Auto

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Auto

 • Milieuzone. De ChristenUnie is voorstander van het weren van oude vervuilende personenauto’s, bestelauto’s, motoren, vrachtauto’s en taxi’s in het centraal stedelijk gebied (binnenstad en ring daar omheen) die niet tenminste voldoen aan Euro IV. Brommers en scooters zijn in deze gebieden vanaf 2024 alleen nog welkom als ze elektrisch zijn. Door het instellen van een dergelijke milieuzone in willen we de luchtkwaliteit verbeteren.
 • Mobiliteitsconvenant. De gemeente maakt afspraken met het bedrijfsleven over mobiliteitsmanagement om het aantal autokilometers te verminderen. In dit mobiliteitsconvenant staan afspraken om de komende vier jaar grote stappen te zetten in het stimuleren van thuiswerken, deelauto’s, carpoolen, deelfietsen en OV-gebruik. Dit vraagt breed draagvlak en wederzijdse inzet. Wij willen hiervoor in 2022 een mobiliteitscongres organiseren waar de werkgevers in Haarlem ideeën kunnen opdoen op het gebied van de (lokale) mobiliteit en samen met de gemeente tot een voorstel voor dit convenant kunnen komen.
 • Minder verkeerslichten, meer rotondes. De oost-west verbindingen moeten worden verbeterd. Op zomerse dagen ontwricht het strandverkeer het hele wegennet. Rotondes zorgen voor een betere doorstroming en remmen tegelijkertijd de snelheid van het verkeer ter plaatse af. Er zijn minder opstelstroken nodig waardoor de barrièrewerking van autowegen minder wordt, er meer ruimte is voor openbaar groen en fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken. Daarom willen wij minder verkeerslichten in Haarlem te beginnen op de oost-west routes. Wij willen daarom een onderzoek of de verkeerslichten op deze manier kunnen verdwijnen op de Oudeweg en op de route Buitenrustlaan-Schipholweg tot aan het kruispunt met de Prins Bernhardlaan.
 • Velserboog. Haarlem moet lobbyen bij provincie en Rijk voor de realisatie van de Velserboog, een directe verbinding vanaf de A208 (Westelijke Randweg) ten noorden van Velserbroek van en naar de A9 richting in ieder geval Amsterdam en bij voorkeur ook Alkmaar (als terugvaloptie als de Velsertunnel gesloten is). Deze verbinding ligt dan in de gemeente Velsen, maar biedt veel voordeel m.b.t. de ontlasting van het Haarlemse wegennet.
 • Vondelweg niet verbreden. De ChristenUnie is tegen verbreding van de Vondelweg. Er is genoeg winst te boeken door het instellen van een groene golf en realisatie van de Velserboog.
 • Wegen vergroenen. Er komt meer groen langs de wegen. Versteende middenbergen worden vervangen door bermen met gras of lage beplanting. Dit is goed voor de biodiversiteit, bestrijding van hittestress en het maakt de stad ook aangenamer. Een voorbeeld van een straat die veel groener kan is de Spaarndamseweg.
 • Verkeersmanagement. Snel en veilig naar je wijk, rustig en veilig in de wijk. Door slimme aanpassing van kruispunten, groeven golven en dynamisch verkeersmanagement (“intelligente” verkeerslichten die op basis van verkeersaanbod werken en niet volgens vaste patronen) wil de ChristenUnie de doorstroming verbeteren. Dit levert ook milieuwinst op.
 • Bereikbaarheidtoets. Bij grote bouwplannen gaan we in Haarlem een bereikbaarheidstoets hanteren, om efficiënt met mobiliteit om te gaan. Hierbij wordt gekeken of het wegennet het extra verkeer aankan en of voldoende het lopen, fietsen en OV-gebruik wordt gestimuleerd.
 • Zero-emissie-stadslogistiek. Vanaf 2025 wordt het stadscentrum bevoorraad door zero-emissie-voertuigen en zijn alle vuilniswagens in de gemeente uitstootvrij. Met ondernemers gaat de gemeente verkennen of het opzetten van stadsdistributie haalbaar is, om zo het vrachtverkeer te beperken.
 • Venstertijden. Voor het toeleveren van winkels in het centrumgebied in Haarlem gelden venstertijden buiten de drukke winkeluren. Deze venstertijden zijn ook buiten de tijden dat kinderen van en naar school gaan zodat kinderen veilig lopend of op de fiets naar school kunnen. Om verduurzaming te stimuleren gelden voor emissieloze voertuigen ruimere venstertijden.
 • Goed onderhoud. Om achterstanden in het onderhoud te voorkomen moet de gemeente werken met actuele onderhoudsplannen voor de (vaar)wegen en bruggen. De gemeente overlegt met externe partijen op het gebied van kabels en leidingen zodat de weg zo min mogelijk ‘open’ hoeft.
 • Uitleg over onderhoud. De onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte wordt inzichtelijk voor alle inwoners via open data. Er komt bij projecten voor wegonderhoud een betere uitleg op de website en op locatie over de achtergronden van de werkzaamheden.
 • Leesbare straatnaamborden. Oude onleesbare straatnaamborden worden vervangen. Uiterlijk in 2023 zijn alle straatnaamborden in de stad weer op orde.
 • Voorkomen overlast pakketdiensten. Per dag rijden diverse pakketdiensten vele kilometers door de gemeente voor het bezorgen en ophalen van bestellingen. Een pakketautomaat op de stations Haarlem en Haarlem Spaarnwoude en op het nieuwe OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid  en het stimuleren van het afhalen van pakketjes bij afhaalpunten in wijkwinkelcentra tijdens het boodschappen doen kan de omvang van dit verkeer beperken. Ook verkent de gemeente met lokale ondernemers of een gezamenlijke bezorgservice opgezet kan worden om onnodige verkeersbewegingen te voorkomen.