Jeugd en gezin

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Jeugd en gezin

 • Ouderschapscursussen. Een kind is het beste af als de ouders het samen goed hebben, daarom moet de gemeente ouders ondersteunen door ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan te bieden. Ook moet informatie over relatieondersteuning voor alle ouders beschikbaar zijn.
 • Buddy-ouders. De ChristenUnie is voorstander van initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen, bijvoorbeeld via buurtgezinnen, Home-Start en de Family Factory.
 • Preventief (v)echtscheidingsbeleid. Zet in op het op een laagdrempelige manier en op vrijwillige basis versterken van relaties van alle ouders in Haarlem, maar daarnaast ook op tijdige hulp als een scheiding onvermijdelijk is.
 • Praktijkondersteuner jeugd. We zetten in elke huisartsenpraktijk een professional in om jeugdigen met lichte psychosociale problematiek ondersteuning te geven.
 • Afbouw residentiële jeugdzorg. Kinderen hebben recht om op te groeien in een gezin. Soms kan dat niet, dan zoeken we een pleeggezin. We investeren in steungezinnen om het aantal uithuisplaatsingen en opvang in instellingen terug te dringen en zwaardere hulpverleningstrajecten te voorkomen.
 • Werving en ondersteuning pleegouders. De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders en zorgt voor voldoende deskundige ondersteuning, zodat kinderen, als dat wenselijk is opgevangen kunnen worden in hun eigen omgeving en pleegouders het volhouden.
 • Spreekuur op school. Organiseer de jeugdzorg dichtbij plekken waar kinderen verblijven. Laat de jeugdzorg bijvoorbeeld spreekuren op scholen en in kinderopvangcentra houden. Zo kunnen leerkrachten ook makkelijker met hun zorgen, samen met de ouders, terecht bij een professional die de zorg overneemt. Bij doorverwijzing mag er geen sprake zijn van wachtlijsten zoals nu helaas nog het geval is.
 • Identiteitsgebonden jeugdzorg. In het aanbod van jeugdzorg moet ook ruimte zijn voor identiteitsgebonden aanbieders. Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg zelf niet heeft ingekocht.
 • Jong volwassenen ondersteunen. De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden. Zo voorkomen we dat ze geen passende hulp meer krijgen.
 • Eén gezin, één plan. Gezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, één coördinator belangrijk.
 • Kwaliteit voorop bij inkoop. Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit.
 • Geen wachtlijsten. Jongeren moeten snel geholpen worden. Budgetplafonds zorgen voor wachtlijsten: we zoeken daarom naar andere manieren om efficiënt werken te stimuleren.
 • Ruimte voor ZZP-ers. De gemeente biedt ruimte aan ZZP-ers in de jeugdzorg. Zij hoeven geen onderaannemer te worden van een grote jeugdzorginstelling maar kunnen via een coöperatie zelfstandig cliënten contracteren.
 • Opvang tienermoeders. De gemeente Haarlem biedt tienermoeders ondersteuning, zorg en begeleiding.
 • Digi-veiligheid. Er is meer voorlichting nodig over digi-veiligheid op scholen en aan ouders, zodat kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media.
 • Voorkom suïcide. Wij willen extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren.
 • Coaching van jongeren. Jongeren die nog niet in aanmerking komen voor een beroep op speciale jeugdvoorzieningen, maar die wel wat extra begeleiding kunnen gebruiken, zijn gebaat met de inzet van vrijwilligers, bijvoorbeeld studenten, die als coach optreden. Niet alleen op school, maar ook daarbuiten. Hiermee kan verder afglijden of schooluitval worden voorkomen.
 • Familiegroepsplan ook in WMO. Voor elke jongere en elk gezin dat hulp nodig heeft, wordt aangeboden dat met behulp van het sociale netwerk een plan van aanpak opgesteld, waarbij de eigen kracht van het gezin zoveel mogelijk wordt versterkt (familiegroepsplan). Hiervoor kan voor dat gezin een zogenaamde ‘eigen kracht conferentie’ worden georganiseerd. Eén hulpverlener is aanspreekpunt voor de zorgcoördinatie en het gezin. Het familiegroepsplan is nu alleen geregeld in de verordening jeugdhulp maar dit moet ook in het kader van de WMO mogelijk worden.
 • Gastouderopvang. De leges voor het starten van gastouderopvang in Haarlem zijn met ruim 800 euro de hoogste van Nederland. In andere gemeenten is dit veel goedkoper en er zijn zelfs gemeenten die hiervoor nul euro rekenen. De ChristenUnie wil deze leges tenminste halveren.