Kamervragen heropening spoorwegovergang Laantje van Alverna

20140106 Carla Dik-Faber in gesprek met omwonenden Laantje van Alverna05-01-2016 13:32 05-01-2016 13:32

De Raad van State heeft uitgesproken dat de spoorwegovergang Laantje van Alverna bij Heemstede weer open moet. Eerder pleitte de ChristenUnie hier al voor in Kamervragen na een werkbezoek van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. De uitspraak in deze zaak is van belang voor een groot aantal andere nu nog onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland. Kamerlid Eppo Bruins die sinds zijn aantreden in december woordvoerder Infrastructuur is van de ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Vragen van het lid Bruins (ChristenUnie) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu over de uitspraak van de Raad van State over de overweg Laantje van Alverna.

 1. Bent u bekend met de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aangaande de overweg Laantje van Alverna [1], het bericht “Overweg Heemstede moet weer open!”[2] en “Nu snel om tafel over overweg Laantje Alverna” [3]?
 2. Herinnert u zich het antwoord op schriftelijke vragen van het lid Dik-Faber over de uitspraak van de rechter over de overweg Laantje van Alverna (ontvangen 21 mei 2015)[4]
 3. Wanneer wordt de overweg bij het Laantje van Alverna weer opengesteld?
 4. Welke conclusies trekt u uit de uitspraak van de rechter, nu deze is bevestigd door de Raad van State, voor de andere niet actief beveiligde overwegen die volgens ProRail niet openbaar zijn? Deelt u de mening dat veel van deze overwegen op grond van deze uitspraak toch als openbaar moeten worden beschouwd of dat in ieder geval de kans groot is dat de rechter deze openbaar zal verklaren? Bent u bereid deze overwegen, indien zij een (recreatieve) waarde hebben voor wandelaars en fietsers, niet te sluiten, maar te beveiligen zodat de barrièrewerking van spoorwegen niet verder wordt vergroot?
 5. Deelt u als opdrachtgever van ProRail de mening dat het onwenselijk is dat ProRail in de toekomst nog overgaat tot het sluiten van niet actief beveiligde overwegen zolang eventuele rechterlijke procedures nog niet volledig zijn doorlopen zoals nu wel gebeurd is bij het Laantje van Alverna?
 6. Deelt u als opdrachtgever van ProRail de mening dat het, mede in het licht van de uitspraak van de Raad van State over de overweg Alverna, gezien de kosten voor ProRail en belanghebbenden en de langdurige onzekerheid onwenselijk is als ProRail in vergelijkbare gevallen voor elke overweg een hele juridische procedure gaat doorlopen over de vraag of een overgang door verjaring openbaar is geworden of niet?
 7. Bent u daarom bereid een inventarisatie te maken van overwegen die op grond van de uitspraak van de rechter, en bevestigd door de Raad van State, als openbaar moeten worden beschouwd, of waar de kans groot van is dat deze als openbaar moeten worden beschouwd? Bent u bereid hierover te rapporteren aan de Kamer inclusief een analyse van de (recreatieve) waarde van deze overwegen voor wandelaars en fietsers?
 8. Klopt het dat ProRail het laatste jaar actief hekken en borden aan het plaatsen is bij niet actief beveiligde overwegen om het gebruik daarvan te verhinderen terwijl in het licht van de uitspraak van de Raad van State de juridische houdbaarheid van deze maatregelen betwist kan worden? Hoeveel kosten zijn er inmiddels gemaakt voor het plaatsen van dergelijke hekken en borden?
 9. Klopt het dat de Landelijke Stuurgroep Infrastructurele Barrièrevorming  (ANWB, Fietsplatform, NOC*NSF, Fietsersbond, Wandelnet) in 2013 op verzoek van ProRail een quick scan heeft uitgevoerd voor 100 niet actief beveiligde overwegen op basis van de aanwezigheid van recreatieve belangen en heeft geconcludeerd dat het overgrote deel van deze overgangen een recreatief belang kent?
 10. Kunt u aangeven wat indicatief de kosten zijn om al deze overwegen met de technieken die momenteel al elders worden toegepast te beveiligen? Deelt u de mening dat er ook met de voorgestelde innovatieve maatregelen onvoldoende budget beschikbaar is voor het beveiligen van al deze overwegen?
 11. Bent u bereid er bij Prorail aan te dringen om eerst het Plan van Aanpak voor niet actief beveiligde overwegen nader uitwerken tot een concreet totaal beeld voor de toekomst van al deze overwegen en tot die tijd geen onomkeerbare besluiten of maatregelen te treffen door het sluiten van overwegen of het belemmeren van de doorgang door middel van borden en/of hekken?


[2] Wandelnet.nl, 9 december 2015, http://wandelnet.nl/overweg-heemstede-moet-weer-open

[3] Haarlems Dagblad, 11 december 2015

[4] Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, Aanhangsel 2322

« Terug

Archief > 2016 > januari

Geen berichten gevonden