Sport

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Sport

 • Buurtsportcoach. We gaan door met de inzet van buurtsportcoaches om zo de verbinding tussen sport, onderwijs en zorg te bevorderen.
 • Kennismaking. De gemeente stimuleert sport-kennismakingsprogramma’s voor de jeugd en buurtinitiatieven met sport.
 • Korting op contributie. De Haarlem Pas gaat ook korting geven op de contributie voor sportverenigingen voor volwassenen met een laag inkomen. Nu geldt dit alleen voor kinderen van ouders met een laag inkomen.
 • Regionaal afstemmen. We stemmen investeringen in sportvoorzieningen regionaal af om te zorgen dat gemeenten elkaar aanvullen of versterken.
 • Gemeente en verenigingen samen verantwoordelijk. Verenigingen dragen in redelijkheid bij aan exploitatie en onderhoud van accommodaties. Zelfbeheer wordt gestimuleerd. De gemeente zorgt voor een goede spreiding van sportvoorzieningen over de stad.
 • Sportaccommodaties worden goed onderhouden. De ChristenUnie wil exploitatielasten van accommodaties verlagen door in te zetten op lagere energielasten van gebouwen en lichtinstallaties. Verduurzamen is het devies.
 • Toegankelijke sportkantines en tribunes. Er wordt in kaart gebracht in hoeverre sportkantines en tribunes toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor bouwkundige aanpassingen die zorgen voor een betere toegankelijkheid en voor sportmaterialen voor de gehandicaptensport. Daarnaast worden onderhoudsplannen van gemeentelijke sportaccommodaties aangepast zodat tegelijk met onderhoud ook toegankelijkheidsmaatregelen worden genomen.
 • Alcohol en sport gaan niet samen. Het alcoholgebruik in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd. De ChristenUnie pleit daarom voor een alcoholconvenant tussen de gemeente en sportverenigingen.
 • Zwemles. Elk kind in Haarlem heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd het zwem-ABC.