Water

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Water

 • Klimaatadaptatieplan. Haarlem moet zich voorbereiden op de toename van extreme buien en lange droge, hete periodes in onze versteende stad. Een goede samenwerking met de waterschappen is noodzakelijk. Er moet één integraal klimaatadaptatieplan komen waarin de gemeente en het waterschap het watersysteem als één systeem beschouwen, los van de verschillende verantwoordelijkheden. Het waterschap moet waar daar behoefte aan is meer binnenstedelijk investeren dan ze tot nu toe doen, immers het merendeel van hun inkomsten komt ook uit de bebouwde omgeving.
 • Benut regenwater optimaal. Zet hoogkwalitatief water niet in voor laagwaardige toepassingen. Stimuleer het plaatsen van regentonnen, infiltratiekratten en ondergrondse waterreservoirs voor het sproeien van de tuin en doorspoelen van WC’s met regenwater. De gemeente werkt aan bewustwording op dit punt, bijvoorbeeld door een publiekscampagne in samenwerking met de tuincentra, en ondersteunt bewoners die hierin stappen willen zetten.
 • Waterberging in wadi’s. Voldoende ruimte voor het bergen van regenwater is belangrijk om wateroverlast te bestrijden. We leggen daarom in plantsoenen meer wadi’s aan, lagergelegen plekken in het groen waar water langer mag blijven staan. Dit geeft ook kansen voor meer biodiversiteit in de stad. Ook zorgen we in wijken die kwetsbaar zijn voor wateroverlast voor voldoende hoogteverschil tussen straat en stoep zodat ook daar water kan worden opgevangen.
 • Afkoppelen regenwater van riool. Door het relatief schone regenwater waar mogelijk af te koppelen van het riool, kan het aantal vuilwateroverstorten worden gereduceerd en wordt de belasting van zuiveringsinstallaties verminderd. In 2026 moet Haarlem 20% minder verhard oppervlak aangesloten hebben op het riool. Bij nieuwbouw worden daken verplicht afgekoppeld. Om afkoppeling te stimuleren komt er een subsidieregeling.
 • Rioolheffing afhankelijk van regenwater afvoer. Grote bedrijven gaan een extra rioolheffing betalen voor het oppervlak van de eigen grond die is aangesloten op de riolering. Hoe meer regenwater wordt geloosd op de riolering, hoe hoger de heffing. Ook onderzoeken we of de rioolheffing voor inwoners deels kan worden gebaseerd op de mate waarin hemelwater wordt vastgehouden op het perceel zodat het niet terecht komt in het riool. Dit gaan we doen op basis van een hemelwaterlabel.
 • Groene daken. De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken omdat deze bijdragen aan waterberging, verkoeling en biodiversiteit. Ook leveren zonnepanelen hierdoor meer rendement.