Prostitutie

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Prostitutie

 • Prostitutie is geen gewoon beroep. Er is bijna altijd sprake van machtsongelijkheid en economische ongelijkheid. Mensenhandel, uitbuiting, criminaliteit, schulden, eenzaamheid en andere sociale problemen komen in de sector veel voor. Wij willen slachtoffers voorkomen en het grove onrecht dat mensen wordt aangedaan bestrijden. Daarom willen wij een uitsterfbeleid voor seksinrichtingen. Eerste stap is het maximeren van het aantal vergunningen op het huidige aantal. Vergunningen zijn niet overdraagbaar op een nieuwe eigenaar.
 • Pooierverbod en vergunningplicht thuiswerkers. De ChristenUnie is ervan overtuigd dat misstanden binnen de sector verminderd worden door gelijke regels voor iedereen. Daarom willen wij, vooruitlopend op de Wet regulering sekswerk (WRS) en in navolging van andere steden een pooierverbod en een vergunningplicht voor zelfstandig thuiswerkende prostituees. Ook willen wij een minimum verhuurperiode voor sekswerkers waarbij een ruimte niet kan worden benut door een andere sekswerker. Zo wordt het snel rouleren van sekswerkers tussen verschillende seksinrichtingen onmogelijk. Uiteindelijk willen wij naar het ‘Nordic model’ waarin het kopen van seks strafbaar wordt voor de klant, niet voor de prostituee.
 • Regelmatige controle. Prostitutiecontrole en controle door de GGD en prostitutiehulpverlening vindt regelmatig plaats om schrijnende situaties op te sporen, te handhaven en om hulp te kunnen bieden. De gemeente draagt er zorg voor dat alle sekswerkers op de hoogte zijn van neutrale, veilige en toegankelijke zorg zoals het feit dat vergunde clubs verplicht zijn zorgprofessionals toe te laten voor het bezoek van de sekswerkers. We minimaliseren de mogelijkheid tot uitbuiting en dwang onder andere door onafhankelijke hulp en controle bij het invullen van formulieren en contracten en door de intake van een sekswerker bij een exploitant door de gemeente of een professional te voeren.
 • E-learning. Startende prostitués volgen een verplichte e-learning over administratieve en fiscale rechten en plichten om te voorkomen dat ze door onwetendheid in financiële problemen terecht komen en niet vrij zijn uit de prostitutie te stappen vanwege hoge schulden.
 • Bestrijden online misstanden. Met de verschuiving van prostitutie van de clubs en bordelen naar het thuiswerken/het via internet aanbieden van diensten, is de onzichtbaarheid van de prostitutiebranche toegenomen en daarmee ook de risico’s. De gemeente moet ook online toezicht houden op het aanbod en mogelijke misstanden in het online aanbod die plaatsvinden binnen onze gemeente opsporen en aanpakken.
 • Hulp en uitstapprogramma. Haarlem blijft investeren in voldoende hulp- en uitstapprogramma’s voor prostituees in clubs en onder zelfstandig werkenden, ook als het Rijk daar geen of minder middelen voor beschikbaar stelt. Prostituees worden actief benaderd om hen op de hoogte te stellen van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze programma’s.
 • Opvang slachtoffers. De gemeente Haarlem zorgt voor een veilige opvang voor slachtoffers van pooiers en mensenhandelaren.
 • One strike. Voor exploitanten moet ondernemen in de prostitutiesector zo moeilijk mogelijk gemaakt worden. Daarvoor komt er een one-strike-you’re-out-beleid. Na de ‘out’ krijgt een pand een andere bestemming in het Omgevingsplan.
 • Overweeghuis. We werken regionaal samen met bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam om te komen tot een verblijfsvoorziening te realiseren waar vrouwen die overwegen uit te stappen tijdelijk kunnen wonen (vergelijkbaar met het Groningse ‘overweeghuis’).
 • Sexting en grooming. Onder jongeren spelen sexting en online kinderlokken (grooming) een steeds grotere rol. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouders en scholen hier samen optrekken als het gaat om voorlichting en hulpverlening.
 • Weerbaar maken. De gemeente stimuleert voorlichting- en preventieprojecten op scholen die meiden en jongens weerbaar maken tegenover loverboys/girls. De GGD moet dit samen met Scharlaken Koord (sociaal maatschappelijk werk onder prostitués) aanbieden aan alle middelbare scholen.