Ultieme poging voor beter plan Slachthuisbuurt

20160401 Slachthuisbuurt Zuidstrook01-04-2016 13:20 01-04-2016 13:20

Al jaren wordt gesproken over de invulling van de hoek van de Schipholweg en de Prins Bernhardlaan in de Slachthuisbuurt. Hier zouden eerst kantoren komen waarbij het park grotendeels zou verdwijnen. Een meerderheid van de raad wilde een paar jaar geleden liever het groen zoveel mogelijk behouden en woningen in plaats van kantoren. Toen de kantorenmarkt ook nog instortte moest er een nieuw plan komen. Dit plan ligt er nu maar dreigt ten koste te gaan van 9 monumentale bomen van bijna 100 jaar oud. Op voorstel van de ChristenUnie gaat de wethouder een ultieme poging doen het plan te verbeteren zodat er meer monumentale bomen behouden blijven. Ook zal gekeken worden of het parkeren in het gebied beter kan worden geregeld.

De gemeenteraad besloot donderdag over een partiele herziening van de gebiedsvisie Zuidstrook Slachthuisbuurt. De tijdsdruk is hoog omdat de flats die hier stonden inmiddels zijn gesloopt en Pre Wonen snel met de nieuwbouw wil beginnen zodat bewoners die dat willen kunnen terugkeren naar de wijk. Daarom is er voor gekozen om bestemmingsplan en bouwvergunning te combineren in 1 procedure. Dit is sinds een tijdje wettelijke mogelijk en kan maximaal 2 jaar schelen in de procedure.

In het plan van het college zoals is uitgewerkt in de herziening van de gebiedsvisie komen er 4 bouwblokken met woningen waarbij een groot deel van het park en de vijver behouden blijft. Eén van de 3 voorgestelde bouwblokken langs de Willem Pijperstraat gaat echter ten kosten van 5 monumentale bomen. Het vierde blok langs de Schipholweg kost nog eens 4 monumentale bomen.

Het CDA kwam daarom met een amendement dit vierde blok langs de Schipholweg te schrappen zodat de hele hoek groen zou blijven. Raadslid Frank Visser: “Hiermee zouden echter sociale huurwoningen waar een grote behoefte aan is vervallen. Ik ben er echter van overtuigd dat er een beter plan mogelijk is met net zoveel woningen of zelfs meer woningen als het plan van het college. Dan moet je echter naar het hele gebied kijken. Door de bouwblokken langs de Prins Bernhardlaan en de Richard Holkade wat langer te maken en wellicht een extra verdieping te geven zou je het middelste bouwblok langs de Willem Pijperstraat kunnen schrappen en daar de monumentale bomen kunnen sparen. Het bouwblok langs de Schipholweg zoals genoemd in het amendement van het CDA kan ook verplaatst worden naar een andere plek in het park en wat smaller en hoger worden. Dan spaar je de bomen, behoud je een groter parkoppervlakte, maar gaat het niet ten koste van het aantal woningen.”

Ook is de ChristenUnie nog niet tevreden met de voorgestelde parkeeroplossing. De auto’s parkeren straks grotendeels niet ondergronds maar half verdiept en ook langs de weg. Hiervoor wordt de Willem Pijperstraat verbreed en moeten auto’s hier straks haaks parkeren. Visser: “Dat is echter onveilig bij uitparkeren en kan ongelukken veroorzaken met fietsers. Haaks parkeren moet je daarom als het even kan voorkomen”

De meeste raadsfracties wilden dat verbeteringen voor het groen en het parkeren zouden worden onderzocht maar dit mocht geen vertraging opleveren in de realisatie. De ChristenUnie stelde daarom in een amendement  voor om de tijd die er nog is tot het vaststellen van het bestemmingsplan te benutten om een ultieme poging te doen het plan te verbeteren. Visser: “We zullen dan parallel moeten werken maar zolang de wijziging van het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld kan dit wel. Zet een paar deskundigen om de tafel en binnen een paar weken weet je of een wijziging haalbaar is. Het gaat om de entree van de stad. Zo’n plek verdient het om alles uit de kast te halen” De wethouder gaf aan bereid te zijn zo’n ultieme poging te doen. Mocht dat niet lukken dan wordt het plan van het college uitgevoerd. Uiteindelijk steunde de hele gemeenteraad met uitzondering van D66 het plan van de ChristenUnie. Het voorstel van het CDA kreeg geen enkele steun.

AMENDEMENT Partiële herziening partieel herzien

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 31 maart 2016,

in beraadslaging over de Partiële herziening Visie Slachthuisbuurt Zuid

Constaterende dat:

 • Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Slachthuisbuurt Zuidstrook de gemeenteraad heeft aangegeven een ander invulling van de hoekkavel voor te staan, waarbij meer van het bestaande groen, waaronder monumentale bomen, behouden kan blijven en de hoeveelheid bebouwing wordt teruggebracht;
 • Dit met de partiele herziening voor een belangrijk deel is gelukt, maar dat er toch nog 12 monumentale bomen van circa 100 jaar oud gekapt dreigen te worden;
 • Er gekozen is voor de zogenaamde coördinatieregeling wat tot circa 2 jaar tijdwinst kan leiden ten opzichte van de reguliere vergunning;
 • Ook voor deze coördinatieregeling nog een procedure doorlopen moet worden (omgevingsvergunning in combinatie met wijziging bestemmingsplan) en dit nog terugkomt bij de gemeenteraad voor finale besluitvorming;
 • De tijd tot dit finale besluit kan worden benut voor een ultieme poging om het plan te verbeteren ten aanzien van behoud van monumentale bomen en verbetering van de kwaliteit van de parkeeroplossing;
 • Het mogelijk lijkt meer monumentale bomen te behouden door een andere verdeling van de blokken en een belangrijk deel van de commissie ontwikkeling daarom graag de volgende opties onderzocht wil zien (waarbij deze opties zowel afzonderlijk als in combinatie kunnen worden gerealiseerd):
  • Verlenging van het oostelijke en westelijke blok op Locatie 1 (Willem Pijperstraat) eventueel gecombineerd met extra hoogteaccenten in het blok langs de Prins Bernhardlaan, in plaats van realisatie van het middelste blok;
  • Solitaire woontoren op locatie 2 op de hoek Prins Bernhardlaan / Schipholweg of midden in het park ten zuiden van de vijver, eventueel met extra verdiepingen, op zo’n wijze dat de zichtlijn van de Richard Holkade behouden blijft, in plaats van het geprojecteerde bouwblok aansluitend op locatie 3 in het verlengde van de Richard Holkade;
 • Er tevens de wens is uitgesproken dat zo veel mogelijk ondergronds wordt geparkeerd en haaks parkeren langs de openbare weg, zoals nu voorzien langs de Willem Pijperstraat, wordt voorkomen in verband met de verkeersveiligheid bij uitparkeren;

 

Besluit

Onderdeel 1 van voorliggende besluit te wijzigen zodat het komt te luiden:

 1. de partiële herziening Visie Slachthuisbuurt Zuid vast te stellen als vertrekpunt voor de op te stellen bestemmingsplanwijziging maar het college daarbij wel te verzoeken op basis van de denkrichtingen in dit amendement een ultieme poging te doen deze visie verder te verbeteren ten aanzien van het behoud van monumentale bomen en de kwaliteit van de parkeeroplossingen en dit parallel te verwerken in het ontwerpbestemmingsplan en omgevingsvergunning;

en gaat over tot de orde van de dag.

Frank Visser, ChristenUnie

Gertjan Hulster, Actiepartij

« Terug

Archief > 2016 > april

Geen berichten gevonden