Verkiezingsprogramma 2006

Van IK naar SAMEN in Haarlem

Verkiezingsprogramma ChristenUnie-SGP Haarlem 2006-2010


Downloaden: PDF | Word

Inleiding: Van IK naar SAMEN in HAARLEM


Samen werken aan een actieve en betrokken samenleving. Spreekt u dat aan? Lees dan verder!
   
Op dinsdag 7 maart 2006 worden de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Als inwoner van Haarlem heeft u het op die dag voor het zeggen. Welke koers moet de gemeente varen in de periode 2006 tot 2010? Daaraan kunt u, samen met alle burgers, bij de gemeenteraadsverkiezingen een beslissende richting geven. Hieronder leggen wij als ChristenUnie-SGP uit wat naar onze overtuiging die richting moet zijn en wat wij met uw stem hopen te gaan doen, in de gemeenteraad en daarbuiten.

Samenleven

Mensen zijn geen eilandjes. Ze staan niet op zichzelf. Ze functioneren pas goed sámen met anderen. Pas in het samen leven en samen werken komen mensen echt tot hun recht. Dat besef is in onze maatschappij op de achtergrond geraakt. De ChristenUnie-SGP vindt het de hoogste tijd om de eenzijdige gerichtheid op het individu in te ruilen voor een visie waarin relaties tussen mensen en groepen van mensen centraal staan. Wij doen dat vanuit ons christelijk geloof, dat ons leert om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Met ‘naaste’ bedoelen wij niet alleen familie, vrienden of buren, maar iedereen met wie we in aanraking komen.
Een samenhangende samenleving wordt gedragen door goede relaties tussen mensen, in gezin of buurt, maar ook tussen werkgever en werknemer, tussen politici en burgers, tussen zorgverlener en zorgvrager en ook tussen mens en natuur. Vanuit die overtuiging wil de ChristenUnie-SGP werken aan een waardevolle samenleving. Dat kunnen wij echter nooit alleen.

Samenwerken

Veel burgers zijn zeer actief, in verenigingen, wijken, kerken en noem maar op. Dat is heel goed en belangrijk en moet verder gestimuleerd worden. Juist door samen actief te zijn en door samen verantwoordelijkheid te nemen vormen we een samenleving. De ChristenUnie-SGP wil daarom vanuit de politiek inzetten op samenwerking. Samen met mensen uit onder meer buurten, bedrijven, welzijnsorganisaties, verenigingen en kerken willen wij actief en betrokken werken aan een leefbare gemeente.
Wij willen ons sterk maken voor gezamenlijke en onderlinge verantwoordelijkheid. In eerste instantie zal dat moeten gebeuren tussen mensen en organisaties zelf. Maar ook de gemeentelijke overheid kan en moet daar verantwoordelijkheid in nemen. Bij voorkeur zal zij alleen de noodzakelijke randvoorwaarden stellen, maar soms zal de gemeente het initiatief moeten nemen of actief moeten meehelpen. In alle gevallen zal de overheid zich dienstbaar moeten opstellen.
We willen dat op zoveel mogelijk terreinen vertalen in een samenhangend beleid met oog voor de menselijke maat, de menselijke waardigheid en goede onderlinge relaties.

In een notendop zijn dit de visie en de doelstelling van de ChristenUnie-SGP voor de komende jaren. Hier willen we aan werken. Door op ons te stemmen helpt u mee om deze visie werkelijkheid te laten worden. Hoe de ChristenUnie-SGP dit concreet wil bereiken leest u in dit verkiezingsprogramma.

Naar boven

1. Samenwerking tussen burgers en overheid


Dankzij een motie van de ChristenUnie-SGP wordt van ambtenaren expliciet gevraagd burgers met klachten of bezwaren door te verwijzen naar het juiste loket.

Trends en ontwikkelingen

Onder meer om de afstand tussen burger en overheid te verkleinen is in 2002 de dualisering van het gemeentebestuur doorgevoerd. Ook met het plan voor een gekozen burgemeester wilde het kabinet de burger meer bij de gemeentepolitiek betrekken. De ChristenUnie-SGP denkt dat het probleem dieper ligt en dat de oplossing daarvan niet ligt in structuurveranderingen, maar in een cultuurverandering. De overheid moet daadwerkelijk dichter bij de burger gaan staan. Beleid moet aansluiten bij wat er onder de lokale bevolking leeft.

Met het programma ‘Andere Overheid’ wil de overheid zich beperken tot haar kerntaken en deze taken efficiënter en effectiever uitvoeren. Tegelijkertijd wil zij burgers meer mogelijkheden geven om naar eigen inzicht en met minder directe overheidsinmenging hun leven in te richten. Dit programma heeft nog te weinig concrete resultaten opgeleverd. Bovendien mag het hoofddoel niet ‘bezuinigen’ zijn. De burgers zullen juist met extra middelen geholpen moeten worden meer zelf te doen en minder op de overheid te leunen.

Visie van de ChristenUnie-SGP

De overheid moet niet alleen efficiënt en betrouwbaar zijn, maar de burgers ook aanspreken op hun burgerschap. Volgens de ChristenUnie-SGP zijn burgers niet alleen consumenten, maar ook producenten van een bloeiende gemeente. In een goed functionerende gemeente is sprake van een gezonde samenwerking tussen een dienstbare overheid en een verantwoordelijke samenleving. De gemeentelijke overheid geeft veel verantwoordelijkheid aan burgers, organisaties en bedrijven. De gemeente blijft wel betrokken en ondersteunt waar nodig. De raad stelt daarbij kaders en controleert op hoofdlijnen.

De gemeentelijke organisatie zoals wij die voor ogen hebben is niet onberekenbaar, bureaucratisch, afstandelijk en op zichzelf gericht, maar betrouwbaar, dicht bij de mensen en dienstbaar.
Raadsleden moeten werken aan een goede aansluiting van het beleid bij de behoeften van de burgers. Daarvoor moeten ze regelmatig met hen in gesprek zijn. Burgemeester, wethouders en ambtenaren moeten voor een goede uitvoering van het beleid ook voeling houden met de bevolking.

Rol van de overheid / rol van de samenleving

Herverdeling van verantwoordelijkheden

Als het aan de ChristenUnie-SGP ligt erkent de overheid dat ze in de verzorgingsstaat teveel taken naar zich toe heeft getrokken en helpt zij de samenleving vervolgens om de verantwoordelijkheden die daar thuis horen weer op te pakken. Dat is duidelijk wat anders dan verantwoordelijkheden over de schutting van de samenleving gooien. De overheid kan (tijdelijk) hulp bieden in de vorm van tijd, geld, expertise en beleid. Dat beleid moet richting en ruimte geven: hoofdlijnen in plaats van details. Een dienstbare overheid beschermt en faciliteert. Zij werkt samen met de burgers aan een goede en veilige samenleving.

De overheid als het goede voorbeeld

Bij de relationele benadering van politiek en samenleving die de ChristenUnie-SGP voorstaat, moet de overheid zelf het goede voorbeeld geven. Het is noodzakelijk om bewust de burgers op te zoeken en van hen input voor het beleid te krijgen. Relaties, in de vorm van contacten en netwerken, en wederzijds vertrouwen vormen de basis. Wij pleiten dan ook voor interactieve beleidsvorming in plaats van referenda.
Bouwen aan vertrouwen betekent openheid en eerlijkheid betrachten, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen. Dat geldt ook voor de relatie tussen het College van B&W en de gemeenteraad.

Gemeenteraad

De ChristenUnie-SGP is er een voorstander van als fracties partijgenoten voor kunnen dragen voor zitting in raadscommissies. Dit ontlast kleine fracties, vergroot het draagvlak van de gemeentepolitiek en kan een goede voorbereiding zijn op een eventueel raadslidmaatschap.

De ChristenUnie-SGP pleit voor:

 • gemeentelijke initiatieven ter versterking van het normen en waardendebat
 • een helder beleid rond inspraak, interactieve beleidsvorming, referenda, burgerinitiatief, publiek-private samenwerking e.d. om verwarring over verantwoordelijkheden te voorkomen en een goede communicatie van dat beleid
 • een klantgerichte gemeentelijke organisatie met snelle beantwoording van vragen en klachten
 • het live uitzenden van alle openbare raadsvergaderingen op internet
 • het betrekken van jongeren, ouderen en andere doelgroepen bij de politiek door thematische raadsvergaderingen, panels en regelmatige adviesvragen
 • een bijsluiter bij de aanslagen voor de verschillende gemeentelijke belastingen met daarin gemeentelijke regels op dat punt, denk aan hondenbelasting, afvalstoffenheffing e.d.

Naar boven 

2. Samen veilig


Voor de ChristenUnie-SGP is aandacht voor normen en waarden erg belangrijk. Een voorstel van ons om hier een gemeentelijk project van te maken werd overgenomen.

Trends en ontwikkelingen

De openbare ruimte is van ons allemaal, maar geweld en onveiligheid op straat, agressie in het verkeer, vervuiling en grove en godslasterlijke reclame- of kunstuitingen ontsieren de openbare ruimte en maken hem soms onleefbaar. Er is in Nederland een gedoogcultuur ontstaan waarin heel veel kan en waarin heel veel getolereerd wordt en moet worden. Waarin echter ook de vrijheid van de een ten koste gaat van de vrijheid en de veiligheid van de ander.

Visie van de ChristenUnie-SGP

Handhaving van de rechtsorde en het beschermen van de burgers is een van de kerntaken van de overheid. Criminaliteit, onveiligheid en onleefbaarheid moeten krachtig bestreden worden. De gedoogcultuur moet worden doorbroken. Het is voor alle burgers van belang dat er duidelijke regels bestaan en dat die ook gehandhaafd worden. Overheid, burgers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zullen zich samen verantwoordelijk moeten voelen voor de bevordering en handhaving van de veiligheid. De overheid kan dat niet alleen, maar zal als geloofwaardig handhaver van wetten en regels moeten appelleren aan de verantwoordelijkheid van burgers en hun organisaties. Veiligheid begint met het respecteren van de ander en het rekening houden met elkaar.
Een leefbare publieke samenleving vraagt om een sterk normbesef bij overheden en bij burgers. De ChristenUnie-SGP wil het gemeentebestuur en de burger hierop aanspreken. Bij het onderhouden en overdragen van normen en waarden is er vooral een opdracht voor gezinnen en scholen, maar ook voor kerken en maatschappelijke organisaties. De overheid moet daar oog voor hebben, moet dat mogelijk maken en waar nodig en mogelijk ook bevorderen.

Rol van de overheid / rol van de samenleving

Heldere normen, rechtvaardige overheid

De overheid heeft de taak de openbare orde te handhaven. In onze gemeente moet het veilig leven, wonen en werken zijn. Duidelijkheid over normen, zoals die zijn vastgelegd, gecombineerd met consequente handhaving, is belangrijk. Het negeren en overschrijden van normen moet worden aangepakt.
Hoewel handhaving erg belangrijk is zouden politie, justitie, welzijnswerk, jeugdzorg en dergelijke zich waar mogelijk meer met preventie bezig moeten houden. Dat is meestal een relationele investering: voorlichten, bruggen slaan, conflicten in een vroeg stadium onderkennen en uitpraten e.d. Dit betekent ook meer aandacht voor bemiddeling (mediation) tussen burgers onderling en tussen burgers en overheid.
Rechtvaardigheid betekent dat de overheid ook oog heeft voor de menselijke kant. Maatwerk ten aanzien van sancties kan dan, zolang dat binnen duidelijke kaders gebeurt, getuigen van wijsheid en een middel vormen voor rechtvaardigheid.

