Energie en klimaat

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Energie en klimaat

 • Gemeentelijk vastgoed maximaal verduurzamen. De gemeente gaat gemeentelijk vastgoed maximaal verduurzamen door energiebesparing (isolatie en zuinige verlichting) en door waar mogelijk daken en gevels van gemeentelijke gebouwen in te zetten voor opwekking van duurzame energie. Streven is tenminste 2% energiebesparing per jaar. De komende periode wordt het stadhuis maximaal verduurzaamd en daarmee een voorbeeld van wat er allemaal mogelijk is bij monumenten.
 • 100% duurzaam. De gemeente gebruikt alleen 100% in Nederland opgewekte duurzame energie. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van energie op basis van verbranding van biomassa.
 • Elektrisch vervoer. De gemeente maakt alleen nog gebruik van elektrische auto’s. Ook met Paswerk en Spaarnelanden worden hierover afspraken gemaakt.
 • Haarlems Klimaat- en Energiefonds. Er komt een fonds dat zich richt op investeringen in financieel en duurzaam renderende projecten in Haarlem.
 • Nieuwe windmolens Schoteroog. De vier windmolens bij Schoteroog uit 1994 die al jaren stil staan worden vervangen door exemplaren met een hoger vermogen. Het Rijk wil in verband met de nabijheid van Schiphol slechts toestemming geven voor één windmolen. Wij willen 4 tot 6 molens plaatsen omdat hiermee kan worden voorzien in 10 tot 15% van het toekomstige elektriciteitsverbruik van Haarlem. Wij zien hiervoor ruimte want de molens zullen niet hoger zijn dan de bestaande KPN-toren.
 • Zonnepark Schoteroog. Het voorziene zonnepark aan de zuidwestkant van Schoteroog wordt ecologisch ingepast.
 • Participatie energiepark Schoteroog. Voor grootschalige energieopwekking met zonne-akkers of windmolens zoals op Schoteroog moeten omwonenden kunnen meeprofiteren. Dit kan door een gebiedsgebonden bijdrage die terugvloeit naar de lokale samenleving, een aandeelhouderschap van inwoners, of door afname van de energie via een coöperatie. Dit moet voor iedereen in Haarlem bereikbaar zijn (dus ook voor de kleinere portemonnee). Uitgangspunt is dat energiepark Schoteroog voor tenminste 50% in lokaal eigendom komt conform de Gedragscode Zon op Land.
 • Handhaving plicht energiebesparing. Bedrijven en instellingen hebben de wettelijke plicht om energiebesparingsmaatregelen te nemen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend. Omdat dit onvoldoende van de grond gaat de gemeente voorlichting geven via een concrete lijst maatregelen en meer handhaven.
 • Energiebesparing bedrijven. De gemeente sluit met de Industriekring Haarlem een energiebesparingsconvenant. Door samen te werken, brengen bedrijven elkaar tot ideeën, en zetten ze extra stappen om energie-efficiënt te worden. We stimuleren dit door een openbare monitor te maken per sector.
 • Terrasverwarmers moeten worden verboden. Zolang dit juridisch niet mogelijk is, maakt de gemeente afspraken met de Koninklijke Horeca Nederland om in Haarlem geen terrasverwarmers te gebruiken.
 • Straatverlichting verduurzamen. Binnen 4 jaar is alle straatverlichting in Haarlem verduurzaamd door het toepassen van LED. Waar mogelijk wordt verder energie bespaard en lichtvervuiling voorkomen door dynamisch dimmen en door het weghalen van overbodige straatverlichting. Uiteraard staan sociale veiligheid en verkeersveiligheid voorop.
 • Gebruik aandeelhouderschap. Haarlem is aandeelhouder van de Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bank investeert in biomassacentrales. De ChristenUnie wil dat het college de BNG blijft oproepen hiermee te stoppen.
 • Zonnepanelen op bedrijfsdaken. We stimuleren de plaatsing van zonnepanelen op bedrijfsdaken door het uitwisselen van kennis en het koppelen van energiecoöperaties aan bedrijven.
 • Haarlem winkelt energiezuinig. Haarlem is de winkelstad van Nederland. De duurzame ambities van de stad kunnen daarbij aansluiten. Als alle winkels in een winkelgebied de deuren altijd open hebben, vraagt dat meer energie dan de capaciteit van een paar windmolens. Omdat winkels veel publiek trekken zijn dit bij uitstek locaties om zichtbaar te maken wat er mogelijk is aan energiebesparing. Samen met Haarlem Centraal, de ondernemersvereniging die een groot aantal straatverenigingen in het centrum vertegenwoordigt, en de andere winkeliersverenigingen wordt daarom een energiebesparingsplan opgesteld waarbij voor het winkelend publiek de energiebesparing zichtbaar wordt gemaakt. Zo krijgen energiezuinige winkels een sticker op de deur dat ze zorgvuldig met energie omgaan. Met aantrekkelijke acties worden klanten daarbij gestimuleerd om zelf ook aan energiebesparing te doen.
 • Buurtbatterij. De salderingsregeling voor de opwekking van zonne-energie wordt landelijk afgebouwd. Dit stimuleert bezitters van zonnepanelen hun eigen opgewekte energie zoveel mogelijk te gebruiken op het moment dat het wordt opgewekt. Maar het wordt ook interessanter om energie op te slaan in batterijen. Momenteel worden experimenten gedaan met zogenaamde Buurtbatterijen. Dit zijn gedeelde batterijen waar je als wijk gebruik van kunt maken. De gemeente moet met de netbeheerder in gesprek gaan om te onderzoeken of en waar in Haarlem buurtbatterijen een waardevolle inpassing kunnen krijgen. Ook is de ChristenUnie voor laad- en ontlaadpleinen voor elektrische auto’s in de wijk zodat het energienetwerk efficiënter wordt benut.