Parkeren

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Parkeren

 • De straat terugwinnen met deelauto’s en mobiliteitshubs. Bij nieuwbouw en herstructurering gaan we in Haarlem parkeren zo veel mogelijk geconcentreerd aan de rand van de buurt organiseren in een mobiliteitshub. Ook wil de ChristenUnie dat de gemeente het gebruik van deelauto’s stimuleert en de parkeernormen bij nieuwbouw verlaagd waardoor er minder blik op straat komt. Zo kunnen woonstraten worden vergroend en autoluw worden ingericht en hebben voetgangers, fietsers en spelende kinderen daar het primaat. De loopafstand naar de eigen auto of deelauto wordt bij buurten met een mobiliteitshub voor veel mensen vergelijkbaar met de loopafstand naar de dichtstbijzijnde OV halte terwijl de fiets beschikbaar is in de eigen berging. Zo stimuleren we in Haarlem duurzame mobiliteit, worden wijken leefbaarder en veiliger en is er plaats voor meer woningen. Op de mobiliteitshubs komen ook laadpalen voor elektrische auto’s beschikbaar.
 • Parkeergeld duurzaam investeren. In Haarlem wenden we parkeergeld zoveel mogelijk aan om de kwaliteit van de openbare ruimte en de bereikbaarheid te bevorderen. Hierbij hebben investeringen in duurzame mobiliteit (lopen, fietsen, OV, deelauto’s) prioriteit.
 • Leefstraten en autoloze zondag. De gemeente ondersteunt bewoners die hun straat één maand autovrij willen maken. In deze maand testen bewoners alternatieven voor de auto en is er in deze leefstraat meer ruimte voor ontspanning, spel en ontmoeting. Ook doet de gemeente mee aan de jaarlijkse internationale autoloze zondag. Op initiatief van bewoners en wijkraden kunnen die dag straten voor één dag afgesloten worden voor auto’s.
 • Parkeren allereerst voor bewoners. De parkeerruimte op straat is begrensd en door de bouw van extra woningen zal de parkeerdruk verder toenemen. Door het invoeren van gereguleerd parkeren in de hele stad kan parkeeroverlast worden beperkt zodat er voldoende plek is voor bewoners. De kosten voor de 1e parkeervergunning worden verlaagd zodat huidige vergunninghouders goedkoper uit zijn.
 • Snellaadpunten. Elk benzinestation in Haarlem moet een mogelijkheid krijgen voor het snelladen van auto’s. Ook verkennen we de mogelijkheid dit te realiseren op parkeerterreinen van supermarkten en winkelcentra.
 • Laadpalen. In Haarlem is binnen een straal van 300 meter een openbare oplaadmogelijkheid beschikbaar voor als laden op eigen terrein niet mogelijk is. Het aantal laadpalen wordt uitgebreid en volgt de groei van het aantal elektrische auto’s. Hiervoor mogen geen wachtlijsten zijn. Rekening houden met bestaande parkeerdruk en overleg met omwonenden vindt de ChristenUnie belangrijk. De laadpalen krijgen bij voorkeur een plek aan de randen van buurten bij een mobiliteitshub. Er is dus geen recht op een laadpaal voor de eigen deur. Wij pleiten voor de Vehicle-to-Grid-technologie zodat elektrische auto’s als buffer kunnen dienen in het elektriciteitsnetwerk
 • Opladen voor eigen deur. Inwoners krijgen de mogelijkheid de eigen auto op te laden via een kabel over de stoep mits voldoende voorzorgsmaatregelen zijn genomen (voorkomen van valgevaar passanten).
 • Parkeerduurbeperking meer maatwerk. In wijken met gereguleerd parkeren rond het centrum gaat voor niet-vergunninghouders in avonduren een parkeerduurbeperking gelden van 1 uur in plaats van 3 uur om te zorgen dat bewoners en gebruikers van de bezoekersregeling voldoende ruimte hebben om te parkeren. Andere parkeerders kunnen terecht in de parkeergarages. Overdag is het parkeerprobleem kleiner en komt er juist meer ruimte om te parkeren.
 • Bewoners ook in garages. Bewoners met een parkeervergunning mogen ook in gemeentelijke garages parkeren zo lang daar voldoende plekken zijn voor bezoekers. In rustige garages en op rustige momenten zijn er dus meer plekken voor bewoners in de garages. Bewoners hoeven niet meer voor een heel jaar te kiezen tussen parkeren op straat of in de garage.
 • Zonnepanelen boven je auto. Parkeerterreinen nemen nu onnodig kostbare ruimte in en dragen niet bij aan een leefbare woonomgeving. Bij nieuwbouw moet parkeren daarom zoveel mogelijk op eigen terrein en inpandig. Bestaande parkeerterreinen worden waar dit ruimtelijk inpasbaar is voorzien van daken met zonnepanelen om zo bij te dragen aan de klimaatopgave.
 • P&R Spaarnwoude. De parkeervoorzieningen bij station Haarlem Spaarnwoude worden uitgebreid tot tenminste 400 plekken.
 • Parkeerkaartje = buskaartje. Om de parkeergarage Cronjé beter te benutten moet het parkeerkaartje ook toegang gaan geven tot buslijn 3 richting het centrum.
 • Parkeergarage Oost. Samen met NS bouwt de gemeente een nieuwe parkeergarage bij de NS-werkplaats. Wij zien graag weer water in de Papentorenvest en de Oostersingelgracht.
 • Goedkoper parkeren gehandicapten. De tarieven voor de Europese gehandicaptenparkeerkaart worden in Haarlem verlaagd naar het gemiddelde van de grote gemeenten (van 143 euro naar 63 euro). De kwijtscheldingsregeling voor lagere inkomens wordt beter gepromoot. Ook de kosten voor een gehandicaptenparkeerplaats worden verlaagd naar het gemiddelde van de grote gemeenten (van 318 euro naar 220 euro).