Veiligheid

Iedere inrichting (horeca, winkels, kantoren, scholen, stadions enz.) moet over een gebruiksvergunning beschikken. Regelmatig (minimaal één keer per jaar) moet worden gecontroleerd of de inrichting voldoet aan de regelgeving. Hiervoor moet voldoende personeel beschikbaar zijn bij gemeente en brandweer. Overigens is het voor de helderheid en de geloofwaardigheid van belang dat deze regelgeving niet voortdurend aangepast wordt en dat de voorschriften ook niet op verschillende wijze uitgelegd worden door controleurs.
Het handhavingsbeleid met betrekking tot veiligheidsvoorschriften moet voldoende aandacht krijgen.
Camera’s kunnen een middel zijn om de veiligheid en/of de beleving daarvan te vergroten. Met dit middel moet wel heel terughoudend en zorgvuldig omgesprongen worden.
Hulpdiensten

De politiezorg is een belangrijke lokale overheidszorg. In de beleidscyclus van de politie wordt, door tussenkomst van de burgemeester, de gemeenteraad op een zodanig moment betrokken, dat ze daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op het beleid en op de evaluatie daarvan. Daarbij wordt allereerst aandacht besteed aan de te behalen resultaten, maar de gemeenteraad ziet ook toe op de wijze waarop de politie haar taak uitoefent in relatie tot de samenleving. Het gaat dan om factoren als bereikbaarheid, toegankelijkheid en burgergerichtheid.
Door een wijkgerichte manier van werken komt de politie dichterbij de burger te staan, wat de betrokkenheid bevordert.
Met het inschakelen van particuliere beveiligingsbedrijven moet terughoudend en zorgvuldig omgesprongen worden. Het gebruik maken van stadswachten om de politie te ondersteunen bij een aantal eenvoudige handhavings- en toezichtstaken is een goede zaak, zeker als daarmee langdurig werklozen en WAO-ers maatschappelijk geactiveerd kunnen worden. Op termijn zou daarom bezien moeten worden of de doorgevoerde bezuiniging op dat gebied teruggedraaid kan worden.

De gemeente moet zorgen voor een goed toegerust en geoefend brandweerkorps. De werving van vrijwilligers moet veel aandacht blijven krijgen. De zorg voor goede opleiding is een vereiste om de kwaliteit van inspectie, preventie en hulpverlening te garanderen.

Rampenplannen horen actueel te zijn. De bevolking moet door goede en gerichte voorlichting regelmatig op de hoogte gesteld worden van de gewenste gedragslijn bij calamiteiten.
Ten aanzien van de gemeentelijke infrastructuur wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke toegankelijkheid voor ambulances en andere hulpdiensten.

De ChristenUnie-SGP pleit voor:

 • het actief tegengaan van stuitende openbare reclame
 • meer aandacht voor preventie als het gaat om wetsovertreding en veiligheid
 • investeren in HALT, zodat relatief gezien minder tijd besteed kan worden aan de tenuitvoerlegging van taakstraffen en meer tijd gestoken kan worden in begeleiding
 • een zichtbare politie, en in dat kader voor een wijkgerichte manier van werken
 • het radicaal moderniseren van de brandweer en dus investeren in materieel en vrijwilligers

Naar boven

3. Samen leven


De ChristenUnie-SGP pleit al jaren voor meer jeugdaccomodaties, meer woningen voor zwakkeren zoals gehandicapten en voor meer en betere opvang van dak- en thuislozen en asielzoekers.

Trends en ontwikkelingen

Door individualisering bestaat de samenleving steeds meer uit eilandjes. Jarenlang zijn mensen gestimuleerd, mede door de overheid, om in de eerste plaats aan zichzelf te denken. Mensen zijn minder solidair en minder tolerant. Die verbrokkeling is nog versterkt doordat allerlei verschillende (etnische) groepen in de samenleving jarenlang hun eigenheid hebben kunnen behouden. Al die verschillende groepen kunnen een verrijking van de samenleving betekenen, maar dan moet er wel voldoende aandacht zijn voor wat ons bindt. Daarvoor is dialoog nodig. Op die manier ontstaat begrip en betrokkenheid.

Visie van de ChristenUnie-SGP

In de samenleving die wij voor ogen hebben is er voldoende aandacht voor samenhang, voor gedeelde waarden en normen en voor die zaken waarin mensen elkaar gewoon nodig hebben. Sociale cohesie gaat over gezamenlijke en onderlinge verantwoordelijkheid en dus over relaties. Daarbij spelen opvoeding en onderwijs een grote rol. Daarnaast is het, juist met het oog op acceptatie en integratie van achterstandsgroepen, van belang dat er streng wordt opgetreden tegen overlast en wetsovertreding.

Rol van de overheid / rol van de samenleving

Buurt

De gemeente moet investeren in het verstevigen van de sociale cohesie in buurten, met een sterke nadruk op de vragen en behoeften van de bewoners. Steeds opnieuw blijkt dat als mensen de wijk als ‘van henzelf’ beschouwen, zij zich veel socialer gedragen. Alledaagse leefbaarheidsvraagstukken moeten goed opgepakt worden, waarbij de overheid meer ruimte laat voor bewoners, voor het maatschappelijk middenveld, zoals winkeliersverenigingen, kerken en welzijnsorganisaties, en voor het bedrijfsleven. Met elkaar kleuren zij hun buurt in en hun betrokkenheid moet daarom zoveel mogelijk gestimuleerd worden.
Indien mensen zelf geen initiatieven tonen, zal de gemeente buurtgerichte activiteiten kunnen oppakken, met als doel deze daarna weer “terug te geven” aan de samenleving. Ook het financieel ondersteunen van projecten moet in dit kader worden bezien. De gemeente steunt particuliere initiatieven van buurtbeheer, buurtpreventie en dergelijke. Buurt- of bewonersverenigingen moeten ondersteund en betrokken worden. Voor deze benadering moet de gemeente zelf bereid zijn tot een cultuuromslag, een andere manier van denken over en werken met burgers.
Veel aandacht moet uitgaan naar het proces van terugkeren in de maatschappij van ex-verslaafden, ex-gedetineerden en ex-psychiatrische patiënten. Zelfredzaamheid, sociale activering en participatie moeten gestimuleerd worden om terugval te voorkomen.

Ruimte en wonen

Sociale samenhang moet een belangrijk uitgangspunt zijn bij bestemmingsplannen, bij herstructureringen van straten, buurten en wijken, bij uitbreidings- en inbreidingsplannen en dergelijke.
Een nieuwe ontwikkeling op dat gebied is de woon-zorgzone. Door een combinatie te maken van verschillende typen woningen, zorginstellingen, kleinschalige voorzieningen (kapsalon e.d.) wordt de sociale cohesie bevorderd, kunnen ouderen langer op zichzelf blijven wonen en verbetert de kwaliteit van de buurt. Bovendien wordt vereenzaming van vooral oudere mensen op deze wijze tegengegaan.
Voorzieningen voor welzijn en zorg zouden wellicht meer gezamenlijk gehuisvest kunnen worden. We denken dan aan combinaties van kinderopvang, peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, bibliotheek, wijkcentrum en thuis- en ouderenzorg.

De verhouding tussen huren en kopen, tussen starters en doorstromers, tussen jongeren en ouderen, tussen allochtonen en autochtonen verdient de aandacht. Het liefst zien wij gemengde wijken waar de “sterkeren” een positieve inbreng hebben ten gunste van de “zwakkeren”. Dit beïnvloedt de gezamenlijke verantwoordelijkheid positief. Er moeten voldoende woningen worden gebouwd zodat zo veel mogelijk wordt voldaan aan de eigen woningbehoefte van Haarlemmers. Er is daarbij specifieke aandacht nodig voor de realisatie van seniorenwoningen en levensloopbestendig bouwen.

Bij beheer van de ruimte moet rekening gehouden worden met de identiteit van het gebied. Van belang is dat de diversiteit en identiteit beschermd en waar mogelijk hersteld worden. Verwerving van gronden is vaak een effectief middel om als gemeente de regie te kunnen houden. Waar het algemeen belang het vraagt moet de Wet Voorkeursrecht Gemeenten toegepast worden om in het noodzakelijke bezit van de grond te komen.

Onderwijs en opvoeding

De school is verantwoordelijk voor de zorg rondom de leerlingen. De gemeente zorgt voor de omgeving van de school wat betreft leefbaarheid en veiligheid, en voor een goede spreiding van scholen over de stad en heeft een coordinerende functie in het voorkomen en bestrijden van de gevolgen van onderwijsachterstand. Samen betrekken ze de ouders erbij.
De school hoort een veilige omgeving te zijn waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en zelfverantwoordelijke volwassenen. Helaas wordt de school in toenemende mate een onveilige plek, onder meer door het individualisme, de afname van respect en verkilling in de relaties. Te veel wordt er puur gedacht en gehandeld vanuit het eigen belang, zonodig met (verbaal) geweld.
Als een kind vastloopt, hoort er een breed, integraal zorgaanbod te zijn om kind en ouders te ondersteunen. Daarbij is echter respect van alle betrokken partijen voor elkaar een noodzakelijke voorwaarde.

In verband met bezuinigingen van de Rijksoverheid zal in de komende raadsperiode de mogelijkheid van brede buurtscholen tegen het licht gehouden moeten worden. Deze brede buurtscholen zijn vooral gericht op het bouwen van een netwerk om de (sociaal-economische) problemen van gezinnen aan te pakken. In een stimulerende en coördinerende rol zal de gemeente de verdere ontwikkeling van brede buurtscholen kunnen ondersteunen.

Jeugdbeleid

De verantwoordelijkheid voor kinderen en jongeren ligt in de eerste plaats bij de ouders. Hieruit volgt dat jeugdwerk in eerste instantie het initiatief van ouders en particuliere instellingen moet zijn. De gemeente heeft de taak dit werk te stimuleren waarbij in de komende jaren extra aandacht voor tienerwerk wenselijk is om vroegtijdig problemen te signaleren. Bij subsidiering kunnen voorwaarden worden gesteld t.a.v. de toegankelijkheid, de activiteiten en het budgetbeheer. Om daarbij heldere en eenduidige kaders te kunnen hanteren moet de gemeente een samenhangend jeugdbeleid ontwikkelen. In de wijken moeten voldoende speelvoorzieningen voor de jeugd zijn. Deze moeten aansluiten bij de leeftijdsopbouw van de jeugd.

Sport en recreatie

In onze gehaaste maatschappij hebben mensen meer dan ooit behoefte aan recreatie. Dat kan op vele manieren, maar sport is wel een van de populairste. Sport kan een belangrijke rol spelen bij het lichamelijk en psychisch welbevinden. Hier liggen ook kansen burgers met elkaar in aanraking te brengen en samenwerking en wederzijds respect te stimuleren. Verenigingen van teamsporten verdienen om die reden ook bijzondere aandacht.

