Duurzaam bouwen

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Duurzaam bouwen

 • Duurzame materialen. Bij bouwprojecten worden zo veel mogelijk duurzame materialen gebruikt, die op verantwoorde wijze zijn geproduceerd en kwalitatief hoogwaardig zijn en bij sloopwerkzaamheden wordt zoveel mogelijk gerecycled. We stimuleren bouw met natuurlijke materialen (biobased) en houtskeletbouw. Bij aanbestedingen krijgen bouwbedrijven de mogelijkheid zich op het gebied van duurzaamheid te onderscheiden doordat dit zwaar meeweegt in de gunning. De gemeente eist bij haar eigen projecten voor hout het FSC-keurmerk.
 • Asbestvrij. In 2028 moet Haarlem asbestvrij zijn. De gemeente ontwikkelt hiervoor een plan van aanpak ‘asbestsanering’ en richt zich daarbij vooral op ondersteuning van particulieren met kleine asbestdaken.
 • Energiecoöperaties. Energiecoöperaties brengen de energietransitie dichter bij de burger en maken lokaal eigendom mogelijk doordat bewoners met elkaar kunnen investeren in duurzame energie. Met deze coöperaties kunnen we zoveel mogelijk grote lege daken van gebouwcomplexen vullen met zonnepanelen. Daarom willen we dat het gemeentebestuur deze coöperaties waar nodig praktisch en financieel ondersteunt. Dit doet de gemeente door actief gebouweigenaren te benaderen om samen te werken, door een subsidie of lening voor de opstartkosten voor een coöperatie en door het aanbod van coöperaties bekend te maken.
 • Nul-op-de-meter. Alle nieuwe woningen in Haarlem hebben geen aardgasaansluiting en zijn nul-op-de-meter, dat wil zeggen dat ze voorzien in hun eigen energie- en warmtebehoefte met duurzame energiebronnen.
 • Energiecheck. Bij de vergunningverlening en oplevering van nieuwbouwwoningen moet daadwerkelijk getoetst en gehandhaafd worden of aan de wettelijke duurzaamheidseisen, de Haarlemse afspraken en de criteria van eventueel verleende subsidie(s) is voldaan.
 • Klimaatbestendige nieuwbouw. Alle nieuwbouw in Haarlem is klimaatbestendig, zowel voor wat betreft de omgang met water - waaronder het afkoppelen van hemelwater en afvalwater - als het voorkomen van hittestress. We stimuleren de vergroening van daken en muren.
 • Haarlem wordt steeds gasvrijer. Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. Dit betekent nogal wat voor eigenaren van bestaande koop- en huurwoningen. De gemeente Haarlem zorgt voor een wijkgerichte aanpak met passende uitvoeringsplannen per wijk met participatie door de bewoners en gebouweigenaren. Voorkeur heeft het verduurzamen van woningen naar nul-op-de-meter niveau, maar in ieder geval dat woningen niet meer afhankelijk zijn van aardgas (bijvoorbeeld door de toepassing van een warmtenet).
 • Duurzaamheidsloket en energiecoaches. We gaan door met het duurzaamheidsloket en de inzet van energiecoaches die inwoners begeleiden bij het zetten van stappen in het verduurzamen van hun woning en helpen om de subsidiemogelijkheden optimaal te benutten.
 • Duurzaamheidslening en subsidie Aardgasvrij. De gemeente stimuleert het gebruik van de duurzaamheidslening en de subsidie Haarlem Aardgasvrij (3000 euro per woning) en vergroot bij een groeiende vraag zo nodig het budget voor deze regelingen voor woningeigenaren. Ook komt er een aparte duurzaamheidslening voor verhuurders zodat zij ook gebruik kunnen maken van deze regeling.
 • Voorkom energiearmoede. Wijken met slecht geïsoleerde huizen en woningen van bewoners met lage inkomens worden als eerste aangepakt bij de energietransitie. Huizen worden als eerste stap in samenwerking met de woningcorporaties zo snel mogelijk geïsoleerd. Dit is van belang gezien de stijgende energieprijzen om energiearmoede te voorkomen. Ook komen er prestatie-afspraken met corporaties over het binnen vier jaar volleggen van alle geschikte daken met zonnepanelen. Uitgangspunt is dat de woonlasten bij verduurzaming niet stijgen (woonlasten is de optelsom van huur en energielasten, de huur mag dus wel stijgen) maar dat woningen wel comfortabeler worden. Hierover maken we afspraken met woningcorporaties.
 • Investeren in warmtenetten. De ChristenUnie wil de potentie van geo- en aquathermie benutten. Lage en midden-temperatuur warmtenetten hebben meerwaarde voor de verwarming van woonwijken. We zijn daarom bereid te investeren in deze warmtenetten zoals de komende jaren worden gerealiseerd in Schalkwijk. Ook willen we ruimte voor participatie vanuit de buurt en voor coöperatieve modellen van warmtenetten zoals in het Ramplaankwartier. De ontwikkeling van warmtenetten vraagt duidelijke afspraken over de rol van betrokken publieke en private partijen en over een (gelijk) speelveld voor warmteleveranciers en transparantie. Consumentenbescherming en keuzevrijheid staan hierbij hoog in ons vaandel.
 • Zonnepanelen in beschermd stadsgezicht. In het beschermd stadsgezicht kunnen voortaan onder voorwaarden zonnepanelen worden toegepast. De gemeente stelt hiervoor criteria vast en biedt voor complexmatige bouwblokken legplannen aan op basis waarvan een vergunning kan worden verkregen (van “nee” naar “ja mits”).
 • Legplannen tegen verrommeling. Voor de overige wijken (vergunningvrij gebied) biedt de gemeente voor complexmatige bouwblokken voor daken die zichtbaar zijn vanaf de straat ook legplannen aan die bewoners kunnen gebruiken. Zo wordt verrommeling voorkomen.