) Overzicht 2016 (Kamerstuk 34300-A-19), bijlage 3 "lopende planvorming Actieplan Fietsparkeren" (stand van zaken: 27 oktober 2015).

[3] Bron: antwoord op technische vragen van de ChristenUnie-fractie

« Terug

Archief > 2015 > december

Geen berichten gevonden