Verkiezingsprogramma 2002

 • ChristenUnie-SGP Haarlem 2002-2006 Word
 • ChristenUnie Heemstede 2002-2006 Word

Speerpunten

Speerpunten ChristenUnie-SGP Haarlem 2002-2006

Bestuur

 • de gave van de overheid serieus nemen om de samenleving de dienen en in goede banen te leiden.
 • Goed geoutilleerd politiekorps, voldoende middelen voor brandpreventie.
 • Voldoende gemeentelijke middelen voor adequate uitvoering van het rampenplan.

Verkeer en vervoer

 • Instellen van veilige fietsroutes.
 • Goede ontsluiting van de Waarderpolder, bijv. via het aanleggen van de Vondeltunnel en de Oostelijke randweg.
 • Investeren in hoogwaardig openbaar vervoer.

Economie

 • Stimuleren van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.
 • Goed functionerend ondernemingsloket.

Onderwijs

 • Ook ouders betrekken bij het achterstandbeleid.
 • Voorlichting geven op scholen over kindermishandeling, pesten, drugs, XTC e.d.
 • Goede en veilige huisvesting voor het onderwijs (geen coffeeshops e.d. bij scholen).

Zorg en Welzijn

 • Subsidiering van hospices en steun aan organisaties voor palliatieve zorg.
 • Opening van een loket voor vrijwilligerswerk.
 • Voldoende budget en opvangmogelijkheden voor crisisopvang.
 • Voldoende opvangmogelijkheden voor dak- en thuislozen.
 • Integratie van allochtone en autochtone jongeren.
 • Een seniorenraad die meedenkt over het ouderenbeleid.
 • Het opzetten van Steunpunten Mantelzorg en het gericht versterken van informatie voor mantelzorgers
 • Verslaafden worden gestimuleerd om af te kicken.
 • Bij prostitutie wordt hard opgetreden bij illegaliteit en mensenhandel.
 • De gemeente ontmoedigt het gokken.

Openbare ruimte

 • Voldoende groen en speelvoorzieningen (naar leeftijdsopbouw) bij in- en uitbreiding van woongebieden.
 • Tegengaan van stuitende openbare reclame.
 • Ruimte voor jeugdaccomodaties.
 • Er moet voldoende budget beschikbaar zijn voor onderhoud aan bruggen, wegen en vaarwegen.

 

Speerpunten ChristenUnie Heemstede 2002-2006


Bestuur

 • De ChristenUnie heeft een helder beleid rond (vroegtijdige) inspraak, interactieve beleidsvorming publiekprivate samenwerking e.d., zodat verwarring over verantwoordelijkheden en bevoegdheden voorkomen wordt in de raad. De commissie- en raadsvergaderingen zijn openbaar en transparant 
 • De ChristenUnie gaat interactieve processen aan met burgers om gezamenlijk een toekomstvisie te ontwikkelen in de raad
 • De ChristenUnie hecht veel waarde aan goede inspraakprocedures, die sterk de voorkeur hebben boven adviserende referenda.

Jeugdbeleid

 • De gemeente heeft een breed en samenhangend lokaal jeugdbeleid ontwikkeld. De ChristenUnie juicht dat toe maar zou meer beleid in samenhang met ouders, als eerst verantwoordelijken, willen ontwikkelen. De gemeente stimuleert en subsidieert sport, (school)zwemmen, hobby’s, bibliotheek, muziek en enthousiasmeert vrijwilligsorganisaties. In wijken en kernen zijn echter onvoldoende speelvoorzieningen. De ChristenUnie is geen voorstander van geïnstitutionaliseerde ‘hangplekken’ binnen de gemeente.
 • Toezicht op het te ontwikkelen multifunktionele speelterrein aan de Vrijheidsdreef dient plaats te vinden.
 • Jongeren betrekken bij de politiek door b.v. het instellen van een jongerengemeenteraad. De burgemeester, een wethouder en/of gemeentesecretaris een les maatschappijleer laten geven. Jongeren inzicht geven in de kosten van de getroffen voorzieningen.
 • De ChristenUnie vindt naschoolse opvang van jongeren een taak van de ouders. De rol van gemeentelijike overheid richt zich met name op de controle van kwaliteit, veiligheid en hygiëne. De ChristenUnie pleit al geruime tijd voor meer kinderbijslag of gelijke vergoeding voor iedereen zodat het geld naar eigen keuze kan worden besteed . Financiële tegemoetkoming kan verantwoord zijn als er sprake is van een eenoudergezin, of bij medische of sociale noodzaak.

