Asiel

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Asiel

 • Kleinschalige opvang. Mensen die huis en haard hebben verlaten, moeten een veilig onderkomen krijgen. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor goede opvang en begeleiding van vluchtelingen. De opvang is bij voorkeur kleinschalig en verspreid over de stad.
 • Taakstelling statushouders. De gemeente moet de taakstelling voor het huisvesten van statushouders halen. Deze taakstelling moet niet leiden tot verdringing van Haarlemse woningzoekers op de huizenmarkt. Dit kan door (tijdelijk) extra huisvesting te realiseren, en door het verbouwen van bijvoorbeeld kantoorpanden tot woningen.
 • Spreiding statushouders over de stad. ‘Asielzoekerwijken’ of ‘vluchtelingenflats’ zijn absoluut onwenselijk. Daarom is spreiding belangrijk. Ook zorgt de gemeente voor duidelijke communicatie naar statushouders. In Haarlem is de woningnood groot. Daarom moeten statushouders worden geattendeerd op het feit dat de kans op een grotere of andere woning bij gezinsuitbreiding of echtscheiding niet realistisch is.
 • Iedereen heeft recht op onderdak. Dat geldt ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen. Zolang de buitenschuldregeling onvoldoende werkt of landen van herkomst onvoldoende meewerken aan terugkeer mogen uitgeprocedeerden daar niet de dupe van zijn. In Haarlem zorgen we voor tenminste bed, bad, brood en begeleiding, ook wanneer daar geen landelijke regeling voor is.
 • Integratie doen we samen. De gemeente maakt samen met COA, IND, Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en bedrijfsleven een lokaal beleidsplan voor snelle en efficiënte integratie van nieuwkomers.
 • Integratie begint met de taal leren. Dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij. De gemeente stimuleert daarom de inzet van vluchtelingen in het lokale vrijwilligerswerk en het participeren in verenigingen. Activiteiten vanuit de samenleving, zoals maatjes-/buddyprojecten die taal, participatie en kennismaking met onze normen, waarden en cultuur bevorderen worden aangemoedigd en (financieel) ondersteund.
 • Voorschoolprogramma. Voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen wordt er in overleg met het COA en het lokale onderwijs een voorschoolprogramma op de opvanglocatie gestart. Zij worden intensief begeleid om te zorgen dat de opleiding wordt afgemaakt.
 • Opleiding voor vluchtelingen. Vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leer-werktraject te doen en/of stage te lopen. Binnen de nieuwe inburgeringswet zijn hiervoor voldoende mogelijkheden.
 • Statushouders snel aan de slag. Statushouders hebben veel te bieden en willen graag laten zien wat ze kunnen en een bijdrage leveren aan de samenleving. De gemeente moet ondernemers motiveren om statushouders banen of leerwerkplekken aan te bieden.