Leefomgeving

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Leefomgeving

 • Pleinen, groenstroken, parken, speeltuinen en oppervlaktewater zijn de longen van Haarlem. Binnenstedelijk bouwen is goed, maar de leefbaarheid mag niet in het geding komen. Openbare ruimte is meer dan restruimte. Bij samenwerking met projectontwikkelaars en woningcorporaties moet het belang van de leefomgeving voldoende zijn geborgd.
 • Voorkom overlast en onttrekking van woningen aan de woningmarkt door regels voor Airbnb strikt te handhaven. Werk samen met Amsterdam voor het ontvangen van toeristenbelasting uit Airbnb-gebruik. Stel regels op die het gebruik van Airbnb binnen de perken houden.
 • Voorkom verpaupering en sociaal verval van wijken. Bestrijd leegstand actief en sloop tijdig de gebouwen die geen toekomst meer hebben. Houd de openbare ruimte goed op orde en neem preventief maatregelen om de leefomgeving te verbeteren voordat problemen ontstaan die grootschalige, duurdere ingrepen nodig maken.
 • Meldingen van bewoners over de leefomgeving moeten binnen redelijke termijn worden aangepakt en de melder wordt hierover geïnformeerd.
 • Overlast door hondenpoep wordt bestreden met voldoende uitlaatplaatsen en plaatsen waar honden los kunnen lopen. Opruimen wordt gestimuleerd, onder andere door middel van voorlichting, het plaatsen van automaten met hondenpoepzakjes en meer afvalbakken. Hondencontroleurs beboeten mensen die zich niet aan de regels houden.
 • Ga door met de herstructurering van Schalkwijk en Parkwijk. Binnen Schalkwijk verdient met name de Boerhaavewijk aandacht omdat daar nog geen herstructurering heeft plaatsgevonden. De herstructurering van het middengebied rond de Floris van Adrichemlaan moet snel worden opgepakt.
 • Bij herstructurering is sloop soms noodzakelijk omdat huizen niet meer voldoen aan de moderne normen voor bijvoorbeeld energiezuinigheid. Maar vaak is dit doel ook te bereiken via renovatie. Er moet bij het maken van keuzes ook oog zijn voor de karakteristieke bebouwing.
 • De welstandstoets door een onafhankelijke commissie van deskundigen is waardevol, maar niet overal nodig. Het beoogde welstandsniveau kan per wijk verschillen zodat onnodige regels worden voorkomen.
 • De gemeente anticipeert op de komst van de Omgevingswet door te investeren in scholing van ambtenaren en raadsleden, door binnen 2 jaar alle bestemmingsplannen samen te voegen tot één omgevingsplan en door met brede participatie in de stad een nieuwe Omgevingsvisie op te stellen voor de stad.
 • Er komt één omgevingshandboek voor Haarlem in plaats van aparte boekwerken per stadsdeel die veel overlap hebben. Een mooie inrichting van de stad is belangrijk maar er moet meer nadruk liggen in dit handboek op verkeersveiligheid en toegankelijkheid.
 • In de omgevingsvisie worden kaders opgenomen voor de bescherming van Haarlems erfgoed zodat duidelijk is welke bebouwing beschermwaardig is. Ook worden kaders vastgesteld voor de mogelijkheden van hoogbouw. Hierin komen de voorwaarden waaronder hoger mag worden gebouwd, locaties waar dit mag en per locatie de maximale hoogte. Zo komen er mogelijkheden voor nieuwe woningen maar wordt voorkomen dat door verkeerde keuzes de skyline van Haarlem wordt aangetast.
 • De aanstellingstermijn van de stadsbouwmeester wordt niet beperkt. Een stadsbouwmeester die goed functioneert moet voor langere termijn aan de stad kunnen zijn verbonden.
 • Het speelruimteplan van Haarlem wordt geactualiseerd. In elke wijk moeten speelgelegenheden zijn voor kinderen van alle leeftijden. Hierbij wordt zeker ook gekeken naar de mogelijkheid van natuurlijke speelplekken.