Woningmarkt

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Woningmarkt

 • Bouwen, bouwen, bouwen! Er moeten tot 2030 17.500 woningen in Haarlem worden gebouwd waarvan tenminste 7.000 sociale huurwoningen (huidige planning is 10.000 woningen in periode 2017 t/m 2025).
 • Meer woningen binnen de stad. Om groene ruimte buiten én binnen de stad te behouden, blijven we inzetten op binnenstedelijke verdichting, transformatie van kantoorgebouwen, wonen boven winkels en meervoudig ruimtegebruik. Er is nog veel ruimte voor nieuwe woningen door te verdichten bijvoorbeeld op plekken waar nu garageboxen staan.
 • Laat regio meebetalen. De woningbouwopgave is zo groot dat ook aan bouwen op landbouwgrond niet valt te ontkomen. We steunen daarom bouwplannen van onze buurgemeente Haarlemmermeer ten zuiden van Haarlem. Wel willen wij een onderzoek naar mogelijkheden van financiële verevening tussen projecten op regionale schaal: opbrengsten op een relatief goedkope “weilandlocatie” moeten kunnen worden ingezet om het tekort bij binnenstedelijk bouwen aan te vullen.
 • Nieuwe bouwlocaties. Op veel plekken in Haarlem zijn al plannen voor nieuwbouw. Om het doel van 17.500 woningen te halen zijn meer bouwplekken nodig. Wij zien mogelijkheden op de volgende locaties:
  • Put van Peet. Op deze voormalige vuilstort in de Zuiderpolder is ruimte voor circa 150 tot 200 woningen. Deze locatie was altijd al bestemd voor woningbouw maar dit is nooit gerealiseerd omdat saneren te duur was. Met de stijgende huizenprijzen is dit nu wel kansrijk.
  • Waarderpolder Zuid. Steeds minder bedrijven veroorzaken overlast en hierdoor is het mengen van functies makkelijker geworden. Door in het zuidelijke deel van de Waarderpolder verouderde laagbouw te vervangen door bebouwing met 3 tot 5 lagen kunnen er veel vierkante meters bebouwing van hogere kwaliteit worden toegevoegd. Zo kan er ruimte ontstaan voor een paar duizend woningen en voor nieuwe bedrijven.
  • Stadsdeelhart Schalkwijk. Hier wordt al flink gebouwd. Er is ruimte voor nieuwe woningen door ook het zuidelijke deel van het stadsdeelhart te vernieuwen.
  • Hart van Boerhaavewijk. De herstructurering van het middengebied rond de Floris van Adrichemlaan moet snel worden opgepakt.
  • Prins Bernhardlaan en Prinses Beatrixplein. Door herstructurering van dit gebied ontstaat ruimte de bouw van appartementen in hoge dichtheden rond een nieuwe HOV-halte.
  • Spoordriehoek. De plannen van de ontwikkelzone Zijlweg moeten snel verder worden uitgewerkt. Deze locatie dicht bij het centrum heeft veel potentie.
  • Kennemer Sportcenter. Op de huidige parkeerplaats ontstaat ruimte voor woningen als de auto’s kunnen parkeren in een nieuwe garage.
  • Delftplein. Delftplein wordt een nieuwe ontwikkelzone. Rond het OV knooppunt is nog veel ruimte voor verdichting.
  • Europaweg. Wij zien ruimte voor verdichting aan de westzijde van de Europaweg. Hier willen we gezien de nabijheid van het winkelcentrum en hoogwaardig openbaar vervoer inzetten op de bouw van seniorenappartementen.
  • Professor Eijkmanlaan. Er is ruimte voor nieuwbouw ter hoogte van de Louis Pasteurstraat, de Van Konijnenburgstraat en de Professor van der Scheerstraat.
 • Meer plek voor woonwagenbewoners. De wachttijd voor een standplaats is opgelopen tot 20 jaar terwijl het College voor de Rechten van de Mens heeft uitgesproken dat het leven in een woonwagen een essentieel onderdeel is van de cultuur van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. In Haarlem komen er daarom voldoende plekken voor nieuwe woonwagens zodat de wachttijd niet langer is dan het gemiddelde van een sociale huurwoning.
 • Sociale woningbouw ook in buurgemeenten. De woningbouwambities van de gemeente moeten gebaseerd zijn op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen en zijn afgestemd met de buurgemeenten. Gezien de lange wachtlijsten verwachten wij van onze buurgemeenten een vergelijkbare hoge ambitie voor sociale woningbouw als Haarlem.
 • Samenwerken met Haarlemmermeer. De samenwerking van de gemeenten in Zuid-Kennemerland/IJmond met de gemeente Haarlemmermeer bij de woonruimteverdeling wordt voortgezet. Wij willen uiteindelijk één woonruimteverdeelsysteem voor de hele regio.
 • Hergebruik van alle leegstaande gebouwen. Er is in Haarlem veel leegstaand vastgoed (lege kantoren, winkels, maatschappelijk vastgoed en bedrijfsgebouwen). In een deel van de ruimtevraag voor wonen kan worden voorzien door hergebruik, transformatie of sloop en nieuwbouw. Via een leegstandsverordening stimuleren we dat leegstaande gebouwen sneller een nieuwe invulling krijgen. De ChristenUnie wil onderzoeken of het mogelijk is de gemeente leegstandsbelasting te laten heffen.
