Kortere wachttijden en minder klachten

Klok15-04-2016 22:52 15-04-2016 22:52

In de raadscommissie samenleving wordt elk kwartaal gesproken over de voortgang van de decentralisaties van het sociaal domein. Raadslid Frank Visser: “De gemeente heeft nu een jaar ervaring met de nieuwe zorgtaken. Langzamerhand ontstaat er zicht op de financiële gevolgen. Nu is het de uitdaging om te gaan innoveren, maatwerk te gaan leveren en de service aan burgers te verbeteren” Bij de behandeling van de voortgangsrapportage heeft de ChristenUnie gepleit voor betere service door kortere wachttijden en het inzetten op minder klachten.

In 2015 zijn in totaal 472 bezwaren afgedaan die betrekking hebben op de afdeling Sociale zaken. Hiervan waren 72 zaken gegrond, 17 deels gegrond, 77 ingetrokken/niet ontvankelijk en 296 ongegrond. Naast bezwaren zijn in 2015 159 beroepszaken geweest. Hiervan zijn 33 zaken gegrond, 3 deels gegrond, 33 ingetrokken/niet ontvankelijk en 60 ongegrond. Frank Visser: “Het zou goed zijn deze scores te vergelijken met andere gemeenten. Ik vind het aantal zaken op het eerste gezicht nog best wel veel. Zeker als je kijkt hoeveel zaken gegrond zijn, zelfs nog als mensen in beroep zijn gegaan en dus al een hele bezwaar procedure hebben doorlopen. Ik heb de wethouder daarom gevraagd de achtergronden van deze bezwaar- en beroepsprocedures te analyseren om te kijken of er een rode draad is. Ook moeten we de aantallen gaan vergelijken met 2014 en de ontwikkeling goed gaan monitoren. De ChristenUnie wil dat volgend jaar het aantal procedures aanzienlijk is gedaald.”

De ChristenUnie legde ook de vinger bij de doorlooptijden van onderzoeken na een melding op grond van de Wmo. Deze bedraagt op dit moment in ongeveer 40% van de gevallen meer dan 6 weken. Door het implementeren van een nieuw werkproces Wmo worden hier in de loop van de zomer verbeteringen verwacht. Visser: “Deze doorlooptijden zijn veel te lang. Mooi dat er aan verbetering wordt gewerkt maar wat is ons uiteindelijke doel? Wat mij betreft leggen we de lat hoog. In een tijd waarin je binnen 24 uur je internetbestelling in huis kan hebben is het frustrerend dat je weken moet wachten op hoognodige zorg. De gemeente moet zijn processen lean gaan maken. Ik ben er van overtuigd dat veel aanvragen redelijk standaard zijn en eigenlijk binnen 5 werkdagen afgehandeld zouden moeten kunnen worden. Ook zou je kunnen denken aan voorlopige voorzieningen als er meer tijd nodig is voor zorgvuldig onderzoek.”

Er treed ook vertraging op bij de administratieve verwerking van de beschikkingen (en daarmee de opdracht aan aanbieders om de ondersteuning te starten). Deze loopt door capaciteitsgebrek op dit moment op tot maximaal 3 weken. Ook hiervoor is aandacht volgens de voortgangsrapportage en wordt ingezet op een gemiddelde verwerking van maximaal 7 dagen. Visser: “Dit lijkt mij nog steeds te lang. Ik wil weten waarom dat niet korter kan.”

« Terug

Archief > 2016 > april

Geen berichten gevonden