Minderheden en vluchtelingen

Binnen de mogelijkheden van de wet behoort de gemeente een goed beleid te voeren met betrekking tot vluchtelingen en asielzoekers. Zij probeert waar mogelijk bij te dragen aan de verbetering van de leefomstandigheden. Vanuit de autonome zorgplicht formuleert de gemeente beleid voor noodopvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, uit het oogpunt van humaniteit en volksgezondheid en ter voorkoming van vlucht in illegaliteit en/of criminaliteit. Het doel moet blijven dat uitgeprocedeerde asielzoekers het land verlaten. Zowel bij de opvang als de inburgering van nieuwe burgers moeten zo veel mogelijk ook maatschappelijke en kerkelijke organisaties worden ingeschakeld.

Veel allochtonen in Nederland maken op een positieve wijze deel uit van de samenleving. De gemeente dient echter aandacht te hebben voor de problematiek van allochtone gezinnen, jongeren en ouderen. Daartoe stimuleert de gemeente het aanbieden van probleemgerichte opvoedingsondersteuning voor allochtone ouders. Ook initiatieven die de integratie van allochtone jongeren bevorderen worden aangemoedigd. Daarbij werkt het goed als succesvolle allochtone jongeren een voorbeeld kunnen zijn voor anderen.
Er dient een platform te zijn waarin de gemeente, zelforganisaties, scholen en andere betrokken organisaties regelmatig overleggen over inburgering, integratie en achterstanden. Betrokkenheid van het bedrijfsleven hierbij is gewenst. Racisme en discriminatie, maar ook de oorzaken daarvan, moeten worden tegengegaan, enerzijds door positieve waardering van allochtonen, door betrokkenheid bij culturele en sportieve evenementen, werkgelegenheidsprojecten en dergelijke, anderzijds door racisme en discriminatie door autochtonen en overlast en criminaliteit door allochtonen hard aan te pakken, juist met het oog op acceptatie en integratie van etnische groepen.

De ChristenUnie-SGP pleit voor:

Buurt

 • het openen van een digitale wijkkrant in alle stadsdelen naar het succesvolle voorbeeld in de Amsterdamse buurt
 • het inzetten van bijstandsgerechtigden in hun eigen buurt voor zinvol vrijwilligerswerk, met behoud van uitkering en toekenning van een vrijwilligersvergoeding
 • het maximaal betrekken van wijkraden, buurtverenigingen en dergelijke als ze aantoonbaar de buurtbewoners vertegenwoordigen
 • het stimuleren van buurtbeheer van speeltuinen, hangplekken e.d.
 • goede nazorg van de reclassering en goede begeleiding van jeugddelinquenten

Ruimte en wonen

 • het prioriteit geven aan herstructurering en opvulling van binnenstedelijk gebied boven uitbreiding naar nieuwe locaties
 • het behoud van de polders in Haarlem
 • voldoende woonruimte voor sociaal kwetsbare groepen.
 • hardheidsclausules bij het vaststellen van de canon voor erfpacht en inzet van mediation om te komen tot maatwerkoplossingen
 • het tegengaan van de verpaupering van Schalkwijk door het bouwen van nieuwe gezinswoningen
 • het bouwen van woningen op het terrein van het huidige Haarlem stadion in Haarlem Noord
 • het bouwen van nieuwe woningen in het kader van het project Zomerzone in Haarlem Oost

Onderwijs en opvoeding

 • het stimuleren van gezinsondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van opvoedingscursussen
 • voorlichting over herkenning van kindermishandeling en andere gezinsproblemen
 • voorlichting over het herkennen van pesten
 • betere aansluiting tussen peuterspeelzalen en basisscholen
 • stimulering van brede buurtscholen
 • actieve samenwerking tussen jeugdzorg en scholen

Jeugdbeleid

 • het inzetten van jeugdcoaches op scholen voor middelbaar onderwijs in samenwerking met bijvoorbeeld Hogeschool InHolland (als stage voor studenten)

Sport en recreatie

 • het meer inzetten op en stimuleren van de breedtesport i.p.v. de topsport
 • besluitvaardigheid t.a.v. het beheer van bestaande sporthallen en de realisatie van nieuwe sportvoorzieningen
 • het stimuleren van zelfbeheer van sportverenigingen
 • het stimuleren van sport-kennismakingsprogramma’s voor de jeugd
 • het op regionaal niveau stimuleren en faciliteren van de gehandicaptensport

Minderheden en vluchtelingen

 • een platform waarin de gemeente, zelforganisaties en andere betrokken organisaties regelmatig overleggen over inburgering, integratie en achterstanden
 • het ontwikkelen van beleid voor ‘oudkomers’ (allochtonen die hier al lang zijn, maar nog niet voldoende geïntegreerd zijn)
 • het stimuleren van het aanbieden van probleemgerichte opvoedingsondersteuning voor allochtone ouders i.s.m. jeugdzorg, scholen en huisartsen
 • ondersteuning van alfabetiseringsprojecten die uitgevoerd worden in samenwerking met bijvoorbeeld de bibliotheek

Naar boven

4. Samen zorgen


Naar aanleiding van een motie van de ChristenUnie-SGP om schuldhulp-verlening te blijven ondersteunen heeft het college toezeggingen gedaan voor meer middelen. Een voorstel om als gemeente een visie te gaan ontwikkelen op drugsverslaving en overlast is aangenomen door de gemeenteraad.

Trends en ontwikkelingen

Door de vergrijzing, de toename van het aantal jonge alleenstaanden, ingrepen in de sociale zekerheid en vermaatschappelijking van de zorg is er steeds meer eenzaamheid. Ook is er veel stille armoede. Door de Wet Werk en Bijstand (WWB) heeft de gemeente meer verantwoordelijkheden gekregen om mensen (weer) in het arbeidsproces te krijgen. In de komende jaren komen er door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) nog veel meer taken naar de gemeente toe. Op zich is het heel goed dat de beleidsbepaling en de uitvoering zo dicht mogelijk bij de burger komen, maar voor de gemeente én voor de lokale samenleving zal het een hele klus worden om de nieuwe verantwoordelijkheden waar te maken.

Visie van de ChristenUnie-SGP

De ChristenUnie-SGP zal zich sterk maken voor een goede verdere uitvoering van de WWB en een zorgvuldige invoering van de WMO. Verantwoordelijkheden teruggeven aan gemeenten en aan de samenleving is goed, maar een zorgvuldige, menswaardige en rechtvaardige uitvoering is een belangrijk aandachtspunt. Wij willen niet alleen een afslankende en duidelijke overheid, maar tegelijk – vooral voor de zwakkeren - een dienstbare en zorgzame overheid, vooral op die terreinen waar het particuliere initiatief dit (nog) niet kan bieden. Waar mogelijk wordt beleid geformuleerd in samenwerking met (vertegenwoordigende organisaties van) betrokkenen, zoals ouderen- en gehandicaptenorganisaties, cliëntenraden en zelforganisaties. Indien nodig moeten dergelijke netwerken door de gemeente ondersteund en gefaciliteerd worden.

Rol van de overheid / rol van de samenleving

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Veel aandacht zal besteed moeten worden aan het stimuleren én ondersteunen van vrijwilligerswerk en mantelzorg met specifieke aandacht voor het potentieel ouderen. Met de invoering van de WMO en de toenemende vergrijzing zijn ouderenadviseurs onmisbaar. De invoering van de WMO zal kritisch gevolgd moeten worden. De ChristenUnie-SGP wil zich inzetten voor een verantwoord niveau van zorg en ondersteuning. Het groeiende tekort aan professionele zorg kan niet zonder meer door informele zorg worden opgevangen. Ook de grenzen van informele zorg komen hier en daar in zicht.

Ouderen en gehandicapten

De gemeente moet zich hard maken voor een rechtvaardige en ruimhartige uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en voor een goed collectief vervoer-beleid. Regelmatige evaluatie daarvan is nodig, samen met de betrokken belangenorganisaties. Een eventuele opname van de WVG in de WMO moet kritisch bekeken worden door de gemeenteraad.
Het instellen van één informatieloket betreffende de voorzieningen rond zorg, wonen en welzijn is van groot belang. Ouderen en gehandicapten moeten bij dit ene loket zowel informatie als (indien gewenst) advies en begeleiding kunnen krijgen.
Onafhankelijke en integrale indicatie voor zorg, diensten en voorzieningen in het kader van de WMO of de WVG is gewenst, evenals een redelijke beslistermijn inzake toekenning of verstrekking ervan.

In verband met de vergrijzing wordt het ontwikkelen van een integraal lokaal ouderenbeleid steeds belangrijker. Voor ouderen, maar ook voor gehandicapten, en voor de samenleving zelf, is het belangrijk dat zij meedoen en erbij horen. Dat staat of valt met het al dan niet hebben van relaties. Goede en bereikbare voorzieningen vergroten de zelfredzaamheid en daardoor de mogelijkheden om te participeren in het leven van alledag en zo relaties aan te gaan en te onderhouden. Op deze manier kunnen zij een volwaardige, zoveel mogelijk zelfstandige en geïntegreerde plaats in de samenleving innemen. Projecten om de participatie van ouderen en gehandicapten te stimuleren verdienen ondersteuning. Deelname aan maatschappelijke activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld sport, recreatie, educatie, cultuur en vrijwilligerswerk moet bevorderd worden.
Een goed aanbod aan 24-uurszorg, dichtbij huis georganiseerd, kan in belangrijke mate bijdragen aan het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen. De zorg-/hulpverlening aan zelfstandig wonende ouderen vanuit verzorgingshuizen moet bevorderd worden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan maaltijdvoorzieningen, alarmsystemen en tijdelijke verzorging bij ziekte.
Als het gaat om werk behoort de gemeente zelf het goede voorbeeld te geven voor wat betreft het bieden van arbeidsmogelijkheden voor gehandicapten. Van de gemeente mag verder verwacht worden dat ze een leeftijdsbewust personeelsbeleid voert.

Minima

In de Wet Werk en Bijstand staat terecht het streven naar werk voorop. Het blijft echter van buitengewoon belang aandacht te besteden aan de bijstand. De gemeente stimuleert minima een beroep te doen op regelingen door middel van intensieve voorlichting en gerichte huisbezoeken.
Bij het verstrekken van bijstand zorgt de gemeente voor individueel maatwerk. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan (zo nodig ruimhartige) vrijstelling van gemeentelijke heffingen, ondersteuning bij vervanging van onmisbare, maar dure apparatuur en verstrekking van een stadspas. Speciale aandacht is wenselijk voor gezinnen met tieners die langdurig zijn aangewezen op een inkomen rond het minimumniveau. Afhankelijk van de situatie zou voor alleenstaande ouders met jonge kinderen de sollicitatieplicht opgeschort kunnen worden. Stimulering om (in deeltijd) te gaan werken is met het oog op de toekomst van deze gezinnen wel van groot belang.

