Nieuwsbrief ChristenUnie Haarlem - 30 december 2022

Nieuwsbrief ChristenUnie Haarlem - 30 december 2022

Beste leden en vrienden,

De ChristenUnie Haarlem kijkt terug op een bewogen jaar. Eerst hadden we de spannende verkiezingen waarbij we onze zetel in de gemeenteraad wisten te behouden. Vervolgens waren er wekenlang gesprekken over mogelijke deelname aan de coalitie. Uiteindelijk hebben we besloten dit niet te doen omdat we alleen mochten meedoen zonder wethouder.

Ondertussen is er ook inhoudelijk veel gebeurd. In rap tempo werd er gesproken over veel bouwplannen in de stad en kwam er een nieuwe omgevingsvisie over de toekomst van de stad. Op meerdere dossiers kon onze fractie daarbij resultaten halen. Vlak voor de kerst behaalden we een mooi succes met het aannemen van een motie over het bouwen van meer woningen in Boerhaavewijk. Dit voorstel dienden wij mede in dankzij de input van één van onze leden die in de wijk woont.

Eind december nam Johan Slik afscheid van onze fractie. Hij blijft wel betrokken want heeft bij de afgelopen ledenvergadering de voorzittershamer overgenomen van Fred Drenth. Ook Fred blijft betrokken als bestuurslid. Fred en Johan hartelijk bedankt voor jullie jarenlange inzet en fijn dat jullie in een andere rol in 2023 weer beschikbaar zijn voor de ChristenUnie!

Met het afscheid van Johan is Rebecca Linder toegetreden tot de fractie. Zij heeft daarmee een mooie primeur: zij is de jongste ChristenUnie-politicus van Nederland! Rebecca veel succes!

Over al dit nieuws van de afgelopen maanden leest u in deze nieuwsbrief. Ik wil u hartelijk bedanken voor al uw steun dit jaar zowel financieel als met uw gebed. Wilt u ook komend jaar ons blijven steunen? Bel ons ook gerust als er iets speelt in uw wijk wat wij kunnen aankaarten in de gemeenteraad!

Frank Visser
Fractievoorzitter ChristenUnie Haarlem

Rebecca Linder jongste ChristenUnie politicus

Rebecca Linder (16) is de opvolgster van Johan Slik in de commissie ontwikkeling van de Gemeenteraad van Haarlem. Hiermee is zij de jongste ChristenUnie-politicus van Nederland en het jongste commissielid in Haarlem. Voor het eerst is in Haarlem een minderjarige benoemd tot commissielid.
Lees verder

Inzet gemeente nodig voor oplossen huisartsentekort

De gemeente moet zich samen met zorgverzekeraars inzetten om het huisartsentekort in Haarlem op te lossen. In grote delen van de stad hebben huisartsenpraktijken een patiëntenstop. Dit is zorgelijk nu het aantal inwoners van de stad groeit. Tegelijkertijd hebben nieuwe huisartsen problemen met het vinden van praktijkruimtes. De ChristenUnie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.
Lees verder

Meer nieuwbouwwoningen in Boerhaavewijk!

Tussen de Roordastraat en de Louis Pasteurstraat in Boerhaavewijk worden door Elan Wonen flats gesloopt en vervangen door nieuwe flats met ongeveer dubbel zo veel woningen. Toch ziet de ChristenUnie mogelijkheden hier nog meer woningen te bouwen om zo de woningnood aan te pakken. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft een motie van de ChristenUnie aangenomen. Basis hiervoor was een onderbouwing op basis van een parkeeronderzoek dat onze fractie boven tafel kreeg.
Lees verder

Van wijkraden naar wijkplatforms

Het college heeft een notitie gepresenteerd met daarin het plan om wijkraden om te vormen naar wijkplatforms. Hierbij is echter het beeld ontstaan dat wijkraden gaan verdwijnen. Het voorstel is echter alleen de wijkraden een andere rol te geven. Wijkraden zijn daarin niet meer de exclusieve belangenbehartiger van een wijk. De meningen in een wijk kunnen immers verdeeld zijn. Een wijkplatform is meer bedoeld als een netwerkorganisatie waarin allerlei initiatieven op kunnen bloeien.
Lees verder