 • Ongedeelde stad. In Haarlem willen we niet alleen goedkope woningen in goedkope wijken bouwen en dure woningen in dure wijken, maar ook duurdere woningen bouwen in goedkope wijken en goedkopere woningen in dure wijken. We bouwen in de sociale huursector niet alleen kleine appartementen, maar ook eensgezinswoningen. We staren ons dus niet blind op een percentage sociale huurwoningen maar zorgen voor maatwerk die aansluit bij de woningvraag.
 • Woningen reserveren voor starters. We willen de schaarste eerlijk verdelen en een deel van de te bouwen en vrijkomende sociale huurwoningen reserveren voor starters uit de regio, die op hun beurt doorstromen zodra hun inkomensniveau dat toelaat. We gebruiken hiervoor een jongerencontract waarmee jonge starters een huurcontract voor vijf jaar krijgen met behoud van inschrijfduur.
 • Starterslening. De gemeente blijft de starterslening aanbieden. Dit is een goed instrument om (door)starters op de woningmarkt te helpen een woning te kunnen kopen.
 • Kluswoningen en wooncoöperaties. De gemeente gaat samen met woningcorporaties experimenteren met andere instrumenten om koopwoningen bereikbaar te houden voor starters zoals het aanbieden van kluswoningen en het oprichten van wooncoöperaties waarbij huurders gezamenlijk hun woning kopen of het beheer overnemen van de woningcoöperatie.
 • Korting met koopgarant. De gemeente vraagt van projectontwikkelaars een deel van de nieuwbouwwoningen aan te bieden als koopgarant-woning. Hierbij krijgt de koper korting maar heeft de verkoper het recht van eerste koop en/of deelt in de waardestijging van de woning. Ook streven we er naar een deel van de nieuwbouwwoningen als ‘sociale koop’ aan te bieden zodat er in Haarlem ook betaalbare koopwoningen op de markt komen.
 • Sturen op woonlasten. Bij het maken van prestatieafspraken over het aantal sociale huurwoningen is niet langer de huurprijs leidend maar de totale woonlasten. Zo wordt voorkomen dat de laagste inkomens in een woning met een lage huur komen waarvan bijvoorbeeld door slechte isolatie de woonlasten toch hoog zijn.
 • Doorstromen alstublieft. Er komen doorstroommakelaars en doorstroompremies om ouderen met een relatief ruim huis naar een meer passende woning te begeleiden en huurders met een gestegen inkomen te stimuleren door te stromen naar (middel)dure huur of koop.
 • Bescherm huurders. Wij voeren een verhuurvergunning in. Hiermee kunnen huisjesmelkers, malafide verhuurders en bemiddelingsbureaus effectief worden bestreden en vooral studenten en arbeidsmigranten beter worden beschermd tegen wanpraktijken.
 • Opkoopbescherming. Wij voeren een woonverplichting in bij nieuwbouw en bestaande betaalbare koopwoningen (tot de NHG-grens) om gewone kopers meer kans te geven. Uitgezonderd is kopen van een woning voor of van een familielid. Bij verkoop van gemeentelijk bezit geldt een anti-speculatiebeding.
 • Toeristische verhuur. Om te voorkomen dat woningen worden onttrokken aan de woningvoorraad is toeristische verhuur maximaal 30 dagen per jaar toegestaan.
 • Scheidingshotel. Helaas hebben steeds meer mensen een urgente woningnood als gevolg van echtscheiding. Wij zetten ons in voor de komst van een tweede scheidingshotel voor deze doelgroep zodat mensen snel een dak boven het hoofd hebben van waaruit zij kunnen zoeken naar een nieuwe woning.
 • Krasse knarrenhofjes. Mensen wonen steeds langer thuis. Collectieve woonvormen zijn belangrijk omdat ze zorgen voor onderling contact, gezelschap en burenhulp. Een vast te stellen percentage van de nieuw te bouwen woningen in Haarlem reserveren we daarom voor gezamenlijke woonvormen voor ouderen. Hiervoor wordt eerst de behoefte in Haarlem geïnventariseerd.
 • Levensloopbestendig. Alle nieuw te bouwen woningen zijn levensloopbestendig of eenvoudig levensloopbestendig te maken door het toevoegen van een traplift. We maken afspraken met woningcorporaties om bij renovaties woningen waar mogelijk levensloopbestendig te maken.
 • Blijverslening. Woningeigenaren krijgen voorlichting over het levensloopbestendig maken van hun woning. De gemeente biedt de Blijverslening aan zodat particulieren hun woning makkelijker kunnen aanpassen en ze er, ondanks toenemende lichamelijke beperkingen, kunnen blijven wonen.
 • Zorgwoningen. Er komen afspraken met woningcorporaties over realisatie van woonzorgprojecten voor ouderen en voldoende aangepaste zorgwoningen voor jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond.
 • Duo-wonen. We onderzoeken de mogelijkheden voor ‘duo-wonen’: Jongeren en senioren delen een te grote (senioren)woning, zodat jongeren een woonstart kunnen maken en er tegelijk sprake is van een bepaalde mate van ondersteuning voor de oudere(n).
 • Urgente huisvestingsbehoefte. De gemeente zorgt samen met de wooncorporaties voor dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor doelgroepen met een urgentieverklaring (cliënten die in aanmerking komen voor beschermd wonen, statushouders, tienermoeders, bewoners van de maatschappelijke opvang)