In samenwerking met organisaties en kerken wordt ‘stille armoede’ door de gemeente getraceerd.
Verder draagt de gemeente zorg voor voldoende opvang van dak- en thuislozen en voor een centraal adres zodat ze een uitkering kunnen krijgen. Particuliere organisaties moeten o.a. met subsidies aangemoedigd worden zich in te zetten voor deze mensen door opvang, maaltijden, psychische en financiële begeleiding te bieden. Maatschappelijke opvang moet gezien worden als een plaats van waaruit de positie van dak- en thuislozen kan worden verbeterd, niet als eindstation.
De gemeente dient actief te zijn als het gaat om schuldpreventie en schuldhulpverlening. Zij moet ruimte bieden aan bonafide, private schuldhulpverlening. Begeleiding moet gericht zijn op het leren dragen van de eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot levensonderhoud en alles wat daarmee te maken heeft.

Verslavingszorg en prostitutiebeleid

De ChristenUnie-SGP is tegen coffeeshops en bordelen omdat we ons in willen zetten voor een gezonde jeugd, voor een veilige buurt, voor de waardigheid en integriteit van vrouwen en voor goede, gelijkwaardige relaties. De ChristenUnie-SGP pleit voor respect en zorg voor elkaar. Reclame van en voor coffeeshops en bordelen moet worden tegengegaan. Het gemeentebestuur moet zich met kracht inzetten tegen de uitwassen binnen deze ‘sectoren’.
De bescherming van de prostituee moet voorop staan. Controle op hygiëne, het aanbieden van opvang, scholing en alternatief werk moeten krachtig gestimuleerd worden. Dit alles moet erop gericht zijn de prostituee uit dat circuit te laten stappen. De gemeente moet hiervoor alle benodigde middelen inzetten.
Als het gaat om verslaving komen niet alleen drugs in beeld, maar ook roken, drinken, gokken en internetten. Verslavingen belemmeren mensen om zich ten volle in positieve zin te ontwikkelen en de samenleving draait vaak op voor de gevolgen. Om die reden moet de gemeente verslavingen en de mogelijkheden om verslaafd te raken waar mogelijk tegengaan en de hulpverlening aan verslaafden stimuleren. In dat verband moet gedacht worden aan het vergunningenbeleid t.a.v. gokhallen, vanwege de vergaande gevolgen die gokken kan hebben voor de jeugd. Adequate voorlichting via scholen over verslavingen is van groot belang. Ook moet de gemeente het bewustwordingsproces bevorderen dat drank schadelijk is voor de gezondheid. Vroegtijdig signaleren van alcoholproblemen en het opzetten van hulpverleningsnetwerken moet worden gestimuleerd.

De ChristenUnie-SGP pleit voor:

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

 • het versterken van het flankerend beleid samen met de zorginstellingen om de mantelzorg te ontlasten
 • het versterken van de informatievoorziening voor mantelzorgers via gericht informatiemateriaal en het opzetten van steunpunten mantelzorg
 • het bevorderen en subsidiëren van (de oprichting van) hospices

Ouderen en gehandicapten

 • één informatieloket, zowel fysiek als digitaal, betreffende de voorzieningen rond zorg, wonen en welzijn
 • onafhankelijke en integrale indicatie voor zorg, diensten en voorzieningen in het kader van de WMO of de WVG
 • een bredere inzet van ouderenadviseurs
 • het bieden van diensten in het kader van de WMO zowel in natura als in de vorm van een persoonsgebonden budget; de keuze ligt dan bij de gebruiker zelf
 • het bewaken en zo mogelijk verminderen van de leges voor gehandicapten
 • het bieden van voldoende arbeidsmogelijkheden voor gehandicapten bij de gemeente
 • het stimuleren van gerichte educatieve programma's voor ouderen, bijvoorbeeld rond informatietechnologie
 • het stimuleren van dagopvang voor dementerende bejaarden
 • ondersteuning van initiatieven vanuit kerken of maatschappelijke organisaties die gericht zijn op hulp aan mensen die dat nodig hebben (vgl. de WMO)

Minima

 • het aanstellen van meer hulpverleners in het kader van maatschappelijke hulp zodat ook Haarlem voldoet aan de landelijke norm van 1 schuldhulpverlener op 8000 inwoners
 • samenwerking bij schuldhulpverlening met maatschappelijk werk voor de psychologische kant van schulden
 • gerichte voorlichting aan jongeren over (het voorkomen van) schulden
 • verbetering van de huisvesting van de voedselbank
 • het actief ondersteunen van projecten als DOMUS, sociaal pension en dag- en nachtopvang
 • stimulering van een goed functionerende sociale werkvoorziening
 • werkervaringsplaatsen bij de gemeente

Verslavingszorg en prostitutiebeleid

 • stimulering van preventieprojecten die meisjes beschermen tegen/weerbaar maken tegenover loverboys
 • initiëring en stimulering van uitstapprogramma’s voor prostituees, zoals aangeboden worden door Stichting De Rots in Santpoort-Zuid
 • hard optreden wanneer bij prostitutie sprake is van illegaliteit en mensenhandel
 • goede voorlichting aan de jeugd over verslaving(en)
 • het stimuleren van de hulpverlening aan verslaafden
 • plaatsing van verslaafden in ontwenningstrajecten met daaraan gekoppeld actieve reïntegratie
 • het gebruik maken van elke wettelijke mogelijkheid om gokken te beperken en te voorkomen
 • het beperken van het aantal coffeeshops, gokhallen en bordelen door uitkoopprocedures en door vast te leggen dat deze niet binnen een straal van 500 meter van scholen en jeugdcentra mogen liggen

Crisisopvang

 • voldoende opvangmogelijkheden voor mensen in een crisissituatie.

Naar boven

5. Samenleven, ook met de natuur


Mede dankzij voorstellen van de ChristenUnie-SGP is een rijkssubsidie binnengehaald van 22 miljoen euro voor het uitbaggeren van het Spaarne en de grachten. Binnenkort is de vaardiepte van het Spaarne weer op peil. Ook beïnvloedt het baggeren de waterkwaliteit positief.

Trends en ontwikkelingen

Steeds vaker maakt milieu een integraal onderdeel uit van het totale gemeentelijke beleid en kiezen gemeenten voor een duurzaamheidsbeleid of leefomgevingsbeleid waarbij naast milieuaspecten ook sociaal-culturele en economische aspecten een rol spelen. Ook wordt steeds vaker gebiedsgericht milieubeleid ontwikkeld, waarbij voor elk gebiedstype in een gemeente specifieke milieuambities geformuleerd worden. De landelijke en provinciale beleidskaders bieden hiervoor genoeg mogelijkheden.
Toch delft de natuur nog te vaak het onderspit door de groei van recreatie, de intensivering van de landbouw, de bevolkingsgroei en dergelijke. Dit alles dwingt ons tot een duidelijke visie op de groene ruimte en de plaats die ‘groen’ heeft, ook in de stad. Veel beleid is nog eenzijdig economisch gericht en gaat ten koste van het milieu of de volksgezondheid. De economische waarde van ‘groen’ wordt zelden in de prijzen doorberekend.
Op dit moment staat luchtkwaliteit in Nederland hoog op de milieuagenda. Veel aandacht verdient echter ook het waterbeleid. Voor Nederland is de hoeveelheid water waarmee we in de toekomst te kampen kunnen krijgen een groot knelpunt.

Visie van de ChristenUnie-SGP

Omgang met natuur en milieu speelt op heel veel beleidsterreinen een rol. Daarom pleit de ChristenUnie-SGP ervoor om een lange-termijn-visie te formuleren met betrekking tot natuur en milieu, die een rol speelt bij vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening, economie, recreatie, groenbeheer en dergelijke. De ChristenUnie-SGP gelooft dat de mens deze aarde van God heeft ontvangen om die op een verantwoorde manier te bewonen en te ontwikkelen. We hebben de natuur als het ware in bruikleen. Dat schept een grote verantwoordelijkheid. De volgende generaties, maar ook mensen die elders in deze wereld leven, ondergaan de gevolgen van onze manier van leven en ook van ons milieubeleid (of het ontbreken daarvan). De gemeente dient de waarde van de natuur zelf, waaronder ook de dieren, in het oog te houden. De schepping bestaat niet alleen uit mensen. Samenleven doen we ook met de natuur!

Rol van de overheid / rol van de samenleving

Ruimte voor groen

De Nota Ruimte biedt gemeenten meer vrijheid om gebieden een bouwbestemming te geven. De gemeente dient hier echter zeer zorgvuldig mee om te gaan. Het gevaar bestaat anders dat het landschap “verrommelt” en er waardevolle landelijke gebieden verloren gaan.
Haarlem heeft van de grote steden verhoudingsgewijs het minste groen. Dit wordt deels gecompenseerd door de grote natuur- en recreatiegebieden in de nabijheid van de stad, maar ook groen in de stad is van wezenlijk belang. Er is in de afgelopen periode flink bezuinigd op dit stadsgroen. Veel groenstroken in de stad zijn versoberd waarbij struiken zijn vervangen door gras. De ChristenUnie-SGP wil dat het bestaande groen zoveel mogelijk in stand wordt gehouden, er periodiek onderhoud wordt gepleegd en dat hierover duidelijk wordt gecommuniceerd naar de burgers. De gemeente kan daarnaast burgers faciliteren in het zelf onderhouden van groen.
Het beheer van het gemeentelijke groen wordt zo veel mogelijk afgestemd op natuurontwikkeling en op de bescherming van dieren en hun leefgebieden. Werkzaamheden die dieren kunnen verstoren, zoals het kappen van bomen of het uitbaggeren van sloten, vinden niet plaats in het voorjaar en in het broedseizoen (1 maart – 1 juli). Dit wordt expliciet in vergunningen opgenomen.

Duurzame producten en afval

Consumenten spelen een uitermate belangrijke rol bij het streven naar duurzame ontwikkeling. Via hun aankoopgedrag dwingen consumenten bedrijven om aandacht te hebben voor duurzame producten en diensten. Indien de consument kiest voor een duurzamere levensstijl, zullen de producenten en de distributiesector daarop moeten inspelen. De gemeente kan via haar inkoopbeleid het goede voorbeeld geven en kiezen voor duurzame goederen. Te denken valt aan producten afkomstig van biologische landbouw, eerlijke handel, herbruikbare producten en energiezuinige apparaten.
De gemeente stimuleert preventie en hergebruik van afval. Daartoe hanteert zij het principe dat de vervuiler betaalt. Wat betreft de openbare ruimte is het beleid erop gericht deze zo schoon en leefbaar mogelijk te houden.

Energiebesparing en klimaatbeleid

Energiebesparing kan alleen tot stand gebracht worden door samenwerking met diverse doelgroepen, zoals middenstand, bedrijven, kantoren, bewoners en allerlei verenigingen. Door deze groepen rechtstreeks bij innoverende acties te betrekken, ontstaat er ook meer belangstelling voor het thema. Door groepen gebruikers te confronteren met reële cijfers over energieverbruik en tevens met de verplichtingen in het kader van het Kyoto-akkoord, krijgen ze inzicht in wat zij zelf (individueel en als groep) aan besparing kunnen opbrengen. Als bijvoorbeeld alle winkels in een winkelgebied de deuren altijd open hebben, vraagt dat meer energie dan de capaciteit van een paar windmolens.
Het doel is het vergroten van kennis en het veranderen van houding en gedrag ten aanzien van energiegebruik. De gemeentelijke bijdrage aan dit mondiale probleem moet niet worden onderschat. Individuele bijdragen aan energiebesparing, zowel privé als bedrijfsmatig, zijn volgens ons erg belangrijk. Het stimuleren van het bewustwordingsproces is daarom een van de belangrijkste opgaven.