Opvang mogelijk dicht vanwege kou

Naar aanleiding van klachten van vrijwilligers heeft de ChristenUnie in de gemeenteraad vragen gesteld over de extreme kou in de vluchtelingenopvang in het paviljoen op het Sonneborn terrein in Haarlem Noord. Het resultaat is dat de vluchtelingen dit weekend op een andere locatie worden opgevangen en de opvang mogelijk zelfs gesloten wordt.
Lees verder

Gemiste kans wonen in Waarderpolder

De gemeenteraad heeft ingestemd met de herontwikkeling van het C-district in de Waarderpolder. Dit gaat om het gebied tussen Mincklersweg, Ir. Lelyweg, Oudeweg en het Milieuplein. In dit gebied was vroeger o.a. het oude Milieuplein gevestigd en is nu de 3D-makerszone met nieuwe innovatieve bedrijven. De bedoeling is dat het gebied verdicht wordt met veel nieuwe bedrijfsruimtes en dat hier bedrijven een plek krijgen die zich op een innovatieve manier bezighouden met de circulaire economie.
Lees verder

Andere ontsluiting ontwikkelzone Zuidwest

Er is ruimte voor meer woningen langs het spoor in Haarlem Zuidwest, de ontsluiting van het gebied moet anders en parkeren kan beter niet ondergronds: dit is duur en stimuleert het autogebruik. Dit bepleitte de ChristenUnie tijdens een debat over het ontwerp-masterplan voor deze ontwikkelzone dat de inspraak in gaat.
Lees verder

In Haarlem vanaf 16 jaar in de politiek

Jongeren vanaf 16 jaar mogen voortaan ook commissielid van de gemeenteraad worden en daar meepraten over de toekomst van onze stad. Dit is het resultaat van een initiatiefvoorstel van de ChristenUnie dat door een meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen.
Lees verder

Statiegeldflesjes op station Haarlem

Station Utrecht Centraal heeft een statiegeldautomaat gekregen zodat reizigers hun kleine pet-flesjes die vaak op het station worden gekocht daar ook weer kunnen inleveren. ChristenUnie-raadslid Frank Visser vroeg het college in het vragenuurtje om snel ook zo'n automaat op station Haarlem te plaatsen.
Lees verder

Actie tegen energiearmoede en voor meer bewegen

In het debat over de programmabegroting 2023 heeft de ChristenUnie onder meer gepleit voor een energietoeslag voor studenten, isolatiesubsidie voor huishoudens met een smalle beurs, het opnieuw uitkeren van het mantelzorgcompliment en de realisatie van een zogenaamde Finse Piste, een hardloopparcours met een zachte ondergrond zodat het voor meer mensen aantrekkelijk wordt om buiten te sporten in Haarlem. Dit laatste voorstel werd overgenomen door de Gemeenteraad. Raadslid Frank Visser: "Schoteroog is wellicht een goede locatie hiervoor nu dit gebied wordt heringericht in verband met de komst van een zonnepark".
Lees verder

Ontwerp Europaweg klaar met aanpassingen ChristenUnie

De Europaweg krijgt na een herinrichting een tweerichtingsfietspad aan beide kanten van de weg. Alle kruispunten met verkeerslichten worden vervangen door rotondes en de auto heeft straks 1 rijbaan per richting in plaats van 2. Aan de westkant van de weg komt een brede groenstrook. Dit zijn de belangrijkste onderdelen van het nieuwe ontwerp van de weg.
Lees verder

Parkeervergunning in bijna heel de stad: tarieven moeten lager

Het college is met een voorstel gekomen om in een groot deel van de stad vergunningparkeren in te voeren. Momenteel is een parkeervergunning al verplicht in het centrum en de direct aangrenzende wijken. Straks geldt dit in bijna heel Haarlem Noord, Haarlem Zuid en Haarlem West en in de oudere buurten aan de oostzijde van het Spaarne. Alleen in Schalkwijk komt er behoudens de zones in het midden en noorden met nieuwbouwwoningen geen vergunningparkeren.
Lees verder

