Communicatie

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Communicatie

 • Eenvoudige taal. De gemeente communiceert zo duidelijk mogelijk met inwoners. Schriftelijke communicatie met inwoners is altijd in eenvoudig Nederlands (taalniveau B1).  
 • Publicatie in de krant. Berichten over aanvragen en besluiten, zoals vergunningen, omgevingsplannen en lokale regelgeving zijn niet alleen digitaal in te zien, maar verschijnen ook in één van de lokale gratis weekbladen.
 • Persoonlijke informatie. Belanghebbenden bij plannen van de gemeente in hun leefomgeving worden persoonlijk geïnformeerd (dus niet alleen een korte vermelding in de stadskrant). Hierbij wordt het begrip belanghebbenden ruim genomen. Inwoners moeten zich per project kunnen aanmelden voor een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen.
 • Altijd een fysiek loket. In Haarlem kunnen inwoners, naast de digitale weg, altijd bij een fysiek loket met hun vragen over de gemeente terecht.
 • Toegankelijkheid is de norm. Alle websites en apps van de gemeente, semioverheidsinstellingen zoals Spaarnelanden en SRO en gesubsidieerde instellingen zoals musea, cultuurpodia en de bibliotheek moeten zo snel mogelijk maar uiterlijk 1 januari 2024 voldoen aan alle toegankelijkheidseisen voor gehandicapten. De gemeente publiceert een toegankelijkheidsverklaring waarin staat welke maatregelen zullen worden genomen, inclusief een planning.
 • Reactietermijn. Vragen van burgers en ondernemers aan ambtenaren of het college moeten zo snel mogelijk adequaat worden beantwoord. Hier komt een maximale reactietermijn voor van zes weken en jaarlijks wordt gemonitord wat de gemiddelde reactietermijn is en hoe vaak de maximale reactietermijn niet wordt gehaald.
 • Sterke lokale media. Onafhankelijke lokale en regionale media zijn cruciaal voor de lokale nieuwsvoorziening en de lokale democratie. Ze informeren inwoners, houden bestuurders scherp en agenderen maatschappelijke kwesties. De lokale media staan echter onder druk. Waar mogelijk ondersteunt de gemeente de Haarlemse lokale media. We gaan daarom door met het Haarlemse mediafonds, omdat het belangrijk is gericht kwetsbare onderdelen van de lokale nieuwsvoorziening te kunnen ondersteunen, zoals onderzoeksjournalistiek of journalistiek in wijken of bij doelgroepen. Uiteraard waken we daarbij voor de journalistieke onafhankelijkheid. Hierbij willen we de provincie ook betrekken als hoeder voor de kwaliteit van het lokale openbaar bestuur.