Waterbeleid

Onze watervoorraden zijn niet oneindig. We moeten er dus zuinig mee omspringen. Regenwater verdient om die reden dan ook beter dan het riool. Hoogkwalitatief water moet niet ingezet worden voor laagwaardige toepassingen.
Helaas stroomt er niet alleen schoon regenwater door het Spaarne en andere rivieren. Huishoudens, industrie en landbouw zijn verantwoordelijk voor veel vervuiling. De gemeente dient, in overleg met de provincie en het waterschap, aan te sturen op verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Natuur- en milieueducatie

De zorg voor de natuur hangt af van de heersende maatschappelijke waardering voor de natuur. We zijn ons er vaak niet van bewust dat afgerande sloten (niet-natuurlijke oevers, maar houten beschoeiingen) dodelijk zijn voor flora en fauna, dat verkeerde onkruidbestrijding vogels en dieren verjaagt en dat het gewoon weggooien van batterijen uiteindelijk de kwaliteit van het water aantast, om maar een paar voorbeelden te noemen. Het gebrek aan kennis van en affiniteit met de natuur moet de aandacht krijgen. Door nu te investeren in kennis wordt er waardering, respect en draagvlak gecreëerd voor de toekomst. Daarom is het van groot belang natuur- en milieueducatie te stimuleren en te ondersteunen. De gemeente kan dit op meerdere manieren doen, bijvoorbeeld door voorlichting te geven op basisscholen en middelbare scholen, folders te verstrekken bij de gemeentelijke heffingen, via diverse media aandacht te geven aan het onderwerp en uiteraard door zelf het goede voorbeeld geven.

De ChristenUnie-SGP pleit voor:

Ruimte voor groen

 • herbeplanting in het geval bomen moet worden gekapt
 • het beschermen van monumentale bomen
 • invoering van een streefnorm voor groen, bijvoorbeeld 60m2 openbaar groen per woning i.p.v. de huidige 41 m2, waarbij dit per wijk kan variëren naar gelang het soort wijk
 • het groen houden van de groene zoom

Duurzame producten en afval

 • het ondergronds inzamelen van huishoudelijk afval in woonwijken
 • het inzetten van ‘klanten’ van Bureau HALT als straatvuilopruimers in het kader van een alternatieve straf.
 • een verbod op hondenpoep in de openbare ruimte. De eigenaar moet dit zelf opruimen
 • voldoende en duidelijk aangegeven honden-uitlaat-stroken en afvalbakken
 • het opnieuw aanstellen van een hondenwacht

Energiebesparing en klimaatbeleid

 • stimulering van het bewustwordingsproces rond energiebesparing en klimaatbeleid
 • afname van ‘groene stroom’ door de gemeente
 • het werken met een energiebesparingsplan en een gemeentelijke energiecoördinator, met daarbij bijzondere aandacht voor het energieverbruik van de openbare gebouwen en gesubsidieerde instellingen

Waterbeleid

 • een koppeling van het rioolrecht aan het waterverbruik
 • het waar mogelijk afkoppelen van regenwater van de riolering. Dit vermindert de belasting van de zuiveringsinstallaties en ook het overstorten van de riolering
 • het stimuleren van het gebruik van regentonnen

Natuur- en milieueducatie

 • het stimuleren van voorlichting over natuur en milieu
 • het stimuleren van lokale werkgroepen zoals Lokale Agenda 21

Naar boven

6. Samen onderweg


De ChristenUnie-SGP pleit al sinds 1984 voor een beter onderhoud van bruggen en wegen. Dat dit onderhoud hard nodig was is de afgelopen jaren duidelijk geworden. Verschillende bruggen stonden op instorten en kregen dure noodreparaties.

Trends en ontwikkelingen

Verkeer en vervoer zijn een onlosmakelijk onderdeel van ons dagelijks leefpatroon. Waar de landelijke overheid de afgelopen decennia inzette op het beperken van de automobiliteit is nu het motto dat “mobiliteit mag”. Mobiliteit brengt mensen bij elkaar. De mobiliteit blijft echter groeien en als we hier niet bewust mee omgaan, gaat dit ten koste van veiligheid, milieu en leefbaarheid.

In Haarlem wordt geïnvesteerd in nieuwe verbindingen aan de oostkant van de stad. De nieuwe Schoteroogbrug verbindt de Waarderpolder met de Vondelweg en ter hoogte van station Haarlem Spaarnwoude komt een nieuwe aansluiting van de Amsterdamse Vaart op de Waarderpolder. Er wordt ook geïnvesteerd in het openbaar vervoer. De Zuidtangent wordt verlengd van Schalkwijk naar station Haarlem. Er moet echter ook een oplossing gevonden worden voor het ontbreken van goede oost-west verbindingen en de slechte bereikbaarheid van de kust en voor het parkeren in de binnenstad.

Visie van de ChristenUnie-SGP

Goede infrastructuur is van belang voor de ontwikkeling van de gemeente. Het gemeentelijk verkeersbeleid moet zich richten op een efficiënte verkeerscirculatie. De ChristenUnie-SGP laat zich hierbij leiden door drie criteria: veiligheid, leefbaarheid en milieuvriendelijkheid. Er zijn grenzen aan de capaciteit van de wegen en binnen de stad zijn de mogelijkheden om dit te veranderen beperkt. Voor de binnenstad is dit ook onwenselijk, mede gezien het historische karakter daarvan. Het openbaar vervoer en het fietsverkeer moeten daarom worden gestimuleerd.

Vraagstukken rond mobiliteit en infrastructuur zijn vaak regionaal van aard. Wanneer dat concreet het geval is moeten ze dan ook op dat niveau opgelost worden. Door een krachtige lobby van de gemeente bij de provincie kan de gemeente ook meer geld binnenhalen voor grote infrastructuurprojecten.

Rol van de overheid / rol van de samenleving

Auto

De ChristenUnie-SGP wil de doorstroming van het verkeer stimuleren. Het doorgaande verkeer moet zoveel mogelijk om de bebouwde kom worden heengeleid. Het Haarlemse wegennet kan nog slechts in zeer beperkte mate worden uitgebreid. Toch zijn er aanpassingen nodig en mogelijk. Met name in oost-west richting ontbreken in Haarlem goede wegverbindingen. Het gevolg is dat op zomerse dagen het strandverkeer het hele wegennet ontwricht. Met name rond het Kennemerplein loopt het verkeer vast, maar ook aan de zuidkant van de stad (verbinding Schipholweg – Westelijke Randweg) zijn er verbeteringen nodig. Volgens ons zal de gemeente de komende periode moeten werken aan een goede rondweg, om op die manier de doorgaande routes door de stad te ontlasten en deze op termijn als zodanig te ontmoedigen.

De ChristenUnie-SGP steunt de omlegging van de oostelijke toegang van de stad van de Amsterdamsevaart naar de Oudeweg. Dit moet dan echter wel direct goed gebeuren. Dus in plaats van te beginnen met één fly-over bij het Kegge-Stastokviaduct zouden er meteen twee fly-overs moeten komen, om zo definitief een oplossing te bieden voor de toename van het verkeer rond dit knooppunt. Dit is ook een voorwaarde voor een goede verkeersafwikkeling na de komst van het nieuwe Haarlem Stadion.

Met het oog op de leefbaarheid, het milieu en de verkeersveiligheid verdient het aanbeveling delen van de gemeente autoluw te maken of te houden, waaronder in ieder geval de binnenstad, en sluipverkeer en doorgaand verkeer in woongebieden te weren of te verminderen. Door invoering van 30 km-gebieden en het uitbreiden van het aantal autodeel- en carpoolplaatsen kan het gemeentebestuur sturend optreden.

Parkeren

De gemeente moet een duidelijk parkeerbeleid hebben dat ook echt gehandhaafd wordt. Het lang bovengronds parkeren in het centrum moet beperkt worden. Daartoe moeten parkeervoorzieningen ondergronds en zoveel mogelijk aan de rand van het centrum gerealiseerd worden. Daarbij is het wenselijk dat er een goede P-route komt rond de binnenstad. Ook bij nieuwbouwlocaties moet parkeren zoveel mogelijk ondergronds worden opgelost.

Openbaar vervoer

Het is mogelijk om via verbetering van de openbaar vervoerdiensten de (groei van de) automobiliteit terug te dringen. De Zuidtangent bijvoorbeeld is een succes. Om goed openbaar vervoer in de toekomst te garanderen is het nodig ook andere stamlijnen in en rond Haarlem op te waarderen en nieuwe verbindingen te realiseren. De laatste jaren is er te veel gesneden in buslijnen. De ChristenUnie-SGP pleit voor een toekomstvisie op het openbaar vervoer waarbij de gemeente inzet op een toename in het gebruik ervan ten opzichte van de auto. Hierbij passen experimenten met nieuwe buslijnen die bij gebleken succes worden toegevoegd aan het lijnennet.

Al jaren wordt een lightrailverbinding met Zandvoort beloofd over het bestaande spoor. Het wordt hoog tijd om deze woorden in daden om te zetten. De gemeente Haarlem moet er bij de provincie Noord-Holland op aandringen dat dit experiment er nu snel komt. Deze lijn moet bij voorkeur worden doorgetrokken naar Amsterdam zodat de directe spoorverbinding wordt hersteld. Hierbij kunnen nieuwe haltes worden geopend in samenhang met ontwikkelingen in de spoorzone.

Fietsverkeer en verkeersveiligheid

De ChristenUnie-SGP wil het fietsgebruik verder bevorderen. Bij aanleg of onderhoud van wegen, bruggen, kruispunten en pleinen moet de planvorming erop gericht zijn de verkeersveiligheid te verbeteren. Veilige looproutes, van de rijbaan gescheiden fietspaden, goed verlichte kruispunten en aandacht voor verkeersonveilige punten zijn daarbij van groot belang.

Onderhoud

Jarenlang heeft de gemeente veel te weinig geïnvesteerd in het onderhoud van wegen, bruggen en kades. Om nieuwe achterstanden in het onderhoud te voorkomen moet de gemeente gaan werken met onderhoudsplannen voor de (vaar)wegen en bruggen. Voor zover de gemeente nutsleidingen en kabels in eigen bezit heeft zorgt zij voor tijdige vervanging.

