Druk van de ketel fietsparkeren Stationsplein

DSC02809.JPG11-03-2016 22:50 11-03-2016 22:50

Het college heeft in de gemeenteraad een motie van de ChristenUnie overgenomen om minder streng te handhaven op het fietsparkeren rond het Stationsplein en gaat onderzoeken of versneld een paar honderd extra stallingsplekken kunnen worden gerealiseerd.

Eind 2015 vroeg de ChristenUnie al snel een plan te maken voor de lange termijn voor het fietsparkeren rond het station. Raadslid Frank Visser: “Er zijn volgens de prognoses nog duizenden extra rekken nodig. Dat kan Haarlem op dit moment niet betalen. Er is echter een mogelijkheid voor rijkssubsidie maar dit potje is binnen een jaar leeg. Haarlem moet dus snel zijn plannen op tafel leggen!”

Afgelopen maand ontstond er onrust onder omwonenden rond het Stationsplein omdat de gemeente streng ging handhaven op verkeerd geplaatste fietsen. Veel meer fietsen worden weggehaald en dit gebeurt al na 2 uur in plaats van na 4 uur. Hierbij werden ook fietsen van bewoners en bezoekers van restaurants aan de zuidzijde van het stationsplein verwijderd. Visser: “Dat weesfietsen, fietswrakken en fietsen die de looproute blokkeren worden verwijderd is prima. Maar foutparkeren kan je de vele fietsers die bij het station moeten zijn niet kwalijk nemen. En aan de zuidzijde van het Stationsplein staan helemaal geen rekken! Volgens de normen zijn de rekken rond het station gewoon overvol. Er zijn snel meer rekken nodig. Zolang die er niet zijn moet die termijn weer naar 4 uur. Daarom heb ik een motie ingediend.”

De wethouder erkende dat er snel iets moet gebeuren. Er zijn nog zo’n 600 lege plekken in de betaalde NS-fietsenstalling die op korte termijn zouden kunnen worden gebruikt. Onderhandelingen met NS over het mogelijk maken om hier tenminste de eerste 24 uur fietsen gratis te stallen lopen echter al maanden. Daarom heeft de wethouder het voorstel overgenomen dat de handhavingstermijn weer naar 4 uur moet. Ook gaat de wethouder met spoed kijken of de fietsparkeervakken langs de Jansweg kunnen worden vervangen door dubbellaags fietsenrekken. Dit levert extra plekken op en verbetert het aanzien van het stationsplein. Nu waaien fietsen vaak massaal om. Visser: “Fietsparkeervakken zijn niet geschikt voor lang parkeren. Vakken zijn alleen handig voor bakfietsen of voor als je een kwartiertje je fiets moet stallen, maar niet voor een hele dag”. Garanties dat de rekken er dit jaar nog komen kon de wethouder niet geven omdat het nog de vraag is of het geld hiervoor op de begroting kan worden gevonden. De ChristenUnie heeft gesuggereerd te onderzoeken of hiervoor ook een beroep kan worden gedaan op de rijkssubsidieregeling voor fietsparkeren bij stations.

Ondertussen blijft de ChristenUnie pleiten voor het snel opstellen van een lange termijnvisie. Visser: “We ontkomen niet aan nieuwe rigoureuze ingrepen rond het station. Bijvoorbeeld een tweede fietsenkelder, het uitgraven van de fietsenstalling onder de sporen of het realiseren van een fietsenstalling in het Beynescomplex”.

MOTIE Fietsparkeerdruk van de ketel op het Stationsplein

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 10 maart 2016,

Constaterende dat:

 • Er veel klachten zijn gekomen over het handhaven van fietsparkeren rond het station onder meer omdat hierbij ook fietsen van omwonenden zijn verwijderd;
 • Er ook gehandhaafd wordt aan de zuidzijde van het Stationsplein terwijl hier geen fietsenrekken staan, geparkeerde fietsen hier geen hinder veroorzaken en hier wel vraag is naar fietsparkeervoorzieningen bijvoorbeeld voor bezoekers van restaurant Pippa’s;
 • Fietsparkeervakken naar hun aard niet geschikt zijn voor lang-parkeren en alleen bedoeld zijn voor fietsen met een bijzonder formaat (zoals bakfietsen) en voor kort-parkeren;
 • De meerderheid van de gestalde fietsen in de fietsparkeervakken langs de Jansweg normale fietsen zijn van langparkeerders;
 • De toegezegde extra stallingen voor bakfietsen langs de Kruisweg nog steeds niet zijn gerealiseerd;
 • De circa 600 nog beschikbare plaatsen in de betaalde stalling nog steeds niet in ieder geval de eerste 24 uur gratis zijn;
 • Volgens de Leidraad Fietsparkeren (CROW uitgave 291) stallingvoorzieningen als ‘vol’ moeten worden beschouwd bij een fietsparkeerdruk hoger dan 80%;
 • Op basis van deze norm de fietsparkeerplaatsen rond het station overvol zijn omdat rond het station de fietsparkeerdruk 99,4% is (inclusief 600 betaalde stallingen Fietscarré en fietsparkeervakken Jansweg is dit 88,4%, zie bijlage voor alle cijfers);
 • De begunstigingstermijn voor het handhaven van fout geparkeerde fietsen rond het station is verkort van 4 naar 2 uur terwijl er nog weinig jurisprudentie is op dit vlak en uit de beschikbare jurisprudentie blijkt dat korte begunstigingstermijnen juridisch aanvechtbaar zijn[1];

Verzoekt het college

 • Voor de Kadernota de mogelijkheid van spoedige plaatsing van dubbellaags fietsenrekken langs de Jansweg en fietsenrekken aan de zuidzijde van het stationsplein te onderzoeken om nog dit jaar de urgente tekorten aan stallingsplekken rond het station voor de korte termijn op te lossen inclusief de mogelijkheden voor financiering en hierbij te bezien of subsidie vanuit het Rijksprogramma Actieplan Fietsparkeren mogelijk is;
 • De begunstigingstermijn voor het handhaven van fietsparkeren weer te verhogen naar 4 uur en eerst te evalueren wat de striktere handhaving en plaatsing van extra rekken oplevert;

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Frank Visser

ChristenUnie

Bijlage: overzicht stallingscapaciteit en –behoefte Haarlem station

Bron: antwoord op technische vragen ChristenUnie-fractie

Betreft openbaar gebied (exclusief betaalde NS-stalling)

 

Behoefte op basis van telling 2 juni 2015:             ca.7342 fietsen (incl. brom-/snorfietsen)

Aanbod:

Fietskelder:                                                   5020 plekken in rek

Fietsgevel:                                                     1700 plekken in rek

CWI:                                                               600 plekken in rek

CWI losstaand:                                             50 plekken (t.b.v. afwijkend)

Stapelrekken Kennemerplein:                     0 plekken in rek (verwijderd)

Bolwerken:                                                    0 plekken in rek (verwijderd)

Stationsplein 70                                            14 plekken in rek

Jansweg                                                        ca. 320 plekken in de fietsvakken

Totaal:                                                                       7704 plekken

Overschot:                                                                 362 plekken

Overschot exclusief Jansweg:                                 42 plekken

 

NB:

In de NS-stalling staan structureel nog eens ca. 600 plekken leeg. De NS stalling is (nog) niet gratis toegankelijk.

 

« Terug