Nieuwe parkeernormen in de inspraak

De Haarlemse parkeernormen worden aangepast. Deze normen bepalen hoeveel parkeervoorzieningen er bij nieuwe woningen en voorzieningen moeten worden gerealiseerd. Zo zijn er minder plekken nodig in de buurt van HOV knooppunten en meer in buitenwijken. Ook maakt het verschil of het om een sociale huurwoning of een koopwoning gaat. Dit komt omdat in een straat met sociale huurwoningen over het algemeen het autobezit lager is.
Lees verder

Stadhuis moet duurzaam voorbeeld zijn

De ChristenUnie heeft in het vragenuurtje aandacht gevraagd voor energieverspilling in het stadhuis. Veel lichten staan onnodig aan en het tocht.
Lees verder

Vragenuurtje over NS dienstregeling Haarlem

In het vragenuurtje heeft de ChristenUnie haar zorgen uitgesproken over het fors uitkleden van de NS-dienstregeling rond Haarlem door de personeelstekorten. Ook hebben we het college gevraagd een lobby te starten richting de Tweede Kamer om de succesvolle nachttrein naar Amsterdam in de nieuwe vervoerconcessie te krijgen zodat Haarlem deze niet meer apart hoeft in te kopen. Het college heeft toegezegd hierover een brief te sturen.
Lees verder

Orionzone Noord: vraagtekens bij plannen zwembad de Planeet

Het college is met een uitwerking gekomen voor de plannen voor woningbouwontwikkeling in de Orionzone. Meest opvallende is daarin dat het nieuwe zwembadcomplex voor de Planeet niet meer gedacht is midden in het sportpark maar op de hoek van Planetenlaan en Mr. Jan Gerritszlaan op het huidige voetbalveld van voetbalclub EDO.
Lees verder

Regels laadkabels nog tijdje onduidelijk

Er moet snel duidelijkheid komen over het opladen van elektrische auto's vanuit huis. In Haarlem mochten tot voor kort geen laadkabels over de stoep lopen. Na een wijziging van de APV mag dit wel maar het is onduidelijk onder welke voorwaarden. Haarlemmers zullen echter nog enige tijd moeten wachten op deze duidelijkheid.
Lees verder

Voorbereiding Omgevingswet: wat beslist de Raad en wat mag het college doen?

De gemeenteraad heeft gestemd over beleidsregels over buitenplanse omgevingsactiviteiten en over de vraag welke wijzigingen van het omgevingsplan gedelegeerd kunnen worden aan het college van B&W. Dit zijn belangrijke besluiten in aanloop naar de nieuwe Omgevingswet. Het nieuwe omgevingsplan gaat de oude bestemmingsplannen vervangen. In een eerder stadium zijn al een aantal voorstellen van de ChristenUnie overgenomen. Bij de uiteindelijke besluitvorming probeerden wij nog enkele puntjes op de i te zetten. Helaas zijn deze voorstellen verworpen door een meerderheid van de gemeenteraad.
Lees verder

Regels voor flitsbezorging

Terwijl Haarlem bezig is met het ontwikkelen van regels voor flitsbezorgers is er onverwachts een nieuw distributiepunt van Flink geopend aan de Rijksstraatweg vlak bij de Zaanenlaan. De ChristenUnie zag verkeersonveilige situaties en hoorde dat de buren niet eens waren geinformeerd. Wij stelden daarom vragen tijdens het vragenuurtje.
Lees verder

Minder fietspaaltjes in Haarlem

Tijdens het vragenuurtje heeft de ChristenUnie gevraagd in Haarlem zo veel mogelijk paaltjes op fietspaden te verwijderen. Aanleiding is een ernstig ongeluk en een landelijke campagne van de Fietsersbond die deze week is gestart.
Lees verder

Pak te lage spoorviaducten aan!

