Onderwijs

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Onderwijs

 • Meer plek in vroeg- en voorschoolse educatie en kinderdagverblijven. De vroeg- en voorschoolse educatie moet voor kinderen die dat nodig hebben al beginnen bij 2 jaar en niet pas bij 2,5 jaar. Daarom wordt het aantal VVE-plekken uitgebreid. Zo is er geen belemmering voor een kind om op een gelijkwaardig niveau als andere kinderen aan het basisonderwijs te starten. De gemeente stimuleert ook voldoende plek in de reguliere kinderdagverblijven door met de marktpartijen de behoefte actief te monitoren en nieuwe locaties mogelijk te maken in het Omgevingsplan.
 • Verbeter aansluiting onderwijs met arbeidsmarkt. Onderwijs, overheid en arbeidsmarkt moeten goed samenwerken. Hierbij is vooral aandacht voor het aantrekken van toekomstgerichte werkgelegenheid en het bieden van arbeidsmarktrelevante vmbo-, mbo- en hbo-opleidingen.
 • Schooluitval verder omlaag. Haarlem is redelijk succesvol in het bestrijden van schooluitval. Deze aandacht mag niet verslappen. Voorkom dat iemand zonder startkwalificatie de school verlaat. Handhaaf de leerplicht, bestrijd schoolverzuim. De kennis bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt over spijbelaars en voortijdige schoolverlaters moet gebruikt worden in het jeugdbeleid. Verzuim en voortijdig schoolverlaten is bijna altijd het teken dat het niet goed gaat met jongeren. Benader ouders actief door middel van huisbezoeken door het Sociaal Wijkteam.
 • Voldoende stageplaatsen. De gemeente stelt bij aanbestedingen de voorwaarde dat stageplekken worden geboden en stelt ook zelf stageplaatsen beschikbaar voor jongeren uit Haarlem. We vragen vooral aandacht voor stages van (v)mbo-leerlingen.
 • Begeleiding overbelaste jongeren. Er moet extra begeleiding komen vanuit het CJG in samenwerking met het onderwijs voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan.
 • Elk kind heeft recht op een goede docent voor de klas. De gemeente moet het lerarentekort actief monitoren en waar nodig scholen helpen met het vinden van woningruimte voor leraren.
 • Warme overdracht bij overstap school. Helaas ontstaan er regelmatig problemen bij de overgang van kinderen en jongeren van de ene naar de andere vorm van onderwijs. Om die reden stimuleert de gemeente samenwerking tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen en het onderwijs, maar ook de samenwerking tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en het onderwijs dat daarop volgt. Dit kan door bijvoorbeeld een goede overdracht van het kinddossier, inzet van vrijwillige mentoren en afstemming van onderwijsmethodes.
 • Passend onderwijs, ondersteuning en hulp. Gemeente, onderwijs en jeugdzorg moeten een samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur bieden voor jongeren met maatwerk per school. De financiële en organisatorische schotten tussen passend onderwijs en jeugdzorg moeten weg. Dit voorkomt het beroep op zwaardere en duurdere jeugdzorg en extra doorverwijzingen naar het speciaal onderwijs. Passend onderwijs vraagt voldoende helpende handen in de klas. Er zijn echter wel grenzen aan de mogelijkheden van passend onderwijs. Leerkrachten moeten niet overvraagd worden. Doorverwijzen is soms beter. Haarlem moet de resultaten en knelpunten van passend onderwijs samen met de schoolbesturen in kaart brengen en dit actief onder de aandacht brengen van de landelijke politiek.
 • Talenten stimuleren. Passend onderwijs betekent ook voldoende aandacht voor hoogbegaafden zodat zij hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Haarlem kent veel ouders met een opleiding op HBO-/Universitair niveau en hierdoor ook veel kinderen met een hoog IQ. Het onderwijs is daar nog niet altijd voldoende voor ingericht.
 • Minder overheidsbemoeienis. Scholen moeten zo veel mogelijk beleidsvrijheid hebben: ga uit van het werken vanuit professionaliteit bij de scholen.
 • Behoud identiteit. Identiteitsgebonden scholen krijgen ruimte om samen te werken op (boven)regionaal niveau en te zorgen voor passend onderwijs en jeugdhulpverlening. Een belangrijk aandachtspunt is ook het behoud van de identiteit van scholen binnen samenwerkingsverbanden.
 • Vast inschrijfmoment in plaats van voorrangsregeling. De voorrangsregeling voor wijkbewoners voor basisscholen wordt teruggedraaid omdat dit de vrijheid van ouders beperkt om voor een school van een bepaalde richting te kiezen buiten de eigen wijk als in de eigen wijk geen school van de gewenste richting is of een andere school van de gewenste richting buiten de eigen wijk praktischer is vanwege het werkadres. In plaats daarvan komt een regeling dat inschrijving pas is toegestaan vanaf een bepaalde leeftijd.
 • Leerlingenvervoer belangrijk. Handhaaf de vergoeding voor leerlingenvervoer naar speciaal (basis) onderwijs en naar bijzonder onderwijs, inclusief een eigen bijdrage naar draagkracht. Er moet ook vervoer mogelijk zijn voor kinderen onder de vier jaar die gebruik maken van specialistische dagopvang.
 • Kleine scholen verdienen steun. Scholen moeten breder beoordeeld worden dan alleen maar op basis van het aantal leerlingen. Er moet ook gekeken worden naar de levensbeschouwelijke of pedagogische identiteit en onderwijskundige kwaliteit. De financiering van scholen moet zo geregeld blijven dat ook kleine basisscholen die goed onderwijs verzorgen kunnen bestaan.
 • Voldoende aanbod kinderopvang. Wachtlijsten in de kinderopvang moeten worden bestreden.
 • Nieuwe schoolgebouwen goed plannen. Door de groei van de stad zijn miljoenen euro’s aan investeringen nodig in schoolgebouwen. Omdat onzeker is hoeveel kinderen er over tien jaar onderwijs moeten volgen in Haarlem willen wij werken met meerdere groeiscenario’s. Zo worden suboptimale investeringen voorkomen.
 • Duurzame en toegankelijke scholen. Alle schoolgebouwen worden energieneutraal en met duurzame materialen (cradle-to-cradle) gebouwd en onderhouden en worden volledig toegankelijk gemaakt voor gehandicapten. De gemeente maakt samen met de schoolbesturen een plan om dit te bereiken. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van het totale onderhoud, aanpassingen en exploitatie, de gemeente heeft de zorgplicht voor nieuwbouw en uitbreiding en de financiering van de verwijdering van asbest en er is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor renovatie. Om alle schoolgebouwen in Haarlem duurzaam te maken is daarom een gezamenlijk actieplan nodig van de gemeente en de schoolbesturen.
 • Ventilatie in schoolgebouwen. De gemeente zorgt dat de ventilatie van alle Haarlemse schoolgebouwen zo spoedig mogelijk aan de normen van het RIVM voldoet.