Ouderenbeleid

 • Het uitgangspunt bij ouderenbeleid moet zijn: het bieden van een volwaardige, zoveel mogelijk zelfstandige, en geïntegreerde plaats in de samenleving. Zoveel mogelijk moeten ouderen zelf bij het formuleren van ouderenbeleid en de uitvoering hiervan betrokken worden. De ChristenUnie stimuleert verdere ontwikkeling van (zelfstandige)zorg appartementen in het SpaarneZiekenhuis en Meer en Bosch en betrekt ouderen bij de ontwikkeling.
 • Handhaving van de polikliniek heeft voorrang boven het verplaatsen naar Hoofddorp. 
 • De gemeente stimuleert op ouderen gerichte voorzieningen voor ontspanning en contacten.
 • De gemeente stimuleert vormen van lokaal en regionaal openbaar vervoer zoals belbus, collectief vraag-afhankelijk vervoer. De gemeente stimuleert en zonodig subsidieert lage instapbussen.
 • De gemeente zou meer dan nu het geval is de kerken moeten betrekken bij vrijwilligerswerk

Verkeer en vervoer

 • Een goede en moderne infrastructuur is van belang voor de ontwikkeling van gemeente. De mobiliteit neemt in Heemstede enorm toe. De ChristenUnie wil de afbraak van het openbaar vervoer tegengaan. De ChristenUnie zal zich hard maken om de Binnenweg autoluw te maken. Grote vrachtwagens zullen, als het aan de ChristenUnie, ligt verboden worden. Vanaf de Zandvaartkade tot aan de Kastanjelaan komt een parkeerverbod. De troitoirs zullen verbreed worden en een veilig fietspad aangelegd. Er moet studie komen naar een ondergrondse parkeergarage op het Julianaplein en/of achter de bibliotheek. Winkels met intensieve bevoorraading zullen, waar mogelijk, uit het centrum worden geweerd. Geen nieuwbouwprojekten zonder ondergrondse parkeermogelijkheid. De ChristenUnie vindt wat dat betreft het nieuwbouwprojekt aan de Bronsteeweg een gemiste kans. De parkeertarieven in de winkelcentra verhogen. Om langparkeren tegen te gaan dient in de omliggende straten een parkeervergunningsstelstel te worden ingevoerd. De grootte van vrachtwagens wordt gelimiteerd. Bevoorrading dient met kleinere auto’s te geschieden. De Lanckhorstlaan wordt verboden voor vrachtverkeer en wordt zomogelijk alleen toegankelijk vanuit oost-west. Het verkeer wordt in overleg met buurgemeenten omgeleid via de Spanjaardslaan en Leidsche Vaart. Er moet studie en haast gemaakt worden met het aanleggen van een wegverbinding tussen de Westelijke Randweg en de Zandvoortselaan. Er moeten betere en veilige fiets- en wandelpaden aangelegd worden. Ook voor kinderen naar scholen en sportvelden.

Samenleving en maatschappij

 • In Gods ogen is elk mens van onschatbare waarde. De ChristenUnie wil zich dan ook inzetten voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben.
 • Naastenliefde is geen vanzelfsprekendheid, maar een keuze… Ondersteuning en facilitering van bestaande netwerken (clientenplatformen, ouderen- en gehandicaptenorganisaties, zelforganisaties) is noodzakelijk Ook de kerken – netwerken die hun waarde bewezen hebben – moeten meer gesprekspartner worden bij onderstaande beleidsterreinen.
 • De ChristenUnie is er een voorstander van om het euthanasiebeleid te ontmoedigen. De ChristenUnie zal zich sterk maken voor subsidiering van hospices en steun aan organisaties voor palliatieve zorg (stervensbegeleiding en ongeneeslijke zieken).
 • De ChristenUnie ontmoedigt abortus maar bevordert de opvang en begeleiding van ongewenst zwangeren. Als het aan de ChristenUnie ligt zal er geen verdere uitbreiding zijn van de Bloemenhove kliniek.
 • De ChristenUnie wil meer steunpunten opzetten voor Mantelzorg en gericht versterken van informatie voor mantelzorgers.
 • Elke wettelijke mogelijkheid moet worden aangegrepen om gokken te voorkomen.