Zorg en preventie

ChristenUnie Haarlem werkt aan een stad, aan een gemeenschap waarin oog is voor de medemens en voor een duurzame leefomgeving. Iedereen doet er toe, want met elkaar vormen we de stad. Lees hier wat wij willen bereiken in Haarlem om te zorgen dat iedereen mee kan doen.

Standpunten A t/m Z

Zorg en preventie

  • Haal de schotten tussen hulp, zorg en participatie weg. Denk vanuit de zorgvraag van burgers. Een keukentafelgesprek wordt een gesprek waarin de zorgvrager zelf aangeeft wat hij of zij nodig heeft, welke richting van hulpverlening wordt ingezet en wie kan helpen en ondersteunen bij het hervinden van de eigen kracht.
  • Organiseer de inkoop voor jeugd, Wmo en beschermd wonen integraal. Naast gespecialiseerde aanbieders moet het mogelijk worden om met één contract een aanbieder of groep aanbieders te contracteren voor alle domeinen. Zo benadrukken we dat Haarlem uitgaat van de leefwereld van mensen en niet van de wettelijke kaders.
  • Maak integraal indiceren mogelijk. Medewerkers die namens de gemeente gesprekken voeren met hulpvragers (bijvoorbeeld in (sociale) wijkteams en keukentafelgesprekken) krijgen mandaat om toezeggingen te doen over schuldhulpverlening, indicaties voor respijtzorg, Wmo-voorzieningen en jeugdhulp. Er komt één beschikking voor zowel Wmo, jeugdhulp, participatiewet en minimabeleid.
  • Beperk de hoeveelheid regels bij toewijzing van voorzieningen en vereenvoudig de aanvraagprocedure door dit zo veel mogelijk via de website mogelijk te maken.
  • Zorgverleners zoals huisartsen, verloskundigen, kraamverzorgers en wijkverpleegkundigen moeten momenteel in wijken met betaald parkeren een parkeervergunning voor sociaal-maatschappelijke functies hebben. Deze kost €307,80 per jaar voor de hele stad. Ter vergelijking: een reguliere parkeervergunning voor de binnenstad kost €204,60 en een bezoekersparkeervergunning in andere wijken €35,65 euro (prijspeil 2017). De ChristenUnie vindt dat het tarief voor zorgverleners moet worden verlaagd. Dit tarief mag in ieder geval niet hoger liggen dan het tarief voor de reguliere parkeervergunning binnenstad. Mantelzorgers die niet in Haarlem wonen en iemand ondersteunen in het centrum kunnen gratis parkeren in de garages in de binnenstad. Dit is mooi maar nog geen goede oplossing voor mantelzorgers in de overige wijken met betaald parkeren. Daarom moeten mantelzorgers en thuiszorgmedewerkers die tenminste 20 uur per week thuiszorg verlenen binnen Haarlem in aanmerking komen voor de parkeerpas voor zorgverleners.
  • Om te voorkomen dat er onnodig wordt doorverwezen of juist duurdere zorg nodig is, zet de gemeente in op preventie en tijdige signalering en wordt het gebruik van laagdrempelige hulpverlening gestimuleerd. Daarvoor is nodig dat deze vormen van zorg dicht bij de mensen worden georganiseerd (wijk, school, consultatiebureaus).Verslaving aan alcohol, roken, drugs, seks en/of gokken is een bedreiging voor de volksgezondheid en het algemeen welzijn. De gemeente gaat dit tegen door het nemen van preventieve maatregelen en actieve bestrijding. Sportverenigingen, kerken en andere maatschappelijke instellingen kunnen een rol spelen in bewustwording en het voorkomen van problemen als gevolg van een ongezonde levensstijl.
  • Biedt als onderdeel van het programma van de Beweegpas 50+ van SportSupport valpreventiecursussen aan in alle stadsdelen.
  • Ga door met het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).
  • Bestrijd overgewicht bij kinderen door goede voorlichting op scholen en het stimuleren van een gezonder aanbod in schoolkantines. Haarlem gaat actief door met het project Jongeren op Gezond Gewicht.
  • In het lokaal gezondheidsbeleid komt meer aandacht voor drugspreventie, voor het inzetten op gezonde relaties en voor de rol die ouders kunnen hebben in het meenemen van kinderen door hun eigen goede gedrag bijvoorbeeld als het gaat om het voorkomen dat jongeren starten met roken.