Asiel en inburgering

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Asiel en inburgering

  • De gemeente is verantwoordelijk voor goede opvang van vluchtelingen. Mensen die huis en haard hebben verlaten moeten een veilig onderkomen krijgen.
  • Iedereen heeft recht op onderdak. Zolang de buitenschuldregeling onvoldoende werkt of landen van herkomst onvoldoende meewerken aan terugkeer moet de gemeente uitgeprocedeerden tenminste minimale opvang bieden (bed, bad, brood en begeleiding).
  • Integratie begint met de taal leren. Dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij. Initiatieven vanuit de samenleving die taal, participatie en kennismaking met onze normen, waarden en cultuur bevorderen zoals maatjesprojecten moeten worden aangemoedigd en (financieel) ondersteund.
  • De gemeente stimuleert de inzet van vluchtelingen in het lokale vrijwilligerswerk en betrekt bij de opvang en integratie maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en bedrijfsleven. Samen met hen en met COA, IND en Vluchtelingenwerk, maakt de gemeente een lokaal beleidsplan voor snelle en efficiënte integratie van nieuwkomers. Het bedrijfsleven wordt uitgedaagd statushouders in dienst te nemen.
  • Vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leer/werktraject te doen en/of stage te lopen. Bijzondere aandacht verdienen de alleenstaande minderjarige asielzoekers. Start direct bij de eerste opvang met onderwijs.
  • De gemeente moet zorgen dat de taakstelling om huisvesting van statushouders te realiseren, niet leidt tot verdringing op de huizenmarkt. ‘Asielzoekerwijken’ of ‘vluchtelingenflats’ zijn absoluut onwenselijk, daarom is spreiding belangrijk.