Onderwijs

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Onderwijs

 • Voorkomen moet worden dat kinderen uit gezinnen die maatschappelijke hulpverlening ontvangen later zelf dit ook weer nodig hebben. De jeugdgezondheidszorg moet kinderen al in de voorschoolse periode screenen op achter­standen zodat tijdig actie kan worden genomen door inzet van Voor- en Vroegschoolse Educatie en een gezinsgerichte aanpak. Het is een keuze van ouders zelf of van dit aanbod gebruik wordt gemaakt.
 • Helaas ontstaan er regelmatig problemen bij de overgang van kinderen en jongeren van de ene naar de andere vorm van onderwijs. Om die reden stimuleert de gemeente samenwerking tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen en het onderwijs, maar ook de samenwerking tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en het onderwijs dat daarop volgt. Dit kan door bijvoorbeeld de inzet van vrijwillige mentoren.
 • Gemeente, onderwijs en jeugdzorg moeten een samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur bieden voor jongeren met maatwerk per school. Dit voorkomt het beroep op zwaardere en duurdere jeugdzorg en extra doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs. Er zijn echter wel grenzen aan de mogelijkheden van passend onderwijs. Doorverwijzen is soms beter en passend onderwijs vraagt voldoende helpende handen in de klas. Haarlem moet de resultaten en knelpunten van passend onderwijs samen met de schoolbesturen in kaart brengen en dit actief onder de aandacht brengen van de landelijke politiek.
 • Kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs krijgen de juiste begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving.
 • Haarlem is redelijk succesvol in het bestrijden van schooluitval. Deze aandacht mag niet verslappen. Voorkom dat iemand zonder startkwalificatie de school verlaat. Handhaaf de leerplicht, bestrijd schoolverzuim. De kennis bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt over spijbelaars en voortijdige schoolverlaters moet gebruikt worden in het jeugdbeleid. Verzuim en voortijdige schoolverlaten is bijna altijd het teken dat het niet goed gaat met jongeren. Benader ouders actief door middel van huisbezoeken door het sociaal wijkteam.
 • De gemeente moet mensen (laten) helpen bij het leren lezen en schrijven, om analfabetisme en laaggeletterdheid te bestrijden. Dit kan veel ander leed zoals armoede en sociale uitsluiting voorkomen. De gemeente kan hierbij samenwerken met de stadsbibliotheek en het onderwijs.
 • De gemeente draagt bij aan voldoende stageplaatsen door bij aanbestedingen de eis te stellen dat stageplekken worden geboden.
 • Scholen moeten zo veel mogelijk beleidsvrijheid hebben: minder bemoeienis vanuit de overheid, ingegeven door het werken vanuit professionaliteit bij de scholen.
 • Identiteitsgebonden scholen krijgen ruimte om samen te werken op (boven)regionaal niveau en te zorgen voor passend onderwijs en jeugdhulpverlening. Een belangrijk aandachtspunt is ook het behoud van de identiteit van scholen binnen samenwerkingsverbanden.
 • De voorrangsregeling voor wijkbewoners voor basisscholen wordt teruggedraaid omdat dit de vrijheid van ouders beperkt om voor een school van een bepaalde richting te kiezen buiten de eigen wijk als in de eigen wijk geen school van de gewenste richting is of een andere school van de gewenste richting buiten de eigen wijk praktischer is vanwege het werkadres. In plaats daarvan komt een regeling dat inschrijving pas is toegestaan vanaf een bepaalde leeftijd.
 • Handhaaf de vergoeding voor leerlingenvervoer naar speciaal (basis) onderwijs en naar bijzonder onderwijs, inclusief een eigen bijdrage naar draagkracht.
 • Kleine scholen verdienen steun. Scholen moeten breder beoordeeld worden dan alleen maar op basis van het aantal leerlingen. Er moet ook gekeken worden naar de levensbeschouwelijke of pedagogische identiteit en onderwijskundige kwaliteit. De financiering van scholen moet zo geregeld blijven dat ook kleine basisscholen die goed onderwijs verzorgen kunnen bestaan.
 • Ouders moeten de vrijheid én mogelijkheid hebben ook bij voor- en vroegschoolse educatie (VVE) te kiezen voor een vorm die aansluit bij hun levensvisie. De gemeente moet een voldoende divers aanbod stimuleren.
 • Bied ruimte aan identiteitsgebonden kinderopvang. De toenemende trend om onderwijsinstellingen en kinderopvang samen te voegen tot Integrale Kindcentra (IKC’s) biedt kansen om kinderen vanaf heel jong een doorlopende leerlijn aan te bieden.
 • Besteed aandacht aan de fysieke plek en sociale rol van de school(gebouwen) in de wijk. Waar mogelijk worden schoolpleinen ook benut als speel- en ontmoetingsruimte buiten schooltijden.
 • Er is met spoed 10 miljoen euro geïnvesteerd in extra klaslokalen in verband met de groei van de stad. Om dit te voorkomen willen wij dat voortaan met meer groeiscenario’s wordt gewerkt. Zo worden suboptimale investeringen voorkomen. De bouwkundige en hygiënische kwaliteit van scholen moet goed zijn. Asbest en problemen met het binnenklimaat moeten worden aangepakt. Alle schoolgebouwen worden energieneutraal en met duurzame materialen (cradle-to-cradle) gebouwd en onderhouden en worden volledig toegankelijk gemaakt voor gehandicapten. De gemeente maakt samen met de schoolbesturen een plan om dit te bereiken. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van het totale onderhoud, aanpassingen en exploitatie, de gemeente heeft de zorgplicht voor nieuwbouw en uitbreiding en de financiering van de verwijdering van asbest en er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor renovatie. Om alle schoolgebouwen in Haarlem duurzaam te maken is daarom een gezamenlijk actieplan nodig van de gemeente en de schoolbesturen.
 • Wij steunen de komst van een University College en een Internationale school in Haarlem. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling van de stad. De financiering van de University College zal wel door markt moeten worden geregeld, dit is geen taak van de gemeente.