Armoede

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Armoede

 • Online aanvragen minimaregelingen met minder rompslomp. Regelingen zoals de bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag moeten ook online aan te vragen zijn. Nu moet je voor veel regelingen eerst bellen. Dit verhoogt onnodig de drempel om regelingen aan te vragen. De online formulieren moeten zo eenvoudig mogelijk zijn en niet vragen naar informatie die de gemeente al heeft.
 • Armoedepact. Er moet een armoedepact komen van gemeente met alle organisaties die armoede kunnen signaleren: woningcorporaties, energiebedrijven, voedselbank, hulpverleningsorganisaties, zorginstellingen, jeugdzorg, onderwijs, etc. Hiervoor zijn afspraken nodig over de omgang met gegevens van cliënten.
 • Alliantie Kinderarmoede. Wij willen de vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie over gaat doorbreken. Daarom is extra aandacht nodig voor gezinnen met kinderen die langdurig een uitkering ontvangen. Het mag niet zo zijn dat kinderen daardoor hun talenten niet kunnen ontwikkelen of zich niet kunnen ontspannen. De gemeente Haarlem sluit zich aan bij de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede en legt de verbinding met Kansrijke Start.
 • Vroegsignalering. Probleemsituaties op financieel gebied moeten zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en adequaat worden aangepakt om escalatie te voorkomen. Dit vereist een intensieve samenwerking met en tussen alle beleidsvelden en instanties waar de problemen spelen en/of bekend zijn (de zogenaamde ‘vindplaatsen’). O.a. scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het Sociaal Wijkteam.
 • Eén gezin, één plan, één regisseur. De ChristenUnie wil dat gezinnen optimaal gebruik maken van de regelingen. Eén onafhankelijke regisseur zorgt ervoor dat op alle fronten wordt meegedacht: werk en opleiding, maar ook goed in je vel zitten (psychische en fysieke gezondheid) zijn belangrijke factoren.
 • Laagdrempelig budgetbeheer. Er moet laagdrempelige voorlichting over geld en toegang tot budgetbeheer aangeboden worden op ontmoetingsplekken in de wijken met speciale aandacht voor jongeren en mensen die niet voldoende taalvaardig zijn.
 • Grotere doelgroep minimaregelingen. De Haarlemse minima regelingen worden ook beschikbaar gesteld aan de groep huishoudens met een inkomen tussen de 120 en 125% van de bijstandsnorm.
 • Aansluiting bij de Voorzieningenwijzer. Meer mensen in Haarlem maken de laatste jaren gebruik van de minima-regelingen. Toch wordt nog niet de hele doelgroep bereikt. Ook maakt de doelgroep lang niet altijd gebruik van andere regelingen. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld per huishouden 500 euro per jaar niet wordt benut. Haarlem moet zich daarom aansluiten bij de Voorzieningenwijzer. Hierbij helpen consulenten minima met behulp van een handige tool om aanspraak te maken op Toeslagen, belastingteruggaven, gemeentelijke minimaregelingen en te kiezen voor passende contracten voor energie en zorgverzekering.
 • Minimabudget verhogen indien nodig. Als de vraag hoger is dan het budget moet het budget voor de armoederegelingen worden verhoogd.