De ChristenUnie-SGP pleit voor:

Auto

 • een goed verkeerscirculatieplan in samenwerking met omliggende gemeenten en de provincie
 • het op termijn realiseren van een goede rondweg rond Haarlem en in dat kader voor:
 • verbetering van de aansluiting Schipholweg – Westelijke Randweg, bijvoorbeeld door aanleg van een tunnel
 • reservering van ruimte voor verbreding van de Vondelweg
 • het realiseren van twee fly-overs bij het Kegge-Stastokviaduct in plaats van één
 • een lobby voor een directe verbinding van de A9 met A208 ten noorden van Velserbroek. Deze verbinding ligt dan in de gemeente Velsen, maar biedt veel voordeel m.b.t. de belasting van het Haarlemse wegennet

Parkeren

 • een nieuwe ondergrondse parkeergarage aan de noordoostzijde van het centrum
 • toewijzing van voldoende parkeerplaatsen voor autodelen en carpoolen
 • aanleg van een transferium bij Haarlem Spaarnwoude i.c.m de lightrailverbinding Amsterdam – Zandvoort
 • de mogelijkheid voor kerken, scholen, zorginstellingen e.d. om bezoekerskaarten aan te vragen

Openbaar vervoer

 • een krachtige lobby voor de start van de lightrailverbinding Zandvoort – Haarlem (- Amsterdam)
 • het onderzoeken van de mogelijkheid van nieuwe haltes langs deze lijn
 • het doortrekken van de Zuidtangent naar het Delftplein
 • introductie van citybusjes in de binnenstad als compensatie voor de verdwenen buslijnen.

Fietsverkeer en verkeersveiligheid

 • een verkeersveiligheidsplan
 • het verbeteren van de oversteekplaatsen aan de Westelijke Randweg
 • goede en het liefst bewaakte fietsenstallingen bij openbare gebouwen, in winkelgebieden enz.
 • het stimuleren van fiets-privé-projecten voor het eigen personeel van de gemeente
 • het realiseren van een aantal belangrijke ontbrekende schakels in het fietsnetwerk:
  • Schalkwijk - Haarlem Zuid (pont of fietsbrug over het Spaarne ter hoogte van Oosterhoutlaan en Belgielaan)
  • Boerhaavewijk – Parkwijk
  • Oostelijke Spaarneoever (tussen Molen de Adriaan en Ritz terrein)
  • Prins Bernhardlaan – Waarderpolder
  • Fietsbrug Schotersingel tussen Kennemerstraat en Kruisweg en verbetering noord-zuid verbindingen in de binnenstad
  • Westelijke Randweg – Coornhert Lyceum – Heemstede
  • Schalkwijk – Hoofddorp

Onderhoud

 • het beperken van het toegestane tonnage voor de bruggen i.v.m. de mate van onderhoud
 • een goed onderhoudsplan voor (vaar)wegen en bruggen

Naar boven

7. Samen met levensovertuigingen


De ChristenUnie-SGP heeft altijd gepleit voor zondagsrust. In het verlengde daarvan heeft de ChristenUnie-SGP in de afgelopen periode als enige gepleit voor gratis parkeren op zondag, met als resultaat dat dat geheel gratis gebleven is.

Trends en ontwikkelingen

In de hedendaagse samenleving hebben godsdienstig gemotiveerde bedreigingen van politici en aanslagen geleid tot negatieve associaties bij godsdienst in het algemeen. De Nederlandse samenleving, waarin tolerantie en persoonlijke vrijheid belangrijke waarden zijn, wordt met schrik geconfronteerd met een botsing van culturen. Onderliggende oorzaken zijn gebrek aan kennis van, relaties met en respect voor mensen van andere afkomst. Het recht op vrijheid van meningsuiting en godsdienst is voor de ChristenUnie-SGP van groot belang. Daar moet dan ook zorgvuldig en met respect voor andersdenkenden mee om worden gegaan.

Illustratief voor dat gebrek aan kennis en begrip is dat vaak een relatie gelegd wordt tussen terrorisme en de moslimbevolking in Nederland. Dit werkt een wij-zij-gevoel in de hand dat veel goedwillende moslims het leven bemoeilijkt. Terrorisme is volgens ons vooral een criminaliteitsprobleem. Daarbij moet de overheid wel alert zijn op (religieuze) subculturen die een voedingsbodem kunnen vormen voor terrorisme.

Visie van de ChristenUnie-SGP

Met de bestaande diversiteit aan levensovertuigingen moet helder zijn wat de scheiding tussen kerk en staat inhoudt. Beide hebben hun eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Scheiding van kerk en staat mag echter geen scheiding van geloof en politiek betekenen. Alsof religie en levensbeschouwing geen invloed zouden mogen hebben op politieke standpunten. Alsof je neutrale politieke standpunten zou kunnen innemen en beleid zou kunnen formuleren zonder daarbij je (levens)overtuiging een rol te laten spelen. Wij gaan uit van de Bijbel en omdat we die serieus nemen, laten we dat doorwerken in onze mening over de omgang met mens en natuur.

Rol van de overheid / rol van de samenleving

Samenbindende factor

Wil religie niet tot een tweedeling leiden maar een samenbindende factor zijn, dan zal de overheid de waarde van religie in een samenleving moeten (her)ontdekken. Een samenleving zonder religie mist veel maatschappelijk kapitaal in de vorm van vrijwilligers, zingeving en identiteitsbeleving.
Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat het christelijk geloof en de christelijke waarden en normen heilzaam zijn voor de samenleving.

Zondagsrust

Op grond daarvan pleiten wij voor zondagsrust. Een collectieve rustdag is buitengewoon waardevol in een hectische, soms dolgedraaide samenleving. Mensen moeten in alle rust naar de kerk kunnen gaan of samen met familie, vrienden e.a. een vrije dag kunnen beleven. Dat lukt niet als iedereen op verschillende dagen van de week vrij heeft. Genieten van (zondags)rust betekent: loskomen van dagelijkse bezigheden, niet werken en voor je laten werken, de gemeenschap met elkaar zoeken en, voor ons als christenen, de zondag aan God wijden. Kort samengevat: tijd voor ontspanning en ontmoeting. Zo’n zondag kan rustig zijn, maar ook actief. Voor activiteiten die de economische cadans even laten stilvallen, kan dan, afhankelijk van de invulling, tijd en ruimte zijn. Als het gaat om koopzondagen zijn wij duidelijk tegen.

Grenzen en respect

De ChristenUnie-SGP wil ruimte geven aan religies en levensovertuigingen, maar wel binnen de grenzen van de wetgeving. De ChristenUnie-SGP wil bevolkingsgroepen niet stigmatiseren. Wij willen echter ook niet de ogen sluiten voor onrecht en onderdrukking en voor culturele zaken die mensen in een uitzichtloze situatie houden en een voedingsbodem zijn voor (jeugd)criminaliteit en fundamentalisme. Tegen oproepen tot haat en geweld, tegen eerwraak, huiselijk geweld, het thuis houden van leerplichtige meisjes, vrouwenbesnijdenis en dergelijke dient duidelijk maar ook verstandig opgetreden te worden. Preventie via voorlichting en educatie, ook op scholen, is hierbij van cruciaal belang.

Mensen zijn vrij om hun godsdienst, ook met uiterlijke kenmerken, te uiten. Godsdienst moet niet teruggedrongen worden tot achter de muren van huis, kerk of moskee, maar mag zich publiekelijk uiten. Kledingvoorschriften kunnen alleen worden gesteld vanuit overwegingen van veiligheid of functionaliteit. Minderheden moeten worden gerespecteerd en serieus genomen. Discriminatie, antisemitisme en homohaat moeten worden tegengegaan. De overheid heeft daarbij een voorbeeldfunctie. Tegelijk moet respect ook van de kant van minderheden zelf komen.

Gesprek tussen culturen

Om begrip te kweken, verdraagzaamheid te stimuleren en sociale betrokkenheid te vergroten moeten de verschillende religieuze en culturele bevolkingsgroepen met elkaar in gesprek komen. Dus niet om het eens te worden of elkaar eens de waarheid te vertellen, maar om elkaar te leren kennen en begrijpen. Dan is er ook een gesprek mogelijk als er echt eens spanningen zijn.

Onderwijs

De ChristenUnie-SGP maakt zich sterk voor het behoud van het bijzonder onderwijs in de gemeente. In het onderwijs zijn namelijk overdracht van kennis, van normen en waarden en voorbeeldgedrag onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bij eventuele samenwerkingsscholen en/of brede scholen moeten voorwaarden gecreëerd worden waardoor er sprake is van het behoud van de identiteit van de school. De financiële gelijkstelling van bijzondere en openbare scholen moet goed bewaakt worden.

De ChristenUnie-SGP pleit voor:

 • het sluiten van de winkels op zondag om collectief tijd en ruimte te hebben voor rust en relaties
 • het opzetten van een permanent platform van (informele) leiders van verschillende culturen, dat projecten of activiteiten initieert en organiseert die begrip, verdraagzaamheid en sociale betrokkenheid tot doel hebben. Voorbeelden zijn: inloopmiddagen in wijkcentra met allerlei informatiekraampjes en sportdagen
De ChristenUnie-SGP en de kerken
De ChristenUnie-SGP is niet verbonden aan een specifieke kerk. Binnen de partijen zijn christenen met verschillende kerkelijke achtergronden actief. De ChristenUnie-SGP wil de kerken en andere geloofsgemeenschappen uitdagen om zich niet uit het maatschappelijk middenveld te laten slaan en alles in het werk te stellen om de politiek van hun opvattingen blijk te geven. De kerk mag de overheid niet loslaten én de overheid heeft de kerk tegenwoordig meer nodig dan ooit. De ChristenUnie-SGP streeft daarom naar een structurele samenwerking tussen onze fractie en kerken en maatschappelijke organisaties om zo een voortrekkersrol te spelen in het bundelen van hun krachten en op die manier te komen tot overtuigende politieke acties en stellingnames.


Naar boven

8. Samen creatief en cultureel


De ChristenUnie-SGP heeft kritische vragen gesteld over de tentoonstelling betreffende de Kruiswegstaties in de Hallen vanwege het aanstootgevende karakter ervan.

Trends en ontwikkelingen

Onder kunst en cultuur verstaan we een heel breed scala van activiteiten, uitingen en verworvenheden. Van theater tot symfonieorkesten, van beeldende kunst tot dansgezelschappen en koren, musea, toneel etcetera. Bovendien is Nederland met recht trots op het culturele erfgoed in de vorm van gebouwen, stadsgezichten en cultuurlandschappen.
 
De uitvoering van het kunstbeleid wordt vaak in handen gelegd van deskundigen en instellingen die daarbij tamelijk veel vrijheid krijgen. Zij zien de openbare ruimte al snel als een uitbreiding van de tentoonstellingsruimte die zij tot hun beschikking hebben. Zo wordt de openbare ruimte vaak een expositieruimte voor vernieuwende en experimentele kunst, waar de doorsnee burger weinig mee heeft. Kwaliteit wordt genoemd als belangrijkste voorwaarde voor het verkrijgen van subsidie. Dat blijkt echter niet een objectief vast te stellen norm te zijn. In de praktijk geldt vaak de definitie “kwaliteit is wat de kunstwereld waardeert”. De kunstwereld lijkt weinig waardering te hebben voor traditionele kunst. Het risico bestaat dat kunst dan niet meer samenbindend werkt.

De visie van de ChristenUnie-SGP

De ChristenUnie-SGP staat op het standpunt dat kunstenaars het leven verrijken door hun benadering van wat er om ons heen gebeurt. Zij kunnen de ogen openen, zowel voor het goede en het mooie als ook voor het bedreigende en het lijden. Bovendien kan kunst de aandacht voor de geschiedenis levend houden en mensen helpen bij het ervaren van een identiteit. Kunst en cultuur kunnen daarom mensen samenbinden en bijdragen aan maatschappelijke betrokkenheid.

