Duurzame stad

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Duurzame stad

 • Stadslandbouw. Braakliggende gronden krijgen waar mogelijk een tijdelijke bestemming voor stadslandbouw, speelplek en/of inzaaien met bijenvriendelijk bloemenmengsel. Dit brengt onze voedselproductie dichter bij huis, verlevendigt de stad en maakt de openbare ruimte groener en leefbaarder.
 • Duurzaam, lokaal en biologisch inkopen. Het gemeentelijke inkoopbeleid is 100% circulair en voldoet aan de regels van eerlijke handel en maatschappelijk verantwoord inkopen. De gemeente streeft hierbij naar continue verbetering. Haarlem wordt koploper in het toepassen van de Internationale Sociale Voorwaarden voor producten die (direct of indirect) uit ontwikkelingslanden komen. De gemeente gaat voor de eigen catering uit van 100% duurzaam en biologisch en zo lokaal mogelijk. Keuzes en resultaten van het inkoopbeleid worden inzichtelijk gemaakt.
 • Milieueducatie. Natuur- en Milieu Educatiecentrum Ter Kleef levert een belangrijke bijdrage aan voorlichting op scholen. Naast beroepskrachten kunnen ook vrijwilligers hierbij worden ingezet. Ook speciale activiteiten zoals de Nationale Boomfeestdag kunnen vanuit dit centrum worden georganiseerd.
 • Verbinding tussen school, voedsel en natuur. Elke basisschoolklas krijgt de gelegenheid om een (circulaire) boerderij te bezoeken, een schooltuin aan te leggen of een excursie naar een natuurgebied te maken. Zo leren kinderen wat gezond voedsel is, hoe dat duurzaam kan worden geproduceerd en wat voor impact voedsel heeft.
 • Regionale voedselmarkten. We stimuleren het oprichten van regionale voedselmarkten, met gebiedscoöperaties die het voedsel rechtstreeks van boeren naar inwoners brengen. Samen met boeren, voedselproducenten en de (super)markt zetten we in op het promoten van het eten van streekproducten. Op de Haarlemse markten reserveren we plek voor regionale voedselproducenten om hun producten te verkopen.
 • Voedselverspilling gaan we tegen. We maken afspraken met restaurants over het aanbieden van doggy bags en stimuleren winkeliers om samen te werken met de voedselbank en om voedsel dat tegen de houdbaarheid aan zit aan te bieden via apps als To Good To Go.
 • Voedseljutten. Stimuleer ‘voedseljutten’ door het planten van bomen met eetbare vruchten.
 • Houtrook. De ChristenUnie pleit voor goede voorlichting (campagne) over het efficiënt stoken van hout en pellets en over het nut van houtrookfilters om zo luchtverontreiniging en uitstoot van CO2 en fijnstof te beperken.
 • Vuurwerkverbod. Wij steunen het vuurwerkverbod dat vanaf de jaarwisseling 2021/2022 geldt in Haarlem vanwege de milieu impact, om dieren te sparen, overlast te beperken en ongelukken te voorkomen. De gemeente onderzoekt als alternatief het organiseren van een droneshow.