Waarderpolder

Samen met alle inwoners, ondernemers en bezoekers maken wij Haarlem. De overheid moet er zijn voor de burger en mag niet uitgaan van wantrouwen. Regels moeten uitgaan van de menselijke maat. Er moet altijd ruimte zijn voor maatwerk.

De ChristenUnie wil recht doen aan elke inwoner van Haarlem en Spaarndam. Aan iedereen die bijdraagt aan de samenleving én aan iedereen die een helpende hand nodig heeft. Recht doen aan woningzoekenden, aan de schepping, aan burgers die zorg nodig hebben en aan de waardevolle inzet van ondernemers voor onze regio

Zo gaan wij recht doen:

 1. Haarlem 17.500 nieuwe woningen
  De woningnood is hoog. Er moet meer gebouwd worden. We doen dit slim zodat er ook ruimte is voor extra groen. Maak van de Waarderpolder een aantrekkelijk gebied door wonen en werken te combineren!
 2. Goede zorg en ondersteuning
  Investeren in jeugd door coaching en opvoedondersteuning zodat jeugdzorg minder vaak nodig is. Meer aandacht voor mensen met dementie. Geef alle mantelzorgers jaarlijks een cadeaubon als blijk van waardering.
 3. Een groene en schone stad
  Maak energiebesparing topprioriteit en schone energie betaalbaar voor iedereen. We planten tenminste 2500 extra bomen en strijden tegen verstening van de openbare ruimte.
 4. Betere bereikbaarheid
  Wij investeren in aantrekkelijke doorfietsroutes en busbanen en lobbyen voor rechtstreekse treinen naar Utrecht en Almere. De eerste parkeervergunning wordt goedkoper, de tweede duurder.

Wij willen dat iedereen recht wordt gedaan in Haarlem. Meer hierover weten? Bekijk dan hieronder een alfabetisch overzicht van de standpunten uit ons verkiezingsprogramma.

Liever wat minder tekst? Lees dan ons verkiezingsmanifest!

Standpunten A t/m Z

Waarderpolder

De Waarderpolder is het bedrijventerrein van Haarlem. Nu bijna alle kavels zijn ingevuld moet er een visie komen hoe het bedrijventerrein ook de komende twintig jaar duurzaam kan blijven vernieuwen. De ChristenUnie heeft hiervoor de volgende plannen:

 • Ruimte maken voor nieuwe bedrijven. Er is nog veel ruimte voor nieuwe bedrijven in Haarlem. Dit kan door creatief om te gaan met de ruimte in de Waarderpolder. Door laagbouw te vervangen door gebouwen met tenminste 4 verdiepingen ontstaat ruimte voor groei en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.
 • Stedenbouwkundige visie Waarderpolder. Er komt in samenwerking met ondernemers stedenbouwkundige visie op de Waarderpolder waarin ruimte wordt geboden voor een verdubbeling van het aantal m2 bedrijfsruimte door efficiënter grondgebruik. In het zuidelijke deel (ten zuiden van de Industriehaven) wordt functiemenging toegestaan zodat er ruimte komt voor andere functies zoals wonen. Zo ontstaat een nieuw dynamisch stadsdeel vlak bij het centrum dat goed ontsloten is door openbaar vervoer. Er komt geen nieuwe grootschalige detailhandel bij station Haarlem Spaarnwoude. Winkelcentrum Schalkwijk is hiervoor de aangewezen plek.
 • Ruilverkaveling. De gemeente ondersteunt bij het matchen van bedrijven binnen de Waarderpolder die op zoek zijn naar uitbreidingsruimte. Door bedrijven die veel van hun werk ook op hogere verdiepingen kunnen doen te verplaatsen ontstaat uitbreidingsruimte voor grondgebonden bedrijven.
 • Versterken innovatie 3D en circulair. De gemeente gaat lokale clusters rond circulair werken en 3D-technologie versterken en uitdragen.
 • Meer groen in Waarderpolder. Maak bedrijventerrein Waarderpolder aantrekkelijker door openbaar groen toe te voegen zodat het aantrekkelijker wordt te sporten en wandelen in de pauzes en avonduren en hittestress wordt beperkt.
 • Parkmanagement uitbreiden. Haarlem stimuleert goede onderlinge samenwerking tussen ondernemers. Bedrijven in de Waarderpolder werken nu samen binnen de Stichting Parkmanagement Waarderpolder en op het gebied van beveiliging op grond van de Wet op de bedrijveninvesteringszones. De ChristenUnie zet zich in voor een uitbreiding van deze samenwerking op het gebied van bereikbaarheid en verduurzaming.
 • Waarderpolder klimaatneutraal. De Waarderpolder wordt duurzaam ingericht en gaat zo spoedig mogelijk klimaatneutraal functioneren onder meer door uitbreiding van warmte / koude opslag, realisatie van een warmtenet en zonnepanelen op bedrijfsdaken.