Rol van de overheid / rol van de samenleving

Het gemeentebestuur dient de ‘bereikbaarheid’ van kunst- en cultuuruitingen te bevorderen. Dat betekent niet dat de overheid deze sector financieel moet onderhouden. Eigen bijdragen en eigen (financieel haalbare) initiatieven zijn daarom het uitgangspunt. Kunst en cultuur dienen immers ‘van de burger’ te zijn. De overheid heeft daarin een stimulerende en faciliterende rol.
Ten aanzien van het instandhouden van monumenten heeft, naast de rijksoverheid, ook de gemeente een taak.

Kunst bindt mensen samen. Om dat echter te bereiken moeten kunstcommissies in gemeenten niet alleen bestaan uit deskundigen op het gebied van kunst, architectuur en openbare ruimte, maar ook uit ‘gewone’ burgers die de keuze van de commissie aanvaardbaar maken voor de buurt. De gemeente kan zich ervoor inzetten om een brug te bouwen tussen kunst en burger door bijvoorbeeld kunst- en cultuuronderwijs te stimuleren en door te bevorderen dat over kunstwerken informatie wordt verstrekt.

De ChristenUnie-SGP wil traditionele kunst en innovatieve kunst niet tegenover elkaar zetten. Voor beide soorten moet er plaats zijn. Het is belangrijk dat gemeenten aan diverse kunstvormen aandacht geven. We denken daarbij ook aan het stimuleren van kunst die identiteitsbevorderend kan zijn door de aandacht voor de historische en culturele identiteit van Haarlem. Ook betrokkenheid van de amateurverenigingen is gewenst. Relaties tussen diverse soorten kunst en cultuur zorgen voor wederzijds begrip, verbreding van het blikveld en versterking van de onderlinge samenhang.

Kunst en cultuur binden ook jongeren samen. Jongeren kunnen zich door middel van kunst op een positieve manier uiten, culturele verschillen leren respecteren, en hun gevoel van eigenwaarde ontwikkelen. Belangrijk is daarom de aanwezigheid van betaalbare instellingen, eventueel gesubsidieerd voor de lage inkomens, en een breed aanbod op gebied van kunst en cultuurprogramma’s. Ook met nieuwe kunstvormen moet rekening gehouden worden. Vaak is het de jeugd die zich bezighoudt met nieuwe cultuuruitingen, bijvoorbeeld rond nieuwe media.

Als kunst tot excessen leidt in de vorm van (aanzet tot) discriminatie, geweld, godslastering en onzedelijkheid, dan drijft kunst mensen juist uit elkaar. Daarom is het de taak van de gemeente om een aantal criteria te stellen op deze gebieden. We hebben het dan over kunstuitingen die direct of indirect worden gesubsidieerd door de overheid en/of een plaats hebben in de openbare ruimte.

De ChristenUnie-SGP pleit voor:

 • een kunstcommissie waarin ook cultuurambtenaren zitten en een paar gewone burgers die de opdracht krijgt om de culturele diversiteit te waarborgen
 • hantering van zekere criteria m.b.t. kunstuitingen die gesubsidieerd worden en/of in publieke gebouwen of de openbare ruimte een plaats hebben of krijgen om zo excessen te voorkomen en tevens voor het instellen van een toetsingscommissie die dat moet uitvoeren
 • het standaard voorzien van kunstwerken van een inscriptie waarin de kunstenaar, het jaar, de titel en zo mogelijk de betekenis van het kunstwerk wordt vermeld
 • stimulering van relaties tussen kunst- en culturele instellingen en scholen en van cultuureducatie door de cultuurinstellingen in de stad
 • stimulering van de betrokkenheid van amateurkunstverenigingen bij het cultuurbeleid
 • stimulering van de creativiteit van nieuwe culturen en de betrokkenheid ervan bij de bestaande
 • het beschikbaar stellen van openbare gebouwen, zoals bibliotheken, voor kunstenaars uit de eigen gemeente die vallen onder de zogenaamde WIK-regeling
 • het beschikbaar stellen van (tijdelijk) leegstaande panden als atelier- of oefenruimte voor kunstenaars
 • het versterken van de informatiefunctie van de stadsbibliotheek voor het gemeentebeleid en verdere uitbreiding van de zakelijke dienstverlening
 • het houden van culturele instellingen aan de vastgestelde bedrijfsplannen en de daaraan verbonden financiële consequenties
 • (gedeeltelijke) verzelfstandiging van een of meerdere grote culturele podia (Toneelschuur / Patronaat)
 • het terugdraaien van de opdracht aan (de directeur van) het Frans Halsmuseum in tentoonstellingen de extremen op te zoeken

Naar boven

9. Economie, samen winnen


De ChristenUnie-SGP pleit al lange tijd voor meer samenwerking op dit gebied met de Haarlemmermeer. Moties om hier echt actief mee aan de slag te gaan zijn tot nu toe helaas niet overgenomen door de gemeenteraad en het college van B&W.

Trends en ontwikkelingen

De ideologie van de vrije markt heeft de laatste jaren de vanouds gemengde Nederlandse markteconomie sterk van aanzien veranderd. De sociale welvaartsstaat wordt steeds meer een liberale welvaartsstaat. Kenmerkend zijn een terugtredende overheid, ook op gemeentelijk niveau, en toenemende marktwerking.
Ook voor de gemeente is het belang van een goed draaiende lokale economie groot. Het Rijk legt zich toe op het stellen van algemene kaders, de invulling en uitvoering van het beleid worden steeds meer overgelaten aan de lagere overheden. Tegelijk met deze decentralisatie van verantwoordelijkheden is er een ontwikkeling van regionalisering van economisch beleid. Afstemming en samenwerking binnen de regio worden steeds belangrijker.

Het MKB wordt wel de motor van onze economie genoemd. Van de ruim 700.000 bedrijven in Nederland zijn er meer dan 270.000 bedrijven met minder dan 10 werknemers. 95% van de bedrijven heeft maar één vestiging. Het gaat hier veelal om relatief arbeidsintensieve en weinig milieuvervuilende bedrijven. Voor een gemeente is een gezond midden- en kleinbedrijf van groot belang. Op dit moment is er echter onder de zelfstandigen zonder personeel veel armoede te vinden. Verschillende redenen voor een gemeentebestuur dus om niet alleen aandacht te besteden aan grote bedrijven, maar zich daarnaast ook te richten op het MKB.

De visie van de ChristenUnie-SGP

Materiële voorspoed en een goed ontwikkeld economisch leven zijn geen vanzelfsprekendheden, al lijkt dat tegenwoordig soms wel zo. Het is een zegen wanneer menselijke arbeid vrucht draagt. Dat geeft persoonlijke voldoening en het is belangrijk voor de ontwikkeling van de samenleving als geheel.
Centraal in de economische visie van de ChristenUnie-SGP staat het besef dat de mens de opdracht heeft de aarde op een verantwoorde manier te bewonen en te ontwikkelen. Dat betekent voor de persoonlijke sfeer dat ieder dient te zorgen voor zichzelf, zijn gezin en zijn (directe) omgeving en zo zijn mogelijkheden benut om zich ten behoeve van de gemeenschap en tot eer van God te ontplooien.
Die opdracht kan in groter verband alleen samen worden uitgevoerd, door markt en overheid, ieder in een eigen rol. Een voorwaarde daarvoor is dat de economische ontwikkeling gericht is op ontwikkeling van de samenleving als geheel, en daarom rekening houdt met natuur en milieu en met toekomstige generaties.

Rol van de overheid / rol van de samenleving

De overheid heeft vooral een regulerende rol. Zelfstandigen dienen op een goede wijze gestimuleerd te worden. In regelgeving rondom bijzondere bijstand horen zij niet buiten de boot te vallen. De gemeente ziet erop toe dat de ruimtelijke, economische en technologische ontwikkeling niet ten koste gaat van de levensvoorwaarden voor mensen, dieren en planten, maar deze zo mogelijk verbetert.

Economie en welzijn

Niet alle economische activiteiten dragen bij aan een ethisch verantwoorde maatschappij. De ChristenUnie-SGP is daarom zwaar tegen op activiteiten als prostitutie, gokhallen en coffeeshops. Verder zijn we zeer kritisch over tendensen richting een 24-uurseconomie. Deze kunnen namelijk een hoge tol eisen in de persoonlijke levenssfeer. Teveel mensen hebben last van stress, psychische problemen en/of arbeidsongeschiktheid. Een mens leeft niet om alleen maar te werken. Mensen hebben ook zorgtaken en moeten ook kunnen ontspannen. De samenleving is gebaat bij gemeenschappelijke rustmomenten. Een goede balans tussen welvaart en welzijn en tussen werken, zorgen en rusten Is van groot belang. Wanneer de gemeente daaraan kan bijdragen moet ze dat doen.

Vestigingsbeleid

Het is van belang dat economische ontwikkelingen in harmonie met de omgeving plaatsvinden. De gemeente hanteert een vestigingsbeleid voor bedrijven waarin dat meegewogen wordt. Zorgvuldig zullen de kaders, afhankelijk van de plaats van het bedrijf in zijn omgeving, bepaald moeten worden. Om willekeur te voorkomen, zullen heldere vestigingseisen in duidelijke bestemmingsplannen vast moeten liggen. De belangen van de burgers moeten hierin niet vergeten worden. Op deze manier kunnen overheid en burgers samen winnen. De aanwezigheid van een grote verscheidenheid aan bedrijven is goed voor de werkgelegenheid. Voorkomen moet worden dat de plaatselijke economie eenzijdig op een bepaald type werk is gericht. Startende ondernemers vinden in het bijzonder steun.

De gemeente zorgt waar mogelijk voor heldere regelgeving. Eén loket voor alle vragen van bedrijven voorkomt bureaucratie en stimuleert een snelle afhandeling van de verschillende soorten vergunningen. Dit draagt bij aan een positief vestigingsklimaat. Vergunningen moeten voldoen aan de wettelijke eisen, maar overdaad aan regels daarin moet gesaneerd worden.

Werk

Een goede werkgelegenheid is uiteraard van groot belang. Het geld dat beschikbaar is om mensen uit een uitkering te halen moet efficiënt ingezet worden. Er valt door samenwerking op dat terrein nog heel wat te winnen. Wanneer bedrijven bijdragen in de scholing van jongeren ligt het werk als het ware om de hoek klaar. Jongeren kunnen op die manier gemakkelijker aan de slag en bedrijven hebben zo de nieuwe arbeidskrachten binnen handbereik. De gemeente krijgt tegelijk ruimere mogelijkheden om mensen te plaatsen die tot de arbeidsmarkt willen toetreden. Het is daarom van belang dat de gemeente in overleg met het bedrijfsleven onderzoekt op welke wijze zij in opleidingstrajecten en omscholingen e.d. kan bijdragen en daarover afspraken maakt met het bedrijfsleven.

Hoewel de druk om aan het werk te gaan en te blijven groot moet zijn, getuigt het ook van maatschappelijke moed wanneer erkend worden dat niet iedere burger even goed in onze productie- en prestatiecultuur kan meekomen. Maatschappelijk ondernemen betekent dan ook dat zowel overheid als bedrijfsleven ruimte bieden aan deze mensen door bijvoorbeeld inschakeling in vrijwilligerstrajecten of door het aanbieden van laaggeschoolde arbeid.

