Burgerparticipatie

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Burgerparticipatie

 • Duidelijke kaders. De gemeente communiceert bij participatie en inspraak vanaf het begin duidelijk over de rollen, procedures en de keuzeruimte die er is. Dit voorkomt teleurstellingen. Dat betekent dat de gemeente het gesprek aangaat op het moment dat er nog keuzes te maken zijn en duidelijke financiële en inhoudelijke kaders geeft. Er komt een nieuwe participatieverordening waarin duidelijk staat wat burgers van de gemeente mogen verwachten.
 • Participatie platform. Informatie over het beleid van de stad en lopende participatietrajecten is niet of slecht vindbaar op de gemeentelijke website. Dit nodigt burgers niet uit om mee te denken. De website moet daarom een overzicht van het actuele beleid bevatten met alle nota’s en verordeningen en een participatieplatform met een kalender met de lopende inspraak- en participatietrajecten.
 • Uitdaagrecht. In Haarlem gaan we, vanuit vertrouwen, actief werk maken van ‘right to challenge’ (uitdaagrecht). Het recht om als bewoners de gemeente uit te dagen en aan te geven dat je, bijvoorbeeld als wijk een voorziening zelf in stand wilt en kunt houden.
 • Initiatieven begeleiden en ondersteunen. Als er initiatieven, taken, verantwoordelijkheden en middelen kunnen worden overgedragen aan burgers en maatschappelijke instellingen, dan begeleidt en ondersteunt de gemeente dit proces. Het gaat er uiteindelijk om dat gezamenlijke doelstellingen op de beste manier bereikt worden. Een voorbeeld hiervan is buurtbeheer van speeltuinen.
 • Nieuwe democratie. Experimenten met nieuwe vormen van vertegenwoordiging om inwoners te betrekken bij de besluitvorming moeten aanvullend zijn op het mandaat dat via de verkiezingen door de inwoners is gegeven. Juist bij belangentegenstellingen is en blijft het de gemeenteraad, die als hoeder van het algemeen belang, knopen doorhakt en eindverantwoordelijk is.
 • Referendum. De ChristenUnie is voor een bindend, correctief referendum, met een uitkomstdrempel, zodat kiezers in een uiterst geval aan de noodrem kunnen trekken over voorstellen die door de raad zijn aangenomen. Maar vooral geldt voor de ChristenUnie: raadsleden zijn gekozen om zorgvuldig alle belangen af te wegen en weloverwogen besluiten te nemen. Laat hen het werk doen waarvoor ze het mandaat gekregen hebben
 • Meer vertrouwen, minder regels. De gemeente gaat actief op zoek naar overbodige, tegenstrijdige en/of onduidelijke regels om deze te schrappen of te verduidelijken. Er komt hiervoor een meldpunt. Jaarlijks informeert het college de gemeenteraad over de resultaten. Administratieve lasten voor bewoners en bedrijven worden waar mogelijk verlaagd.
 • Leesbare verordeningen. Gemeentelijke regels in verordeningen moeten begrijpelijk zijn. Alle Haarlemse verordeningen worden gecheckt op leesbaarheid en krijgen een duidelijke toelichting.
 • Wijkbudget. De ChristenUnie wil wijken meer eigen mogelijkheden geven om keuzes te maken die passen bij de wijk. Wijken krijgen daarom eigen budgetten voor kleine aanpassingen in de openbare ruimte (zoals het plaatsen van speeltoestellen) en voor activiteiten met het oog op de sociale samenhang. De kracht van de buurt is daarbij uitgangspunt.
 • Wijkvertegenwoordiging. Wijkraden en buurtplatforms worden gefaciliteerd om hun vertegenwoordigende rol te kunnen vervullen. Voorwaarde is, dat er een duidelijk draagvlak in de wijk moet worden aangetoond. De wijkvertegenwoordiging wordt betrokken bij de besteding van gemeentegeld voor burgerinitiatieven in de wijk.
 • Wijkcontract. Alle Haarlemse wijken krijgen een wijkcontract met afspraken over acties die gemeente en belanghebbenden in de wijk de komende vier jaar zullen uitvoeren.
 • Toegankelijke voorzieningen. De gemeente zorgt dat alle gemeentelijke voorzieningen goed toegankelijk zijn. Zo wordt bijvoorbeeld begraafplaats Akendam volledig rolstoeltoegankelijk gemaakt.
 • Jongerenraad. Haarlem gaat door met de Jongerenraad. Wel willen wij dat meer scholen dan de huidige twee middelbare scholen meedoen. Wij willen zorgen dat alle jongeren zich vertegenwoordigd voelen ongezien hun schoolniveau, ethnische achtergrond of geloofsovertuiging.
 • Gastlessen. Haarlem gaat aan middelbare scholen gastlessen aanbieden over de (gemeente)politiek.
 • Jongerenburgemeester. Haarlem krijgt naast een kinderburgemeester ook een jongerenburgemeester.
 • Rechtvaardige behandeling. Elke inwoner van Haarlem heeft recht op een rechtvaardige behandeling, onafhankelijk van gender, afkomst, handicap of andere status. Discriminatie en racisme doen afbreuk aan die gelijkwaardigheid en vrijheid. Daarom steunen wij het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland.  Met signalen over ongelijke behandeling, discriminatie, racisme wordt aantoonbaar wat gedaan.
 • Anti-discriminatietraining. Medewerkers van de gemeente moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken op het gebied van onbewuste vooroordelen, discriminatie, antisemitisme en racisme. Daarom volgen zij een anti-discriminatietraining.