Regionale samenwerking

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Regionale samenwerking

 • Meer samenwerken met Velsen en Haarlemmermeer. Haarlem werkt voor wonen, economie, landschap, verkeer en klimaat samen met Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort in de Zuid Kennemer-agenda. Deze samenwerking moet worden uitgebreid met Velsen en Haarlemmermeer gelet op de gezamenlijke belangen.
 • Betere controle door samenwerking gemeenteraden. Door bestuurlijke samenwerkingsverbanden zoals Gemeenschappelijke Regelingen zijn verantwoordelijkheden vaak vertroebeld. De controlemogelijkheden van de gemeenteraad op deze samenwerkingsverbanden moeten worden versterkt. Er komen daarom gemeenschappelijke commissievergaderingen met buurgemeenten over onderwerpen waar wordt samengewerkt zoals de Jeugdzorg, zodat onderling beter kan worden afgestemd. Ook komen er gemeenschappelijke rekenkameronderzoeken.
 • Regionale besluiten altijd op de agenda. Bestuurlijke samenwerkingsverbanden vragen een actieve en kritische houding van de gemeenteraad. Goede controle vraagt beter zicht op wat er in de regio gebeurt. Besluiten van besturen van gemeenschappelijke regelingen komen daarom voortaan altijd tenminste ter kennisgeving op de agenda van een raadscommissies zodat raadsleden deze makkelijker kunnen agenderen. Belangrijke besluiten komen tijdig, voor de definitieve besluitvorming, als voorgenomen besluit op de agenda van de raadscommissies.
 • Samenwerking ambtenaren van regio gemeenten. Door kennis te bundelen wordt de uitvoering beter en efficiënter. Voor gemeenschappelijke regelingen zoals bijvoorbeeld de jeugdzorg komt een gemeenschappelijk uitvoeringsbureau.
 • Minder bestuurlijke drukte. Haarlem staat open voor eventuele samenwerking of fusie met andere omliggende gemeenten. Dit kan door ambtelijke fusie zoals reeds is gebeurd met de gemeente Zandvoort of door volledige bestuurlijke fusie. De gemeenteraden besluiten hierover op basis van inhoud, gevolgen voor de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie (ook wel bestuurskracht genoemd), draagvlak onder de inwoners, herkenbaarheid en meerwaarde voor de regionale kracht/uitstraling.