Opvangvoorzieningen

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Opvangvoorzieningen

 • Niemand hoeft op straat te slapen. Er moet altijd voldoende en adequate opvang voor dak- en thuislozen zijn. Niemand in Haarlem slaapt buiten zijn/haar wil op straat.
 • Geen spookjongeren. Wij willen meer opvangmogelijkheden voor jongeren, goede begeleiding van zwerfjongeren en dat zogenaamde spookjongeren worden opgespoord.
 • Housing First. Opvang is zo kort mogelijk en heeft tot doel mensen tot rust te laten komen en te begeleiden naar noodzakelijke hulp. Cliënten worden gestimuleerd stappen te zetten om het eigen leven weer op te pakken. Waar mogelijk worden nieuwe daklozen gelijk in een woonsituatie gezet (Housing First) om ze van daaruit waar nodig verder te begeleiden richting zelfstandig wonen.
 • Zo kort mogelijk in Velserpoort. Plaats economisch daklozen niet op dezelfde locatie als daklozen met een problematiek op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Behoud daarom de opvanglocatie Velserpoort. Dit is bedoeld als tijdelijke noodopvang. Doel moet zijn dat economisch daklozen binnen 3 maanden weer een eigen dak boven het hoofd hebben of liefst nog voordat ze in Velserpoort terecht komen. Nu duurt dit regelmatig een jaar of langer. Dit leidt tot onnodig hoge kosten voor de gemeente en vergroot het risico op verergering van de problemen voor de cliënt.
 • Soepeler regels economisch daklozen. De regels van de daklozenopvang voor economisch daklozen moeten worden versoepeld. Zij veroorzaken geen overlast en het is dan ook niet noodzakelijk dat ze voor 22 uur binnen zijn. Deze regel remt sociale activiteiten.
 • Scheidingshotel. De gemeente zorgt samen met corporaties voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden zoals het scheidingshotel Next Haarlem.
 • Domus Plus en Skaeve Huse. Voor de nieuwe locaties van Domus Plus (opvang aan de Nieuweweg van langdurig daklozen met een verslaving soms in combinatie met een verstandelijke beperking) en Skaeve Huse (opvang aan de Vergierdeweg, bedoeld voor mensen die wel zelfstandig kunnen wonen maar die in een gewone woonwijk vaak overmatige overlast veroorzaken) wordt samen met omwonenden een veiligheidsplan en beheerplan gemaakt. Mocht één van deze locaties niet gerealiseerd kunnen worden dan wordt opnieuw gekeken naar de locatie Schoteroog.
 • Particuliere hulp. Organisaties die zich inzetten voor opvang voor daklozen en hen maaltijden en psychische of financiële ondersteuning bieden zoals Stem in de Stad kunnen met subsidies ondersteund worden.
 • Crisisopvang. Helaas komt het dagelijks voor dat burgers in een crisissituatie belanden. In sommige gevallen is hierbij een opvang nodig. In onze regio zijn momenteel onvoldoende passende opvangmogelijkheden. De ChristenUnie pleit voor passende crisisopvang binnen onze regio voor burgers die in een crisis verkeren en deze opvang hard nodig hebben.
 • Niet in de politiecel. De politie, de GGZ, de Spoedeisende Hulp-afdeling van het ziekenhuis en de wijkteams maken afspraken over wat te doen bij het aantreffen van mensen met verward gedrag. Voorkomen moet worden dat deze mensen in een politiecel terecht komen. Daarom moeten er voldoende voorzieningen zijn voor kortdurende opname en voor beschermd wonen en voldoende ambulante psychische zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen.
 • Terugkeren in de samenleving. Voor succesvolle re-integratie van ex-verslaafden, ex-gedetineerden en ex-psychiatrische patiënten is meer ondersteuning nodig. Zelfredzaamheid, sociale activering en participatie moeten gestimuleerd worden om terugval te voorkomen. Samenwerking tussen gemeente, politie, OM en reclassering is essentieel bij de nazorg. Er wordt samengewerkt met organisaties als Leger des Heils Prisongate office en Stichting Exodus die opvang en ondersteuning bieden aan (ex-)gedetineerden.