Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Nieuwsbrief - 16 september 2016

Beste leden en vrienden,

Het is al weer een tijdje geleden dat u van ons een nieuwsbrief ontving met nieuws over de fractie, het bestuur en de vereniging. Net na de vakantieperiode is het weer zover. In deze nieuwsbrief vindt u veel nieuws van de fractie van de afgelopen periode.

Als bestuur zijn we weer begonnen. Landelijk mogen we terugkijken op een zeer goede inspiratiedag als start en ter voorbereiding op met name de 2e kamer verkiezingen in maart volgend jaar.

Voor onze partij komen er belangrijke verkiezingen aan: eerst in 2017 de 2e kamerverkiezingen, in 2018 de gemeenteraadverkiezingen en in 2019 de verkiezingen voor de provinciale staten en voor de waterschappen. We hopen en bidden dat de resultaten goed mogen zijn zodat het geluid van de ChristenUnie nog weer meer gehoord zal gaan worden.

In verband met het vaststellen van het verkiezingsprogramma voor de 2e kamerverkiezingen op een partijcongres op zaterdag 26 november 2016 is het niet handig om op 3 oktober onze ledenvergadering te houden.

Op die dag is het verkiezingsprogramma nog niet bekend. Daarom hebben we als bestuur besloten de ledenvergadering te verplaatsen naar maandag 21 november zodat we op die datum met elkaar kunnen praten over het programma. We hopen dat u dan in grote getale de ledenvergadering komt bezoeken. Ik hoop dat we elkaar dan kunnen ontmoeten. U kunt uiteraard zelf ook naar het landelijke congres gaan om daar mee te stemmen over wijzigingsvoorstellen voor het verkiezingsprogramma. Meldt u zich hiervoor wel aan via de landelijke website!

Met hartelijke groet

Fred Drenth
Voorzitter ChristenUnie Haarlem

Haarlemse studietoeslag moet omhoog

De Haarlemse studietoeslag voor mensen met een beperking blijkt tien keer zo laag te zijn als in veel andere gemeenten. De ChristenUnie wil dat gehandicapte studenten meer tegemoet worden gekomen en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld. Raadslid Frank Visser: "Deze studenten kunnen vaak niet werken naast hun studie en lopen daardoor kans op een hoge studieschuld. De toeslag is zo laag in Haarlem dat je als gehandicapte student beter in Amsterdam kunt wonen en studeren. Dat kan niet de bedoeling zijn!"
Lees verder

Betere informatie bij omleidingen Boerhaavewijk

Inwoners van Boerhaavewijk hebben door de werkzaamheden aan de Bernadottelaan een paar maanden lang geen bus richting het station. Zij moeten lopen naar Winkelcentrum Schalkwijk of het Spaarne Gasthuis of eerst met de bus via Meerwijk naar het winkelcentrum en zijn hierdoor langer onderweg. Raadslid Frank Visser: “Ik vind dat de reizigers hierover slecht worden geïnformeerd. Ook is het verbazend dat de bus geen alternatieve route door de wijk volgt”.
Lees verder

PGB Jeugdhulp en Vaktherapie

Hoewel in de commissie samenleving het volledige uitvoeringsbesluit PGB Jeugdhulp besproken zou worden, werd vooral ingezoomd op de afdoening van de motie “Vaktherapeuten, tussen wal en schip” van VVD en SP, welke de ChristenUnie mede ondertekend heeft. Het college stelt dat vaktherapeuten zonder SKJ- of BIG-registratie niet meer in aanmerking komen voor de prestatie behandeling, waar een uurtarief voor staat voor €77. Tenzij deze therapeuten in het bezit zijn van een WO-opleiding. De ChristenUnie is hier verbaasd over, aangezien het bezitten van een WO-opleiding niet eens een voorwaarde is om een SKJ of BIG te krijgen.
Lees verder

Veilig Thuis in Kennemerland

In oktober 2015 bleek uit een inspectierapport van Inspectie Jeugdzorg dat Veilig Thuis Kennerland op slechts 12 van de 24 kwaliteitscriteria een voldoende scoorde. Er is hard gewerkt binnen de organisatie, waardoor er op dit moment slechts nog twee punten van aandacht zijn. Wethouder Snoek geeft aan dat in Haarlem de meldingen steeds beter georganiseerd worden, sinds er dit jaar een nieuw registratiesysteem is geïmplementeerd.
Lees verder

Terrassen toegankelijk voor mindervaliden

Het college heeft voorgesteld het aantal regels voor terrassen te beperken zodat het beter werkbaar is voor zowel de horeca als de handahving. Een aantal regels, met name over veiligheid, was namelijk overbodig omdat ze in andere wet- en regelgeving zijn geregeld. Ook zijn regels beter geformuleerd. De ChristenUnie steunt de vereenvoudiging maar heeft wel aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid voor mindervaliden.
Lees verder

Wanneer gaan de windmolens eindelijk draaien?