Maatschappelijk ondernemen

De ChristenUnie-SGP hecht veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Duurzaamheid is daarbij een sleutelwoord. Ook op gemeentelijk niveau moet dit bevorderd worden.
De gemeente stimuleert tevens de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de publieke zaak. De gemeente moet er echter alert op zijn dat meebetalen ook meebepalen inhoudt en daarin haar grenzen als overheid duidelijk aangeven.

De ChristenUnie-SGP pleit voor:

Vestigingsbeleid

 • eenvoudige en heldere vestigingseisen voor bedrijven
 • aandacht voor de gevolgen van de vestiging van bedrijven voor natuur en omgeving. Eerst goed doordenken, dan vastleggen, en op voorhand aan de bedrijven als vestigingscriterium meegeven
 • meer aandacht voor stimuleren van de zakelijke dienstverlening. De gemeente Haarlem heeft de laatste jaren geïnvesteerd in cultuur en toerisme. Deze zijn echter conjunctuurgevoelig.
 • een meer wervende promotie van Haarlem
 • beperking van het aantal loketten waar bedrijven mee te maken hebben

Werk

 • het betrekken van het bedrijfsleven bij opleidingstrajecten voor jongeren
 • het betrekken van de afdelingen economische zaken en maatschappelijke diensten bij het in kaart brengen van de lokale werkgelegenheidsmarkt. Zo wordt de adviesfunctie van de gemeente versterkt
 • afstemming van het aanbod op de arbeidsmarkt en de beroepsopleidingen in de omgeving op elkaar
 • werkervaringsplaatsen bij de gemeente
 • onderzoeken van de mogelijkheid voor het ontwikkelen van een bedrijfsverzamelgebouw voor startende ondernemingen, waar starters door de lagere aanloopkosten een ‘gemakkelijker’ start kunnen maken.

Naar boven

10. Financiën


De ChristenUnie-SGP heeft een belangrijke rol gespeeld in het kritische onderzoek naar de uitvoering en de financiële bewaking van allerlei grote projecten in de stad. Een voorstel van de ChristenUnie-SGP voor een vacaturestop bij de gemeente werd overgenomen en heeft flinke besparingen opgeleverd.

Trends en ontwikkelingen

Op het gebied van financiën is in Haarlem jarenlang geen beleid gevoerd. Veel te royaal is geld gestoken in allerlei grote (vaak prestigieuze) projecten. Daarnaast is in Haarlem een bestuurlijke cultuur ontstaan waarin budgetoverschrijdingen gaandeweg als een normaal, niet te voorkomen gegeven zijn geaccepteerd. Het onderzoek naar grote projecten, dat in opdracht van de Haarlemse Rekenkamercommissie is uitgevoerd, heeft oorzaken blootgelegd en de vinger gelegd bij zwakke plekken in de ambtelijke en bestuurlijke organisatie. Verschillende aanbevelingen zijn gedaan ter verbetering van de bestaande situatie.

Nog steeds echter komen met enige regelmaat overschrijdingen en tegenvallers voor die, naar het heet, niet of onvoldoende te voorzien waren geweest. Nog te veel zijn de wensen belangrijker dan de mogelijkheden. De gevolgen van een jarenlang durend zeer royaal uitgavenpatroon zijn inmiddels pijnlijk duidelijk. Geld voor een fatsoenlijk sociaal beleid is er niet. Op alle beleidsterreinen moet bezuinigd worden. Nog één flinke financiële tegenvaller en de algemene reserve van de gemeente is op.

De visie van de ChristenUnie-SGP

Elk beleid van de gemeente moet vertaald worden in de benodigde financiële middelen om de plannen uit te voeren. Uiteindelijk moeten door het gemeentebestuur (B&W en gemeenteraad) de plannen van verschillende beleidsterreinen tegen elkaar worden afgewogen. De gemaakte keuzes moeten vervolgens helder worden verantwoord richting de burgers.

Als de publieke financiële middelen op een evenwichtige manier worden ingezet, er sprake is van een fatsoenlijk sociaal beleid en het onderhoud van de openbare ruimte op orde is, hoeft het afleggen van verantwoording niet te leiden tot een verkrampte overheid die daar maar moeizaam invulling aan kan geven. Investeren in de publieke sector is op zichzelf een goede zaak. Het is echter ook een kwestie van prioriteiten stellen. De noodzaak van een stevige overheid en de keuzes die de ChristenUnie-SGP maakt staan in dit programma duidelijk vermeld.

Rol van de overheid / rol van de samenleving

Transparante verantwoording in een dualistische verhouding

Het college van B&W moet zich bewust zijn van haar actieve verantwoordingsrol richting burgers en gemeenteraad. Hierbij is de jaarlijkse cyclus van begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening onmisbaar. Ook belangrijk is voldoende inzicht in reserves en voorzieningen. De gewenste omvang daarvan, in verband met het weerstandsvermogen van de gemeente, moet door B&W worden geformuleerd en gemotiveerd.
Voordat (grote) projecten worden gestart of investeringen worden gedaan vindt eerst een gedegen onderzoek plaats naar de financiële haalbaarheid, ook op de langere termijn.
De gemeente biedt bovendien inzicht in de relatie tussen inhoudelijke en financiële voortgang van projecten.
Voor de komende periode moeten in het collegeakkoord heldere, meetbare doelstellingen opgenomen worden. Dit om enerzijds helder de ambitie van de collegepartijen richting de burger te presenteren en anderzijds door de raad daar ook op ‘afgerekend’ te kunnen worden. Beleid hoort geëvalueerd te worden.

Gemeentefonds en gemeentelijke heffingen

De publieke middelen die gemeenten ter beschikking staan, komen van het Rijk, uit het gemeentefonds, en uit belastingen die de gemeente zelf heft (OZB). De hoogte van de OZB (Onroerende Zaak Belasting) wordt niet hoger vastgesteld dan strikt noodzakelijk om tot een sluitende begroting te komen voor de uitvoering van de kerntaken van de overheid. Daarbij wordt een consistente gedragslijn gevolgd, om te voorkomen dat burgers voor onplezierige financiële verrassingen komen te staan.
Daar waar mogelijk – bijvoorbeeld bij huisvuil - moet de gemeente haar tarieven afhankelijk maken van de mate van gebruik. Regels hierover moeten rechtvaardig en duidelijk zijn. Lokale lasten moeten wel beheersbaar en betaalbaar blijven en niet worden gebruikt om overschrijdingen te dekken. Hiervoor moeten voldoende reserves en voorzieningen zijn gevormd.

Subsidies

Het subsidiebeleid moet erop gericht zijn burgers te stimuleren hun gaven zo goed mogelijk ten dienste van hun Schepper en hun medemensen te ontplooien. Subsidies zijn slechts aanvullend op particulier initiatief. Met subsidies moet dan ook terughoudend omgesprongen worden. De uitgangspunten die bij subsidiëring gehanteerd worden, moeten helder en eenduidig zijn. De subsidieontvanger moet bijvoorbeeld goed en tijdig verantwoording afleggen van de besteding van middelen. Bovendien draagt de gemeente zorg voor een goede afstemming van vraag en aanbod bij de ontwikkeling van activiteiten.

Initiatieven gericht op maatschappelijke verantwoordelijkheden als zorg, leefbaarheid en veiligheid (in lijn met het gemeentelijk beleid) verdienen steun. Subsidiëring van organisaties van etnische minderheden moet gericht zijn op integratie in de Nederlandse samenleving, op samenwerking tussen verschillende culturen of op het terugdringen van achterstanden en aanverwante problemen.

De ChristenUnie-SGP pleit voor:

 • het adequaat omgaan met risicomanagement waarbij de raad en de burgers meer inzicht krijgen in de financiele ontwikkeling over meerdere jaren
 • een lange termijn visie t.a.v. investeringen: stop het korte termijn denken
 • het betaalbaar blijven van de Haarlemse lasten waarbij het duidelijk moet zijn waar het geld naartoe gaat.
 • subsidies die aan een termijn en aan doelstellingen gebonden zijn
 • het stimuleren van eigen fondswerving door subsidievragers door de gemeente

Naar boven

Grondslagen van ChristenUnie en SGP

 

Inleiding

De plaatselijke kiesverenigingen van de ChristenUnie en de SGP voor Haarlem e.o. hebben met het oog op de verkiezing van de gemeenteraad van Haarlem in maart 2006, besloten tot samenwerking. Omdat beide partijen elkaars zelfstandigheid en eigenheid erkennen, zijn de grondslagen van beide hierna apart vermeld.

Uniefundering ChristenUnie

De ChristenUnie erkent Gods heerschappij over het staatkundige leven, dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat en dat christenen de verantwoordelijkheid hebben actief te zijn in de samenleving. Zij fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel, het geïnspireerde en gezaghebbende Woord van God, die door de Drie Formulieren van Eenheid wordt nagesproken en die ook voor het staatkundig leven wijsheid bevat.

Unieverklaring ChristenUnie

Wij, leden van de ChristenUnie, hebben ons verenigd om vanuit ons christelijk geloof invloed uit te oefenen op het bestuur van ons land en in de samenleving. Gelovig luisterend naar het Woord van God en met een open oog voor de werkelijkheid zoeken wij naar zijn wil. We laten ons daarbij aansporen door Gods opdracht om Hem lief te hebben en ook onze medemensen. We willen dat de overheid de geestelijke en politieke vrijheden waarborgt, opdat God naar zijn Woord gediend kan worden.

Van die vrijheden willen we gebruikmaken om onze christelijke overtuiging in de politiek en in de maatschappij uit te dragen. Wij zijn ervan overtuigd dat de God die wij belijden en willen dienen, ook door de overheid en in de samenleving gehoorzaamd en geëerd behoort te worden. Een overheid die Gods geboden in praktijk brengt, dient het welzijn van de samenleving. God heeft alles volmaakt geschapen. De wereld is echter aangetast door de ongehoorzaamheid van de mens. Daarom heeft de samenleving gezag nodig, dat het kwaad indamt en tegengaat.

Vanuit onze overtuiging komen wij op voor het recht van allen die deel uitmaken van onze samenleving en ook streven wij naar gerechtigheid in internationale betrekkingen. Deze overtuiging plaatst de actuele politiek in het perspectief van Jezus Christus, wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde. Door Hem is er uitzicht op een leven over de grenzen van de huidige wereld heen. Vanuit dit vertrouwen zoeken wij gedreven naar de steun van allen die met ons deze politiek willen steunen en bevorderen. We doen dit alles in het besef dat we afhankelijk zijn van God en bidden om de leiding van de Heilige Geest.

Grondslag SGP

De Staatkundig Gereformeerde Partij stelt zich op de grondslag van Gods Woord, zoals daarvan belijdenis gedaan wordt in de artikelen 2 tot en met 7 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Zij onderschrijft geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld in de Nationale Synode, gehouden te Dordrecht in de jaren 1618 en 1619. Zij belijdt mitsdien het absolute gezag van Gods Woord (naar de zuivere Statenvertaling) en derhalve mede over alle terreinen des levens van het staatkundig en maatschappelijk leven.