Begroting en financiën

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Begroting en financiën

  • De meerjarenbegroting dient aan te geven op welke wijze en op welke termijn de schuld van de stad zal worden afgebouwd. De ChristenUnie streeft ernaar de schuld gereduceerd te hebben van 485 miljoen in 2017 tot circa 300 miljoen euro in 2030 oftewel € 2.000 per inwoner.
  • De meerjarige ontwikkeling van de financiën moeten beter in beeld komen met name als het gaat om de kosten voor beheer en onderhoud en ook inzichtelijk worden gemaakt voor burgers.
  • De begroting maakt inzichtelijk welke prestaties worden uitgevoerd, welke doelen hiermee worden beoogd (Specifiek, Meetbaar, Actiegericht, Realistisch, Tijdsgebonden), welke uitgaven verplicht zijn en waar er ruimte is voor eigen keuzes van de gemeenteraad. De gemeente vergelijkt de besteding van het geld en de resultaten met andere gemeenten via vergelijkend onderzoek.
  • De gemeente zorgt voor voldoende (weerstands-) vermogen om onverwachte uitgaven op te vangen.
  • Het financiële risicomanagement van de gemeente moet verder worden verbeterd. De risicoparagraaf in de begroting moet niet alleen de belangrijkste risico’s benoemen en van bedragen voorzien, maar ook maatregelen bevatten om de risico’s te verlagen.
  • Structurele lasten moeten met structurele middelen worden gefinancierd. Voordat projecten worden gestart of investeringen worden gedaan vindt eerst onderzoek plaats naar de financiële haalbaarheid, vooral op de langere termijn. De gemeente biedt bovendien inzicht in de relatie tussen inhoudelijke en financiële voortgang van projecten.
  • De ChristenUnie is vóór experimenten met burgerbegrotingen waarbij het budgetrecht van de raad overeind blijft.
  • De gemeente koopt duurzaam en circulair in. Keuzes en resultaten hiervan worden inzichtelijk gemaakt. De gemeente stelt hiervoor harde eisen ten aanzien van fair trade en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Neem in het investeringsplan niet alleen plannen op die uitgevoerd gaan worden als er geld over blijft, maar geef ook aan welke projecten niet worden uitgevoerd of uitgesteld als er geld tekort is.