De ChristenUnie vraagt het college opnieuw opheldering over de stilstaande windmolens bij Schoteroog. Raadslid Frank Visser: “Vijf maanden geleden zei de wethouder op vragen van ons in de gemeenteraad dat twee van de vier molens snel weer zouden gaan draaien en een derde na plaatsing van wat nieuwe onderdelen ook weer zou gaan draaien. De vierde kan niet meer gerepareerd worden. Tot nu toe lijkt er nog niets gebeurd te zijn
Lees verder

ChristenUnie wil opheldering verwaarlozing pand Zijlweg

Vandaag berichten Haarlems Dagblad en Hart voor Nederland over misstanden met het beheer van het pand Zijlweg 245 waar ondermeer studenten zijn gehuisvest. De gemeente huurt daarnaast een verdieping in dit pand voor de huisvesting van statushouders. De laatste maanden is er sprake van veel woonoverlast en achterstallig onderhoud. Brandblussers, liften en deuren zouden kapot zijn en afspraken over onder meer schoonmaak zouden niet door de beheerder worden nagekomen. De ChristenUnie heeft daarom vragen gesteld.
Lees verder

Meer ambitie voor woningmarkt

De ChristenUnie heeft via twee moties geprobeerd het Regionaal Actieprogramma Wonen aan te scherpen zodat de plannen voor verduurzaming aansluiten bij het internationale Klimaatakkoord en er meer woningen komen voor mensen die in trajecten voor beschermd wonen of in de maatschappelijke opvang zitten.
Lees verder

Bestuur stelt nieuw bestuurslid voor

Op de ledenvergadering van 21 november zullen de leden stemmen over de benoeming van een nieuw bestuurslid. Het bestuur draagt Johan Slik voor. Hieronder stelt hij zich aan u voor.
Lees verder

Fietspad Kenaupark verdwijnt, maar is het veilig?

Kenaupark en Kinderhuisvest krijgen een opknapbeurt. Maar of het veiliger wordt voor fietsers is maar zeer de vraag. In de bocht van het Kenaupark naar de Kinderhuisvest wordt de voorrang gewijzigd zodat de R-net bussen van Connexxion kunnen doorrijden. Ook wordt de weg hier geasfalteerd. Raadslid Frank Visser: “Dit is voor de bussen een grote verbetering, maar de vraag is of de oversteek voor fietsers hiermee wel veilig wordt zo vlak na een bocht. De oversteek bij de Zijlstraat blijft ook een lastig punt vanwege de vele bussen en auto's die hier langs komen. Door een kleine aanpassing was een alternatieve route voor fietsers richting het station aantrekkelijker geworden, maar de gemeenteraad heeft dit niet gesteund”
Lees verder

Tijdelijke woningen Delftplein

Vlak voor de zomer sprak de gemeenteraad over de plannen voor de bouw van tijdelijke woningen op het Delftplein. Deze grond was al in beeld voor woningbouw maar deze plannen waren door de economische crisis niet van de grond gekomen. Nu er snel extra woningen nodig zijn voor statushouders is het plan hier tijdelijke woningen neer te zetten vooruitlopend op definitieve woningbouwplannen.
Lees verder

Haarlem start WhatsApp loket

De gemeente Haarlem is vanaf 1 juli ook bereikbaar via WhatsApp op nummer 06 1436 9614. Hiermee is uitvoering gegeven aan een motie van ChristenUnie en Trots Haarlem.
Lees verder

Resultaten debat kadernota: Servicegerichte gemeente

De gemeenteraad heeft in het debat over de Kadernota het voorstel van de ChristenUnie aangenomen om een experiment te doen met het omdraaien van de procedure voor het beoordelen van de behoefte aan huishoudelijke hulp. Hierbij start de zorg direct en is het zogenaamde keukentafelgesprek pas na een paar weken. Dan kan op basis van de ervaringen worden besloten hoeveel zorg mensen daadwerkelijk nodig hebben. Tijdens het debat reageerde fractievoorzitter Frank Visser ook op verwijten dat de ChristenUnie zou discrimineren in het onderwijs. Visser: "Wij staan voor de vrijheid van onderwijs en zijn tegen discriminatie. Er is een probleem het debat ingeslingerd dat er niet is en dat terwijl mijn voorstel bij de motie Kerels in de klas over iets heel anders ging. Dat er steeds minder mannen in het onderwijs zijn wordt in de onderwijswereld heel breed als probleem erkend."
Lees verder

