Gemeenteraad steunt plan slimmere straatverlichting

20151108_145911vrijdag 22 januari 2016 13:25

Een motie van de ChristenUnie om de Haarlemse straatverlichting slimmer in te richten is raadsbreed aangenomen. Tot 2018 worden in de stad 9000 van de 24000 armaturen vervangen door LED. Raadslid Frank Visser: "Dit bespaart veel energie, maar het kan nog slimmer zonder dat het ten koste gaat van de veiligheid. In de wijken waar nu al LED is zoals in delen van het Vondelkwartier zie je dat af en toe het vermogen te hoog is en later op de avond en 's nachts kan dit best wat verder worden gedimd"

De basis voor de vervanging van de straatverlichting is gelegd in een nota over openbare verlichting uit 2007. Raadslid Frank Visser: "Er staan veel goede dingen in deze nota, maar de techniek heeft niet stil gestaan. Er is tegenwoordig zoveel meer mogelijk. Zo kun je lantaarnpalen individueel aansturen, in de gaten houden of ze nog goed werken en kun je met sensoren bepalen of er wat meer kan worden gedimd omdat er toch niemand op straat is". In de motie van de ChristenUnie wordt daarom gevraagd deze nota snel te actualiseren. Dit moet gebeuren nog voordat later dit jaar de aanbesteding begint van de nieuwe armaturen . Visser: "Nu is de kans om nog zaken aan te scherpen en meer energiekosten te sparen. Straks hangen die lampen er weer voor jaren en kun je er niet meer zoveel aan veranderen"

Het plan van de ChristenUnie werd eerder in november gepresenteerd bij de begrotingsbehandeling met een notitie ter onderbouwing. Omdat het college en andere partijen er eerst verder naar wilden kijken is er toen niet over gestemd. Alle partijen zien nu het belang er van in dat de nota openbare verlichting snel wordt aangepast aan de actuele technologische ontwikkelingen. De notitie met voorstellen van de ChristenUnie zal daarbij als input worden gebruikt. Visser: "Omdat er haast is hebben we ervoor gekozen niet eerst uitgebreid de notitie te bespreken maar de ambtelijke deskundigen gevraagd om gelijk met een voorstel te komen. Zo zijn we nog op tijd voor de geplande aanbesteding".

Volgens de ChristenUnie staan er in de stad ook veel overbodige lantaarnpalen. Natuurlijk moet daarbij de sociale veiligheid voorop staan. “Op veiligheid moet je niet bezuinigen en er zullen vast ook plekken in Haarlem zijn waar juist lantaarnpalen moeten worden bijgeplaatst. Maar ik ken genoeg plekken waar best wat palen kunnen verdwijnen en mensen het waarschijnlijk niet eens merken. Waarom moet bij elk grasveldje langs wegen aparte lantaarnpalen staan terwijl het grasveld al wordt verlicht door lantaarnpalen van de weg die er pal langs loopt en er ook veel verlichting is bij de huizen?” Een ander voorbeeld is de verlichting van wegen die parallel naast elkaar liggen. “Op sommige plaatsen langs de Westelijke Randweg kun je je echt afvragen of de parallelstraten zoveel eigen verlichting nodig hebben”. De partij stelt daarom voor een meldpunt te openen waar burgers kunnen melden welke lantaarnpalen zij overbodig vinden. “In Hengelo leverde zo’n meldpunt in korte tijd bijna 300 palen op die kunnen verdwijnen. In Haarlem staan nu circa 23.000 lantaarnpalen. Dat kan best iets minder”.

MOTIE Kan het licht uit? (of gedimd…)

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 21 januari 2016,

Overwegende dat:

 • Openbare straatverlichting belangrijk is voor verkeersveiligheid en de sociale veiligheid van de openbare ruimte, maar tevens in Haarlem jaarlijks ruim € 2 miljoen aan onderhoud, vervanging en energie kost;
 • In de notitie “Haarlem verlicht 2.0” zoals gepresenteerd bij de programmabegroting 2016 door de ChristenUnie-fractie mede aan de hand van voorbeelden uit andere gemeenten verschillende mogelijkheden in beeld zijn gebracht voor modernisering van de nota Openbare verlichting Haarlem (2007/724) die kunnen leiden tot besparingen in kosten en energie, zonder aantasting van de bestaande kwaliteit van de openbare ruimte;
 • Haarlem de komende 3 jaar €7,5 miljoen investeert in grootschalige vervanging van armaturen van de straatverlichting en het van belang is dat dit geld zo efficiënt mogelijk wordt ingezet;
 • Haarlem binnenkort bovendien de aanbesteding start voor het beheer van de straatverlichting en er ook op het gebied van beheer veel nieuwe technologische ontwikkelingen zijn die kunnen leiden tot betere milieu- en veiligheidsprestaties tegen lagere kosten voor de gemeente;
 • Actualisatie van de nota Openbare verlichting bijdraagt aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Haarlem;

Verzoekt het college:

 • In 2016 de nota openbare verlichting uit 2007 te actualiseren gericht op verdere kosten- en energiebesparing en bestrijding van onnodige belichting, waarbij veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte verzekerd blijft. Actuele technologische mogelijkheden hiervoor zijn bijvoorbeeld:
  • optimaliseren van het verlichtingsniveau naar tijdstip en verkeersintensiteit
  • verwijderen overbodige lantaarnpalen en waar nodig strategisch bijplaatsen van nieuwe verlichting;
  • toepassen van actieve wegmarkering in het buitengebied;
 • Nieuwe aanbestedingen van de vervanging van armaturen van de straatverlichting hierop af te stemmen;
 • Voor de nieuwe aanbesteding van het beheer van de straatverlichting de mogelijkheden in kaart te brengen van kostenbesparingen en betere milieuprestaties zoals cradle-to-cradle en slim aansturen van verlichting zodat defecten worden voorkomen en het verlichtingsniveau ook bij veroudering altijd goed is;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Robbert Berkhout, GroenLinks

Misja de Groot, D66

Mostapha El Aichi, CDA

Moussa Aynan, PvdA

Jeroen Boer, VVD

Jan Baaijens, Actiepartij

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
20151109 NOTITIE Haarlem verlicht753,6 kBapplication/pdfdownload

« Terug