De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de te lage spoorviaducten in Haarlem. Raadslid Frank Visser: "Wij willen aanrijdingen voorkomen. Deze veroorzaken potentieel niet alleen veel schade maar ook stremmingen van weg en spoor".
Lees verder

Waardevolle Waarderpolder Wedstrijd

In het debat over de Kadernota 2023 heeft de ChristenUnie de nieuwe coalitie via een motie uitgedaagd om zonder taboes na te denken over de toekomst van de Waarderpolder. Een motie om stedenbouwkundigen zelf met een ontwerp te laten komen voor een ruimtelijk economische visie op dit gebied werd echter verworpen. De coalitie wil pertinent geen woningbouw. De ChristenUnie ziet juist veel kansen voor een gemengd gebied met zowel woningen als veel nieuwe ruimte voor bedrijven. Ook een motie voor meer geld voor de bestrijding van de Japanse Duizendknoop haalde het niet. Een motie over het toegankelijk maken van het gemeentelijk vastgoed werd wel aangenomen.
Lees verder

Reactie op coalitieakkoord

De ChristenUnie is enthousiast over het coalitieakkoord. Het is sociaal, groen en er wordt ingezet op een mobiliteitstransitie. En het is duurzaam, al hoewel…. Waarom nu een enkelzijdig gedrukt document? Ik hoop dat dit een eenmalige uitglijder is....
Lees verder

Verkeer rond Buitenrustbruggen ontvlechten

De gemeenteraad heeft een motie van de ChristenUnie aangenomen om te onderzoeken of het verkeer bij de Buitenrustbruggen verder kan worden ontvlecht. Raadslid Frank Visser: Er komt een nieuw busknooppunt aan de noordzijde van de Schipholweg vlak bij de brug. Ons idee is daarom om alle bussen in beide richtingen over de noordelijke brug te laten gaan en alle auto's juist over de zuidelijke brug. Dan hoeven bussen en auto's elkaar niet te kruisen en kunnen zelfs alle verkeerslichten rond de bruggen verdwijnen!.
Lees verder

Op naar een mobiliteitsakkoord voor Haarlem!

De gemeenteraad heeft met een grote meerderheid een amendement van ChristenUnie en Actiepartij aangenomen. In het amendement wordt opgeroepen om te komen tot een regionaal mobiliteitsakkoord met middelgrote en grote werkgevers om de mobiliteit van werknemers te verduurzamen. Ook vraagt het amendement de landelijke rapportageplicht die per 1 januari 2023 wordt ingevoerd aan te grijpen om meer inzicht te krijgen in de prestaties van bedrijven in onze regio. Raadslid Frank Visser: "Ik hoop zo dat er een soort competitie tussen bedrijven ontstaat. Zo kunnen we de de mobiliteit in Haarlem niet alleen verduurzamen maar ook de bereikbaarheid van Haarlem verbeteren".
Lees verder

Inbreng ChristenUnie voor coalitieakkoord

Hoewel de ChristenUnie uiteindelijk niet meedoet aan de onderhandelingen voor een nieuw coalitieakkoord hebben wij wel aan de onderhandelaars van PvdA, GroenLinks, D66, CDA en Actiepartij een inbreng gestuurd. Dit hebben wij gedaan in reactie op een verzoek van onderhandelende partijen aan de andere partijen in de gemeenteraad.
Lees verder

Gebedspunten ChristenUnie Haarlem december 2022

  • Bidt voor wijsheid voor de fractie voor het stellen van de juiste prioriteiten en het gebruiken van de juiste woorden. Bidt ook voor de andere raadsleden: voor goede besluiten voor onze stad.
  • Bidt voor vrede in de Oekraïne. De huidige crisis laat ons zien hoe kwetsbaar onze democratie is. Bidt voor de vrijwilligers die zich momenteel inzetten voor allerlei activiteiten voor de vluchtelingen uit Oekraïne.
  • Bidt voor het provinciale campagneteam dat de komende weken veel werk moet verzetten in verband met de Provinciale Statenverkiezingen.