Auto

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Auto

  • Haarlem moet lobbyen bij provincie en Rijk voor de realisatie van de Velserboog, een directe verbinding vanaf de A208 (Westelijke Randweg) ten noorden van Velserbroek naar de A9 richting zowel Amsterdam als Alkmaar. Deze verbinding ligt dan in de gemeente Velsen, maar biedt veel voordeel m.b.t. de ontlasting van het Haarlemse wegennet.
  • Hoogste prioriteit heeft daarnaast verbreding van de Waarderweg (Oostelijke Randweg) en Oudeweg naar 2x2 rijstroken.
  • De ChristenUnie is tegen verbreding van de Vondelweg. Er is genoeg winst te boeken door het instellen van een groene golf en realisatie van de Velserboog.
  • De oost-west verbindingen moeten worden verbeterd. Op zomerse dagen ontwricht het strandverkeer het hele wegennet. Met name rond het Kennemerplein en rond de Buitenrustbruggen (verbinding Schipholweg – Westelijke Randweg) zijn er verbeteringen nodig. De Kennemertunnel kan een oplossing bieden en maakt het tegelijk mogelijk om rond Florapark, Haarlemmer Hout en Zijlsingel asfalt te vervangen door groen en ruimte voor voetganger en fiets. Gezien de kosten is realisatie van de Kennemertunnel echter alleen reëel indien Rijk en provincie substantieel bijdragen. Haarlem moet in zijn verkeersplannen daarom ook rekening houden met een scenario dat deze tunnel er niet komt. Door slimme aanpassing van kruispunten, groeven golven en dynamisch verkeersmanagement kan de doorstroming worden verbeterd.
  • Bij grote bouwplannen wordt een bereikbaarheidstoets en toegankelijkheidstoets ingevoerd zodat efficiënt met mobiliteit wordt omgegaan.
  • Met het bedrijfsleven worden afspraken gemaakt over mobiliteitsmanagement. Bijvoorbeeld door thuiswerken, carpoolen en OV-gebruik te stimuleren.
  • Om het vrachtverkeer in het centrum te beperken wordt in samenwerking met ondernemers stadsdistributie opgezet.
  • Onderhoud heeft prioriteit boven aanleg. Om nieuwe achterstanden in het onderhoud te voorkomen moet de gemeente werken met actuele onderhoudsplannen voor de (vaar)wegen en bruggen. Bij onderhoud wordt waar mogelijk tegelijk de weginrichting verbeterd (werk-met-werk maken)  zodat belastinggeld efficiënt wordt besteed.
  • Er komt op de Rijksstraatweg bij de Jan Gijzenbrug een extra voorsorteerstrook direct ten zuiden van de brug richting Planetenlaan. Hier is echter slechts plek voor enkele auto’s waardoor het doorgaande verkeer op de brug nog steeds gehinderd kan worden. Volgens de ChristenUnie is meer nodig. Verbreding van de brug is kostbaar. De ChristenUnie wil de bouw van aparte fietsbruggen onderzoeken. Hierdoor ontstaat er op de brug zelf ruimte voor aparte stroken voor afslaand verkeer en een ongehinderde doorstroming voor het doorgaande autoverkeer en de bussen van R-net.