Communicatie

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Communicatie

  • Informatie draagt bij aan meer begrip voor soms moeilijke keuzes. We roepen de gemeente op meer te investeren in het informeren van burgers over de politieke besluitvorming via de website en digitale nieuwsbrief. Ook moet de gemeente haar verantwoording niet alleen aan de Raad afleggen, maar die ook zichtbaarder maken voor de burger.
  • De website is nu vooral een loket maar informatie over het beleid van de stad is onvindbaar. Dit nodigt burgers niet uit om mee te denken. De website moet daarom een archief bevatten van raadsstukken, een overzicht van het actuele beleid en een kalender met de lopende inspraak- en participatietrajecten.
  • Belanghebbenden bij plannen worden zoveel mogelijk persoonlijk geïnformeerd (dus niet alleen een korte vermelding in de stadskrant). Wijkraden en belangenorganisaties worden actief betrokken bij de planvorming. Inwoners moeten zich per project kunnen aanmelden voor een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen.
  • De ‘Haarlem portal’ moet vanzelfsprekend voldoen aan alle toegankelijkheidseisen voor gehandicapten.
  • De gemeente gebruikt bij schriftelijke communicatie met inwoners begrijpelijk Nederlands (taalniveau B1).
  • Vragen van burgers en ondernemers aan ambtenaren of het college moeten snel worden beantwoord. Hier komt een maximale reactietermijn voor en jaarlijks wordt gemonitord wat de gemiddelde reactietermijn is en hoe vaak de maximale reactietermijn niet wordt gehaald