Energie en klimaat

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Energie en klimaat

 • We zetten in op het overstappen van fossiele naar duurzame brandstoffen, zoals zonne-energie en windenergie en op energiebesparing. Om wildgroei te voorkomen formuleert de gemeente een visie op het energielandschap in Haarlem. Uiterlijk in 2040 is Haarlem aardgasvrij. Hiervoor wordt warmte koude opslag en lucht/water-warmtepompen gestimuleerd en wordt een warmtenet geïntroduceerd waar restwarmte van o.a. Tata steel wordt hergebruikt.
 • Wij willen dat in Haarlem de eigen behoefte aan energie op duurzame wijze en binnen de gemeentegrenzen opgewekt wordt. De vier windmolens bij Schoteroog uit 1994 die al jaren stil staan worden vervangen door exemplaren met een hoger vermogen en onderzocht moet worden of er meer molens kunnen worden geplaatst.
 • Omwonenden moeten nauw betrokken worden bij plannen voor energieopwekking en kunnen meeprofiteren van de voordelen. Participatie zorgt ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld. Participatie kan op allerlei manieren: van een gebiedsgebonden bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving tot een aandeelhouderschap van inwoners/coöperatie. Belangrijk is dat het participeren voor iedereen bereikbaar is (dus ook voor de kleinere portemonnee).
 • Bedrijven en instellingen hebben de wettelijke plicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend. Omdat dit onvoldoende van de grond komt door lage prioriteit en kennisachterstand geeft de gemeente voorlichting via een concrete lijst maatregelen en ondersteunt ze de uitwisseling van ervaringen. Er is echter meer nodig. Samen met het Haarlemse bedrijfsleven sluit de gemeente daarom een energiebesparingsconvenant.
 • Duurzaamheidscorporaties van inwoners en/of bedrijven worden aangemoedigd.
 • De gemeentelijke organisatie moet worden doorgelicht op energiezuinigheid.
 • Leveringscontracten van de gemeente met energiebedrijven zijn gebaseerd op 100% in Nederland opgewekte duurzame energie. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van energie op basis van verbranding van biomassa. Bij bestaande gemeentelijke gebouwen streeft de gemeente naar een minimale energiebesparing van 2% per jaar en 40% opwekking van duurzame energie.
 • De gemeente gaat zelf gebruik maken van elektrische auto’s. Dit geldt ook voor de dienstauto van het college van B&W. Ook met Paswerk en Spaarnelanden worden hierover afspraken gemaakt. Er komen meer e-laadpunten.
 • Bij verlichting in de openbare ruimte moeten moderne technieken worden toegepast (o.a. LED).
 • Terrasverwarmers moeten worden verboden.
 • Samen met Haarlem Centraal, de ondernemersvereniging die een groot aantal straatverenigingen in het centrum vertegenwoordigd, en de andere winkeliersverenigingen wordt een energiebesparingsplan opgesteld waarbij voor het winkelend publiek de energiebesparing zichtbaar wordt gemaakt. Met aantrekkelijke acties worden klanten daarbij gestimuleerd om zelf ook aan energiebesparing te doen.
 • Zodra de salderingsregeling voor de opwekking van zonne-energie wordt stopgezet, wordt het voor bezitters van zonnepanelen interessant om energie op te slaan in batterijen. Momenteel worden de eerste experimenten gedaan met zogenaamde Buurtbatterijen. Dit zijn gedeelde batterijen waar je als wijk gebruik van kunt maken. De gemeente zal met de netbeheerder in gesprek gaan om te onderzoeken of en waar in Haarlem buurtbatterijen een waardevolle inpassing kunnen krijgen.