Kadernota 2016: Dienstbare overheid

Eind juni sprak de gemeenteraad over de Kadernota, de contouren voor de nieuw op te stellen begroting voor het jaar 2017. De ChristenUnie deed in de eerste termijn onder meer voorstellen voor meer ambitie bij het afvalbeheer, een betere procedure voor het vaststellen van het aantal uren huishoudelijke hulp en een betere service verlening door de gemeente aan burgers.
Lees verder

Minder bureaucratie bij WMO onderzoek

De aanvraagprocedure in Haarlem voor huishoudelijke hulp op grond van de WMO voldoet blijkens uitspraken van verschillende rechters net als in veel andere gemeenten nog niet aan de wettelijke eisen. In tegenstelling tot andere gemeenten heeft Haarlem de huishoudelijke hulp niet afgeschaft maar er is wel bezuinigd. Het college is gekomen met een aantal voorstellen om de werkwijze te verbeteren. Deze zijn besproken in de commissie samenleving. De ChristenUnie heeft daarbij gepleit voor het aanpakken van onnodige bureaucratie.
Lees verder

Openbare ruimte van de toekomst

Haarlem werkt aan een structuurvisie voor de openbare ruimte. Hoe moet de stad er in de toekomst uit zien? De ruimte is beperkt en hierdoor ontstaan regelmatig discussies wie er voorrang moet krijgen: auto, fiets, voetganger, OV, parkeerplekken, groen, enzovoort. De structuurvisie moet hier richting aan geven De gemeenteraad heeft gesproken over de uitgangspunten. Na de zomer komt er een voorstel voor de te maken keuzes op plekken in de stad waar nu een dilemma is omdat niet al het beleid uitvoerbaar is. Zo botsen plannen voor verkeer en groen vaak met elkaar.
Lees verder

Herbestrating stationsplein voorbereiden op toekomst

Het natuursteen op het stationsplein wordt verwijderd. Keer op keer waren er noodreparaties nodig. Het busverkeer bleek te zwaar voor deze bestrating. De schade bedraagt 150.000 euro per jaar. Raadslid Frank Visser: “Dit is een dure fout van de gemeente. Er had nooit gekozen moeten worden voor dit materiaal. Natuursteen was nog nergens toegepast op een busstation. Het is goed dat nu met een schone lei wordt begonnen, maar dit heeft de gemeente naast alle noodreparaties wel ruim 2 miljoen euro gekost. Dit was de investering in het natuursteen dat nog jaren had moeten liggen maar nu versneld moet worden afgeschreven”
Lees verder

Agenda

7 oktober Stadsgebed Haarlem
9 oktober Gezamenlijke dienst Geloven in de Stad
10 oktober Spreekuur fractie
4 november Stadsgebed Haarlem
14 november Spreekuur fractie
21 november Ledenvergadering ChristenUnie Haarlem
12 december Spreekuur fractie

Meer agendapunten...

Vacatures

Onze afdeling en fractie zijn altijd op zoek naar extra mensen voor bestuurswerk, het promoten van de ChristenUnie en het meedenken binnen de fractie. Hieronder staan onze actuele vacatures, maar ook als je op een andere wijze actief wilt worden horen wij het graag. Dit kan via info@haarlem.christenunie.nl.

Vacatures:

Gebedspunten juli-september 2016

- Op 21 september wordt Jos Wienen geinstalleerd als nieuwe burgemeester van Haarlem. Bidt voor zijn werk voor de stad en dat hij voor veel mensen een  inspiratiebron mag zijn en dat hij Haarlem op een goede manier op de kaart zal kunnen zetten. Bidt ook voor de moeilijke besluiten die de burgemeester regelmatig moet nemen op het gebied van veiligheid.

- Het ziet er naar uit dat de noodopvang in de Koepel binnenkort gaat sluiten. Bidt voor de vluchtelingen in de Koepel dat de asielprocedure voorspoedig zal verlopen en dat snel een nieuwe plek kunnen vinden waar ze mogen blijven. Dank voor de vele vrijwilligers die bezig zijn met het ondersteunen bij activiteiten en integratie.

- Er gaat nog veel mis rond de participatie van belanghebbenden bij bouwprojecten en herstructurering en onderhoud van wegen. Betrokken burgers kunnen hierdoor gefrustreerd raken. Bidt dat de gemeente snel een werkwijze vindt om de participatie en communicatie te verbeteren zodat betrokkenen, ook als ze niet gelijk krijgen van de gemeente, wel het gevoel hebben dat hun mening serieus wordt genomen. De komende maanden zullen er spannende debatten zijn over het parkeren en de afvalinzameling in de stad. Dit zijn onderwerpen die veel mensen raken. Bidt voor een goed debat waarin uitwisseling van argumenten centraal staat.

Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op Facebookfooter-rechts