Water

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Water

  • Het is noodzakelijk dat de gemeente een strategie ontwikkelt hoe zij omgaat met de toename van extreme buien en lange droge, hete periodes in onze versteende stad. Een goede samenwerking met de waterschappen is hierin noodzakelijk. Er moet uiterlijk in 2020 een integraal klimaatadaptatieplan komen waarin de gemeente en het waterschap het watersysteem als 1 systeem beschouwen.
  • Verstening van de stad wordt tegengegaan. De gemeente werkt met operatie Steenbreek aan bewustwording van bewoners over hun rol bij waterberging, bijvoorbeeld door een publiekscampagne in samenwerking met de tuincentra.
  • Zet hoogkwalitatief water niet in voor laagwaardige toepassingen. Stimuleer het plaatsen van regentonnen en ondergrondse waterreservoirs voor het sproeien van de tuin en doorspoelen van WC’s met regenwater en het plaatsen van infiltratiekratten.
  • Voldoende ruimte voor het bergen van water bij hevige neerslag is belangrijk om wateroverlast te bestrijden. De riolering moet daarnaast voldoende afvoercapaciteit hebben. Door het relatief schone regenwater waar mogelijk af te koppelen van het riool, kan het aantal vuilwateroverstorten worden gereduceerd en wordt de belasting van zuiveringsinstallaties verminderd.
  • In 2025 moet Haarlem 20% minder verhard oppervlak aangesloten hebben op het riool. Nieuwbouw worden daken verplicht afgekoppeld. Om afkoppeling te stimuleren komt er een subsidieregeling. Daarnaast gaan grote bedrijven een extra rioolheffing betalen voor het percentage aangesloten verhard oppervlak en gaat Haarlem onderzoeken of de rioolheffing voor inwoners deels kan worden gebaseerd op de mate waarin hemelwater wordt vastgehouden op het perceel zodat het niet terecht komt in het riool op basis van een hemelwaterlabel.
  • De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken omdat deze bijdragen aan waterberging, verkoeling en biodiversiteit.