Mantelzorg

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Mantelzorg

 • Mantelzorgcompliment. Haarlem is een van de weinige gemeenten die geen mantelzorgcompliment geeft. De gemeente kiest ervoor om “activiteiten” te organiseren. Maar niet iedere mantelzorger kan hier aan deelnemen of vindt deze activiteiten leuk. De ChristenUnie pleit ervoor dat het geld dat beschikbaar is niet in activiteiten gestoken wordt, maar weer aan iedere mantelzorger persoonlijk gegeven wordt als een Mantelzorgcompliment. Wij denken daarbij aan een bedrag van 200 euro als blijk van de waardering voor de inzet van de mantelzorger. Dit bedrag kan naar eigen keuze worden besteed aan iets wat gewenst en passend is. Dit is ook een goed middel om beter in beeld te krijgen wie in Haarlem mantelzorger zijn.
 • Ondersteuning (jonge) mantelzorgers. Zorg voor meer ondersteuning van mantelzorgers. Professionals moeten vrijwilligers ondersteunen in plaats van andersom. Specifieke ondersteuning is nodig voor jonge mantelzorgers, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben. Het is belangrijk dat de gemeente deze (jonge) mantelzorgers in kaart brengt, ze proactief benadert en de nodige aanvullende zorg aanbiedt.
 • Passende ondersteuning voor adempauze. Mantelzorgers hebben ook een weekendje weg nodig, even “vrijaf” net als iedereen. Veel mantelzorgers zijn niet op de hoogte van de regelingen die voor respijtzorg beschikbaar zijn. Belangrijk is dat de gemeente hier een andere benaming voor gaat gebruiken en helder communiceert wat de mogelijkheden zijn voor deze tijdelijke vervangende zorg. Ook in de WMO-verordening moet het recht op respijtvoorzieningen worden verduidelijkt en uitgebreid. Het moet niet alleen gaan om kortdurend verblijf en tijdelijke dagopvang maar ook om maatwerk thuis zoals tijdelijk extra huishoudelijke hulp. Daarom krijgen mantelzorgers weer korting op deze huishoudelijke hulp. Ook moeten respijtvoorzieningen actiever worden aangeboden, als een recht, en niet alleen als een voorziening voor als “de nood aan de man is”.
 • Voorkom overbelasting. Het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers is een uitdaging, mantelzorgers komen vaak niet naar buiten met hun problemen. Het is dus belangrijk dat betrokken professionals hierover communiceren en de mantelzorger hierover bevraagt zodat voldoende en passende zorg tijdig ingezet kan worden, bijvoorbeeld dagbesteding of respijtzorg. Zo wordt voorkomen dat nog meer mantelzorgers in Haarlem overbelast raken.
 • Zorgplicht zorgverzekeraars. Aangezien verzekeraars door mantelzorg minder geld uit hoeven te geven hebben zij ook een zorgplicht naar mantelzorgers. De gemeente moet samen met andere gemeenten verzekeraars hierop aanspreken.
 • Vrijwilligersverzekering. De gemeente blijft de mogelijkheid bieden van een vrijwilligersverzekering zodat vrijwilligers tijdens hun werk collectief verzekerd zijn.
 • Ondersteun vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Ondersteun initiatieven vanuit kerken of maatschappelijke organisaties die gericht zijn op hulp aan mensen die dat nodig hebben (zoals bijvoorbeeld de stichting Present).
 • Samen met scholen investeert de gemeente in jongeren om hen bij de samenleving te betrekken als vrijwilliger, bijvoorbeeld via maatschappelijke stages.
 • Participatieraad. De onafhankelijke participatieraad adviseert de gemeente over zorg, welzijn, integratie, sociale zaken, vrijwilligerswerk, mantelzorg, ouderenbeleid en maatschappelijke ondersteuning. De adviezen zijn waardevol en de participatieraad wordt daarom voortgezet. De raad kan de komende jaren de gemeente onder meer ondersteunen bij verbetering van de inburgering van vluchtelingen en de ontwikkeling van nieuwe woonzorg concepten bijvoorbeeld moderne hofjes vanuit kerkelijke diaconieën en zorgcoöperaties.