Werk en inkomen

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Werk en inkomen

 • Participatiebedrijf. Haarlem gaat samen met de regiogemeenten door met het in 2021 opgerichte Participatiebedrijf waar naast de sociale werkvoorziening ook beschut werk, re-integratie op grond van de Participatiewet en leerwerktrajecten voor jongeren worden geboden.
 • Garantie beschutte werkplekken. Als bedrijven en organisaties te weinig beschutte werkplekken bieden worden deze geboden door het Participatiebedrijf. De gemeente moet ook zelf het goede voorbeeld geven.
 • Vestigingsbeleid. De gemeente Haarlem stimuleert vestiging van bedrijven waarvan de werkgelegenheid aansluit bij de plaatselijke behoefte/scholing.
 • Mentorprojecten. De gemeente stimuleert projecten als JobHulpMaatjes, meester-gezel-constructies en coachingstrajecten, waarbij vrijwilligers werkzoekenden ondersteunen of waarbij ondernemers als een mentor startende ZZP-ers op weg helpen.
 • Samenwerking werkgevers. Het participatiebedrijf streeft naar goede samenwerking met werkgevers voor het vinden van kwalitatief goede en voldoende werkervaringsplekken, participatiebanen en beschutte werkplekken. We zoeken betrouwbare vaste partners zodat we duurzame plaatsingen realiseren. Samen met bedrijven zorgen we dat mensen met een beperking op hun werkplek begeleid worden door een coach die kennis heeft van de problemen die ze dagelijks ervaren. Deze ondersteuning wordt door de gemeente samen met het UWV ingekocht.
 • Begeleiding blinden en slechtzienden. Slechts 1 op de 3 mensen met een visuele beperking heeft een baan. Om deze specifieke groep beter te helpen wordt de begeleiding op regionaal niveau gecoördineerd. Een hogere arbeidsparticipatie vereist namelijk specialistische kennis over begeleiding en over toekenning van voorzieningen zoals computerhulpmiddelen.
 • Social return prestatieladder. Bij aanbestedingen telt de gemeente mee hoe bedrijven scoren op de social return prestatieladder. Hoe meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet voor de opdracht hoe hoger de score. De gemeente moet ook zelf het goede voorbeeld geven (afspiegelingsprincipe).
 • Langer loonkosten mee betalen. Als mensen vanuit een uitkering op een leer/werkplek aan de slag gaan is het belangrijk dat werkgevers waar nodig financieel worden ondersteund zodat zij extra begeleiding kunnen bieden en de kandidaat uiteindelijk geen beroep meer hoeft te doen op een uitkering.
 • Foutje kan gebeuren, echte fraude wordt aangepakt. De gemeente staat dicht bij haar inwoners en helpt bij het herstellen van een fout. We bestempelen mensen niet zomaar als fraudeur. Wanneer mensen bewust misbruik maken van regelingen, fraude plegen of niet willen werken, stellen we duidelijk een grens en is er geen recht meer op uitkering.
 • Bouwdepot. Wij willen voorkomen dat jongeren dakloos worden. Wij gaan daarom aan de slag met de aanpak het Bouwdepot. Door de onderhoudsplicht van ouders tot 21 jaar komen jongeren die er alleen voor staan in de problemen. Met het Bouwdepot krijgen zij een jaar lang elke maand onvoorwaardelijk 1050 euro leergeld. Zo krijgen deze jongeren bestaanszekerheid en daarmee (financiële) rust en ruimte. Zo kunnen zij stappen zetten richting een zelfstandige toekomst.
 • Positief bijstandsbeleid. Iedereen doet mee en wordt waar nodig ondersteund om een bijdrage te leveren aan de samenleving. De gemeente is daarin een betrouwbare partner die met vertrouwen in mensen, uitgaat van mogelijkheden van inwoners en daarin niet de regels leidend laat zijn. Dit kan door bijvoorbeeld te werken met sociale coöperaties, regelluwe zones en vormen van regelarme bijstand. De gemeente waardeert hulp vanuit het sociaal netwerk door een ruimhartiger beleid met betrekking tot giften. Ook maakt de gemeente het mogelijk een eigen onderneming te starten met behoud van uitkering in de opstartfase.
 • Tegenprestatie aansluiten bij talenten. Solidariteit komt van twee kanten. Er zijn rechten maar ook plichten. De gemeente mag als tegenprestatie activiteiten aanwijzen als leer- en/of werkervaringsplaats of als mogelijkheid voor maatschappelijke activering. Bij het vragen van een tegenprestatie sluit de gemeente zoveel mogelijk aan bij de eigen kennis en talenten van mensen. Ook vrijwilligerswerk en mantelzorg geldt als tegenprestatie.
 • Geen gratis werk. De tegenprestatie en werkervaringsplekken mogen niet ten koste gaan van reguliere arbeidsplaatsen. .
 • Re-integratie 60-plussers. De ChristenUnie wil dat er aparte aandacht is voor re-integratie van 60-plussers omdat deze groep een andere aanpak vraagt. Ondernemers en bedrijven die aantoonbaar succesvolle (re)integratie-trajecten (leerwerktrajecten) bieden, worden beloond.
 • Convenant arbeidsmigranten. De gemeente Haarlem sluit een convenant met betrokken werkgevers en uitzendbureaus over arbeidsmigranten, waarin afspraken staan over inschrijving in de Basis Registratie Personen van arbeidsmigranten die langer dan vier maanden in Nederland verblijven, huisvesting, arbeidsomstandigheden en rechten en plichten.
 • Huisvesting arbeidsmigranten in APV. In de Algemene Plaatselijke Verordening komen regels over o.a. de exploitatievergunning, overlast, het aantal personen per woning, enz. rond het huisvesten van arbeidsmigranten (uitbreiding artikel 2:35) en wordt een nachtregister verplicht (nieuw artikel 2:37). Hierdoor kan het college bestuursrechtelijke maatregelen nemen bij overtredingen.
 • Controle om arbeidsmigranten te beschermen. De gemeente controleert regelmatig huisvesting en arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten om uitbuiting, mensenhandel en slechte woonomstandigheden op het spoor te komen.
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan. Van iedereen die een uitkering krijgt van de gemeente worden de capaciteiten en beperkingen en ontwikkelingen daarin objectief en zorgvuldig bepaald en vastgelegd, bijvoorbeeld in een persoonlijk ontwikkelingsplan.
 • Mantelzorgvriendelijk. Stimuleer werkgevers om aan mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid te doen bijvoorbeeld door het afsluiten van convenanten en het bieden van handreikingen. Voer ook als gemeente een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.
 • Vrijstelling sollicitatieplicht. Alleenstaande ouders die verantwoordelijk zijn voor het opvoeden van nog niet schoolgaande kinderen blijven vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Zij worden wel gestimuleerd om scholing te volgen en een deeltijdbaan te aanvaarden.
 • Studietoeslag verhogen. De studietoeslag voor jongeren met een handicap van 2815 euro per jaar wordt verhoogd naar tenminste 4000 euro. Volgens het NIBUD is het gemiddelde dat studenten zonder arbeidsbeperking bijverdienen met name voor oudere studenten hoger dan het huidige bedrag. Bovendien zijn studenten met ouders met een lager inkomen vaak noodgedwongen meer bij te verdienen. Die mogelijkheid hebben jongeren met een handicap vaak niet.