Groen

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Groen

 • Meer kwaliteit. Veel groenstroken in de stad zijn in de loop der jaren versoberd, struiken zijn vervangen door gras. Wij willen de kwaliteit van het groen verbeteren. Wij streven daarbij naar meer biodiversiteit en willen het groen zoveel mogelijk ecologisch beheren. Dat betekent ook geselecteerde stukken groen minder maaien om de biodiversiteit te verhogen. De gemeente maakt afspraken met woningcorporaties om hun groen duurzamer en ecologisch te beheren.
 • Goed onderhoud. Over periodiek onderhoud moet duidelijk worden gecommuniceerd naar de burgers. De planning wordt openbaar gemaakt zodat transparant is welke werkzaamheden per jaar worden uitgevoerd en wanneer. Zo kunnen bewoners zien of het toegezegde onderhoud ook wordt uitgevoerd. Bewoners kunnen ook betrokken worden bij de uitvoering van het beheer van het stedelijk groen. Dit versterkt de sociale samenhang.
 • Vogelbescherming. Wij willen dat streng gehandhaafd wordt op de uitvoering van de flora- en faunawet zodat bijvoorbeeld dieren niet worden gestoord in het broedseizoen door werkzaamheden.
 • Groene streefnorm. Invoering van een streefnorm voor groen, bijvoorbeeld de landelijke norm van circa 70m2 openbaar groen per woning, waarbij dit per wijk kan variëren naar gelang het soort wijk.
 • Nieuwe bomen en struiken. Haarlem gaat door met het uitbreiden van het aantal bomen. Doel is de komende vier jaar 2500 bomen toe te voegen in de stad. Wij kiezen daarbij voor inheemse soorten. We kijken niet alleen naar het aantal bomen, maar ook naar de omvang. We gaan voor bomen die een grote kruin krijgen, uiteraard qua hoogte wel passend in de omgeving. In straten waar geen ruimte is voor bomen als gevolg van ondergrondse infrastructuur zoeken we vergroeningsmogelijkheden via struiken in plantvakken en het realiseren van groene slingers (groen boven de straat).
 • Behoud groene zoom. De groene zoom rond Schalkwijk, het Westelijk Tuinbouwgebied en de Hekslootpolder dienen onbebouwd te blijven. Verrommeling moet worden tegen gegaan.
 • Steenbreek. Verstening van de stad wordt tegengegaan. De gemeente werkt met operatie Steenbreek aan bewustwording van bewoners over hun rol bij waterberging en de aanpak van hittestress, bijvoorbeeld door een publiekscampagne in samenwerking met de tuincentra. De gemeente geeft ook zelf het goede voorbeeld. Per wijk wordt in kaart gebracht waar bestrating kan worden vervangen door groen en waar in het openbaar gebied ruimte kan worden gecreëerd voor het langer vasthouden van regenwater.
 • Herplantplicht. Als kappen van bomen noodzakelijk is voor bijvoorbeeld veiligheid, een bouwproject of aanleg van een weg moet een herplantplicht gelden. Herplant gebeurt in principe in de directe omgeving en hier gelden voorwaarden voor de dikte van de stam van de nieuwe boom. Als dat onmogelijk is wordt geldt gestort in een bomenfonds. Bij elk ontwikkelplan komt een SMART geformuleerde groenparagraaf.
 • Bestrijding plaagdieren en exoten. Haarlem zet intensief in op de bestrijding van plaagdieren zoals ratten en exoten zoals de Japanse Duizendknoop. De gemeente gebruikt hiervoor natuurvriendelijke middelen.
 • Verbod op Round Up. Het onkruidbestrijdingsmiddel Round Up is schadelijk voor het milieu en leidt tot minder bijen in de natuur. De gemeente is inmiddels gestopt met het gebruiken van dit middel. Andere partijen zoals woningcorporaties kunnen het echter nog wel gebruiken. De gemeente moet daarom in de Algemene Plaatselijke Verordening opnemen dat het gebruik van Round Up in groenvoorzieningen verboden is.
 • Vogelvriendelijk bouwen. Bij nieuwbouwprojecten zoekt de gemeente samen met projectontwikkelaars mogelijkheden om zo te bouwen dat de stad aantrekkelijk blijft voor vogels en vleermuizen.
 • Dierenambulance. De gemeente moet voldoende financiële steun geven aan dierenambulance, dierenasiel en vogelhospitaal voor de uitvoering van de wettelijke plicht van de gemeente voor de opvang van zwerfdieren en gewonde dieren.
 • We stimuleren groene schoolpleinen. Kinderen vinden een groen schoolplein leuker, mooier en prettiger, zijn geconcentreerder, rustiger, bewegen meer, zijn meer in contact met de natuur en hebben een uitdagendere speelomgeving. Daarnaast draagt een groen schoolplein bij aan verminderen van wateroverlast, hittestress en is het goed voor de biodiversiteit.